spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

PETÍCIA
za prijatie pripomienok  v zákone číslo447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného  postihnutia a ďalších zmien.

My, dolu podpísaní občania,

obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na Úrad vlády SR, a žiadame Vládu Slovenskej republiky , aby schválila novelu zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s pripomienkami, ktoré zástupcovia občanov ľudí s ťažkým telesným postihnutím predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny v SR v rámci pripomienkového konania.

Svojim obsahom návrh zákona neprispieva k vytváraniu podmienok podporujúcich integráciu a absolútne nevychádza z potrieb ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon považujeme za diskriminačný z viacerých dôvodov. Zásadne nesúhlasíme so sledovaním príjmu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a spoločne posudzovanie osôb. V zákone ide o neprípustné delenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na tých, ktorí pracujú alebo študujú a na ostatných. Podľa toho sa posudzujú a priznávajú peňažné príspevky. Aj mierne zvýšenie príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je  príčinou odňatia  príspevku na osobnú asistenciu , na zvýšené výdavky  alebo na opatrovanie. Zákon navyše nezabezpečuje slobodu pohybu v rámci EÚ bez ohrozenia  príspevku na osobnú asistenciu.

 

Žiadame Vládu SR, aby:

1) prijala novelu zákona s našimi pripomienkami, zastavila diskrimináciu osôb  s  ťažkým zdravotným postihnutím zrušením sledovania príjmu týchto osôb a umožnila pracovať i kariérne rásť bez hrozby znižovania príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na zvýšené výdavky, ktoré sú základom  plnohodnotnej existencie týchto osôb,

2) zrušila paragraf 6 pri peňažnom príspevku na kúpu osobného motorového vozidla , nakoľko diskriminuje ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a delí ich na rôzne neprijateľné kategórie,

3) zrušila klauzulu zákona, podľa ktorej sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nútené zdržiavať sa minimálne každých 60 dní na území Slovenskej republiky a umožnila im slobodu pohybu mimo územia SR bez ohrozenia príspevku na osobnú asistenciu a ďalších reštrikcií,

4) prijala ostatné naše  pripomienky k návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia tak, ako boli predložené ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny mimovládnymi organizáciami.

Ďalej žiadame Vládu SR, aby:

5) implementovala ľudské práva do služieb osobnej asistencie následným prijatím osobitného zákona o osobnej asistencii, kde bude zakotvená aj možnosť rovnocenne využívať právo na osobnú asistenciu bez rozdielu t.j. s možnosťou voľného výberu asistentov, vrátane členov rodiny, rovnocenne využívať právo na slobodný pohyb s prenosnosťou služieb osobnej asistencie,  a to bez nutnosti mesačne predkladať  dehonestujúce výkazy poskytujúce informácie o asistenčných úkonoch osobnej povahy,

6) zaistila, že Nezávislý život bude kľúčový prvok v politike slovenskej vlády týkajúcej sa osôb, ako je to vyjadrené v stratégii EÚ týkajúcej sa týchto osôb, Akčného plánu pre ZP a článku 19 v Dohovore OSN,

7) značne zvýšila pomoc zameranú na rozvoj komunitných služieb, vďaka ktorej by sa postupným znižovaním jednak počtu domovov sociálnych služieb, a jednak klientov a klientiek v nich umiestnených, dosiahla deinštitucionalizácia naprieč celým Slovenskom,

8) výrazne uprednostňovala domáci typ pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím  pred inštitucionalizovaným, a to prostredníctvom riadneho finančného ohodnotenia i celého spektra ďalších podporných prostriedkov,

9) začala s napĺňaním programového vyhlásenie v sociálnej oblasti a čo najskôr prijala opatrenia na zvýšenie integrácie osôb s telesným, zmyslovým a iným zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a vyvinula úsilie o odstránenie bariér pri komunikácii týchto osôb s okolím, k čomu sa zaviazala aj ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor), ktorý u nás nadobudol platnosť 25. júna 2010.

Podrobné znenie a zdôvodnenie pripomienok k jednotlivým paragrafovým zneniam uvedeného zákona  uvádzame v prílohe  petície a je uverejnené aj na internetovej stránke www.csz.sk

 

V Bratislave, dňa 1. februára 2011

Ľudmila Gričová , Športová 5, 831 04 Bratislava - osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy

 

Petičný výbor:

Anton Benča, Talinská 1,040 12 Košice
Vladimír Húšťava, Dr. Straku 1536/3,969 01 Banská Štiavnica
Daniela Komanická, Hlavná 191/12,076 12 Brezina
Radoslava Markovičová,956 01 Bojná 7POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Sociálne služby a pomoc
Zdravotne postihnutí
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS