spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti neodôvodnenému a diskriminačnému prepúšťaniu colníkov

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedníčku vlády Slovenskej republiky a ministra financií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov o opätovné prehodnotenie návrhu na prepustenie viac ako 800 colníkov, a to ešte pred samotnou realizáciou tohto prepúšťania.

Hlavné dôvody našej nespokojnosti s prepúšťaním colníkov spočívajú v nasledujúcich bodoch:

  1. Nesúhlasíme s počtom prepustiť viac 800 colníkov. Vyhlásenie vlády spočívalo o súčasnej potrebe šetrenia vo verejnej správe, osobitne v štátnej správe, a to o 10 % bežných (aj mzdových) výdavkov.  Počet colníkov v roku 2009 bol 3705. Po prepočte na percentá 800 colníkov je 21,5 %. Okrem prepúšťania čaká od nového roku colníkov aj zníženie platov o 10%.
  2. Nesúhlasíme so spôsobom výberu colníkov, ktorí môžu byť prepustení. Prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou, pretože v štátnej službe nie je voľná iná funkcia, môže byť iba colník, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok (teda odpracoval najmenej 15 rokov.) To znamená, že prepúšťanie sa môže týkať iba vekom starších colníkov. Ide o jednoznačnú diskrimináciu pracovníkov z dôvodu ich veku.
  3. Žiadame, aby počet prepúšťaných colníkov bol opätovne prehodnotený s ohľadom na transparentnosť a objektívne zhodnotenú zaťažiteľnosť jednotlivých územných obvodoch colných úradov. Tiež žiadame, aby boli pri prepúšťaní dodržané deklarované zásady: racionalizácia činnosti, zlučovanie agend a personálna úspora na riadiacich postoch.

Vláda obhajuje svoje rozhodnutie tým, že po vstupe Slovenska do EU a následne aj do Schengenu, ubudla colníkom robota. Treba ale poukázať na skutočnosť, že vždy to bolo spojené aj s prepúšťaním colníkov. Tak napríklad v roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do EU sa prvý krát pristúpilo k prepúšťaniu colníkov, ale už o rok neskôr na to sa zistilo, že colníkov je málo a opäť bola potreba prijať nových (nevyškolených) colníkov. Zvýšiť stav colníkov bolo potrebné z dôvodu, že colníkom v roku 2004 pribudla kompletná správa spotrebných daní (daň z piva, vina, liehu, tabaku, minerálneho oleja, elektriky, uhlia) od daňových úradov. Za zaujímavosť treba spomenúť aj fakt, že aj keď daňovým úradom odbudlo z roboty, k prepúšťaniu zamestnancov daňového úradu sa nepristúpilo. Týmto krokom boli colníci hodení do neznáma. Bez akýchkoľvek školení a skúseností sa museli sami vysporiadať s pridelenou správou spotrebných daní. Napriek tomu, že colníci museli začať robiť bez preškolenia bolo výsledkom ich práce zefektívnenie výberu spotrebných daní, lepšia vymožiteľnosť práva, menšie úniky na daniach,  menej  neplatičov, minimalizoval sa obchod s nezdaneným alkoholom, cigaretami a obmedzilo sa nedovolené používanie tzv. červenej nafty.

Podľa zákona prepustený môžu byť iba colníci, ktorí už majú nárok na výsluhový dôchodok (t.z. sú to odborne vyškolení a skúsení ľudia), takže im bude musieť štát aj naďalej platiť. Ďalej hrozí, že dôjde k obmedzeniu efektívnosti výberu daní, pretože bude menej colníkov, bude aj menšia schopnosť vykonávania kontrolných činnosti, čo môže spôsobiť opätovný rozmach čierneho obchodu s alkoholom a cigaretami, prípadne minerálnymi olejmi. Inak laicky povedané nebude mať kto robiť. Pravdepodobne po týchto predpokladaných zisteniach, logicky bude musieť štát opäť pristúpiť k zvýšeniu počtu colníkov, ktorých ale bude musieť opäť niekto vyškoliť, čo bude stáť tiež nemalé peniaze. Preto sa pýtam, ako sa teda majú týmto krokom ušetriť peniaze?

Na záver už len skonštatujem, že z colnej správy pravidelne každým rokom odchádzajú colníci dobrovoľne a noví colníci sa už asi 1,5 roka neprijímajú. Za zmienku stojí aj fakt, že colníci sa významnou mierov podieľajú pri napĺňaní štátneho rozpočtu, a to výberom cla, DPH a spotrebných daní. Za rok 2010 do 5.10.2010 colná správa odviedla do štátneho rozpočtu 3 059 849 153,14 €. Dnes sa tento problém týka iba colníkov, zajtra sa môže dotýkať aj niekoho iného.

Zákon 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon) v ust. § 8 ods. 3 negatívne vymedzuje diskrimináciu z dôvodu veku.
Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení

a) minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania,
b) osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu alebo odbornému vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie alebo osoby s opatrovateľskými povinnosťami a ak je účelom týchto osobitných podmienok podpora pracovného začlenenia týchto osôb alebo ich ochrana,
c) podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej praxe alebo odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám v zamestnaní.

Takýmto diskriminačným postupom sa porušuje právo na rovnaké zaobchádzanie, ktoré je garantované Čl. 6, Smernice rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.


Petíciu zostavil:
JUDr. Róbert Pietrik, trvale bytom Cesta Vl. Clementisa 240/57, Prievidza – Prievidza IV Kopanice, 971 01


http://www.istp.sk/clanky/streda-29092010-64.php
http://ekonomika.sme.sk/c/5570092/stat-prepusti-do-marca-asi-850-colnikov.html
http://www.spolokcolnikov.estranky.sk/clanky/aktuality
http://www.colnasprava.sk/wps/PA_1_0_9D/OpenFile/Prijmydostatnehorozpoctukudnu2010.10.05.pdf?docID=tN4MiYVJp9ECv9xFeFnTpC7E3Mo

Počet 3 705 colníkov za rok 2009 je odvodený z výročnej správy o platových pomeroch Colného riaditeľstva SR za rok 2009.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Práca a zamestnanosť
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS