spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce na odstránenie diskriminácie a ochranu tehotných žien

Prosíme o Vašu podporu tejto hromadnej pripomienky vyplnením svojho mena a ďalších údajov vo formulári. Organizácie sa k nej môžu pripojiť zaslaním podporného mailu na adresu trubiniova@oad.sk - najlepšie do 6. 10. 2010 do 13.00 hod.

Ľudskoprávne a ženskoprávne mimovládne organizácie (MVO) podávajú hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce, ktorú predkladá ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadajú v nej predovšetkým, aby Slovenská republika po dlhých rokoch konečne naplnila svoje záväzky a zabezpečila dôslednú právnu ochranu tehotných žien ohrozených prepustením zo zamestnania v skúšobnej dobe (bod 2 hromadnej pripomienky).

V súčasnosti Zákonník práce umožňuje v skúšobnej dobe prepustiť akúkoľvek zamestnankyňu alebo zamestnanca „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“. Hoci túto formuláciu v žiadnom prípade nemožno vykladať tak, že umožňuje aj prepúšťanie z diskriminačného dôvodu, teda v prípade tehotných žien z dôvodu tehotenstva a pohlavia, napriek tomu sa takéto prepúšťanie žien v praxi často deje, keď sa zamestnávatelia o ich tehotenstve dozvedia. Doteraz žiadna vláda na Slovensku nedokázala takéto prípady eliminovať. Pritom už od roku 1992 platí smernica EÚ, ktorá členským štátom prikazuje zabezpečiť, aby tehotné ženy mohli byť zo zamestnania prepúšťané len z vážnych dôvodov nesúvisiacich s ich tehotenstvom a aby zamestnávatelia museli ich prepustenie vždy písomne odôvodniť.

MVO tiež pripomienkujú ďalšie ustanovenie týkajúce sa prekážok v práci. Súčasný Zákonník práce umožňuje poskytnúť platené pracovné voľno zamestnancovi na čas, keď pri narodení dieťaťa preváža do zdravotníckeho zariadenia a späť manželku. MVO považujú toto ustanovenie za diskriminačné, lebo zákon neumožňuje čerpať takéto voľno v prípade partnerky, ktorá má porodiť dieťa a nie je zároveň manželkou. Okrem diskriminácie žien mimo manželstva táto zákonná úprava v konečnom dôsledku odporuje aj medzinárodnému Dohovoru o právach dieťaťa. MVO preto žiadajú jej odstránenie a navrhujú nediskriminačnú formuláciu zákona (bod 3 hromadnej pripomienky). 

Okrem toho MVO žiadajú (v bode 1 hromadnej pripomienky) zmeniť niektoré formulácie textu novely z dôvodu nesprávneho prekladu dvoch termínov použitých v príslušných smerniciach Európskych spoločenstiev. Hoci v porovnaní so znením navrhovaným ministerstvom nejde o výraznú obsahovú zmenu, navrhujú namiesto použitých termínov iné, precíznejšie výrazy, aby sa znenie Zákonníka práce zosúladilo s relevantnými ustanoveniami slovenského antidiskriminačného zákona aj s pôvodným anglickým znením antidiskriminačných smerníc EÚ.

Návrh novely Zákonníka práce nájdete na https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_mat.doc?instEID=-1&attEID=27326&docEID=134378&matEID=3168&langEID=1&tStamp=20100916154207483 .
Priebeh legislatívneho procesu môžete sledovať na vládnom portáli https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3168&langEID=1 .

Termín podania hromadnej pripomienky je 6. 10. 2010.

Ďakujeme za Vašu podporu.


Hromadná pripomienka skupiny mimovládnych organizácií k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Jozef Mihál
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava


V Bratislave 3. októbra 2010


V súlade s čl. 14 Legislatívnych pravidiel vlády SR, schválených vládou SR dňa 26. 5. 2010,  týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol dňa 16. septembra 2010 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny - číslo materiálu 18607/2010-II/1; materiál je dostupný na https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_mat.doc?instEID=-1&attEID=27326&docEID=134378&matEID=3168&langEID=1&tStamp=20100916154207483.


Hromadnú pripomienku predkladajú:

Občan, demokracia a zodpovednosť
OZ Možnosť voľby
ASPEKT


Na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., Občan, demokracia a zodpovednosť, debreceniova@oad.sk
Mgr. Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby, adriana@moznostvolby.sk
Ing. Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť, trubiniova@oad.sk 
JUDr. Zuzana Magurová, OZ Možnosť voľby, zuzana.magurova@chello.sk
PhDr. Jana Cviková, ASPEKT, cvikova@aspekt.sk
Mgr. Ladislav Oravec, laco@nadaciams.sk

Všetky nižšie uvedené pripomienky majú zásadný charakter.


1. V Čl. I bode 1 navrhujeme poslednú časť druhej vety zmeniť takto:
„(...) s výnimkou prípadov, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.“

Táto pripomienka má zásadný charakter.

Odôvodnenie:
Hoci v porovnaní so znením navrhovaným zo strany MPSVR nejde o výraznú obsahovú zmenu, toto znenie požadujeme do návrhu ZP zakomponovať najmä kvôli potrebe zosúladiť predmetné ustanovenie s relevantným ustanovením antidiskriminačného zákona (§ 8 ods. 1) a taktiež s pôvodným anglickým znením relevantných ustanovení antidiskriminačných smerníc EÚ.

Prvou zmenou, ktorú v tomto ustanovení navrhujeme, je zameniť formuláciu „prirodzenú požiadavku na zamestnanie“ za formuláciu „skutočnú požiadavku na zamestnanie“. Hoci slovenský preklad smernice 2006/54/ES, ktorou sa tvorca návrhu novely ZP pravdepodobne inšpiroval, konštrukciu „genuine occupational requirement“ prekladá ako „prirodzenú požiadavku na povolanie“, preklad spočívajúci v slove „prirodzený“ si dovoľujeme označiť za nesprávny. Slovo „prirodzený“ nielenže predstavuje nesprávny jazykový ekvivalent slova „genuine“ (toto slovo v angličtine označuje skôr pojmy ako „pravý“, „skutočný“, „ozajstný“), ale implikuje, že sa pod ním má skrývať niečo, čo je odvodené „z prírody“, resp. má biologický charakter. V skutočnosti je však len veľmi málo požiadaviek na zamestnanie, resp. na určité činnosti v zamestnaní, ktoré spadajú pod vyššie uvedenú výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania, podmienených biologicky – „prirodzene“. Naopak, väčšina takýchto požiadaviek – napríklad požiadavka, aby osobné prehliadky osôb určitého pohlavia vykonávali len osoby toho istého pohlavia alebo požiadavka, aby s deťmi hovoriacimi určitým jazykom a žiadnym iným mohla pracovať len osoba, ktorá tento jazyk ovláda – je konštruovaných sociálne a nie biologicky, a preto je namieste túto skutočnosť v predmetnom ustanovení aj vyjadriť – a to použitím správneho slovného spojenia „skutočná (...) požiadavka“. Takto termín „genuine occupational requirement“ nakoniec prekladá aj smernica 2000/43/ES (ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod).

Druhou zmenou, ktorú navrhujeme, je nahradenie ministerstvom navrhovaného slova „oprávnený“ (v slovnom spojení „oprávnený cieľ“) pojmom „legitímny“. Dôvodom navrhovanej zmeny, okrem nie príliš šťastného prekladu tohto pojmu – tentokrát smernicou 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (hoci smernice 2006/54/ES a 2000/43/ES prekladajú tento pojem správne ako „legitímny“) – je skutočnosť, že pojem „oprávnený“ je významovo omnoho užší než pojem “legitímny“. Pojem „oprávnený“, použijúc jazykový, gramatický aj logický výklad, implikuje, že má ísť o požiadavku, ktorá je zakotvená „v práve“, resp. v „právnom poriadku“ – či už vo forme legislatívy alebo rozhodovacej činnosti. Právny priadok však nemôže explicitne obsiahnuť všetky druhy situácií, ktoré v kontexte ministerstvom navrhovaného a antidiskriminačnými smernicami EÚ požadovaného ustanovenia môžu predstavovať skutočné a určujúce požiadavky určitého zamestnania tak, že opodstatňujú rozdielne zaobchádzanie. Túto pojmologickú zmenu tiež navrhujeme preto, aby sa zosúladilo znenie § 8 ods. 1 antidiskriminačného zákona s novonavrhovaným ustanovením Čl. 1 Základných zásad Zákonníka práce.

Formuláciu „za predpokladu“ na konci navrhovaného ustanovenia navrhujeme nahradiť formuláciou „pod podmienkou“ ako technickú zmenu, najmä kvôli potrebe zosúladiť znenie predmetného ustanovenia s relevantným ustanovením antidiskriminačného zákona.


2. V § 72 Zákonníka práce sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou alebo zamestnankyňou na materskej dovolenke len výnimočne a len z riadne opodstatneného dôvodu, ktorý nesúvisí s jej tehotenstvom alebo materstvom. Dôvod skončenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou, ktorá je v skúšobnej dobe, alebo so zamestnankyňou na materskej dovolenke, ktorá je v skúšobnej dobe, musí zamestnávateľ oznámiť tejto tehotnej zamestnankyni alebo zamestnankyni na materskej dovolenke písomne, inak je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe neplatné.“

Legislatívnu zmenu, ktorá zakazuje prepúšťanie tehotných zamestnankýň a zamestnankýň v skúšobnej dobe bez existencie riadne opodstatneného dôvodu a bez písomného uvedenia tohto dôvodu v oznámení prepúšťanej zamestnankyni pod sankciou neplatnosti (príp.  vo vybraných druhoch právnych vzťahov v rozhodnutí adresovanom takejto zamestnankyni), požadujeme taktiež zakomponovať do všetkých ďalších relevantných právnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a vzťahy upravujúce služobné pomery štátnych zamestnankýň so skúšobnou dobou (napríklad zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore).

Táto pripomienka má zásadný charakter.

Odôvodnenie:
Aj napriek tomu, že v Slovenskej republike je už od roku 2004 platný tzv. antidiskriminačný zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu z dôvodov (o. i.) pohlavia (vrátane tehotenstva), rodu a rodinného stavu, vo vzťahu k tehotným ženám tento zákon v praxi v mnohom zlyháva. Jedným z prejavov tohto zlyhávania je časté prepúšťanie tehotných žien v skúšobnej dobe (po tom, čo sa zamestnávatelia počas tejto skúšobnej doby dozvedia, že ich zamestnankyňa je tehotná), pričom zamestnávatelia argumentujú tým, že keďže v skúšobnej dobe môžu zamestnankyňu alebo zamestnanca prepustiť „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“, ani pri prepúšťaní tehotnej ženy nemusia nikomu nič vysvetľovať. Hoci takúto argumentáciu nemožno v žiadnom prípade akceptovať – formuláciu „z akéhokoľvek dôvodu alebo  bez uvedenia dôvodu“ nemožno v žiadnom prípade interpretovať tak, že by pripúšťala možnosť prepustiť zamestnankyňu alebo zamestnanca z diskriminačného dôvodu, pretože inak by zákony a ustanovenia na ochranu pred diskrimináciou úplne stratili zmysel – v praxi je pre takto prepustené ženy ťažké, ak nie nemožné, efektívne sa brániť pred takýmto prepúšťaním, resp. podniknúť právne kroky a dosiahnuť nápravu, ak sa už uskutočnilo. Na problém častého prepúšťania tehotných žien počas skúšobnej doby a následnej faktickej nemožnosti spätne sa domáhať svojich práv pravidelne upozorňuje aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Pre Slovenskú republiku sú však vo vzťahu k ochrane tehotných žien v pracovnoprávnych vzťahoch okrem nateraz nie príliš účinného antidiskriminačného zákona a všeobecných ustanovení pracovnoprávnej legislatívy, ktoré zakazujú diskrimináciu aj z dôvodu pohlavia, rodu a rodinného stavu, záväzné aj špecifické ustanovenia smerníc EÚ (smernice 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok a smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie). Hoci v zmysle čl. 7 ods. 2 Ústavy SR majú obe citované smernice prednosť pred zákonmi SR, Slovenská republika ich doteraz netransponovala v plnej miere. Tým porušuje nielen svoje záväzky chrániť osoby vo svojej jurisdikcii pred diskrimináciou, ale aj záväzky vyplývajúce z členstva SR v EÚ.

V zmysle čl. 10 smernice 92/85/EHS  ,,majú členské štáty povinnosť prijať „potrebné opatrenia na zákaz prepustenia pracovníčok v zmysle článku 2 tejto smernice [t. j. tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok ] počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky (...) okrem výnimočných prípadov nesúvisiacich s ich stavom, ktoré povoľujú vnútroštátne právne predpisy a/alebo vnútroštátna prax a kde to je uplatniteľné, pod podmienkou, že na to dá súhlas príslušný orgán“ (bod 1). Ak zamestnávateľ takúto pracovníčku v tomto období prepustí, „musí písomne uviesť riadne opodstatnené dôvody jej prepustenia“ (bod 2). Členské štáty „prijmú potrebné opatrenia na ochranu pracovníčok v zmysle článku 2 [smernice] [t. j. tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode] pred dôsledkami prepustenia, ktoré je v zmysle [vyššie citovaného] bodu 1 protiprávne“.

V zmysle čl. 2 ods. 2 písm. c) smernice 2006/54/ES  „na účely tejto smernice diskriminácia zahŕňa akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie so ženou z dôvodov tehotenstva alebo materskej dovolenky v z mysle smernice 92/85/EHS“ (t. j. v zmysle vyššie citovanej smernice).

Z citovaných ustanovení smernice 92/85/EHS teda jasne vyplýva, že členské štáty EÚ majú povinnosť prijať opatrenia zabezpečujúce zákaz prepúšťania tehotných žien a žien na materskej dovolenke vo všetkých druhoch a fázach pracovnoprávnych vzťahov – a teda aj vo fáze, kedy je zamestnankyňa v skúšobnej dobe (keďže smernica neobsahuje výnimku pre fázu, kedy je zamestnankyňa v skúšobnej dobe, a ani žiadnu inú výnimku pre fázu či druh pracovnoprávneho vzťahu). Smernica ďalej členským štátom celkom jasne hovorí, ako majú regulovať prípadné prepúšťanie tehotných žien či žien na materskej dovolenke (musia dbať na to, aby zamestnávatelia mohli takéto zamestnankyne prepustiť len vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s ich tehotenstvom ani raným materstvom, a musia vyžadovať, aby zamestnávatelia tieto dôvody vždy riadne písomne uviedli). Ak štáty zlyhajú vo svojej povinnosti efektívne transponovať citované ustanovenie smernice 92/85/EHS, vytvárajú priestor pre diskrimináciu v zmysle smernice 2006/54/ES a zároveň porušujú svoju povinnosť efektívne transponovať aj túto smernicu.

Chrániť tehotné ženy a ženy na materskej dovolenke pred prepúšťaním aj v skúšobnej dobe (a nielen po uplynutí skúšobnej doby, ako to Zákonník práce, resp. iné právne predpisy robia už v súčasnosti), vyplýva Slovenskej republike aj z jej medzinárodných záväzkov. Podľa čl. 11 ods. 2 písm. a) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien má SR, ako zmluvný štát tohto dohovoru, povinnosť prijať, „za účelom zabránenia diskriminácii žien z dôvodu materstva a zabezpečenia ich reálneho práva na prácu (...) všetky príslušné opatrenia na zákaz (...) prepúšťania z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky (...)“.  V zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR má tento dohovor taktiež prednosť pred zákonmi SR. Toto ustanovenie takisto, podobne ako vyššie citované smernice, neobsahuje nijaké výnimky a je z neho zrejmé, že povinnosť štátu prijímať opatrenia na zákaz prepúšťania z dôvodu tehotenstva a raného materstva platí bezvýhradne pre všetky druhy a fázy pracovnoprávnych vzťahov a taktiež, podobne ako pri vyššie citovaných smerniciach,  pre ňu nie je ustanovená výnimka napr. pre prepúšťanie v skúšobnej dobe.


3. Časť pred bodkočiarkou v § 141 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce navrhujeme zmeniť nasledovne:
„narodenie dieťaťa partnerke zamestnanca“

Táto pripomienka má zásadný charakter.

Odôvodnenie:
Túto zmenu navrhujeme z dôvodu, aby sa zo Zákonníka práce odstránilo diskriminačné ustanovenie poskytujúce zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutný na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a späť pri narodení dieťaťa, avšak len v prípade, že ide o prevoz manželky. Zákon v súčasnosti neumožňuje zamestnancovi alebo zamestnankyni čerpať takéto voľno s náhradou mzdy v prípade, ak jeho alebo jej partnerka, ktorá má porodiť dieťa, nie je zároveň manželkou. Je nepochybné, že takto koncipované ustanovenie je diskriminačné z dôvodu rodinného stavu (znevýhodňuje nezosobášené osoby pred zosobášenými) a takisto z dôvodu sexuálnej orientácie (keďže neheterosexuálne ženy taktiež nemôžu uzatvárať manželstvo so svojimi partnerkami). Takýto stav je v rozpore so samotnými Základnými zásadami Zákonníka práce a ďalšími relevantnými ustanoveniami Zákonníka práce a antidiskriminačného zákona, ktoré zakazujú diskrimináciu aj na základe rodinného stavu a na základe sexuálnej orientácie. Takáto legislatívna úprava je zároveň v rozpore s čl. 12 Ústavy SR. V konečnom dôsledku táto úprava odporuje aj čl. 41 ods. 3 ústavy, podľa ktorého deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva, a tiež Dohovoru o právach dieťaťa. 
 POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
ASPEKT - feministický publikačný a vzdelávací projekt
Možnosť voľby - Pro choice

Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Rodina
Ženy
Deti a mládež
Práca a zamestnanosť
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS