spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

PETÍCIA
za prijatie pripomienok  v zákone číslo447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného  postihnutia a ďalších zmien.

My, dolu podpísaní občania,

obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na Úrad vlády SR, a žiadame Vládu Slovenskej republiky , aby schválila novelu zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s pripomienkami, ktoré zástupcovia občanov ľudí s ťažkým telesným postihnutím predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny v SR v rámci pripomienkového konania.

Svojim obsahom návrh zákona neprispieva k vytváraniu podmienok podporujúcich integráciu a absolútne nevychádza z potrieb ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon považujeme za diskriminačný z viacerých dôvodov. Zásadne nesúhlasíme so sledovaním príjmu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a spoločne posudzovanie osôb. V zákone ide o neprípustné delenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na tých, ktorí pracujú alebo študujú a na ostatných. Podľa toho sa posudzujú a priznávajú peňažné príspevky. Aj mierne zvýšenie príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je  príčinou odňatia  príspevku na osobnú asistenciu , na zvýšené výdavky  alebo na opatrovanie. Zákon navyše nezabezpečuje slobodu pohybu v rámci EÚ bez ohrozenia  príspevku na osobnú asistenciu.

 

Žiadame Vládu SR, aby:

1) prijala novelu zákona s našimi pripomienkami, zastavila diskrimináciu osôb  s  ťažkým zdravotným postihnutím zrušením sledovania príjmu týchto osôb a umožnila pracovať i kariérne rásť bez hrozby znižovania príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na zvýšené výdavky, ktoré sú základom  plnohodnotnej existencie týchto osôb,

2) zrušila paragraf 6 pri peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla , nakoľko diskriminuje ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a delí ich na rôzne neprijateľné kategórie,

3) zrušila klauzulu zákona, podľa ktorej sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nútené zdržiavať sa minimálne každých 60 dní na území Slovenskej republiky a umožnila im slobodu pohybu mimo územia SR bez ohrozenia príspevku na osobnú asistenciu a ďalších reštrikcií,

4) prijala ostatné naše  pripomienky k návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia tak, ako boli predložené ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny mimovládnymi organizáciami.

Ďalej žiadame Vládu SR, aby:

5) implementovala ľudské práva do služieb osobnej asistencie následným prijatím osobitného zákona o osobnej asistencii, kde bude zakotvená aj možnosť rovnocenne využívať právo na osobnú asistenciu bez rozdielu t.j. s možnosťou voľného výberu asistentov, vrátane členov rodiny, rovnocenne využívať právo na slobodný pohyb s prenosnosťou služieb osobnej asistencie,  a to bez nutnosti mesačne predkladať  dehonestujúce výkazy poskytujúce informácie o asistenčných úkonoch osobnej povahy,

6) zaistila, že Nezávislý život bude kľúčový prvok v politike slovenskej vlády týkajúcej sa osôb, ako je to vyjadrené v stratégii EÚ týkajúcej sa týchto osôb, Akčného plánu pre ZP a článku 19 v Dohovore OSN,

7) značne zvýšila pomoc zameranú na rozvoj komunitných služieb, vďaka ktorej by sa postupným znižovaním jednak počtu domovov sociálnych služieb, a jednak klientov a klientiek v nich umiestnených, dosiahla deinštitucionalizácia naprieč celým Slovenskom,

8) výrazne uprednostňovala domáci typ pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím  pred inštitucionalizovaným, a to prostredníctvom riadneho finančného ohodnotenia i celého spektra ďalších podporných prostriedkov,

9) začala s napĺňaním programového vyhlásenie v sociálnej oblasti a čo najskôr prijala opatrenia na zvýšenie integrácie osôb s telesným, zmyslovým a iným zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a vyvinula úsilie o odstránenie bariér pri komunikácii týchto osôb s okolím, k čomu sa zaviazala aj ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor), ktorý u nás nadobudol platnosť 25. júna 2010.

Podrobné znenie a zdôvodnenie pripomienok k jednotlivým paragrafovým zneniam uvedeného zákona  uvádzame v prílohe  petície a je uverejnené aj na internetovej stránke www.csz.sk

 

V Bratislave, dňa 1. februára 2011

Ľudmila Gričová , Športová 5, 831 04 Bratislava - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy

 

Petičný výbor:

Anton Benča, Talinská 1,040 12 Košice
Vladimír Húšťava, Dr. Straku 1536/3,969 01 Banská Štiavnica
Daniela Komanická, Hlavná 191/12,076 12 Brezina
Radoslava Markovičová,956 01 Bojná 7POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
12.5.2011 12:53 | veronika hraško

....držím palce, aby to pomohlo...
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
8.4.2011 16:06 | ANDREA KRAJCIKOVA

suhlasim tento stat vsetych len zdiera
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
7.4.2011 18:10 | Lenka Strelcova

Plne podporujem peticiu ... nechcem aby sa uz zvieratka trapili ..
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
7.4.2011 18:09 | Lenka Strelcova

Plne podporujem peticiu ... nechcem aby sa uz zvieratka trapili ..
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
26.3.2011 11:18 | Miroslav Bielka

Prijatie zákona č. 195/1998 Zb.z o sociálnej pomoci (za vlády p. Mečiara.!)bolo podmienkou EU pri našom prijímaní do EU, a až po jeho prijatí sme boli akceptovaní ako riadni členovia EU.
Ten zákon nemal podmienky
Dzurindovej novelizácie, ako napr. -navštevovať školu ,
-či zamestnať sa pri príspevku na
zakúpenie OMV....Až tam sa zhoršili podmienky zákona, ktoré treba zrušiť, lebo základný požiadavok demokracie je udržať, príp. zlepšiť, a nie zhoršiť status Q v tom čase platný.
Dzurindove novelizácie vytvorili na Slovensku diskriminovanú skupinu ZŤP voči tým , ktorým boli príspevky na zakúpenie OMV priznané (za vlády p. Mečiara.!)
Teraz sa do vlády znova dostali
iba za cenu oklamania svojich voličov a zlepením takýchto klamstiev. Od nich nemožno očakávať, aby si zložili klapky na ušiach a očiach.
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
22.3.2011 10:54 | Ľudmila Gričová

Petícia občanov bola podporená 10 849 hlasmi

Spontánna občianska iniciatíva na realizáciu petície za prijatie pripomienok v zákone číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a ďalších zmien bola zahájená 1.februára a skončila 28.februára 2011.

Počas tohto obdobia mali možnosť občania podpisovať petičné hárky a vyjadriť podporu aj on line formou na dvoch internetových stránkach.

Petícia, ktorá trvala len 28 dní bola podporená spolu 10 849 hlasmi.

Z toho priamo petičné hárky podpísalo 9 459 občanov Slovenska i zo zahraničia.

Petícia prebiehala aj formou on line na internetových portáloch občianskeho denníka changenet.sk, kde petíciu podporilo 1318 priaznivcov zo Slovenska i zahraničia. Na portáli petice.net petíciu podporilo 72 priaznivcov zo Slovenska i zahraničia.

O výsledkoch petičnej akcie bola 17.3.2011 poskytnutá médiám informácia na tlačovej konferencii a po skončení tlačovej konferencii boli petičné hárky v zastúpení Ľudmily Gričovej a Ing. Vladimíra Húšťavu osobne odovzdané na Úrade vlády SR do rúk Kataríny Vajdovej - riaditeľky kancelárie predsedníčky vlády.

Výsledok vybavenia petície písomne príslušný orgán oznámi do 30 pracovných dní od doručenia.

Všetky informácie nájdete na internetovej stránke Centra samostatného života, ktoré petíciu zastrešilo a podrobne informovalo o jej priebehu. /www.csz.sk /

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa do petície zapojili akoukoľvek formou.

Ľudmila Gričová
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
1.3.2011 16:08 | Miroslava Tekeliova

Plne podporujem petíciu...
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
24.2.2011 17:11 | Viera Bogyová

Samozrejme, že takúto petíciu rada podporím! Ľudia so ZŤP a ich blízky si zaslúžia čo najplnohodnotnejší život.. ..boli by sme prekvapení, koľko sily a odhodlania je v týchto ľuďoch - môžme sa učiť od týchto ľudí niečo o skutočných prioritách..
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
23.2.2011 10:51 | fér

Aby petícia bola hodnoverná, mali by ste uviesť aj návrhy zamedzujúce zneužívaniu.Takí,ktorí to skutočne potrebujú a nemajú široké lakte, častokrát nedostanú nič.
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.2.2011 18:05 | Ľudmila Gričová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do teraz zapojili do petičnej akcii a podporili túto petíciu podpisom. Ako dopadne petícia budeme informovať hlavne na www.csz.sk
To či iné média našu informáciu uverejnia už nezáleží na nás. Napr. informáciu o petíciu uverejnilo len minimum médií...
Petícia trvá do 28.2.2011 a za každý ďalší hlas úprimne ďakujeme.
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.2.2011 16:44 | Karol Nagy

Pani Gričová, zúčastníte sa na pripomienkovom konaní na ministerstve? Ak získate 5 tisíc podpisov, nemal by byť s účasťou problém. Kedy to bude? Už som podpísal na Changenete asi 10 petícií, ale nikdy som nedostal info o tom, ako vec pokračuje (Azda jedine na FB, keď prebiehala kampaň proti výstavbe na BB kalvárii). Načo tu potom sú kolonky pre uvedenie mailu, keď sa automaticky ani nezobrazí a ani ho nevyužia organizátori. Chápem, že to nebude robiť Changenet. Určite Vám ale poskytnú všetky e-maily. Mohli by ste nás potom informovať. Nechodím sem pravidelne, ale často sa nič po ukončení zberu podpisov neuvedie ani v rámci tejto diskusie... karolnagy77@gmail.com
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.2.2011 13:22 | michal pekara

neviem čoho sa to tyka ale ja som občan ako každy iny i ked sa nedokažem prisposobyt realnemu životu!!!
Občianstvo a trvalý pobyt nerozhoduje
18.2.2011 13:50 | Daniela Komanická

Túto elektronickú verziu petície môže podpísať každý človek bez ohľadu na národnosť, trvalý pobyt a občianstvo. Takže aj Čech/Češka. :) Ďakujeme!
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
17.2.2011 22:47 | -vasek

Je to iba pre slovakov, lebo aj pre cechou?
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
16.2.2011 07:31 | Mirka Zamcova

Dakujem, suhlasim a drzim paste. Dufam, ze sa to podari.
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
15.2.2011 22:00 | Anna Šošková

vdaka
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
15.2.2011 10:31 | Alena Steinhubelova

AJ ja sa pripájam, plne podporujem túto petíciu.
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
14.2.2011 09:01 | Zuzana Halásová

Plne podporujeme petíciu a pripájame sa k vyjadreniu nesúhlasu s konaním tejto vlády a to k občanom
ťažkým zdravotným postihnutím.
Za SZTP ZO č,13 NITRA
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
10.2.2011 18:16 | Lenka Dvoráková

Podporujem túto petíciu
Ad: Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
10.2.2011 10:10 | Lubomír Kuchta

Plne podporujem túto petíciu.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (41)

 Súvisiace témy:
Sociálne služby a pomoc
Zdravotne postihnutí
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt