spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci

V marci, v mesiaci, keď slovenskí radikálni nacionalisti oslavujú výročie založenia svojho štátu, má byť (je to azda výsmech?) práve na námestí SNP v Rajci odhalená busta Ferdinanda Ďurčanského. Napriek tomu, že samotní obyvatelia mesta vnímajú túto skutočnosť rozporuplne, neposkytli im ich volení predstavitelia možnosť demokraticky sa vyjadriť ku skutočnosti, že pri prechádzaní námestím budú zakaždým priamo konfrontovaní s pomníkom muža, ktorý, sa „preslávil“ hlavne tým, že ako zanietený antisemita horlivo posluhoval záujmom Hitlerovho Nemecka a na základe svojho presvedčenia spolupracoval a riadil porušovanie základných ľudských práv a slobôd ako významný predstaviteľ režimu v Slovenskom štáte.

Prof. JUDr. Ferdinand Ďurčanský  (18. december 1906, Rajec –15. marec 1974, Mníchov) - stručne a k veci

Absolvoval štúdium práva, neskôr pôsobil ako univerzitný pedagóg a novinár. Bol aktívnym členom ľudáckej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, pôsobil v tzv. Tisovej slovenskej autonómnej vláde ako minister spravodlivosti, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, neskôr zastával post ministra vnútra, dopravy a verejných prác. Bol horlivým presadzovateľom myšlienky likvidácie 1. ČSR. Osobne sa zúčastnil stretnutia s Adolfom Hitlerom 13. marca 1939, ktoré na Hitlerov príkaz viedlo k rozbitiu demokratického československého štátu a k vytvoreniu od Nemecka závislého tzv. Slovenského štátu a fašistickým Nemeckom spravovaného Protektorátu Čiech a Moravy. Ďalej zastával aj post ministra zahraničia až do jeho odvolania v júli 1940. Treba povedať, že k jeho odvolaniu zrejme viedlo aj to, že patril k umiernenému krídlu HSĽS, avšak k riešeniu židovskej otázky prispel od začiatku svojim pôsobením v ,,Komisii pre riešenie židovskej otázky". Po skončení druhej svetovej vojny, zrejme vedomý si svojej viny ušiel pred spravodlivosťou v roku 1945 z vlasti. V roku 1947 bol Národným súdom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Nikdy nebol rehabilitovaný.

Sú teda dostačujúce uvádzané argumenty za súhlas s pamätníkom Ďurčanskému?

 • ... pretože je to „slávny“ rodák z Rajca?
 • ... pretože existenciu busty obhajujú pravdivým tvrdením, že Ďurčanskému nemožno dokázať osobnú zodpovednosť napríklad za priamy výkon deportácií do koncentračných táborov?
 • ... pretože mestské zastupiteľstvo, ktoré za vytvorenie jeho sochy zahlasovalo, „dostalo materiály, kde bolo o Ďurčanskom  písané len pekne “ ?
 • ... pretože ide o jednohlasné demokratické rozhodnutie mestského zastupiteľstva?


Argumenty pre zamietanie pamätníka Ďurčanskému:

 • Pretože bol bez akéhokoľvek zjavného a osobného prejavu odporu popredným priamym výkonným aktérom režimu, od počiatku porušujúceho základné ľudské práva a slobody, spojeného s prenasledovaním vlastných občanov, ktorí sa neprevinili ničím, okrem toho, že boli napríklad Židia, alebo príslušníci inak definovaných skupín, režimom vopred označených za škodcov a nepriateľov.
 • Dobrovoľne prijal post ministra vlády, ktorá od počiatku spolupracovala s Hitlerom.
 • Bol aktívny a zanietený antisemita a popredným horlivým iniciátorom protižidovskej politiky v Slovenskom štáte.
 • Ako uskutočňovateľ tejto politiky bol členom ,,Komisie pre riešenie židovskej otázky", a navyše ako minister vnútra mal na jej výkon priamy vplyv. Občanom Slovenského štátu židovského pôvodu boli odňaté občianske slobody, politické práva a ich ľudské práva, arizáciou boli zbavení majetku, nenávistnou rasistickou propagandou boli zbavení svojej ľudskej hodnoty a dôstojnosti, ponižujúcim označkovaním vylúčení z verejného života a diskriminačne zbavení možnosti vykonávať niektoré profesie. Režim, ktorý Ďurčanský predstavoval ich nakoniec deportoval na smrť.
 • Dodnes, od vynesenia rozsudku súdom, a ani 22 rokov po páde komunistického režimu, nebol zbavený obvinenia a teda až do dnešnej doby ostáva právoplatne odsúdeným.
 • Vyššie uvedené body sú v príkrom rozpore s uznávanými, demokratickými hodnotami, ku ktorým sa naša republika opakovane a výslovne prihlásila. Preto ani jednohlasné rozhodnutie mestského zastupiteľstva nemôže byť uznané za legitímne, iba na základe procedúry jeho prijatia, keďže samotný jeho obsah je v príkrom rozpore  s uznávanými hodnotami.


Prečo sa to týka nás všetkých, obyvateľov Rajca rovnako ako všetkých občanov Slovenskej republiky?

Pretože napriek tomu, že zločinné epochy už pominuli, počas nich vykonané zločiny ostávajú dodnes zločinmi, ich obete obeťami, tak ako ich páchatelia vinníkmi. Pričom je jedno, či zločiny páchali s prstom na kohútiku zbrane, perom za písacím stolom, vydávaním vládnych nariadení alebo hlasovaním v snemoch. Je len na nás, či budeme glorifikovanie, mýtizovanie a týmto spôsobom vytváranie nových extrémnych kultov naďalej tolerovať; a to v tomto prípade dnes už nielen na stretnutiach neonacistov. Alebo opäť mlčky, bez odporu pripustíme nutnosť našej každodennej konfrontácie s takýmito prejavmi na  verejných miestach? Ba dokonca na námestí, pomenovanom podľa povstania proti režimu, ktorého popredným predstaviteľom Ďurčanský nepochybne bol? Koľký to cynizmus k padlým v povstaní! Koľká arogantná ignorancia k obetiam činnosti Komisie pre riešenie židovskej otázky! ...a to „demokratickým“ hlasovaním mestského zastupiteľstva v Rajci???  Dovolíme, aby sa opäť zneužila neznalosť histórie? Či už konečne sebavedomo a jednoznačne povieme „Nie!“, a ako mešťania a občania začneme  aktívne spolurozhodovať o veciach verejných, ktoré sa týkajú nás všetkých? Áno, aj o veciach morálky, ľudskosti, spolupatričnosti, vzájomnej akceptácie a úcty.

Ctime a vážme si každého, ktorého úsilie a čestná, zodpovedná činnosť je nám všetkým prínosom. Prestaňme však konečne nadnášať a vytvárať umelé hodnoty, mýty a kulty - nik sa osobne nepričinil o to, aby sa narodil ako príslušník ktoréhokoľvek národa. Na túto hrdosť preto niet dôvodu! Lásku k národu, spoluobčanom či k blížnemu preto napĺňajme skutkami. A týmto činom prejavujme naše uznanie.

Hnutie HUMAN – Peter Marianek a Matej Smorada


Vážení spoluobčania,
mešťania mesta Rajec,

v rukách držíte text nášho vyhlásenia k udalosti, odohrávajúcej sa v súčasnosti v Rajci. Obraciame sa na vás s prosbou  o podporu v našom úsilí zastaviť tento nezmyselný krok. V tomto zmysle vykonáme nasledovné kroky:

 • Obrátime sa na volených zástupcov s požiadavkou odstránenia busty Ferdinanda Ďurčanského.
 • Obrátime sa na centrály všetkých politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve v Rajci, za účelom, aby so svojimi nominantmi menovanými stranou do komunálnej politiky prehodnotili súlad svojich demokratických stranícko-politických zásad a cieľov so spôsobom rozhodovania ich nominantov v mestskom zastupiteľstve v Rajci.
 • Zároveň sa obrátime na medzinárodné európske zastrešenia jednotlivých politických strán, ktorým položíme otázku, či tento politický krok na komunálnej úrovni vykonaný ich členskou stranou nie je v rozpore so zásadami medzinárodného združenia, ktorého tá-ktorá strana je členom.
 • Preveríme si, či došlo k financovaniu projektu zo zdrojov Európskej Únie.
 • Ak áno, zistíme, či tieto zdroje boli oboznámené účelom použitia finančných prostriedkov, a či v nich figuruje položka za pomník politickému predstaviteľovi vojnového Slovenského štátu.

Ak podporujete našu iniciatívu príďte podpísať petíciu za odstránenie sochy Ferdinanda Ďurčanského z verejného priestranstva dňa 4. 3. 2011 (piatok) od 16.30 do 19.00 h a 5. 3. 2011 (sobota) od 10.00 do 14.00 h na námestí SNP v Rajci, kde zriadime infostánok. V prípade, že sa nemôžete dostaviť k nášmu infostánku podpísať petíciu v uvedené termíny, môžete sa petície zúčastniť podpísaním nižšie vytlačeného petičného hárku. Tieto hárky sú voľne kopírovateľné a šíriteľné. Prosíme, aby ste nám ich zaslali poštou na adresu:  Peter Marianek - Hnutie HUMAN, Staré Grunty 11, 841 04 Bratislava.


Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec

Petícia za odstránenie pamätníka prof. JUDr. Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v meste Rajec.

My občania svojim podpisom podporujeme túto petíciu za odstránenie pamätníka prof. JUDr. Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v meste Rajec.


Petičný výbor:
Mgr. Pavel Šimove, Michal Bukovčák, Lenka Kubatková, Matej Smorada, Peter Marianek.
Poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu: Peter Marianek – Hnutie HUMAN, Staré Grunty 11, 841 04 Bratislava, tel./fax: 00421 2 654 22 313, e-mail:
marianek@slovanet.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
23.3.2012 18:33 | Roman Kanala

Magor Alexander Belovič takto radí: "Nemiešajte sa do toho čomu nerozumiete. Nájdite jeden rozsudok smrti podpísaný Tisom..." Nuž a ja takto radím: Nemiešajte sa do toho čomu nerozumiete. Nájdite jeden rozsudok smrti podpísaný Hitlerom, Himmlerom, Dönitzom, Göringom, Göbbelsom. No vidíte. Nakoniec sofizmami zistíme, že anjel prejde uchom ihly a títo páni boli vlastne ľudomili. A Stalin aj iných prekabátil, nielen Hitlera a Beneša. Jana Masaryka neprekabátil a preto musel zomrieť dva týždne po Gottwaldovom puči. A vie sa, že rozkaz na Katyň podpísal sám Stalin. Ale stará Blažková nikomu nič nepodpísala.
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
23.3.2012 16:52 | Mgr. Alexander Belovič

Nemiešajte sa do toho čomu nerozumiete. Nájdite jeden rozsudok smrti podpísaný Tisom a spreneverené slovenské koruny po oslobodení rozpynuté v československej mene ktorú podržala po vojne nad vodou. Do SNP sa chodilo vlakom a všetko fungovalo. Zverejnite aj výnimky čo Tiso podpísal a potom porovnávajte. Iných Hitler prekabátil, nie len provinčných slovenských politikov.
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
4.2.2012 00:28 | Peter Gregor

Túto petíciu mohol vymyslieť a zorganizovať len niekto, kto vie minimum o vojnovom slovenskom štáte, alebo niekto, kto je pohrobkom čechoslovakistických a protislovenských snáh. Bohužiaľ, snaha o likvidáciu Slovenska a Slovákov pokračuje - aj takouto skrytou formou.
Je to ťažké, ale kto chce poznať pravdu, ten si materiály nájde.
Spomienka na V. Havla v Bratislave
18.12.2011 18:36 | Hnutie HUMAN

Tichá spomienka na Václava Havla sa bude konať pri soche T.G. Masaryka na Vajanského nábreží v Bratislave dňa 19.12.2011 o 17.00 hodine. Hnutie HUMAN
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
16.12.2011 21:16 | Občania

Hnutie Human, prečítali sme si závery aj z prokuratúry. Ale dúfame, ak bude zákon, tak ako to prokuratúra navrhuje, že bude iniciovať zákona a bude prijatý, dá sa ešte niečo s tou bustou Ďurčanského v Rajci niečo podniknúť. Dodatočne odstrániť v zmysle prijatého zákona?
Uznesenie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj zo dňa 7.12.2011
8.12.2011 20:24 | Hnutie HUMAN

Vážení diskutujúci, podporovatelia,

na nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať uznesenie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, v ktorom výbor potvrdzuje, nami uvádzané argumnenty, že v demokratickej krajine nie je prípustné stavanie pamätníkov fašistickým zločincom. Z uznesenia vyplýva odsudzovanie zneužitia legislatívnych medzier miestnymi poslancami pre politický prejav osobného názoru. Legislatívny rámec bude doplnený.


Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj

33. schôdza výboru141
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 7. decembra 2011

k podnetu Hnutia HUMAN vo veci postavenia pamätníka F. Ďurčanskému na nám. SNP v meste RAJEC

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj

p r e r o k o v a l

podnet Hnutia HUMAN vo veci postavenia pamätníka F. Ďurčanskému na nám. SNP v meste RAJEC;

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. podnet Hnutia HUMAN vo veci postavenia pamätníka F. Ďurčanskému na nám. SNP v meste RAJEC;
2. stanoviská
- Ministerstvo kultúry SR – sekcia umenia a štátneho jazyka, sekcia kultúrneho dedičstva
- Ústav pamäti národa
- Krajský pamiatkový úrad Žilina
- list primátora mesta RAJEC
- Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR;

B. konštatuje,

že skutkový stav poukazuje na nedostatky v legislatívnej oblasti a výbor sa bude zasadzovať o také riešenia, ktoré budú v súlade s demokratickými princípmi Slovenskej republiky;

C. u k l a d á
predsedovi výboru

informovať o prijatých záveroch z rokovania výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Hnutia HUMAN.


Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru

Vladimír F A I Č ,v.r.
overovateľ výboru

Zdroj: www.nrsr.sk/dk/dk.aspx?VyborID...


Hnutie HUMAN
Ad: Janko
26.10.2011 17:24 | Peter

No... pozrel som si to. Jednoznačne mi vyplynulo, že dvaja boli proti takémuto návrhu uznesenia. To ešte neznamená, že práve len títo dvaja boli za odhalenie busty a ostatní nie. Doporučujem ti, aby si si prečítal celú zápisnicu a potom robil závery.
Ale, prečítaj si celú "výzvu" humanistov - zasadnutie nebolo v júli, ale v júni.
Veď som napísal - nevedia čítať alebo zámerne oblbujú ľudí.
Ad: Peter
24.10.2011 19:38 | Janko

Prezri si ešte raz text zápisnice.
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
23.10.2011 10:35 | gibarian

Ako vidno pan Marijanek zmenil zameranie svojej profesie "gojimobijca". Kedysi pisal na ploty napisy
o zidoch dnes ma aspon konkretny ciel. Pokial budu
aktivny ludia ako on a jeho sukmenovec Chmelar, Meseznikov, Kusy etc. nikdy nebude na Slovensku dobre. Co keby tyto vyvoleni zacali protestovat za prava Palestincov okupovanych statom Izrael?
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
23.10.2011 05:40 | Peter

Dávam do pozornosti túto vetu, ktorú uviedlo hnutie Human:
"Oproti roku 2009 sme zaznamenali významný posun. Už iba dvaja poslanci hlasovali ,,za odhalenie pamätníka F. Ďurčanskému”, ostatní ste sa zdržali."

Zápisnica z rokovania poslancov hovorí presný opak - viď:
www.rajec.sk/dokumenty/MsZ/ZAP...

Takže čo, humanisti - zabudli ste už aj čítať? Alebo zámerne oblbujete ľudí?
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
22.10.2011 22:29 | Anna

Dlho bolo konečne ticho... Tie vaše trápne oslavy (koho?) na námestí v Rajci. Bola tam predsa len hŕstka vašich prizvaných prívržencov.

Prosím Vás: Prestaňte sa konečne nadnášať!!!!!

V tomto meste treba riešiť iné vážne problémy a nie stále zviditeľňovať vaše hnutie.
Taktiež toto zastupiteľstvo má iné poslanie, ako sa stále zaoberať vašimi aktivitami.

Už konečne povedzte, kto vás financuje??????
Výzva Hnutia HUMAN adresovaná poslancom MZ v Rajci zo dňa 21.10.2011
21.10.2011 20:07 | Hnutie HUMAN

VEC: Výzva


Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec MZ v Rajci,

predpokladáme, že ste si na Vašej dovolenke koncom augusta oddýchli. My, radoví občania Slovenskej republiky, sme vtedy vo Vašom meste pripravovali dôstojnú oslavu štátneho sviatku, 67. výročia Slovenského národného povstania. Oslavu, ktorou sme sa snažili prinavrátiť úctu účastníkom a padlým v SNP, ako aj všetkým obetiam neznášanlivého nacionalizmu a fašizmu.

V prílohe tejto výzvy Vám zasielame vyhlásenie Krajskej a Okresnej prokuratúry v Žiline, ktorým tento orgán práva potvrdzuje všetky nami uvádzané fakty, ktoré sme Vám za posledné obdobie v prosbách, výzvach, urgenciách opakovane a doposiaľ márne adresovali.

Dňa 11.3.2011 sme Vám doručením ,,Vyhlásenia Hnutia HUMAN" a ,,Verejnou výzvou voleným zástupcom občanov mesta Rajec" poukázali na skutočnosť, že:
,,... uvedené body (pozn. fakty o pamätníku) sú v príkrom rozpore s uznávanými, demokratickými hodnotami, ku ktorým sa naša republika opakovane a výslovne prihlásila." Tieto slová potvrdzuje aj Krajská a Okresná prokuratúra v Žiline: ,, ... Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." Ústava Slovenskej republiky v čl.12, ods. 1, 2: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

Táto citácia z Ústavy SR právne podkladá nami opakovane pripomínaný fakt, že Slovenská republika nadväzuje na hodnoty demokratického Československa a jeho právny poriadok, čím sa stáva nástupcom demokratického Československa a nie nástupcom vojnového Slovenského štátu. Predostreli sme Vám to aj v pozvánke na oslavy SNP: ,,... úcta k hodnotám dnešnej demokratickej Slovenskej republiky ako nástupcu demokratického Štefánikovho a Masarykovho Československa...", čo prokuratúra zdôrazňuje aj tvrdením: ,,Slovenská republika, ako demokratický štát je budovaný na princípoch plného rešpektovania ľudských práv, zachovávajúci úctu k obetiam druhej svetovej vojny." Túto skutočnosť sme Vám naposledy zdôraznili aj v už spomínanej pozvánke k 67. výročiu SNP. Cieľom podujatia bolo: ,,... prinavrátiť slušnosť a úctu sviatku, ktorý je pre slovenský národ kľúčovým. Je dejinným medzníkom, keď slovenský národ rázne vyslovil svoje NIE totalitnému, nedemokratickému, nacionalistickému režimu Slovenského štátu. ... Odboj proti nacizmu a fašizmu je základom pre odpor proti ktorejkoľvek totalite a je základom pre život v slobode a demokracii."

Dôsledne sme Vás upozorňovali, že F. Ďurčanský je vojnový zločinec. ,,Dodnes, od vynesenia rozsudku súdom, a ani 22 rokov po páde komunistického režimu, nebol zbavený obvinenia a teda až do dnešnej doby ostáva právoplatne odsúdeným." (Vyhlásenie Hnutia HUMAN) ,,Zrušte rozhodnutie vašich predchodcov! Odstráňte z Námestia SNP v Rajci pamätník vojnovému zločincovi a zároveň rodákovi F. Ďurčanskému!" (Otvorený list poslancom MZ v Rajci z 15.5.2011) Naše slová boli verejne označené ako lži a útok na mesto Rajec: ,,Všetky aktivity, ktoré vyvíja Hnutie HUMAN... neustále klamú slovenskú a rajeckú verejnosť o tom, že Dr. Ďurčanský bol fašistický a vojnový zločinec, je to lož." (primátor mesta Rajec, Ing. J. Rybárik pre Mestské noviny Rajčan - júl/august 2011) ,,V posledných týždňoch sme svedkami mnohých útokov na samosprávu nášho mesta vo veci odhalenia busty nášmu rodákovi, profesorovi JUDr. F. Ďurčanskému... Súčasne s petíciou Vám bolo doručené aj vyhlásenie Hnutia HUMAN, v ktorom sa uvádza veľa kontroverzných informácií ohľadom osoby JUDr. Ďurčanského." (primátor mesta Rajec, Ing. Ján Rybárik v liste adresovanom občanom z 2.3.2011) Avšak Krajská a Okresná prokuratúra Slovenskej republiky nami uvádzané skutočnosti potvrdzuje a vyvracia tvrdenia primátora: ,,Je pritom nespochybniteľným faktom, že JUDr. Ferdinand Ďurčanský bol rozhodnutím Národného súdu v Bratislave č.k. Tnľud 6/46 zo dňa 15. apríla 1947 uznaný vinným z trestných činov domácej zrady ... Za tieto trestné činy mu bol uložený trest smrti ako hlavný trest a ako vedľajšie tresty strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku. Tento rozsudok Národného súdu v Bratislave nebol nikdy zrušený."

Prokuratúra ďalej odporúča, že: ,,činnosť samosprávy má totiž vytvárať predpoklady pre pokojné spolužitie občanov bez ohľadu na príslušnosť k národnostným, etnickým, náboženským alebo iným skupinám." To, že pamätník nie je v zhode s pokojným spolunažívaním občanov Slovenskej republiky, ste sa mali možnosť presvedčiť 14.-15.5.2011, kedy bol pamätník F. Ďurčanského poškodený. Opäť sme Vás prosbou o prinavrátenie pokojného spolužitia ešte 15.5.2011 prosili: ,,o osobný príspevok k pokojnému a dôstojnému spolunažívaniu, vzájomnej úcte, rešpektu a slušnosti naprieč celým názorovým spektrom v meste Rajec... Prosíme Vás o podniknutie krokov potrebných pre definitívne odstránenie sporného kameňa úrazu – pamätníka rodáka a vojnového zločinca Ferdinanda Ďurčanského, ktoré by viedlo k obnoveniu pokojného spolunažívania, verejného poriadku a k posilneniu dôvery a úcty k zákonom a voleným predstaviteľom v meste Rajec."

Prokuratúra potvrdzuje oprávnenosť našej iniciatívy ,,Za odstránenie pamätníka F. Ďurčanskému z verejného priestranstva v Rajci", pretože podľa jej slov: ,,je neakceptovateľné, aby sa na území Slovenskej republiky budovali pamätníky osobám, ktorých historická spojitosť zo zavinením hrôz druhej svetovej vojny je prinajmenšom sporná." Na rozdiel od primátora mesta Rajec, Ing. Jána Rybárika, ktorý pamätník obhajuje: ,,Vzhľadom na informácie, ktoré mám, sa snažím pozerať na to objektívne. Za to, že bol Rajčan, ja vidím viac pozitív na tej osobe ako negatív. Môj názor je, že pán Ďurčanský môže mať v Rajci osadenú bustu" (Ing. Ján Rybárik, primátor mesta Rajec pre denník SME k 24.2.2011)

Krajská a Okresná prokuratúra konštatuje legislatívnu medzeru v právnom poriadku Slovenskej republiky a bude iniciovať nápravu: ,,na základe zistených poznatkov budú iniciovať prostredníctvom nadriadenej prokuratúry zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky tak, aby v budúcnosti upravoval podmienky umiestňovania pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch, súsoší alebo iných umeleckých diel zákon. Tým bude zabezpečená možnosť odstraňovať protiprávnu ľubovôľu predstaviteľov obcí v tomto smere." Svojim doteraz zachovaným postojom sa pohybujete na hrane zákona a právnosti. Hranicu úcty a rešpektu k dôstojnosti človeka, teda slušnosti, svojim postojom porušujete. Ste politikmi s voličskou delegáciou k demokratickému výkonu moci. Demokracia je medzi iným aj dodržiavaním demokratických hodnôt a rešpektovanie právneho štátu. V žiadnom prípade to neznamená kľučkovanie medzi paragrafmi a zneužívanie legislatívou a zákazmi nepokrytých plôch.

Miera slobody je v nepriamej úmere k jej obmedzeniam, zákazom. Zneužitie slobody k činom porušujúcim ľudskosť, slušnosť a znášanlivosť si vynucuje zákaz! Neohrozujte slobodu, je aj Vaša.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v mene Hnutia HUMAN, Ústredného zväzu Židovských Náboženských Obcí, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Dokumentačného strediska holokaustu, sa na základe právnej analýzy a odporúčaní Krajskej a Okresnej prokuratúry Slovenskej republiky obraciame na Vás s výzvou:
• zvolať zasadanie Mestského zastupiteľstva v meste Rajec,
• iniciovať hlasovanie o zrušení uznesenia predchádzajúceho Mestského zastupiteľstva, uznesenie č. 72/2009 a z júla roku 2011, ktorým ste potvrdili platnosť uznesenia č. 72/2009
• iniciovať hlasovanie o uznesení, na základe ktorého by došlo k odstráneniu pamätníka F. Ďurčanskému z Námestia SNP v Rajci.

Oproti roku 2009 sme zaznamenali významný posun. Už iba dvaja poslanci hlasovali ,,za odhalenie pamätníka F. Ďurčanskému”, ostatní ste sa zdržali. Teraz máte možnosť prejaviť občiansku demokratickú statočnosť povedať ,,nie” a prispieť svojim osobným prejavom k pozdvihnutiu demokratickej politickej kultúry vo Vašom meste. Odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v Rajci by bolo Vašim dôstojným prínosom a prejavom úcty a pochopenia hodnôt slobody a demokracie, ktoré si pripomenieme 17. novembra výročím demokratickej premeny.


Dúfame, že sa spolu stretneme na Námestí SNP.Peter Marianek - predseda Hnutia HUMAN
za Úz ŽNO, SZPB, DSH

Bratislava, 21.10.2011
Vyhlásenie Krajskej a Okresnej prokuratúry v Žiline
21.10.2011 20:05 | Hnutie HUMAN

JUDr. Ferdinand ĎurčanskýOkresná a Krajská prokuratúra v Žiline z úradnej povinnosti preskúmali v rámci pôsobenia v netrestnej oblasti zákonnosť postupu a uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec zo dňa 21. 05. 2009, 24. 02. 2011 a 09. 06. 2011 o umiestnení busty JUDr. Ferdinanda Ďurčanského na námestí SNP v Rajci.

Ústava Slovenskej republiky v článku 67 ods. 3 ustanovuje, že štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom.

Platný právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje podmienky umiestňovania pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch, súsoší, alebo iných umeleckých diel obcou na verejných priestranstvách.

Vzhľadom na absenciu zákonnej právnej úpravy prokuratúra v súčasnosti nemôže v danej veci reagovať na zistené skutočnosti formou prokurátorského opatrenia, teda podaním upozornenia alebo protestu prokurátora na porušovanie zákona Mestom Rajec.

V tejto súvislosti však prokuratúra pôsobiaca v Žilinskom kraji považuje za potrebné zdôrazniť. Ústava Slovenskej republiky vo svojich základných ustanovenia deklaruje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ústava ďalej deklaruje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

Slovenská republika, ako demokratický štát je budovaný na princípoch plného rešpektovania ľudských práv, zachovávajúci úctu k obetiam druhej svetovej vojny. Je neakceptovateľné, aby sa na území Slovenskej republiky budovali pamätníky osobám, ktorých historická spojitosť zo zavinením hrôz druhej svetovej vojny je prinajmenšom sporná.

Je pritom nespochybniteľným faktom, že JUDr. Ferdinand Ďurčanský bol rozhodnutím Národného súdu v Bratislave č.k. Tnľud 6/46 zo dňa 15. apríla 1947 uznaný vinným z trestných činov domácej zrady podľa § 2 písm. a,b,d nariadenia č. 33/1945 v znení vyhlášky č. 58/1946 zbierky nariadení SNR, zrady na povstaní podľa § 4 písm. a,c,d nariadenia č. 33/1945 v znení vyhlášky č. 58/1946 zbierky nariadení SNR a kolaborantstva podľa § 3 písm. b, c d nariadenia č. 33/1945 v znení vyhlášky č. 58/1946 zbierky nariadení SNR. Za tieto trestné činy mu bol uložený trest smrti ako hlavný trest a ako vedľajšie tresty strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku. Tento rozsudok Národného súdu v Bratislave nebol nikdy zrušený.

Vzhľadom na vyššie uvedené negatívne zistenia je podľa názoru tunajšej prokuratúry potrebné, aby orgány územnej samosprávy v Slovenskej republike v budúcnosti pri výbere historických osobností, ktoré budú pripomínané na verejných priestranstvách obce mimoriadne citlivo zvažovali všetky historické súvislosti. Činnosť samosprávy má totiž vytvárať predpoklady pre pokojné spolužitie občanov bez ohľadu na príslušnosť k národnostným, etnickým, náboženským alebo iným skupinám.


Okresná a Krajská prokuratúra v Žiline na základe zistených poznatkov budú iniciovať prostredníctvom nadriadenej prokuratúry zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky tak, aby v budúcnosti upravoval podmienky umiestňovania pamätníkov, pamätných tabúľ, sôch, súsoší alebo iných umeleckých diel zákon. Tým bude zabezpečená možnosť odstraňovať protiprávnu ľubovôľu predstaviteľov obcí
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
18.10.2011 13:10 | Občan SR

Chcem sa spýtať Hnutia Human, ako to dopadlo s tým Ďurčanským. Ževraj už stoji odhalený na námestí SNP v Rajci. Bude sa ešte niečo konať za jeho odstránenie. Veď je to výsmech celemu Slovensku a celému svetu. To už nikto nemá na natýchto pánov ako sú v Rajci na Radnici, aby dodržiavali medzinárodné právo.
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
26.9.2011 22:41 | Juraj

Neurážam, nemám patent, ale v rukách držím vyjadrenia uznávaných historikov, SAV ..
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
6.9.2011 12:07 | Janina

Juraj,
prečo urážate ľudí? Máte vari patent na posúdenie relevantnosti článkov?
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
5.9.2011 23:12 | Juraj

Takých článkov ako napísal martin Smolár, Tomáš Ondrovič sa dajú napísať na stovky. Bez relevantného podkladu a znalosti historie.
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
5.9.2011 22:29 | Janina
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
5.9.2011 22:13 | Janina

P. Kanala - a čo takto tento článok?

beo.sk/domace-udalosti/1362-bo...
Ad: Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci
5.9.2011 07:48 | Roman Kanala

Nasledovný článok priniesla Pravda J&T:

Slováci sa chválili najprísnejšími protižidovskými zákonmi

SITA - 4. septembra 2011 13:23

spravy.pravda.sk/slovaci-sa-ch...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (326)

 Súvisiace témy:
Rasizmus a xenofóbia
Samospráva
Pamiatky
Demokracia

Súvisiace regióny
Rajec


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt