spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedníčku vlády Slovenskej republiky a ministra financií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov o opätovné prehodnotenie návrhu na prepustenie viac ako 800 colníkov, a to ešte pred samotnou realizáciou tohto prepúšťania.

Hlavné dôvody našej nespokojnosti s prepúšťaním colníkov spočívajú v nasledujúcich bodoch:

  1. Nesúhlasíme s počtom prepustiť viac 800 colníkov. Vyhlásenie vlády spočívalo o súčasnej potrebe šetrenia vo verejnej správe, osobitne v štátnej správe, a to o 10 % bežných (aj mzdových) výdavkov.  Počet colníkov v roku 2009 bol 3705. Po prepočte na percentá 800 colníkov je 21,5 %. Okrem prepúšťania čaká od nového roku colníkov aj zníženie platov o 10%.
  2. Nesúhlasíme so spôsobom výberu colníkov, ktorí môžu byť prepustení. Prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou, pretože v štátnej službe nie je voľná iná funkcia, môže byť iba colník, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok (teda odpracoval najmenej 15 rokov.) To znamená, že prepúšťanie sa môže týkať iba vekom starších colníkov. Ide o jednoznačnú diskrimináciu pracovníkov z dôvodu ich veku.
  3. Žiadame, aby počet prepúšťaných colníkov bol opätovne prehodnotený s ohľadom na transparentnosť a objektívne zhodnotenú zaťažiteľnosť jednotlivých územných obvodoch colných úradov. Tiež žiadame, aby boli pri prepúšťaní dodržané deklarované zásady: racionalizácia činnosti, zlučovanie agend a personálna úspora na riadiacich postoch.

Vláda obhajuje svoje rozhodnutie tým, že po vstupe Slovenska do EU a následne aj do Schengenu, ubudla colníkom robota. Treba ale poukázať na skutočnosť, že vždy to bolo spojené aj s prepúšťaním colníkov. Tak napríklad v roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do EU sa prvý krát pristúpilo k prepúšťaniu colníkov, ale už o rok neskôr na to sa zistilo, že colníkov je málo a opäť bola potreba prijať nových (nevyškolených) colníkov. Zvýšiť stav colníkov bolo potrebné z dôvodu, že colníkom v roku 2004 pribudla kompletná správa spotrebných daní (daň z piva, vina, liehu, tabaku, minerálneho oleja, elektriky, uhlia) od daňových úradov. Za zaujímavosť treba spomenúť aj fakt, že aj keď daňovým úradom odbudlo z roboty, k prepúšťaniu zamestnancov daňového úradu sa nepristúpilo. Týmto krokom boli colníci hodení do neznáma. Bez akýchkoľvek školení a skúseností sa museli sami vysporiadať s pridelenou správou spotrebných daní. Napriek tomu, že colníci museli začať robiť bez preškolenia bolo výsledkom ich práce zefektívnenie výberu spotrebných daní, lepšia vymožiteľnosť práva, menšie úniky na daniach,  menej  neplatičov, minimalizoval sa obchod s nezdaneným alkoholom, cigaretami a obmedzilo sa nedovolené používanie tzv. červenej nafty.

Podľa zákona prepustený môžu byť iba colníci, ktorí už majú nárok na výsluhový dôchodok (t.z. sú to odborne vyškolení a skúsení ľudia), takže im bude musieť štát aj naďalej platiť. Ďalej hrozí, že dôjde k obmedzeniu efektívnosti výberu daní, pretože bude menej colníkov, bude aj menšia schopnosť vykonávania kontrolných činnosti, čo môže spôsobiť opätovný rozmach čierneho obchodu s alkoholom a cigaretami, prípadne minerálnymi olejmi. Inak laicky povedané nebude mať kto robiť. Pravdepodobne po týchto predpokladaných zisteniach, logicky bude musieť štát opäť pristúpiť k zvýšeniu počtu colníkov, ktorých ale bude musieť opäť niekto vyškoliť, čo bude stáť tiež nemalé peniaze. Preto sa pýtam, ako sa teda majú týmto krokom ušetriť peniaze?

Na záver už len skonštatujem, že z colnej správy pravidelne každým rokom odchádzajú colníci dobrovoľne a noví colníci sa už asi 1,5 roka neprijímajú. Za zmienku stojí aj fakt, že colníci sa významnou mierov podieľajú pri napĺňaní štátneho rozpočtu, a to výberom cla, DPH a spotrebných daní. Za rok 2010 do 5.10.2010 colná správa odviedla do štátneho rozpočtu 3 059 849 153,14 €. Dnes sa tento problém týka iba colníkov, zajtra sa môže dotýkať aj niekoho iného.

Zákon 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon) v ust. § 8 ods. 3 negatívne vymedzuje diskrimináciu z dôvodu veku.
Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení

a) minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania,
b) osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie alebo osoby s opatrovateľskými povinnosťami a ak je účelom týchto osobitných podmienok podpora pracovného začlenenia týchto osôb alebo ich ochrana,
c) podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám v zamestnaní.

Takýmto diskriminačným postupom sa porušuje právo na rovnaké zaobchádzanie, ktoré je garantované Čl. 6, Smernice rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.


Petíciu zostavil:
JUDr. Róbert Pietrik, trvale bytom Cesta Vl. Clementisa 240/57, Prievidza – Prievidza IV Kopanice, 971 01


http://www.istp.sk/clanky/streda-29092010-64.php
http://ekonomika.sme.sk/c/5570092/stat-prepusti-do-marca-asi-850-colnikov.html
http://www.spolokcolnikov.estranky.sk/clanky/aktuality
http://www.colnasprava.sk/wps/PA_1_0_9D/OpenFile/Prijmydostatnehorozpoctukudnu2010.10.05.pdf?docID=tN4MiYVJp9ECv9xFeFnTpC7E3Mo

Počet 3 705 colníkov za rok 2009 je odvodený z výročnej správy o platových pomeroch Colného riaditeľstva SR za rok 2009.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
4.1.2011 11:40 | byvaly colnik

takto zavadzala generalna riaditelka plk. Ing.Machova-byvala sefka privatizacie v SR : colne akzuality c 9-10/2010 str.4

Proces redukcie pracovníkov colnej správy bude prebiehať v duchu všetkých
zákonných pravidiel a bude trvať niekoľko nasledujúcich mesiacov. Konkrétne
to však znamená, že do konca tohto roku nedôjde k prepusteniu žiadnych
colníkov v dôsledku organizačných zmien. Tí colníci, ktorí spĺňajú podmienky
nároku na výsluhový dôchodok a dovŕšili vek 55 rokov a colníci, ktorí spĺňajú
nárok na starobný dôchodok, môžu byť prepustení už v tomto roku, ale aj v ich
prípade bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota minimálne až do konca
roka 2010. Všetci ostatní colníci, ktorí by mali byť prepustení, doslúžia rok
2010, pretože jednotlivé konania, ktoré takémuto prepusteniu predchádzajú,
neumožňujú ich realizáciu v tomto roku. Jedným z dôležitých krokov je schválenie
nových početných stavov colníkov vládou SR, a to z rôznych dôvodov
nie je možné uskutočniť skôr ako v novembri tohto roka. Až potom je možné
pristúpiť k určeniu konečných počtov a jednotlivých platových
tried na služobných úradoch, pričom sa bude zohľadňovať organizačná
štruktúra služobného úradu k 1.12.2010. Následne
môžu byť spracované záväzné zoznamy personálnych dopadov
z dôvodov organizačných zmien, ktoré musia byť prerokované
s odborovými orgánmi a až potom bude možné pristúpiť
k príprave rozhodnutí o prepustení colníkov. Ukončenie služobného
pomeru nastane uplynutím dvoch celých kalendárnych
mesiacov po doručení rozhodnutí, ak sa nedohodne inak.
V rámci uvedených konaní budem požadovať, aby sa rozhodnutia
o prepustení pripravovali tak, aby colníci, ktorí boli prijatí
do služobného pomeru v tzv. náborových mesiacoch, tieto aj
doslúžili, čo znamená, že niektorým kolegom uplynie dvojmesačná
výpovedná lehota až 31.3.2011. Považujem to za prejav
korektného správania sa zamestnávateľa k zamestnancom,
ktorí sa ocitli na zozname prepúšťaných.
Keďže počty civilných zamestnancov vykonávajúcich prácu
vo verejnom záujme či v štátnozamestnaneckom pomere neschvaľuje
vláda, môžeme začať konanie vo veci ich prepustenia
ihneď po platnosti jednotlivých organizačných poriadkov
a vydaní personálnych rozkazov. Zostavenie menných zoznamov
civilných zamestnancov taktiež podlieha povinnosti ich
prerokovania s príslušným odborovým orgánom a následne aj
s Národným úradom práce. Povinnosť dodržať dvojmesačnú,
resp. trojmesačnú výpovednú lehotu u civilných zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré začnú plynúť
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia výpovede, znamená, že aj v prípade týchto zamestnancov
je reálny odchod k 31.12.2010, resp. až koncom januára
budúceho roku.
Tieto podrobnejšie informácie o postupe znižovania počtu zamestnancov
v colnej správe považujem za dôležité preto, aby
sa nešírili rôzne „zaručené správy a dátumy“.
Už za ten krátky čas viem, že v colnej správe je
veľa správnych ľudí, ľudí s vysokým odborným kreditom, ktorí sú zárukou, že
otvorený dialóg o problémoch, cieľoch a úlohách môže byť prospešný pre
všetkých a pre celú organizáciu. A na takýto dialóg sa úprimne teším.
plk. Ing. Mária Machová, PhD.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
4.1.2011 11:30 | byvaly colnik

K prepusteniu colnikov nedoslo, zakon to neumoznuje a pani generalna riaditelka v colnych aktualitach 10002010, ako jej zalezi na colnikoch ZAVAZALA. Klamala aj v tom ako kazdy odijte s ctou a tym co mu patri v dvojmesacnej vypovednej dobe. Pred koncom roka nariadila riaditelom CU prevelit ludi, ktori boli vybraty bez kriterii na takz. zoznam na prepustenie. Nasledkom toho boli ludia presunuty aj cca 200 km mimo trvaleho bydliska a tak nuteni sami podat ziadost o prepustenie zo sluzobneho pomeru. Rozhodnutie o preveleni colnici obdrzavali dorucene osobne prislusnikmi CU daneho riaditelstva a niekedy ja 70 km od centralného uradu. To sa vravi skutocne "setrenie v CS". A tak colnici bez akehokolvek vyrozumenia a oboznamenia, bez suhlasu boli preradeni napriklad aj zo Ziliny do Michalovice... Zaujimavostou je aj to, ze colnik po 20 rocnej sluzbe musi sam na vlastnu ziadost odijst do vysluhoveho dochodku v sume od 300- 400 €.
Vdaka pani Machova, za vase klamstva a dovidenia cela colna sprava, ktora ide dole vodou...
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
3.12.2010 13:04 | Roman Kanala

Pre úplatok zadržali osem bratislavských colníkov

SME štvrtok 2. 12. 2010

www.sme.sk/c/5666347/pre-uplat...
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
31.10.2010 10:49 | Byvalý colník

Chcel by som upozorniť colníkov ktorí boli uvoľnení alebo budu prepustení, že aby sa nezabudli zaregistrovať čím skôr na Úrade prace a SVaR ako nezamestnany uchádzač o prácu.Aj keď nemáme nárok da nejaké dávky. Jednak tým ukážu vláde čo dosiahla štatisticky a ke)d ste evidovaný na UPVSaR tak máte výhodu oproti iným, že zamestnávateľ ak zamestná takto evidovaného uchádzača , má z toho výhody a profity.Je to určitá komparatívna výhoda pri uplatnenísa /nikde/ na trhu práce. A ak Vám nepracuje ani manželka a mate deti , mate nárok aj na dávku v hmotnej núdzi. !!! No vidíte kam nás dostal kindermanažment! Takže sa evidujte, sú povinní Vás zaregistrovať ako uchádzača o prácu.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
28.10.2010 23:11 | Róbert Pietrik

Reakcia od prispievateľa "tiež colník" je dosť vzdialená od myšlienky a cieľa tejto petície. Zmyslom a účelom petície je zabezpečiť transparentnosť pri redukcii stavu colníkov a tiež ochrániť ich práva. Pokiaľ chce niekto osočovať konkrétnu osobu, nech si nájde na to iný priestor. Ak má niekto odvahu kritizovať, tak nech má odvahu sa aj pod to podpísať. Na záver, už len jedna otázka. Čo také si vykonal "tiež colník" pre colnú správu a pre colníkov?
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
28.10.2010 14:43 | Jozef Vaško

Na to čo tzv. "tiež colník" uvádza je zbytočné reagovať, nakoľko on a jemu podobní ničím pozitívnym a prínosným neprispeiavjú do tejto diskusie, ale urážať a nadávať, to vedia.
Ja som pod JUDr. Kremapským priamo robil a on bol jediný, ktorý si dokázal vlastných ľudí na odbore zastať, čo nedokázal ani jeden riaditeľ odboru na CR SR, takže ide o drzé klamstvo.
Inak som zvedavý, čím sa budeš živiť Ty, ak odídeš z CS? Neschopní a zákerní ľudia vždy závideli a podrážali nohy tým schopným, samozrejme odzadu, ako si to predviedol práve Ty tu. A mimochodom, ak si stojíš za slovom , tak sa podpíš plným menom, anonymita dovoľuje pľuvať a chrliť oheň na kde koho všakže? Nerobil si náhodou na CKÚ? Presne takýto ľudia a im podobní dostali CS tam kde je dnes, lož a zavádzanie vydávali za pravdu a teraz takí istí sedia rozhodujú o colníkoch.
Je načase to zmeniť, nemyslíte?
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
28.10.2010 09:36 | tiež colník

je zarážajúce, že také arogantné hovä.o ako pán krempaský si dovoľuje písať niečo do takýchto diskusií. a brať do huby mená predchádzajúcich gen riaditeľov, ktorý tak ako jasenovec na úseku pátrania a kreovania ckú tak i pá gonczol na úseku informatizácie (ktorá nás mimochodom posunula o míle pred DS). ten čo parazituje na tučnom výsluhovom dôchodku a zároveň parazituje na kauzách proti cs s metódami vykrádania info zo spisov s čím mu pomáhajú jeho verní nohsledi najmä pán RPO CR SR JUDr. V.P. pán poverený na CÚ BA a ďalšia mentálna elita CS. je jasné, že CKÚ mu nevyhovuje, lebo zatvára jeho kunšaftov vonku i vo vnútri CS. Je skutočne "veľký človek" s absenciou elementárnych základov slušného správania a veľmi chabým právnym povedomím. pár vyhratých káuz zväčša na základe procesných pochybení colnice z neho najväčšieho právnika nerobí, a na päty už hoi dávno predhehli mladí harcovníci prosman a spol. Ostanú mu len oči pre plač mastný výsluhový dôchodok, ktorý si spravil v čase keď bol na funkcii na svojich podriadených sral....
Znižovanie stavov na základe seriózneho rozboru
22.10.2010 21:35 | Róbert Pietrik

Plne sa stotožňujem s týmto príspevkom. Je plný otázok, ktoré si kladú colníci a do dnešného dňa im neboli zodpovedané. Proti úsporným opatreniam nemám žiadne výhrady a vítam ich, ale treba ich robiť transparentným a obhájiteľným spôsobom. Tento pripravovaný spôsob tzv. úsporného opatrenia zaváňa populizmom a pôsobí práve opačne. Pýtam sa, prečo majú za to trpieť nevinní?
Znižovanie stavov na základe seriózneho rozboru
22.10.2010 16:10 | Mário Duškevič

Neodpustím si pár postrehov. Vyzerá to tak, že colníci – verejný nepriateľ číslo jedna „neprinášajú“ do štátneho rozpočtu prostriedky na rozdiel od „armády“ iných potrebných štátnych úradníkov, predstaviteľov parlamentu a ich rôznych asistentov a pracovníkov kancelárií, a preto je potrebné ich zdiskreditovať propagandou dehonestujúcou ich prácu. Zaráža ma spôsob, akým sa rieši takzvaná prezamestnanosť v colnej správe, bez akéhokoľvek seriózneho rozboru na základe čoho sa znižujú stavy a prečo len v colnej správe. Sme vari ten najslabší článok v reťazi štátnej správy, ktorú keď raz načnú, tak budú mať recept ako svojvoľne postupovať v ďalších prípadoch? Mám z toho dojem živelnosti, s cieľom ukázať svoju moc a aroganciu, bez akejkoľvek diskusie a porovnania údajov týkajúcich sa výsledkov dotknutého odvetvia. Je až zarážajúce, že vo chvíli, keď všetky ostatné silové zložky a iné štátne ustanovizne ukážu požiadavkám na znižovanie nárokov na rozpočet chrbát, nájde sa jednoduchý recept ako si zachovať tvár a to odpísaním štvrtiny colníkov. Sme ako neželané dieťa, ktoré možno kedykoľvek odložiť. Evokuje to nekoncepčnosť a snahu o znefunkčnenie colnej správy, aby potom mohlo prísť k argumentácii typu: „Veď ani nedokážu zabezpečiť svoju činnosť, tak všetko znegujme a zrušme“ Pevne verím, že v tom nie je snaha lobistických skupín o likvidáciu dozoru nad výberom spotrebných daní. Porovnal sa napríklad počet daňových kontrol vykonaných za rok v colnej správe a v daňovej správe? Prečo sa neanalyzuje prínos pracovníka colnej správy a pracovníkov iných orgánov štátnej správy pre štát? Kde je porovnanie oblastí ľudských zdrojov (ich znalostí, schopností, umenia adaptovať sa podľa požiadaviek na výkon činností) materiálno - technickej vybavenosti, informatizácie a iných kritérií? Kde sú analýzy rizík vyplývajúcich z ohláseného prepúšťania? Nech sa zoberú čísla za spotrebné dane z obdobia, keď ich spravovali daňové úrady a za obdobie, v ktorom ich spravuje colná správa. Došlo k prehĺbeniu strát v príjmoch štátu zo spotrebných daní alebo k ich postupnému znižovaniu? Kde je porovnanie a posúdenie koľko nelegálnych páleníc bolo zlikvidovaných v posledných rokoch a v predchádzajúcich obdobiach? Otázka znie – kedy je väčší predpoklad, že dôjde k zákonnému konaniu daňového subjektu – ak agendu správy spotrebných daní spravujú štyria pracovníci daňového úradu a tí nemajú žiadnu šancu (pri všetkej úcte k ich práci) na zabezpečenie kontroly, napr. 600 subjektov v jednotlivých obvodoch, ich správy a to nehovorím o mobilite týchto zamestnancov alebo ak sú daňové subjekty konfrontované s realitou možností ocitnúť sa v centre pozornosti správcu dane (colného úradu) v ktorejkoľvek chvíli? Mýlim sa ak si myslím, že prevencia je najlepším liekom na chorobu?
Ak niekto hovorí o prezamestnanosti v colnej správe tak nech sa berú na zodpovednosť ľudia, ktorí dovolili po roku 2004 opäť priberať do pracovného pomeru nových zamestnancov colnice, keď bolo jasné podľa ich terajších vyjadrení, že sa jednalo o prezamestnanosť v colnej správe. Všetci sme boli svedkami toho, ako boli stovky nových ľudí prijatých do služobného pomeru (nič proti nim ako zamestnancom a našim kolegom) – pričom o počty týchto novoprijatých ľudí sa znižujú stavy zamestnancov po 15 rokoch služby. Chýba akýkoľvek rozbor prínosu jednotlivých zamestnancov. Vláde nič nehovorí diskriminácia z dôvodu veku? www.diskriminacia.sk/?q=s_age
Nie sme zásadne proti všetkému, len žiadame o slušnosť, férovosť a spravodlivosť.
Tu sú body, ktoré sú podľa mňa kľúčové:
- u pracovníkov v stálej štátnej službe podľa zákon č. 200/1998 Z. z. sa rozhoduje o výpovedi na základe veku (majú nárok na výsluhový dôchodok) ide o hrubú diskrimináciu, nevyužívajú sa možnosti platenej zálohy u zamestnancov bez nároku na výsluhu;
- neponúkajú sa žiadne možnosti na zamestnanie v silových zložkách, ku ktorým patríme, ani iné riešenia – nie je predsa problém preveriť koľko ľudí potrebuje polícia, vojsko, hasiči a iní v jednotlivých oblastiach Slovenska;
- kde je ponuka na rekvalifikovanie sa a na zvýšenie šance zamestnať sa – kurzy účtovníctva, jazykov, rôznych odborných prác – štát si to veľmi zjednodušuje;
- neuvažuje sa nad prirodzeným a postupným odchodom, aby sme sa mohli pripraviť a adaptovať – zamestnancom nebola predložená žiadna informácia o prirodzenom odchode zamestnancov z colnej správy za obdobie jedného roka a o odchodoch do dôchodku v súlade so zákonom – chýba analýza o koľko sa zníži stav zamestnancov prirodzenou cestou v prípade zákazu prijímania nových zamestnancov za určité obdobie. Pýtam sa - prečo nie je možné slušne pripraviť zamestnancov na ich novú situáciu, určiť jasný a dostatočne dlhý termín a tým im umožniť aktívne si hľadať prácu?;
- colná správa prešla kompletnou transformáciou – prečo sa jej neprideľujú nové kompetencie, napr. kontrola čiernej práce, váženie vozidiel na cestách, prenesenie agendy DPH na colnú správu, aby sa daňová správa mohla plne venovať dani z príjmu a iným priamym daniam atď.;
- prečo nie je možný konsenzus o výške, napr. príplatkov, ktoré môžu dočasne tak, ako v iných rezortoch klesnúť za účelom zachovania väčšieho množstva pracovných miest?;
- kde sú pracovníci zvolení za účelom zastupovania zamestnancov v takýchto vypätých situáciach (tzv. odborári) – to nie je nikto schopný podať argumenty na triezve zváženie a zosúladenie nutnosti riešiť personálne otázky s možnosťou využitia existujúcich kapacít na naplnenie štátnej kasy prostredníctvom zapojenia colnej správy do rôznych aktivít? Má colná správa vôbec niekoho, kto háji jej postavenie alebo je všetko podriadené voľnému pádu;
- to, že dnes neodchádzame my spolu s našimi kolegami, ktorých sa prepúšťanie v štýle hodenia cez palubu týka ešte neznamená, že o pol roka to nebudeme my, kto bude ďalším na rade;
- čo bude ďalej - likvidácia našich práv, na ktoré máme zákonný nárok a keď začnú s nami nezastavia sa pri žiadnej zložke?

Ešte k toľko proklamovaným výhodám – ak si pozrieme zákonník práce a náš zákon o štátnej službe v časti odstupné a odchodné, vidím diametrálny rozdiel –
Zamestnanec podľa zákonníka práce má nárok do piatich rokov na odstupné v dvojnásobnej výške a colník na žiadne. Zamestnanec podľa zákonníka práce má nárok po piatich rokoch na trojnásobok jeho priemerného zárobku a colník na jednonásobok – na trojnásobok má nárok až po odpracovaní deviatich rokov v službe.
ZÁKONNÍK PRÁCE 311/2001
§ 76
Odstupné a odchodné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

ZÁKON O ŠTÁTNEJ SLUŽBE COLNÍKOV Č. 328/2002 Z. z.
Odchodné
§ 33

(2) Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ak jeho služobný pomer trval najmenej päť rokov, vo výške jednonásobku základu podľa § 60 a zvyšuje sa za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru o jednu polovicu základu podľa § 60 najdlhšie však do 30 rokov trvania služobného pomeru.
re: Jozef Vaško
20.10.2010 22:17 | Róbert Pietrik

Tiež som toho názoru, že táto petícia prichádza už neskoro, ale informácie ohľadom prepúšťania neboli skôr zverejnené a stále sú ešte nejasné. Je ťažké sa brániť, keď nie sú nikde zadefinované konkrétne podmienky. Taktiež som dosť naivne dúfam, že by sa colnícke odbory mohli zastať colníkov. Práve z tadeto som čakal prvú iniciatívu "dodnes som sa jej nedočkal". Pretože som sa nedokázal už dlhšie nečinne prizerať, tak som inicioval túto petíciu. Nemyslím si, že by som podcenil komunikáciu s médiami. Ako môžem presvedčiť verejnosť, keď ani len samotní colníci nejavia o túto tému záujem, resp. majú strach vyjadriť svoj názor. Počet podpisov to jednoznačne deklaruje. Súhlasím, že by sa colníci mali už konečne zobudiť a netváriť sa akoby sa ich to netýkalo. Už som dostal viackrát otázku či ešte robím v colnej správe. Áno ešte robím. Nemyslím si, že ja idem proti colnej správe (alebo, že petícia je namierená proti nej), práve naopak. Myslím si, že svoju prácu vykonávame zodpovedne a profesionálne, ale je potrebné ju vedieť obhájiť pred verejnosťou, ale aj vládou. Na to ja žiaľ nemám kompetencie a ani dosah.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
20.10.2010 07:08 | Jozef Vaško

Uvedenú aktivitu vítam, avšak stotožňujem sa s JUDr. Krempaským, že prichádza dosť neskoro a že veci sa nedajú o roky vrátiť späť. Colníci príliš dlho a naivne verili a dúfali, že za nich ich vlastný boj vybojuje ktosi iný. Do colnej správy sa infiltrovali cudzie elementy, dosadení "manžéri" presadzovali cudzie záujmy pod rúškou colníckych. Chybou bolo etablovanie CKÚ, ďalšie politické "umelé" nominácie generálneho riaditeľa a dnes už dokonca cez riaditeľov regionálnych úradov až po vedúcich pobočiek.
Autor a iniciátor petície podcenil informovanosť verejnosti, komunikáciu s médiami a získanie podpory vo verejnosti, treba vysvetliť čo colníci robia a prečo sú dôležitý a aj zachovanie funkčnosti colnej správy. Verejnosť ma v tomto značný deficit. Ak človek bojuje s "veternými mlynmi", nekompetentnosťou, neznalosťou a ako sa vyjadril aj JUDr. Krempaský k manažovaniu treba aj vedieť, no a práve on bol za svojho pôsobenia na CR SR ten, kto vedel a ukázal cestu. Ak by nebolo jeho generácie dodnes 200-vku nemáme, aj preto si každého colníka, ktorý čosi vykonal a poctivo si robí svoju prácu vážim a treba si ľudí zastať, avšak títo ľudia by sa mali už konečne zobudiť a netváriť sa akoby sa ich to netýkalo. nestačí len šomrať a nadávať po kútoch a pri pive. Aj to je veľký problém v prostredí colnej správy. Apatia nuie je rozhodne na mieste a to už veľmi dlho.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
16.10.2010 22:02 | Znalec

Jozefovi Mrkovi - nepoznas Jozko funkcie a ulohy statu, stat je zaopatrvaci ustav inac si iba obcanom nejakej xxx , mas pas ? a atd.., nastuduj si ulohy statu a jeho funkcie a najme Ustavu SR, co ti zarucuje a prikazuje. A rad by som ta videl v takej praci , v statnej sprave a v represivnych zlozkach ozbrojenych zborov a inych. org specializovanej statnej spravy, nesmes to a to, nesmes podnikat, muss posluchat a po 20 rokoch sluzby si uplne opotrebovany a magor, bud za nastupny plat 250€ jednou nohou v base - teda zodpovednstou, kazdy ako ty sa za kazdu pre eba ojkoze neznalost po tebe zvozi. kde su tie rady inzinierov a VS ktory chcu u nas v statnej sprave pracovat, kasu na to , umyvaju radsej v UK riady. A ak niekto povie ze ! z nasich dani! to nie su vase dane , tie dane poplatok patri statu a stat za ne plni urcite ulohy a funkcie aj pre teba! Dan je poplatok aj za slobodu podnikania, pozri sa na zapad , tam za par € zatvaraju. Bojis sa ze ta odhalime a sme efektivny.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
16.10.2010 21:41 | jozef marko

Prečo by colníci mali byt vynimka,ak sa všade prepúšta?Jasné že každý si chrani svoje korytko,ale štát ma poskytovat socialnú starostlivost inak ako zamestnavaním v štatnej správe-vidíme ako to dopadlo v Grecku.Niekto nemá ani tých 300 euro vysluhového dôchodku/v prípade colnikov dost nezaslužená výhoda,lebo naročnost ich práce nie je až tak vysoka a ponuka prevyšuje dopyt v tomto prípade na trhu prace/ a tiež mu nik neponukne miesto v štátnej správe-ale štát nie je ani zaopatrovací ústav ani dojna krava,toto by mali pochopit aj colnici,je na mieste dvíhat produktivitu práce aj vo verejnej sfére,nie iba doživotné výhody,všade sa prepušta a štatná sprava nie je výnimka,žiadné vyarendované miesta-colnici v mene svojom píšu peticiu,keby niekto spísal antipeticiu,bolo by na nej ovela viac podpisov
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
16.10.2010 21:25 | Agropodnikateľ

Táto téma ma celkom zaujala, doteraz mám hokej v tom kto ma vlastne kedysi kontroloval na hraniciach, či colníci alebo pasováci a kto bol vlastne kto. S colníkmi som začal prichádzať pravidelne do styku paradoxne mimo hranice. Tak zhruba v roku 2003 – 2004, keď sme začali používať červenú naftu. Pána Kanalu museli colníci asi riadne vytočiť, ale ja mám s nimi celkom dobrú skúsenosť. Podľa mňa to sú úradníci ako kopec iných, akurát v uniformách. Úradníkov by som osobne najradšej zrušil všetkých, lebo aj zo mňa vždy nakoniec spravia úradníka, ale to by sme potom mohli asi zrušiť aj vládu, parlament a políciu, a vrátiť sa do jaskýň. Keď porovnám úrady ktoré ma „obťažujú“ v regióne v ktorom podnikám ja, tak celkom dobre obídu práve colníci. Úradné hodiny majú každý deň osem hodín, v podateľni vždy niekto je, nemám pocit, že by sa tam na mne ako sa hovorí niekto „odbavoval“, rozumejú problematike, zbytočne nenaťahujú čas na vybavenie. A nikdy som nemal pocit, že by odo mňa niekto očakával bakšiš. Jediné čo mi vadí, je že nám kontrolujú každý jeden mesiac za dobu od kedy sme sa u nich zaregistrovali. Zlé slovo nemôžem povedať ani na daňový úrad, ale tam si dovolia na hodinu cez obed zatvoriť podateľňu, čo ma niekedy dosť obmedzuje. Najhoršie je na tom u mňa sociálna poisťovňa, to je úplná katastrofa, neprofesionálny, neslušný prístup, neodbornosť, pravá ruka nevie čo robí ľavá a jeden deň v týždni tam nemôžete odovzdať ani maródku, lebo vôbec nefungujú. To že tu debatujú prevažne colníci, je podľa mňa normálne, veď sa to týka ich a nie cechu kominárov, alebo zverolekárov. A to, že sa trasú o svoje korýtka, je tiež úplne normálne, kto by chcel zostať v dnešných časoch bez práce, teda bez príjmu? Nikto. Ani ja, ani úradník, ani robotník, ani iný zamestnanec, alebo zamestnávateľ. A či sú ich nejaké platové, alebo sociálne výhody primerané nemôžem posúdiť, ale ako sa hovorí všetko má svoje výhody aj nevýhody. Základom všetkého by podľa mňa mala byť slušnosť a to aby sme sa k sebe správali ako ľudia. A v tomto smere mám ja za tých šesť, sedem rokov osobne s colníkmi dobrú skúsenosť, sú to obyčajní ľudia s dvomi dierkami v nose a z huby im vôbec nešľahajú plamene. Nespochybňujem však samozrejme skúsenosti iných, všetko je len a len o ľuďoch a tí sú všade rôzni.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
15.10.2010 17:42 | Odpoved pre Kanala

Pre p. Romana Kanala

Kazdý ma nárok na svoj názor to Vám nikto neberie, ale po prečítani Vášho prispevku si myslím, že ste buď bývalý colník ktorého ako darebáka a toho koho opisujete vyrazili z Colnej správy, alebo človek ktorému pred rokom 89 colníci zobrali na hranici jeho oblúbenú hračku za ktorou mu je dodnes ľúto. Svojimi vyjadreniami ste zdehonestovali prácu niektorích poctivých ľudí,nakoľko ste všetkých hodili do jedného vreca.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
15.10.2010 11:39 | Ondrej Krempaský

Odpoveď pre toho, kto je podpísaný ako obyčajný človek.

Vaša úvaha je nesprávna, pretože dôvod skončenia služobného pomeru uvedený v § 182 ods. 2 je samostatným dôvodom na skončenie služobného pomeru prepustením. Týchto ľudí je v colnej správe zrejme málo. Súčasné vedenie a Vaši nadriadení budú postupovať podľa § 182 ods. 1 písm a/ v spojení s ods. 4. Tento odsek bol zmenený novelo 70/2009. Táto novela spočívala v tom, že prestal byť chránený colník v stálej štátnej službe, resp. ochrane podlieha len colník, ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodk. Citované ustanovenie je vyslovne diskriminačné,a do zákona ho dostali policajti ktorí viedli colnú správu a ktorí sa postarali len o svoje vysoké dôchodky vďaka minulej vláde. Ak si pozriete zákon o štátnej službe policajtov zák.č. 73/1998 § 192 ids. 4, tak v tomto zákone je zachované to, čo bolo aj v zákone o štátnej službe colníkov, že colníka zaradeného v stálej štátnej službe nemožno prepustiť z dôvodu uvedeného v § 182 ods. 1 písm. a/.
To, kto viedol colnú správu od roku 1999 a jednotlivé zmeny zákona svedčia o tom, že likvidácia colnej správy bola dlhodobo pripravovaná. Som toho názoru, že viacere ustanovenia zákona vrátane vyššie uvedeného sú protiústavné.
Z mojej strany môžem vysloviť len poľutovanie nad tým, čo sa deje a verejne vyjadriť to, že colníci sa stali obeťou nezodpovedných politikov a za dôsledky nesprávnych rozhodnutí politikov je dnes colníkom vystavený účet. Zaujať stanovisko, prípadne poskytnúť právnu pomoc budem môcť potom, čo bude vydfané konkrétné rozhodnutie a bude prepustený prvý colník.

Podľa môjho názoru má zmysel sa brániť proti prepusteniu z yvššie uvedených dôvodv všetkými dostupnými právnymi prostriedkami
a nemyslím si, že by colníci nemohli ochrániť seba a v konečnom dôsledku aj svoje rodiny, /ktoré vďaka nezodpovedným politikom, ktorým asistovali nimi dosadení nezodpoední nadriadení/, pred nepriaznivými dôsledkami spojenými s prepustením.
JUDr. Ondrej Krempaský
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
15.10.2010 11:37 | Roman Kanala

Pozrel som si článok, pozrel som si diskusiu a mám z toho taký divný pocit. Ani jeden normálny človek. Samí colníci. Vyzerá to ako na odborovej colníckej schôdzi. Typický korporatistický reflex: neberte nám korýtka.

Tak si zhrňme argumenty:

1. Vraj 20% odcolníkovania je priveľa, lebo inde sa hovorí o znížení stavov len o 10%.
2. Vraj vyhadzovanie je nezákonné, lebo colník do 55 rokov je nevyhoditeľný.
3. Ešte raz, odcolníkovať sa ide priveľmi a treba šetriť na riadiacich postoch a organizácii a nechať malých na pokoji.

V diskusii sa potom objavujú útoky na generálnu riaditeľku colníc, lebo prichádza z civilu a nie z colnej mafie. Aj UNITAS treba zrušiť. Síce nie je vysvetlené, čo to je, ale asi to prichádza zvonku stojatých colníckych vôd a narušuje kruhy a ako všetko, čo nie je smrádeček-teplíčko, veľmi to vadí. Colníkom dali daňovú agendu, s ktorou si napokon aj oni poradili a preto treba prepustiť daňových úradníkov, lebo odteraz to všetko môžu robiť colníci. Civili sú aj tak všetko nekompetentní, škaredí a zlí.

Jeden jediný hlas sa ozval, ktorý hovorí o prezamestnanosti, obrovských sociálnych výhodách a silných putách colníkov k peniazom. Colníci sa naň vrhajú a štekajú. Vraj ho určite vyhodili a ktovie prečo ho vyhodili a stará mama sa určite nevedela korčuľovať.

Tak sa na to pozrime z hľadiska verejnosti. Colníci sú spupní, arogantní panáci, čo postávajú na hraniciach s Poľskom a Maďarskom a berú ľuďom tovar. Na imperialistickej hranici pozrú na výjazdnú doložku a podľa kódov vedia, či pustiť, či poriadne precvaknúť a skontrolovať aj devízový prísľub a či nakúpené veci zodpovedajú hodnote, ktorú strana a vláda láskavo tuzemcovi pridelila. Zhabaný tovar si podelia a niečo občas dajú aj štátu, aby sa nepovedalo. Za bakšiš sa dá precvaknutiu predísť, ale len vtedy, ak je kód na výjazdnej doložke mierny. Inak nešťastníka ešte precvaknú tajní a ak zistia, že colníci nenašli niečo, čo nájsť mali, colník môže prísť o lukratívne miestečko. Tak to bolo v minulom socíku.

Potom prišli na colníkov pohromy. Padla železná opona. Otvorili sa hranice a prekračovalo ich stále viac ľudí. Bolo treba objavovať nové a nové spôsoby, ako lukratívne fungovať. Začal sa vo veľkom voziť alkohol, nafta, cigarety, elektronika. Mafia si na colnice dosadzovala vlastných ľudí, ktorí boli na jedno použitie - až do odhalenia. Najstrašnejšia pohroma prišla pri vstupe do EU a potom do Schengenu. Colníci už nenaháňajú strach a hrôzu, leda ak na hranici so Sovietskym zväzom. Inde sú už len piatym kolesom. Už nemôžu ani tovar konfiškovať, hranica zmizla a tak trú biedu. Tak sa im vymýšľa, čo im dať robiť, aby sa chudáci nenudili a nezvlčili sa. Vyhodiť ich nemožno, majú stále svoj socík. Tak dostali nejaké daňové formuláre. Zatiaľ od nich nechcú, aby robili pôrodné asistentky, strašiakov na poli, psovodov a služobných psov, lebo to by možno už nezvládli.

No teraz prišiel na psa mráz. Kto prichádza zvonku colnej mafie, je nepriateľ. A teraz je nepriateľ-civil šéfom colníkov a ide vyhadzovať. A dokonca ženská. Strašné. Ako sa opovažuje. Veď aj predtým sa colníci vyhadzovali, keď niektorý z nich kradol kolegom skonfiškované veci, o ktoré sa mali normálne deliť. Ale keď do toho začali strkať nos trestňáci, všetko sa stopilo, aby niečo väčšie nevyplávalo na povrch. Teraz sa ide vyhadzovať plošne a ktovie, ako to dopadne. Colníci sa začínajú báť a to nie je dobré pre business. Veď čoskoro to bude už ako v civile, kde robotnícka trieda musí za peniaze už aj pracovať. Tak to nie. Takému niečomu sa treba odvážne a odhodlane postaviť.

Takže takto Vás, páni, vníma verejnosť, ktorá za peniaze musí pracovať a kde môže prísť výpoveď každý mesiac, alebo môže skrachovať firma. A nikto im nedá uniformu a príspevky a bakšiš a podiel na zisku zo zabaveného tovaru. Kde nie je ulieváreň pre papalášske detičky s modrou knižkou. Kde nie je beztrestnosť, léna, privilégiá a výhody a koleno na komínovú rúru na piecku. Nemáte žiadne sympatie a žiaden menejcenný civil, ktorými tak ostentatívne pohŕdate, Vás nepodporí. Ja osobne som nikdy nestretol čestného colníka. Ak taký existuje, nech sa prihlási.

Preto si myslím, že je len a len dobre, ak daňovú agendu colníkom vezmú späť daňováci, vyhoditeľní civili. Bude dobre, ak colníkom nedajú robiť pôrodné asistentky alebo iné náhradné zamestnania, ale rovno ich povyhadzujú. Nech sa o prácu uchádzajú už z civilu. Bude len dobre, ak sa im siahne na potuchnuté privilégiá z predošlého socíku. Niektorí by mali byť vyhodení, ale iní nie. Tí by mali byť natrení dechtom a posypaní perím.

S jedinou vecou sa dá súhlasiť - potreba reforiem agendy a zjednodušenie byrokracie, aby sa to zvládlo s nižším počtom zamestnancov.

Ešte k tej výzve. Vraj akýsi JUDr. A len to dáva tomu lovenčinovy po bokovy a len dáva. V normálej krajine je právnik remeselníkom slova a tomu zodpovedá aj jeho kultúra prejavu. A hľa:
- ubudla colníkom robota
- aj keď daňovým úradom odbudlo z roboty
- prepustený môžu byť iba colníci
- nebude mať kto robiť
A napokon perlička:
- colníci sa významnou mierov podieľajú pri napĺňaní štátneho rozpočtu
A čo by sa nepodieľali, keď sú za to platení? Či ako v Grécku, za prácu by ste chceli byť platení extra?
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
14.10.2010 21:24 | Róbert Pietrik

Vítam, že do našej diskusie sa zapojil aj pán JUDr. Ondrej Krempaský a teda sleduje osud colnej správy aj naďalej. Tiež zdieľam podobný názor ako on a dovolím si tvrdiť, že taktiež aj väčšina colníkov (hlavne tí, ktorí sa zapojili do petície). To, že sa nás nikto nezastane (ministerstvo a ani odbory) je zrejmé už dlhšiu dobu a priebeh tejto petície to len dokazuje. Tiež je vidno, že aj my sami colníci s tým máme problém, nakoľko do dnešného dňa sa nás tu zapojilo 311. Týmto chcem zároveň všetkým zúčastneným povedať, že majú moje uznanie za to, že sa neboja ukázať svoj postoj. Ja tiež vždy uverejním svoje meno pod každý môj príspevok.
Skutočnosť, že treba znížiť stav zamestnanosti v colnej správe viem akceptovať, ale je zarážajúci spôsob, ako sa stanovil počet. Počet 800 colníkov vyznieva, ako keby sme tu boli všetci na celoročne platenej dovolenke. Dovolím si tvrdiť, že podľa môjho názoru skutočná zaťažiteľnosť jednotlivých pracovísk tu nebola vôbec zohľadnená. Zákon 200/1998 Z.z. celú túto situáciu tiež neuľahčuje, ale práve naopak.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
14.10.2010 21:10 | Matúš

Chcel by som pripojiť niekoľko vlastných postrehov, ktoré v tejto diskusii zrejme zatiaľ neodzneli.
Ako vieme, vláda vo svojom uznesení rozhodla o dramatickom znížení počtu štátnych úradníkov a minister financií chce toto uznesenie vlády vo svojom rezorte naplniť spôsobom, ktorý sa najdramatickejšie dotkne colníkov v štátnej službe a civilných zamestnancov v colnej správe. Toto takmer jednostranné rozhodnutie v neprospech colnej správy nechcem komentovať. Podstatné je, že realita pre colníkov vyslovená oficiálne je cca. 850 colníkov, ktorí majú byť prepustení zo štátnej služby. Prvotné vyjadrenia predstaviteľov rezortu financií boli, že ministerstvo je na tento krok a jeho finančné dôsledky pripravené. Všimnime si postupný vývoj tohto pôvodného zámeru a spôsobu jeho realizácie od času vydania príslušného uznesenia vlády. Pôvodne malo k uvedenej zmene prísť spôsobom vytvorenia novej organizačnej štruktúry colnej správy, čo by prinieslo zrušenie niektorých útvarov ako takých, a teda organizačný dôvod na prepustenie, resp. zaradenie do zálohy colníkov, pracujúcich na dotknutých útvaroch. Aj tento zámer bol spočiatku hodnotený ako premyslený a hlavne finančne krytý. Ukázalo sa však, že podstatnou skutočnosťou je, koho colná správa prepustí, či zaradí do zálohy. Rozdiel je v tom, že colník zaradený do zálohy musí byť naďalej platený z rozpočtových prostriedkov určených na služobné platy colníkov, zatiaľ čo colník prepustený do výsluhového dôchodku dostáva finančné prostriedky z osobitného sociálneho účtu colnej správy, ktorý je z pohľadu štátneho rozpočtu nedotknuteľný (rovnako je to u polície, armády atď.). Generálny riaditeľ zrejme analyzoval túto situáciu, keď v ďalšej fáze realizácie zámeru hromadného prepúšťania umožnil colným úradom presuny medzi jednotlivými útvarmi, teda aj tými, ktoré majú byť zrušené, tak, aby prepúšťanie postihlo len colníkov spĺňajúcich kritériá odchodu do dôchodku, a aby nikto nebol zaradený do zálohy, lebo len colník v zálohe reálne zaťažuje štátny rozpočet. Takže nakoniec možno predsa len ministerstvo a CR má tento proces dobre premyslený, pretože niekoľko rokov bude vyčerpávať fond sociálneho zabezpečenia colníkov bez toho, aby musel na výsluhové dôchodky používať prostriedky ŠR. Skutočnosť, že v colnej správe budú zostávať čoraz mladší colníci a skúsení odborníci odídu, je, zdá sa, druhoradá. Skúšam sa zamyslieť nad tým, aký dopad by mal iný prístup k problému zo strany kompetentných, t.j. plošné zníženie platov v colnej správe, napr. o deklarovaných 10 - 20 %. Potom by zrejme dobrovoľne odišli všetci nespokojní, a to colníci s malou praxou, pre ktorých by sa práca v colnej správe stala neperspektívnou, ale taktiež možno aj úradníci na CR, z ktorých niektorí by sa začali obzerať po atraktívnejšej práci.
Záver: najsmutnejšou skutočnosťou okrem nepomeru v prepúšťaní medzi CS a DS, medzi CR a CÚ je to, že pod tlakom politikov a politicky dosadených manažérov a platnej legislatívy, colná správa v tomto samozničujúcom procese vyhodí na ulicu 15-20 ročných colníkov, najskúsenejších a najvýkonnejších odborníkov, ktorých má; títo budú nahradení politickými nominantmi na jednej strane a menej skúsenými mladými colníkmi, ktorých nemožno prepustiť, na strane druhej. Je veľká škoda, že vedenie colnej správy poľavilo vo svojich predsavzatiach a nezmrazilo presuny colníkov v rámci úradov tak, aby zrušenie miesta zasiahlo všetkých rovnako bez ohľadu na to, či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá pre výsluhový dôchodok.
Ad: Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov
14.10.2010 20:32 | Matúš

Tiež zdieľam názory tvorcov petície.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (46)

 Súvisiace témy:
Práca a zamestnanosť
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt