spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie nedôvery Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity

Vyhlásenie

My, členovia Akademickej obce Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „FPV ŽU“) týmto vyslovujeme nedôveru Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS FPV ŽU“) a žiadame o okamžité vyhlásenie predčasných volieb do jeho zamestnaneckej ako aj do študentskej časti. Zároveň dôrazne apelujeme na členov AS FPV ŽU, aby sa s okamžitou platnosťou vzdali svojich mandátov.   


Odôvodnenie:

1. Súčasné zloženie AS FPV ŽU považujeme za nelegitímne v zmysle Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení následných zmien a doplnkov (ďalej zákona o vysokých školách), keďže viacerí jeho členovia boli neštandardným spôsobom kooptovaní, a to v rozpore s § 26 ods. 2 a 7 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Na poslednom mimoriadnom zasadnutí AS FPV ŽU bolo konštatované, že zo 17 členov AS FPV ŽU je viacero takých členov, ktorých aktuálne členstvo nevzniklo z doplňujúcich volieb do AS FPV ŽU. Súčasné zloženie AS FPV ŽU teda nezastupuje vo väčšinovej miere vôľu akademickej obce FPV ŽU.

2. Nestotožňujeme sa s písomným „Návrhom na odvolanie doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, CSc. z funkcie dekana FPV ŽU, ktorý podpísalo 8 členov AS FPV ŽU, a na základe ktorého bolo zvolané mimoriadne zasadnutie AS FPV ŽU. Celý návrh, ako aj spôsob jeho podania považujeme za tendenčný, nedôvodný a vo vzťahu k najvyššiemu samosprávnemu orgánu za irelevantný.

3. Nesúhlasíme s odvolaním doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, CSc. z funkcie dekana FPV ŽU. Dekan FPV ŽU nebol AS FPV ŽU ani raz písomne upozornený na neplnenie si svojich povinností alebo opakované porušovanie vnútorných predpisov. Snahu o jeho odvolanie považujeme za nepodloženú a jednostrannú aktivitu úzkej skupiny, bez podpory širšej akademickej obce.

Akademická obec FPV ŽUPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo

Súvisiace regióny
Žilina


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS