spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za odstránenie pamätníka Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva Rajci

V marci, v mesiaci, keď slovenskí radikálni nacionalisti oslavujú výročie založenia svojho štátu, má byť (je to azda výsmech?) práve na námestí SNP v Rajci odhalená busta Ferdinanda Ďurčanského. Napriek tomu, že samotní obyvatelia mesta vnímajú túto skutočnosť rozporuplne, neposkytli im ich volení predstavitelia možnosť demokraticky sa vyjadriť ku skutočnosti, že pri prechádzaní námestím budú zakaždým priamo konfrontovaní s pomníkom muža, ktorý, sa „preslávil“ hlavne tým, že ako zanietený antisemita horlivo posluhoval záujmom Hitlerovho Nemecka a na základe svojho presvedčenia spolupracoval a riadil porušovanie základných ľudských práv a slobôd ako významný predstaviteľ režimu v Slovenskom štáte.

Prof. JUDr. Ferdinand Ďurčanský  (18. december 1906, Rajec –15. marec 1974, Mníchov) - stručne a k veci

Absolvoval štúdium práva, neskôr pôsobil ako univerzitný pedagóg a novinár. Bol aktívnym členom ľudáckej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, pôsobil v tzv. Tisovej slovenskej autonómnej vláde ako minister spravodlivosti, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, neskôr zastával post ministra vnútra, dopravy a verejných prác. Bol horlivým presadzovateľom myšlienky likvidácie 1. ČSR. Osobne sa zúčastnil stretnutia s Adolfom Hitlerom 13. marca 1939, ktoré na Hitlerov príkaz viedlo k rozbitiu demokratického československého štátu a k vytvoreniu od Nemecka závislého tzv. Slovenského štátu a fašistickým Nemeckom spravovaného Protektorátu Čiech a Moravy. Ďalej zastával aj post ministra zahraničia až do jeho odvolania v júli 1940. Treba povedať, že k jeho odvolaniu zrejme viedlo aj to, že patril k umiernenému krídlu HSĽS, avšak k riešeniu židovskej otázky prispel od začiatku svojim pôsobením v ,,Komisii pre riešenie židovskej otázky". Po skončení druhej svetovej vojny, zrejme vedomý si svojej viny ušiel pred spravodlivosťou v roku 1945 z vlasti. V roku 1947 bol Národným súdom v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Nikdy nebol rehabilitovaný.

Sú teda dostačujúce uvádzané argumenty za súhlas s pamätníkom Ďurčanskému?

 • ... pretože je to „slávny“ rodák z Rajca?
 • ... pretože existenciu busty obhajujú pravdivým tvrdením, že Ďurčanskému nemožno dokázať osobnú zodpovednosť napríklad za priamy výkon deportácií do koncentračných táborov?
 • ... pretože mestské zastupiteľstvo, ktoré za vytvorenie jeho sochy zahlasovalo, „dostalo materiály, kde bolo o Ďurčanskom  písané len pekne “ ?
 • ... pretože ide o jednohlasné demokratické rozhodnutie mestského zastupiteľstva?


Argumenty pre zamietanie pamätníka Ďurčanskému:

 • Pretože bol bez akéhokoľvek zjavného a osobného prejavu odporu popredným priamym výkonným aktérom režimu, od počiatku porušujúceho základné ľudské práva a slobody, spojeného s prenasledovaním vlastných občanov, ktorí sa neprevinili ničím, okrem toho, že boli napríklad Židia, alebo príslušníci inak definovaných skupín, režimom vopred označených za škodcov a nepriateľov.
 • Dobrovoľne prijal post ministra vlády, ktorá od počiatku spolupracovala s Hitlerom.
 • Bol aktívny a zanietený antisemita a popredným horlivým iniciátorom protižidovskej politiky v Slovenskom štáte.
 • Ako uskutočňovateľ tejto politiky bol členom ,,Komisie pre riešenie židovskej otázky", a navyše ako minister vnútra mal na jej výkon priamy vplyv. Občanom Slovenského štátu židovského pôvodu boli odňaté občianske slobody, politické práva a ich ľudské práva, arizáciou boli zbavení majetku, nenávistnou rasistickou propagandou boli zbavení svojej ľudskej hodnoty a dôstojnosti, ponižujúcim označkovaním vylúčení z verejného života a diskriminačne zbavení možnosti vykonávať niektoré profesie. Režim, ktorý Ďurčanský predstavoval ich nakoniec deportoval na smrť.
 • Dodnes, od vynesenia rozsudku súdom, a ani 22 rokov po páde komunistického režimu, nebol zbavený obvinenia a teda až do dnešnej doby ostáva právoplatne odsúdeným.
 • Vyššie uvedené body sú v príkrom rozpore s uznávanými, demokratickými hodnotami, ku ktorým sa naša republika opakovane a výslovne prihlásila. Preto ani jednohlasné rozhodnutie mestského zastupiteľstva nemôže byť uznané za legitímne, iba na základe procedúry jeho prijatia, keďže samotný jeho obsah je v príkrom rozpore  s uznávanými hodnotami.


Prečo sa to týka nás všetkých, obyvateľov Rajca rovnako ako všetkých občanov Slovenskej republiky?

Pretože napriek tomu, že zločinné epochy už pominuli, počas nich vykonané zločiny ostávajú dodnes zločinmi, ich obete obeťami, tak ako ich páchatelia vinníkmi. Pričom je jedno, či zločiny páchali s prstom na kohútiku zbrane, perom za písacím stolom, vydávaním vládnych nariadení alebo hlasovaním v snemoch. Je len na nás, či budeme glorifikovanie, mýtizovanie a týmto spôsobom vytváranie nových extrémnych kultov naďalej tolerovať; a to v tomto prípade dnes už nielen na stretnutiach neonacistov. Alebo opäť mlčky, bez odporu pripustíme nutnosť našej každodennej konfrontácie s takýmito prejavmi na  verejných miestach? Ba dokonca na námestí, pomenovanom podľa povstania proti režimu, ktorého popredným predstaviteľom Ďurčanský nepochybne bol? Koľký to cynizmus k padlým v povstaní! Koľká arogantná ignorancia k obetiam činnosti Komisie pre riešenie židovskej otázky! ...a to „demokratickým“ hlasovaním mestského zastupiteľstva v Rajci???  Dovolíme, aby sa opäť zneužila neznalosť histórie? Či už konečne sebavedomo a jednoznačne povieme „Nie!“, a ako mešťania a občania začneme  aktívne spolurozhodovať o veciach verejných, ktoré sa týkajú nás všetkých? Áno, aj o veciach morálky, ľudskosti, spolupatričnosti, vzájomnej akceptácie a úcty.

Ctime a vážme si každého, ktorého úsilie a čestná, zodpovedná činnosť je nám všetkým prínosom. Prestaňme však konečne nadnášať a vytvárať umelé hodnoty, mýty a kulty - nik sa osobne nepričinil o to, aby sa narodil ako príslušník ktoréhokoľvek národa. Na túto hrdosť preto niet dôvodu! Lásku k národu, spoluobčanom či k blížnemu preto napĺňajme skutkami. A týmto činom prejavujme naše uznanie.

Hnutie HUMAN – Peter Marianek a Matej Smorada


Vážení spoluobčania,
mešťania mesta Rajec,

v rukách držíte text nášho vyhlásenia k udalosti, odohrávajúcej sa v súčasnosti v Rajci. Obraciame sa na vás s prosbou  o podporu v našom úsilí zastaviť tento nezmyselný krok. V tomto zmysle vykonáme nasledovné kroky:

 • Obrátime sa na volených zástupcov s požiadavkou odstránenia busty Ferdinanda Ďurčanského.
 • Obrátime sa na centrály všetkých politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve v Rajci, za účelom, aby so svojimi nominantmi menovanými stranou do komunálnej politiky prehodnotili súlad svojich demokratických stranícko-politických zásad a cieľov so spôsobom rozhodovania ich nominantov v mestskom zastupiteľstve v Rajci.
 • Zároveň sa obrátime na medzinárodné európske zastrešenia jednotlivých politických strán, ktorým položíme otázku, či tento politický krok na komunálnej úrovni vykonaný ich členskou stranou nie je v rozpore so zásadami medzinárodného združenia, ktorého tá-ktorá strana je členom.
 • Preveríme si, či došlo k financovaniu projektu zo zdrojov Európskej Únie.
 • Ak áno, zistíme, či tieto zdroje boli oboznámené účelom použitia finančných prostriedkov, a či v nich figuruje položka za pomník politickému predstaviteľovi vojnového Slovenského štátu.

Ak podporujete našu iniciatívu príďte podpísať petíciu za odstránenie sochy Ferdinanda Ďurčanského z verejného priestranstva dňa 4. 3. 2011 (piatok) od 16.30 do 19.00 h a 5. 3. 2011 (sobota) od 10.00 do 14.00 h na námestí SNP v Rajci, kde zriadime infostánok. V prípade, že sa nemôžete dostaviť k nášmu infostánku podpísať petíciu v uvedené termíny, môžete sa petície zúčastniť podpísaním nižšie vytlačeného petičného hárku. Tieto hárky sú voľne kopírovateľné a šíriteľné. Prosíme, aby ste nám ich zaslali poštou na adresu:  Peter Marianek - Hnutie HUMAN, Staré Grunty 11, 841 04 Bratislava.


Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 01 Rajec

Petícia za odstránenie pamätníka prof. JUDr. Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v meste Rajec.

My občania svojim podpisom podporujeme túto petíciu za odstránenie pamätníka prof. JUDr. Ferdinandovi Ďurčanskému z verejného priestranstva v meste Rajec.


Petičný výbor:
Mgr. Pavel Šimove, Michal Bukovčák, Lenka Kubatková, Matej Smorada, Peter Marianek.
Poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu: Peter Marianek – Hnutie HUMAN, Staré Grunty 11, 841 04 Bratislava, tel./fax: 00421 2 654 22 313, e-mail:
marianek@slovanet.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rasizmus a xenofóbia
Samospráva
Pamiatky
Demokracia

Súvisiace regióny
Rajec


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS