spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene

MÚ MČ Karlova Ves
Nám. Sv. Františka č.8
842 62 Bratislava


Vec: Petícia - Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi odsúhlasili predaj obecných pozemkov v oblasti Karloveského ramena netransparentným spôsobom - bez výberového konania spoločnosti Karloveské rameno, patriacej J&T. Magistrát Bratislavy odsúhlasil výstavbu 8. poschodového domu v Karloveskom ramene v rozpore s platným územným plánom. Podľa územného plánu predmetná lokalita má slúžiť pre šport a rekreáciu všetkých občanov Bratislavy. Nerešpektovanie územného plánu bude znamenať, že už nebude miesto pre návštevy zátoky z radov verejnosti, nebude miesto na verejné parkovisko, vodáci nebudú mať miesto pre otočenie sa s prívesom na lode, občania a športovci  nebudú môcť využívať dokončovanú promenádu pri Dunaji. Výstavbou dôjde k zahusteniu a k ďalšiemu skomplikovaniu už kritickej dopravy na úseku pri Riviére pre všetkých karlovešťanov a devínčanov. Dôsledkom výstavby domu bude, že sa:

  • vyrúbe 157 ks stromov,
  • výrazne obmedzí rozvoj športových aktivít v tejto oblasti, ktorým sa venuje najmä mládež,
  • obmedzí prístup občanov k ramenu Dunaja, k cyklotrase a k novej promenáde,
  • obmedzí a skomplikuje doprava pri Riviére.

Protestujeme proti súčinnosti poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi a Magistrátu Bratislavy pri plánovenej výstavbe v Karloveskej zátoke v rozpore s územným plánom. Protestujeme voči nekonaniu starostky, ktorá na plagátoch sľubovala Stop zahusťovaniu.

V súčasnosti prebieha na Stavebnom úrade Karlova Ves konanie o výrube 157 ks stromov. Ešte je šanca zachrániť stromy v Karloveskom ramene.

Žiadame primátora, poslancov MČ Karlova Ves a starostku MČ Karlova Ves, aby podnikli všetky kroky k:

  • zabráneniu plánovaného výrubu stromov v Karloveskej zátoke, a
  • zabráneniu výstavby ďalšieho 8. posch. domu a podzemnej garáže v Karloveskej zátoke vedľa existujúcich dvoch bytových domoch (“tzv. Karloveské rameno III.”), nakoľko ide o územie určené podľa platného Územného plánu na šport a rekreáciu.

Premenovanie bytového domu na Ubytovňu pre športovcov je len arogantný prostriedok k obídeniu zákona.


Petičný výbor Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju:

JUDr. Iva Lukačovičová, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4     
Michal Šeďo, Pšeničná 9/B, 821 06 Bratislava 2  
Anna Ciglanová, Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava 4 
Ing. Juraj Chrenka, Drotárska 39, 811 02 Bratislava  
Mgr. Eva Bohmerova, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava 

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy je JUDr. Iva Lukačovičová, bytom ul. Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4. Petícia je zostavená tak, že text petície, údaje o tom, kto petíciu podáva sú len na 1. strane a prílohou sú očíslované podpisové hárky.


V súčastnosti táto petícia prebieha aj zbieraním podpisov na podpisové hárky. Petičný výbor preferuje podpísané hárky v tlačenej podobe. Preto Vás prosíme, kto je ochotný dať si prácu s vytlačením, podpísaním a doručením petičného hárku na adresu niekoho z petičného výboru budeme radi:

Podpisový_hárok_Karloveske_rameno.pdf  [11,28 kB]POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene
27.10.2010 13:58 | Michal Šeďo

Podľa Závazného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti vydaného magistrátom BA pod číslom MAGS ORM 584044/09-349304 a MAGRS ORM 32235/10-46681 zo dňa 13.4.2010 a podpísaného pánom primátorom nasledovne: Ako náhrada za dnešnú spevnenú plochu, využívanú na parkovanie návštevníkov lokality v počte 15 vozidiel, ktorá bude zabratá výstavbou ubytovacieho zariadenia, sa vybuduje 5 kolmých stojísk pri ul. Karloveské rameno a 10 stojísk na pozemku lodenice pre potreby jej zamestnancov a návštevníkov.
Ad: Zachráňme prístup pre občanov k vode Dunaja v Karloveskom ramene
23.10.2010 19:00 | zina mihalčiková

teraz do zastupiteľstva MČ KV je predložený návrh zabezpečenie 3 metrového pásiku - cesty na okraji predaného pozemku. Pýtam sa, kde budú môcť parkovať karlovešťania ktorí chcú prísť ku Karloveskému ramenu autom ako je im to teraz umožnené? Týmto sa bude zastupiteľstvo zaoberať pravdepodobne 2.11.2010. Na ostatných častiach predaných pozemkov budú určite tabuľky "nevstupovať, súkromný pozemok" alebo to oboženú plotom? Z. MPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt