spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI)


Navrhujeme pozmeniť predkladaný Návrh výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov nasledovne:

1. v Čl. I, bod 9.,ods. 1, písm. b) znie: „zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 344 eur/kWh“


Odôvodnenie:

Navrhujeme výrazne prehodnotiť predkladaný návrh ÚRSO, čo sa týka výšky výkupných cien 0,259 eur / kWh, pretože v kumulatívnom vyjadrení predstavuje tento pokles v roku 2011 celkovo až 43 % (1.1.2011 – 10 %, návrh od 1.7 ďalších 33 %)! Takýto pokles je bezprecedentný, neakceptovateľný a spôsobí zastavenie veľmi perspektívneho odvetvia slovenskej ekonomiky s výrazným dopadom na zamestnanosť, životné prostredie ale i na energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky.

Na základe uvedených faktov a výsledkov analýz požaduje preto asociácia SAPI výrazne zmierniť predkladaný návrh a upraviť navrhovaný pokles na maximálne 10 % t.j na úroveň 0,344 eur/kWh, čo i tak bude znamenať celkový pokles v roku 2011 viac ako dostatočných 20 %.

Naša zásadná pripomienka sa opiera o nasledovné argumenty uvedené v bodovom poradí:

1. Porovnanie výšky výkupných cien pre fotovoltické inštalácie na strechách a budovách do 100 KWp v niektorých vybraných krajinách EÚ so Slovenskom prezentuje nasledovná tabuľka.

Normovanie (20/15=1,33) Krajina Podpora v rokoch MIN MAX MIN MAX
Francúzsko 20 0,44 0,58 0,587 0,773
Nemecko 20 0,2733 0,2874 0,364 0,383
Taliansko od 1.1. 2011 20 0,358 0,402 0,477 0,536
Taliansko od 1.9.2011 20 0,323 0,38 0,431 0,507
Grécko 20 0,55 0,55 0,733 0,733
Belgicko - Flanders 20 0,33 0,33 0,440 0,440
Belgicko - Wallonie 20 0,234 0,455 0,312 0,607
ČR 20 0,243 0,309 0,324 0,412
Priemer 0,344 0,412 0,459 0,549
Minimum 0,234 0,287 0,312 0,383
SR 15 0,259 0,259 0,259 0,259

Napr. v Nemecku po desiatich rokoch podpory FV inštalácií majú pri kumulatívnom inštalovanom výkone cca. 18 000 MWp výkupné ceny v rozmedzí od 0,2733 do 0,2874 eur/kWh pri 20 ročnej podpore, čo pri prepočte na 15 ročnú podporu znamená výkupnú cenu v rozmedzí od 0,364 do 0,383 eur/kWh. Podobne v ČR nové výkupné ceny napriek silným obavám z vývoja cien elektrickej energie pre spotrebiteľov sú stanovené v rozpätí od 0,324 do 0,412 eur/kWh po zohľadnení prepočtu na 15- ročnú garanciu výkupu.

2. V nadchádzajúcej tabuľke je uvedený príklad výpočtu návratnosti finančných prostriedkov vložených do 100 kW strešnej PV inštalácie pri optimálnych podmienkach. Z tabuľky vyplýva, že pri očakávanej 12-ročnej návratnosti prostriedkov a i pri veľmi výhodnom bankovom financovaní je potrebné mať garantovanú výkupnú cenu najmenej 0,355 eur/kWh.

Investícia bez DPH (EUR) 2 700,00 Požadovaná návratnosť (rok) 12 Produkcia kWh/rok 1 000,00 Priemerná degradácia výkonu / rok 0,50% Prevádzkové náklady + poistenie / rok (% z investície) 1,50% Finančné náklady 13 rokov;7%;70% obligo Výkupná cena (EUR) 0,3550

3. Parametre uvádzané v predchádzajúcom výpočte vychádzajú z optimálnych podmienok, ktoré je možné dosiahnuť iba zriedka. Napr. rozdiel v osvite medzi severom a juhom Slovenska je aj 10 %, zďaleka nie vždy je možné pracovať s ideálne nastaveným sklonom a orientáciou strechy alebo fasády apod. Pri kalkulácii investičných nákladov odporúčame brať do úvahy ceny európskych a svetových výrobcov komponentov, aby bola dosiahnutá štandardná úroveň kvality a aby sa predišlo technickým ale i garančným problémom.

4. Faktom je, že navrhované - druhé zníženie výkupných cien v priebehu roku 2011 spôsobuje nestabilitu podnikateľského prostredia a znemožňuje dostatočnú prípravu na realizáciu nových strešných inštalácií. Naviac z uvedeného vyplýva, že regulačným obdobím je tentokrát iba perióda polroka, čo by bol určite historický precedens, ktorý môže byť potom aplikovateľný aj v iných odvetviach energetiky, nehovoriac o výške navrhovaného poklesu.

5. Z údajov poskytnutých asociácii SAPI úradom ÚRSO začiatkom januára 2011 vyplýva, že z celkového objemu pripojených FVE v distribučnej sieti SR bolo iba 1,6 percenta do 100 kWp, t.j. zhruba 2,4 MWp. Na základe uvedeného môžeme predpokladať, že celkový inštalovaný výkon pripojených strešných PV inštalácií v období od 1.7. do 31.12. 2011 môže dosahovať maximálne úrovne medzi 9 až 25 MWp (uvažujme príklad 300-500 ks inštalácií s priemerným očakávaným inštalovaným výkonom v rozmedzí 30- 50 kWp na jednu inštaláciu t.j. 300x30 resp. 500x50 = 9 až 25MWp). Z vyššie spomenutého vyplýva, že uvedené množstvo PV inštalácií bude mať takmer doslova nulový vplyv na výšku ceny elektrickej energie pre konečného spotrebiteľa a zároveň ani nemôže ohroziť stabilitu distribučných sietí, nakoľko daná energia bude v prevažnej miere spotrebovaná v mieste jej výroby.

6. V neposlednom rade treba zdôrazniť vplyv navrhovaného cenového výnosu na zamestnanosť na Slovensku v tomto sektore, napr. na výrobcov panelov (PV Solarsys), striedačov (Delta, Vonsch), transformátorov (BEZ), nosných konštrukcií (Kovako), kabeláže (Murat) alebo iných komponentov (PowerOne), na malé a stredné elektroinštalačné firmy a na mnohých ďalších, ktorí vytvárajú stovky pracovných miest bez štátnej podpory a bez dotácií na pracovné miesta.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
EnergiaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS