spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie nedôvery Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity

Vyhlásenie

My, členovia Akademickej obce Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „FPV ŽU“) týmto vyslovujeme nedôveru Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS FPV ŽU“) a žiadame o okamžité vyhlásenie predčasných volieb do jeho zamestnaneckej ako aj do študentskej časti. Zároveň dôrazne apelujeme na členov AS FPV ŽU, aby sa s okamžitou platnosťou vzdali svojich mandátov.   


Odôvodnenie:

1. Súčasné zloženie AS FPV ŽU považujeme za nelegitímne v zmysle Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení následných zmien a doplnkov (ďalej zákona o vysokých školách), keďže viacerí jeho členovia boli neštandardným spôsobom kooptovaní, a to v rozpore s § 26 ods. 2 a 7 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Na poslednom mimoriadnom zasadnutí AS FPV ŽU bolo konštatované, že zo 17 členov AS FPV ŽU je viacero takých členov, ktorých aktuálne členstvo nevzniklo z doplňujúcich volieb do AS FPV ŽU. Súčasné zloženie AS FPV ŽU teda nezastupuje vo väčšinovej miere vôľu akademickej obce FPV ŽU.

2. Nestotožňujeme sa s písomným „Návrhom na odvolanie doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, CSc. z funkcie dekana FPV ŽU, ktorý podpísalo 8 členov AS FPV ŽU, a na základe ktorého bolo zvolané mimoriadne zasadnutie AS FPV ŽU. Celý návrh, ako aj spôsob jeho podania považujeme za tendenčný, nedôvodný a vo vzťahu k najvyššiemu samosprávnemu orgánu za irelevantný.

3. Nesúhlasíme s odvolaním doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, CSc. z funkcie dekana FPV ŽU. Dekan FPV ŽU nebol AS FPV ŽU ani raz písomne upozornený na neplnenie si svojich povinností alebo opakované porušovanie vnútorných predpisov. Snahu o jeho odvolanie považujeme za nepodloženú a jednostrannú aktivitu úzkej skupiny, bez podpory širšej akademickej obce.

Akademická obec FPV ŽUPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Vyhlásenie nedôvery Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity
5.11.2010 21:27 | Viktor Tanító

Chcel by som sa spýtať autorov Vyhlásenia...
1. Prečo by sa mali vzdať mandátov všetci senátori, keď v odôvodnení píšete, že len niektorí boli kooptovaní do AS?
2. Prečo považujete návrh za tendenčný, nedôvodný..., keď pán dekan priznal, že si privlastnil výsledky práce pána profesora Moravčíka, keď priznal, že fiktívne objednal priestor na konferenciu v súkromnej spoločnosti a peniaze, ktoré takto nejasne získal, použil na veci podľa svojho výberu?
3. Ako malo vyzerať upozornenie dekana na to, že opísať prednášky svojho kolegu a vydať ich pod vlastným menom je nevhodné a že by sa nemalo zopakovať?
Ad: Vyhlásenie nedôvery honeľníckej univerzite
31.10.2010 02:34 | Roman Kanala

Nie je to Vysoká škola dopravná? Načo je dopravnej škole prírodovedecká fakulta?

Jedna malá dobrá správa:
www.sme.sk/c/5618027/do-akredi...
Ad: Vyhlásenie nedôvery Akademickému senátu Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity
30.10.2010 22:22 | -

v "akademickej obci" sa premnožili, a už sa žerú...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (3)

 Súvisiace témy:
Školstvo

Súvisiace regióny
Žilina


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt