spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR

Vážený pán minister,

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako jedna z odborných organizácií Ministerstva životného prostredia SR od svojho opätovného osamostatnenia a oddelenia od Slovenskej agentúry životného prostredia pred desiatimi rokmi prešla zložitým vývojom. Po svojom ustanovení sa etablovala ako profesionálna inštitúcia so stabilnou štruktúrou, odborným potenciálom a kvalifikovaným tímom, a to na úrovni metodického riadenia na ústredí organizácie, ako aj praktického výkonu ochrany prírody na organizačných útvaroch – správach národných parkov, správach chránených krajinných oblastí a regionálnych strediskách ochrany prírody. Dokonca bol zaznamenaný nárast počtu odborných pracovníkov a strážcov v tejto dlhodobo finančne a personálne podhodnotenej inštitúcii.

Po zmene vedenia organizácie a najmä po nastúpení predchádzajúcej vlády bol pozitívny trend zvrátený. Personálne a organizačné zmeny mali za následok obsadenie vedúcich funkcií politickými nominantmi, odchod odborne a morálne zdatných pracovníkov, stratu „svojprávnosti“ a odbornej nezávislosti jednotlivých pracovísk, oslabenie ich kompetencií, politické a nekompetentné ovplyvňovanie odborného výkonu a stratu kreditu inštitúcie ako takej. Nesúhlas s takýmto vývojom, s dehonestáciou úsilia generácií ochrancov prírody a s presadzovaním lobistických záujmov na úkor odbornosti a zákonnosti vyjadrili desiatky zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR už v roku 2007 vo výzve ministrovi životného prostredia na vyvodenie osobnej zodpovednosti voči vedeniu organizácie, ktoré zapríčinilo tento stav.

K tomuto nepriaznivému vývoju prispel najmä predchádzajúci riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR a pokyny vysokých ministerských úradníkov za bývalej vlády. Výsledkom je organizácia vnímaná odbornou i laickou verejnosťou ako odborne, kapacitne a morálne vybrakovaná, ako inštitúcia, ktorá stratila kredit a dôveryhodnosť.  Neustále znižovanie rozpočtu, nekompetentné vedenie a časté zásahy zvonka obmedzili možnosť riadneho fungovania organizácie a plnenia jej poslania hájiť záujmy ochrany prírody na Slovensku, napríklad aj schopnosti čerpať prostriedky z projektov.

Preto sme s nádejou a očakávaním prijali nástup nového riaditeľa Ing. Mariána Jasíka, ktorého poznáme ako čestného, odborne zdatného a skúseného človeka s predpokladmi na zvrátenie nepriaznivého trendu a zavedenie systému a opatrení, ktoré by pomohli vrátiť organizácii kredit, odbornosť, morálku a smerovanie na úroveň európskych štandardov. Ing. Marián Jasík je osobnosť, u ktorej nám nie je známy konflikt záujmov, čo napokon aj sám vylúčil. Svoj charakter prejavil aj odstúpením z funkcie pre zásadný postoj, ktorým si získal našu úctu a ďalšiu podporu. Jeho rozhodnutie a najmä dôvody tohto rozhodnutia vyvolali u značnej časti zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR veľké znepokojenie a obavy z budúcnosti tejto organizácie i ochrany prírody na Slovensku.

Vláda Slovenskej republiky prezentuje ochranu prírody ako zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, preto k využívaniu prírodných zdrojov chce pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity a zásady trvalo udržateľného rozvoja. Za predchádzajúcej vlády sa na poste ministra životného prostredia vystriedalo päť ľudí. To je neslávny slovenský rekord, ktorý už sám o sebe odzrkadľuje úpadok envirorezortu. Ten vyvrcholil jeho zánikom ako samostatného ministerstva. Pracovníci štátnej ochrany prírody od novej vládnej garnitúry očakávajú okrem  opätovného zriadenia rezortu aj ďalšie pozitívne kroky na základe odbornosti, kompetentnosti a schopnosti riešiť veľmi vážnu situáciu, v ktorej sa výkon ochrany prírody a nezávislosť odbornej organizácie nachádza, s dôveryhodným vedením na všetkých riadiacich postoch a s podporou zamestnancov.

Dôveryhodnosť možno obnoviť len s fundovanými profesionálmi, ktorí majú odborný aj osobný vzťah k ochrane prírody, jasnú víziu a koncepciu a skutočný záujem riešiť vzniknutú situáciu v prospech záujmov ochrany prírody, bez uplatňovania politických a lobistických záujmov. Okrem absencie konfliktu záujmov na všetkých pozíciách sú dôležitými pojmami aj slušnosť, morálka, rešpektovanie práva a verejného záujmu.

Veríme, že táto vláda je citlivá na transparentnosť a odbornosť a uprednostní ju pred politickými nomináciami, klientelizmom a ekonomickými záujmami úzkych skupín. Preto Vás, pán minister, vyzývame, aby ste v súlade s tým vytvorili podmienky pre zvrátenie nepriaznivého vývoja v stave ochrany prírody na Slovensku. Žiadame, aby sa do čela našej  organizácie dostalo také vedenie, ktoré bude nezávislé na politických a ekonomických záujmoch, bude mať dôveru zamestnancov a bude mať podporu ministerstva i verejnosti pri presadzovaní potrebných zmien v ochrane biologickej a krajinnej diverzity a prírodného dedičstva tejto krajiny a plnení si záväzkov voči občanom tohto štátu i medzinárodnému spoločenstvu.

Obraciame sa na Vás pán minister, pretože sme presvedčení, že správnym rozhodnutím je možné pozitívne riešiť zložitú situáciu v našej organizácii. My zamestnanci ponúkame spoluprácu pri dosiahnutí tohto cieľa.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Ochrana prírodyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS