spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

Pripomienka k návrhu Zákona z ... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

MUDr. Ivan Uhliarik
Minister zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P. O. Box 52
837 52 Bratislava 37

Bratislava, 7. 3. 2011


V súlade s čl. 14 Legislatívnych pravidiel vlády SR, schválených vládou SR dňa 25. 5. 2010,  týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu Zákona z ... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol dňa 18. 2. 2011 predložený Ministerstvom zdravotníctva SR na medzirezortné pripomienkové konanie (rezortné číslo S02166-OL-2011), materiál je dostupný na https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=3659&docEID=158953&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1.


I. Text hromadnej pripomienky predkladajú:

Možnosť voľby
Občan, demokracia a zodpovednosť
Centrum pre reprodukčné práva
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
EsFem
Aspekt
Slovensko-český ženský fond
OZ Žena v tiesni
Fenestra


II. Na zastupovanie predkladateliek a predkladateľov hromadnej pripomienky v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby (v abecednom poradí): 

JUDr. Zuzana Magurová, Ivánska cesta 23, 82104, Bratislava, zuana.magurova@chello.sk, OZ Možnosť voľby
Mgr. Adriana Mesochoritisová, Oščadnica 1260,  02301, adriana@moznostvolby.sk, tel. 0911550195, OZ Možnosť voľby, tel. 02/54430889
PhDr. Šarlota Pufflerová, Vavilova 6, Bratislava 85101, pufflerova@oad.sk, OZ Občan, demokracia a zodpovednosť


Táto pripomienka má zásadný charakter.

1. V bode 5 – § 16 ods. 3 písm. d) návrhu zákona žiadame vypustiť bod 1. Body 2, 3, 4 uvedené pod písmenom d) sa premenúvajú na body 1, 2, 3.

V bode 5 - § 25 ods. 4 písm. c) návrhu zákona žiadame vypustiť bod 6. Body 7, 8, 9, 10, 11 uvedené pod písmenom c) sa premenúvajú na body 6, 7, 8, 9, 10.

Táto pripomienka sa konkrétne sústreďuje na navrhované ustanovenie §16 ods. 3 písm. d) bod 1, podľa ktorého do zoznamu kategorizovaných liekov nebude možné zaradiť liek, ktorý je „určený výlučne na reguláciu počatia (kontraceptíva)“ a na navrhované ustanovenie § 25 ods. 4 písm. c) bod 6, podľa ktorého do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok nebude možné zaradiť „zdravotnícku pomôcku určenú na reguláciu počatia“. Navrhované ustanovenia sú v príkrom rozpore s platnou právnou úpravou, podľa ktorej sa antikoncepcia vydávaná na lekársky predpis má ženám poskytovať bezplatne (§3 zákona o umelom prerušení tehotenstva). Zároveň je táto navrhovaná právna úprava v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Navyše tento návrh ignoruje potreby mnohých žien na Slovensku, ktorým vysoká cena antikoncepčných prostriedkov bráni v slobodnom rozhodovaní o ich reprodukcii a živote.

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) zaručuje ženám právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k prostriedkom, ktoré im umožnia tieto práva uplatňovať (čl. 16 ods. 1 písm e). CEDAW dohovor, ako aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý zaručuje právo na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, majú podľa Ústavy SR prednosť pred zákonmi. Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý dohliada nad dodržiavaním CEDAW dohovoru, osobitne upozornil Slovenskú republiku na tento nedostatok ešte v roku 2008, keď zdôraznil, že služby v oblasti plánovaného rodičovstva na Slovensku, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú antikoncepčné prostriedky, zaostávajú za požiadavkami stanovenými v medzinárodných normách. Výbor vyzval vládu, „aby prijal[a] opatrenia na zlepšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupn[ej] […] reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a opatrenia na zlepšenie prístupu k informáciám a k finančne dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva […]“.[1] Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý dohliada nad dodržiavaním Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, sa jasne vyjadril, že právo na zdravie v sebe obsahuje aj právo na sexuálne a reprodukčné zdravie, a toto právo zaväzuje štáty zabezpečiť prístup k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom[2] a k informáciám o plánovanom rodičovstve.[3] Výbor tiež vyslovil názor, že zamedzenie prístupu k antikoncepcii a sexuálnej výchove je porušením práva na zdravie.[4] Štáty tak majú povinnosť zabezpečiť všetkým ženám prístup k finančne dostupnej, pre ne akceptovateľnej a kvalitnej antikoncepcii. Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z r. 2008 podobne vyzýva štáty, aby zabezpečili prístup k antikoncepčným prostriedkom, ako aj ich finančnú dostupnosť a aby zároveň zabezpečili v školách sexuálnu výchovu s cieľom predchádzať nechceným tehotenstvám a prípadným následným interrupciám.[5] Navyše odopieranie prístupu k službám, ktoré potrebujú iba ženy, porušuje základné práva žien na rovnosť a na zákaz diskriminácie, čo sú mimoriadne významné princípy medzinárodného práva zakotvené v dôležitých medzinárodných zmluvách týkajúcich sa ľudských práv,[6] a takisto sú zakotvené vo vnútroštátnej právnej úprave. Okrem toho, moderné antikoncepčné prostriedky vrátane núdzovej antikoncepcie sú na Modelovom zozname esenciálnych liekov SZO, čo znamená, že by mali byť k dispozícii a finančne dostupné pre všetky osoby.[7] Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva výslovne uviedol, že všetky lieky na Modelovom zozname esenciálnych liekov SZO by mali byť dostupné pre všetky osoby.[8]

Ženy a dospievajúce dievčatá na Slovensku sa v prístupe k moderným antikoncepčným prostriedkom        stretávajú s početnými prekážkami. Keďže antikoncepčné prostriedky nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ich používateľky musia uhradiť plnú cenu z vlastných prostriedkov. Niektoré ženy a dospievajúce dievčatá, najmä tie, ktoré sú najviac ohrozené, napríklad ženy s nízkym príjmom či ženy žijúce v násilných vzťahoch, nemajú prostriedky na ich úhradu. Iné sa musia pre vysokú cenu hormonálnej antikoncepcie uchýliť k typom nižšej kvality, a tie pre ne nemusia byť najvhodnejšie, prípadne sú nútené vystačiť si s nespoľahlivými tradičnými metódami plánovaného rodičovstva, ako je napr. prerušovaná súlož. Cena mesačnej dávky orálnej antikoncepcie sa pohybuje od 7 eur do viac ako 15 eur, jednorazová dávka núdzovej antikoncepcie stojí približne 22 eur a vnútromaternicové teliesko stojí približne 158 eur.[9] Všetky tieto ceny sú pre mnohé ženy nedostupné.

Užívanie hormonálnych antikoncepčných prostriedkov na Slovensku je naďalej na nízkej úrovni – 22,3 %, zatiaľ čo používanie prerušovanej súlože využíva ako metódu plánovaného rodičovstva približne 32 % párov. Tieto čísla ostro kontrastujú s údajmi z iných krajín Európskej únie. Väčšina z nich prispieva na antikoncepčné prostriedky cez verejné zdravotné poistenie. Napr. vo Francúzsku užíva antikoncepčné tabletky 43,8 % žien a iba 3,1 % žien sa spolieha na prerušovanú súlož, v Nemecku užíva tabletky vyše 50 % a iba 0,5 % žien sa spolieha na prerušovanú súlož. Z dvadsaťsedem členských štátov EÚ sú v osemnástich antikoncepčné prostriedky zahrnuté do balíka verejného zdravotného poistenia ako prostriedok na predchádzanie tehotenstva a ich financovanie sa nepodmieňuje zdravotným problémom. Tieto štáty buď úplne, alebo čiastočne preplácajú niektoré hormonálne antikoncepčné metódy pre všetky ženy, pre ženy s nízkym príjmom či pre ženy pod istou vekovou hranicou.[10]

Ak sa má posilniť postavenie žien a zabezpečiť ich rovnocenná účasť v spoločnosti, treba ženám zaručiť prístup k antikoncepcii. Používanie antikoncepcie ako prostriedku, ktorý pomáha vyhnúť sa neželaným tehotenstvám, zlepšuje status žien a ich rozhodovaciu schopnosť a pomáha ženám zvyšovať sebaúctu a kvalitu života.[11] Takýmto spôsobom si ženy môžu zabezpečiť finančnú nezávislosť, ale aj rodinnú pohodu,[12] a to napríklad tým, že budú môcť viac investovať do svojich základných potrieb, ako je napr. adekvátna výživa,[13] a tým zároveň budú prispievať k ekonomickému zdraviu spoločnosti.[14] Keď dospievajúce dievčatá čelia neželanému tehotenstvu, často sú nútené zanechať štúdium alebo ho aspoň odložiť,[15] čo má negatívny dopad na ich schopnosť plniť si ekonomické, sociálne a politické úlohy            v komunite a má to aj priamu súvislosť s rastom chudoby.[16] Ak majú ženy informácie a prostriedky na to, aby sa mohli rozhodnúť, či budú mať deti a kedy, dokážu už narodeným potomkom lepšie poskytnúť adekvátnu starostlivosť, výživu i vzdelanie.[17] Zníženie počtu neželaných tehotenstiev vedie aj k menšej záťaži pre systém zdravotnej starostlivost.[18] Ak štáty zabezpečia služby súvisiace s reprodukčným zdravím a ak antikoncepčné prostriedky budú finančne dostupné pre všetky ženy, budú môcť cielenejšie   a účinnejšie podporovať zdravie ako také. 

Podľa aktuálnej štúdie[19] o dostupnosti antikoncepčných prostriedkov na Slovensku, ktorá vychádza z výpovedí skupiny žien a ďalších zainteresovaných osôb, pre niektoré ženy sú nedosiahnuteľné všetky druhy modernej antikoncepcie. Viac ako jedna tretina opýtaných žien si nemohla dovoliť žiadne antikoncepčné prostriedky, prípadne vedela o iných ženách, ktoré sú v takej situácii.[20] Ide najmä o ženy, ktoré majú z rôznych dôvodov nízky príjem, prípadne nemajú prístup k rodinnému rozpočtu. Jednou z obzvlášť zraniteľných skupín žien sú tie, ktoré sú vystavené rôznym formám násilia vrátane sexualizovaného násilia. Ženy v takýchto vzťahoch často nemajú možnosť odmietnuť pohlavný styk a nemusia chcieť ani otehotnieť. Pritom partner v takomto vzťahu môže využívať počatie ako spôsob ovládania ženy – čím viac detí žena má, tým závislejšou sa stáva na svojom partnerovi a tým menej je pravdepodobné, že vzťah ukončí.[21] Ak aj žena v takomto prípade disponuje vlastnými finančnými prostriedkami, partner jej ich spravidla kontroluje, takže sa môže stať, že si nedokáže zadovážiť antikoncepciu.[22] Ďalšou skupinou žien, ktoré sú najviac ohrozené finančnou nedostupnosťou antikoncepcie, sú dospievajúce dievčatá. Priemerný vek mladých ľudí na Slovensku v čase prvého pohlavného styku je 17 rokov.[23] Keďže mladé ženy často nemajú svoj vlastný príjem, môže byť pre ne náročné či dokonca nemožné dostať sa k sume potrebnej na antikoncepciu. Mnohé ženy sú tak v dôsledku finančnej nedostupnosti antikoncepčných prostriedkov vystavené riziku neželaného tehotenstva.

Situácia na Slovensku, čo sa týka dostupnosti antikoncepčných prostriedkov, je teda už v súčasnosti viac než znepokojivá – a to najmä v dôsledku nedodržiavania medzinárodných a vnútroštátnych právnych noriem týkajúcich sa požiadaviek na dostupnosť antikoncepcie vrátane jej uhrádzania z verejného zdravotného poistenia. Namiesto ďalšieho obmedzovania prístupu k antikoncepcii, ktoré by navrhované ustanovenia priniesli tým, že by explicitne vylúčili akúkoľvek možnosť uhrádzania antikoncepcie používanej za účelom prevencie otehotnenia, by sa štát mal zamerať na urýchlené prijatie opatrení, ktoré by tento prístup zlepšili a to pre vsetky ženy. Jedným z takýchto opatrení je práve uhrádzanie antikoncepčných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia.Poznámky:

[1] Výbor pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (Výbor CEDAW): Záverečné zistenia: Slovensko,  OSN dok. CEDAW/C/SVK/CO/4, 2008, ods. 29.

[2] Pozri napr. Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva: Concluding observations: Armenia, OSN dok. E/C.12/1/Add. 39, 1999, ods. 15; Poland, OSN dok. E/C.12/1/Add. 82, 2002, ods. 28; Poland, OSN dok. E/C.12/1/Add. 26, 1998, ods. 12.

[3] Pozri napr.: Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva: Concluding observations: Algeria, OSN dok. E/C.12/1/Add. 71, 2001, ods. 37; Armenia, OSN dok. E/C.12/1/Add. 39, 1999, ods. 15; Benin, OSN dok. E/C. 12/1/Add. 78, 2002, ods. 23; Cameroon, OSN dok. E/C.12/1/Add. 40, 1999, ods. 25; Chilee, OSN dok. E/C.12/1/Add. 105, 2004, ods. 54; Dominican Republic, OSN dok. E/C.12/1/Add. 16, 1997, ods.15; Dominican Republic, OSN dok. E/C.12/1/Add. 6, 1996, ods. 22; Honduras, OSN dok. E/C.12/1/Add. 57, 2001, ods. 27; Lithuania, OSN dok. E/C.12/1/Add. 96, 2004, ods. 50; Malta, OSN dok. E/C.12/1/Add. 101, 2004, ods. 24; Paraguay, OSN dok. E/C.12/1/Add. 1, 1996, ods. 16; Poland, OSN dok. E/C.12/1/Add. 82, 2002, ods. 28; Poland, OSN  dok. E/C.12/1/Add. 26, 1998, ods. 12; Saint Vincent and the Grenadines, OSN dok. E/C.12/1/Add. 21, 1997, ods. 12.

[4] Pozri Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva: Concluding observations: Poland, OSN dok. E/C.12/POL/CO/5, 2009, ods. 27; Lithuania, OSN dok. E/C.12/1/Add. 96, 2004, ods. 50; Republic of Moldova, OSN dok. E/C.12/1/Add. 91, 2003, ods. 48 – 49; Russian Federation, OSN dok. E/C.12/1/Add. 94, 2003, ods. 62 – 63.

[5] Rada Európy, Parlamentné zhromaždenie: Report: Access to Safe and Legal Abortion in Europe,  Dok. č. 11537, 2008. Dostupné na: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc08/edoc11537.htm. 

[6] Pozri Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Prijatý 18. 12. 1979, G.A. Res. 34/189, UN GAOR (34. zas.), Supp. No. 46, s. 193, OSN dok. A/34/46, U.N.T.S. 13. Vstúpil do platnosti 3. 9. 1981, nástupníctvo SR 28. 5. 1993, čl. 10 písm. h), čl. 12 ods. 1, čl. 14 ods. 2 písm. b), čl. 16 ods. 1 písm. e).

[7] SZO: Model List of Essential Medicines, 16. vyd., aktualizovaný, marec 2010, http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html.

[8] Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva: General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health, (22. zas., 2000), OSN dok. E/C.12/2000/4, 2000, ods. 12, 43.

[9] Center for Reproductive Rights (Centrum pre reprodukčné práva), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť: Vypočítaná nespravodlivosť: Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom, bude publikované v marci 2011.  

[10] Center for Reproductive Rights: Factsheet: European Standards on Subsidizing Contraceptives (2009). SRRH, Anand Grover, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health: Mission to Poland, ods. 27, OSN dok. A/HRC/14/20 (20. 5. 2010).

[11] Pozri Singh, S. a ď.: Adding it Up: The Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Healthcare. Executive Summary, 2004.

[12] Pozri Family Health International: Women’s Voices, Women’s Lives: The Impact of Family Planning. Benefits to Women, 1998. Dostupné na http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/wsp/synthesis/index.htm.

[13] Pozri Adding it Up, 2004, op. cit., s. 26, 28.

[14] Pozri tamtiež, s. 24 – 25.

[15] Tamtiež, s. 23.

[16] Tamtiež, s. 5, 22 – 23; International Planned Parenthood Federation (IPPF): Death and Denial: Unsafe Abortion and Poverty, 2006, s. 3. Dostupné na http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/8D4783F5-D516-47D3-8B34-61F6D510202A/0/Death_Denial_unsafe_abortion_poverty.pdf (Ďalej ako IPPF: Death and Denial.)

[17] Adding it Up, 2004, op. cit., s. 26, 28.

[18] Pozri tamtiež, s. 24 – 25.

[19] Vypočítaná nespravodlivosť, op. cit.   

[20] Tamtiež. 

[21] Tamtiež.

[22] Tamtiež.

[23] Tamtiež. Bianchi, G. – Lukšík, I.: Niektoré údaje o sexualite mládeže na Slovensku v 1. polovici 90. rokov. In: Poliaková, E. – Konečný, P. – Ondrová, J. (ed.): Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. Nitra, Európska únia, International Planned Parenthood Federation, Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, PdF VŠP, SlovDidac, v rámci projektu EÚ č. ZZ9408-LIEN 95- 0833.00 Phare, 1996, s. 19 – 26. Máthé, R. – Ritomský, A.: Špecifiká prvého pohlavného styku na Slovensku, 1 Sexuológia, 2005, s. 20 – 29.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
16.3.2011 12:39 | Elena Ikréniová

Súhlasím s pripomienkou.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
14.3.2011 20:58 | Ing. Juraj Melichár

Súhlasím s pripomienkou.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
14.3.2011 10:19 | Dusan Machacik

Súhlasím s pripomienkou
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
14.3.2011 07:58 | Daniela Menschyova

podporujem pripomienku
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 16:34 | Marta Pucherova

Podporujem pripomienku
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 15:19 | Aurel Rusnák

Nesúhlasím s pripomienkou, autori a autorky pripomienky zamieňajú pohodlie za slobodu ... A na niekoľkých extrémnych prípadoch ako násilie v rodine nemôže byť postavené preplácanie hormonálnej antikoncepcie pre všetkých. Nehovoriac o škodlivosti hormonálnej antikoncepcie na zdravie a to nie len na zdravie užívateľky, ale aj zdravie iných ľudí ktorí sa dostanú do kontaktu s týmito hormónmi napr. pitnej vode.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 14:33 | ing.jana bernhauerová

súhlasím s pripomienkou
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 14:31 | BEATA PORUBCANSKA

podporujem pripomienku
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 12:57 | Zuzana Dzúriková

súhlasím s pripomienkou
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 10:14 | Jana Jarinová

Podporujem pripomienku.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 09:21 | Martin Varga

Podporujem pripomienku k novele zákona.Šetrí z krátkodobého pohľadu verejné zdroje ale z dlhodobého pohľadu vytvorí výdavky štátu.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 09:14 | Beata Dúczová

Podporujem v plnom rozsahu.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 08:08 | Lukas Uher

súhlasím s pripomienkou
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 06:27 | Dáša Ľudrovanová

Suhlasim s pripomienkou
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
11.3.2011 00:03 | Katarína Uhercová

Podporujem a suhlasim s pripomienkou k novele zakona.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
10.3.2011 22:07 | Andrea

Suhlasim s pripomienkou k novele zakona
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
10.3.2011 17:32 | Dana Ukropcova

Pridavam sa k pripomienke.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
10.3.2011 16:13 | Adriana M.

Súhlasím s pripomienkou.
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
10.3.2011 12:30 | Nadežda Lindovská

Podporujem pripomienku k novele zakona
Ad: Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
10.3.2011 10:34 | su

Nepodporim! To je ako keby som chcela, aby mi stat hradil tabletky na chudnutie, lebo ja mam rada sladkosti a tucne jedla (tak ako 16-tky sex), aby predisiel tomu ze dostanem diabetes, ochoreie miokardu, alebo infarkt... trosku som to pritiahla sa vlasy, viem ze to tak nefunguje, ale to len ako priklad.
Okrem toho sex nie je povinny, ja tiez nepojdem hrat golf, ked nemam na palice!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (30)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Ženy
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt