spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)

Likvidácia existujúcich slovenských jadrových elektrární a nimi vytvoreného odpadu by mala stáť zhruba 8 – 9 miliárd eur. Financovať ju musí štát zo zdrojov Národného jadrového fondu (NJF), v ktorom je však v súčasnosti len menej ako 1 miliarda eur. Peniaze chýbajú nielen kvôli neskorému založeniu fondu až v roku 1995, ale aj kvôli nízko stanoveným príspevkom prevádzkovateľov jadrových elektrární do fondu.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby (MHV) dalo 16. 9. do skráteného medzirezortného pripomienkovania návrh nariadenia, ktorého realizácia by mala deficit v NJF začať sanovať. Napriek tomu, že MHV pripravovalo tento návrh viac ako 4 roky, dalo verejnosti len týždeň na jeho pripomienkovanie. Pre takto skrátené pripomienkové konanie podľa nás neexistuje rozumný dôvod, a preto požadujeme predĺženie tejto lehoty.

Nariadenie navrhuje, aby sa na deficit v NJF vyskladali budúci spotrebitelia elektriny bez ohľadu na to, od koho a akú elektrinu si kúpia. Sme presvedčení, že sanovanie deficitu v NJF by nemalo ísť na úkor ďalšieho zdražovania elektriny vyrobenej z obnoviteľných a iných „nejadrových“ zdrojov energie.

NJF viac ako dekádu zbieral prostriedky aj od jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Štát časť z nich použil na financovanie likvidácie havarovanej elektrárne A1, na ktorej sa v ostatných rokoch odmietal finančne podieľať. Sme presvedčení, že za minulé chyby štátu by nemali doplácať sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva a malí podnikatelia, ktorým by v dôsledku tohto nariadenia zdražela elektrina o vyše 3 %. Návrh taktiež navrhuje, aby „poplatok“ nebol odvádzaný z elektriny vyvezenej do zahraničia, čo je podľa nás diskriminácia občanov Slovenska.

Prosíme Vás preto, aby ste podporili našu nižšie uvedenú hromadnú pripomienku  k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

 V menej jej autorov Vám ďakujú,

Andrea Zlatňanská, koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko
Pavol Široký, predseda o.z. ZA MATKU ZEM BRATISLAVA


 


 

Hromadná pripomienka:

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Cestou elektronickej komunikácie: petrovic@mhv.sk, rakova@mhv.sk.


Vec: Hromadná pripomienka k návrhu Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

V súlade s čl. 10 bod 2 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001 v znení zmien a doplnkov, schválených uznesením vlády SR č. 1061 z 10. 11. 2004, uznesením vlády SR č. 974 z 7. 12. 2005 a uznesením vlády SR č. 287 z 15. 4. 2009 (ďalej len „smernica“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu č. 492/2010-1000-HV o „Návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ (ďalej len „návrh nariadenia“).

Text hromadnej pripomienky bol zaslaný prostredníctvom Portálu právnych predpisov na MHV SR elektronicky Ing. Andreou Zlatňanskou a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:

Ing. Andrea Zlatňanská, Topoľčianky, koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko;
Mgr. Pavol Široký, Bratislava, predseda o.z. ZA MATKU ZEM BRATISLAVA.

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 11 bod 4 smernice. K tomuto konaniu žiadame prizvať aj nášho externého poradcu Ing. Petra Mihóka, PhD z Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Znenie hromadnej pripomienky:

1.    zásadná pripomienka (k materiálu ako celku):

Požadujeme odložiť schválenie návrhu nariadenia vládou, resp. predloženie návrhu na rokovanie vlády najskôr v novembri 2010, a podmieniť jeho prijatie písomne zdokumentovanými výsledkami verejnej diskusie.

Odôvodnenie: Plne sa stotožňujeme so snahou zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu deficitu v Národnom jadrovom fonde. Táto snaha však nemôže byť dôvodom na skracovanie medzirezortného pripomienkovania na jeden týždeň. Poukazujeme na to, že a) návrh nariadenia vlády sa vypracúval viac ako 4 roky, b) MH SR až do 16. 9. 2010 odmietalo sprístupniť jeho pracovné verzie v zmysle „infozákona“, c) implementácia nariadenia vážne skomplikuje sociálnu situáciu a podnikanie tým subjektom, ktoré sa z etických dôvodov rozhodnú po ukončení liberalizácie trhu s elektrinou nakupovať výhradne „zelenú“ elektrinu.


2.    zásadná pripomienka (k dôvodovej správe - všeobecná časť)

Žiadame, aby MHV SR uviedlo zdroje údajov a presnú metodiku, ktorou vypočítalo sadzbu odvodu a ostatné číselné údaje uvádzané bez uvedenia zdroja.

Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom dospelo MHV SR k sadzbe odvodu 3 eur za MWh a predpokladanému ročnému výnosu z odvodu vo výške 70 mil. €. Z uvedených čísel je možno odvodiť si len to, že odvod by sa mal vyberať z objemu elektriny cca. 23,33 TWh ročne, ktorý však nezodpovedná predpokladanej výrobe elektriny na Slovensku (ktorej výška dosahuje v súčasnosti cca 26 TWh a  v budúcnosti bude rásť). Návrh nariadenia pomerne nejasným spôsobom stanovuje, z ktorej časti elektriny distribuovanej k spotrebiteľom mimo Prenosovú sústavu SR sa odvod vyberať bude, a z ktorej nie – uvedená problematika by mala byť zrozumiteľne a jednoznačne objasnená aspoň vo všeobecnej časti dôvodovej správy, a to spolu s kvantifikovaným odhadom výberu výšky odvodu. Súčasne požadujeme, aby bolo explicitnejšie uvedené či príjmy odvodu majú pokryť výpadok zdrojov v NIF k 31. 12. 1994, alebo 30. 6. 2006 (v predloženom materiály sa objavujú oba varianty bez uvedenia komentára z ktorého by bolo zrejmé, že v zmysle Zákona o NJF by sa mal sanovať deficit k 30. 6. 2006). Žiadame aj jednoznačnejšie špecifikovanie výšky „historického dlhu“, nakoľko sme presvedčení, že príspevky do NJF od prevádzkovateľov jadrových elektrární V2 v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach v období 1. 1. 1995 – 30. 6. 2006 nezodpovedali alikvotnej čiastke budúcich nákladov na ich likvidáciu (vrátane likvidácie VJP a RAO z nich), čo nepriamo pripúšťa aj viacero oficiálnych materiálov MHV z rokov 2001 až 2008.


3.    zásadná pripomienka (k doložkám vplyvov)

Nesúhlasíme so zhodnotením vplyvu návrhu nariadenia:
a) na podnikateľské prostredie a sociálne prostredie (požadujeme uvedenie kvantifikovaných odhadov o zdražení ceny elektriny v percentách pre sociálne  najslabšie skupiny obyvateľstva a malých podnikateľov),
b) na životné prostredie.

Odôvodnenie: Zdraženie cien elektriny o 0,003 € / kWh predstavuje podľa našich odhadov zdraženie ceny elektriny pre sociálne najslabšie skupiny o približne 3,8 % (sadzba DD1 dodávateľa ZSE, ročná spotreba 1000 kWh) a pre malých podnikateľov o približne 3,6 % (sadzba DMP1 dodávateľa ZSE). Ide o jednoznačne negatívny vplyv na sociálne a podnikateľské prostredie.

V prípade, ak by došlo k  zvýšeniu ceny elektriny vyrobenej zo všetkých zdrojov (vrátane obnoviteľných zdrojov energie - OZE), bola by ohrozená motivácia spotrebiteľov kupovať si túto v súčasnosti „účtovne“ drahšiu elektrinu (hlavne v budúcnosti, keď bude možnosť výberu). Rozvoj využívania OZE na výrobu elektriny je od Slovenskej republiky, najmä z dôvodu pozitívnych vplyvov na znižovanie následkov klimatických zmien, požadovaný a skrz štrukturálne fondy aj podporovaný zo strany EÚ.

V neposlednom rade by MHV malo verejnosti explicitnejšie vysvetliť, že návrh nariadenia je dôsledkom umelého udržiavania nízkych cien  jadrovej energie  na Slovensku v minulosti, za ktoré budú musieť doplácať budúce generácie vrátane sociálne najslabších a malých podnikateľov.


4.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (1) až (12) návrhu nariadenia)

Navrhujeme zásadne prepracovať § 2, odseky (1) až (12) nariadenia.
Navrhujeme, aby bol odvod platený len z elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach.

Odôvodnenie: Ak by bol odvod platený len z elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach, tak:
- § 2 by sa výrazne skrátil a zjednodušil, nakoľko všetka komerčne predávaná „jadrová elektrina“ je prenášaná ku konečným spotrebiteľom aj cez Prenosovú sústavu;
- nedošlo by k skrytej nepriamej dotácii pre jadrový priemysel formou zdražovania „nejadrovej elektriny“ za účelom financovania likvidácie „jadrovoenergetických zariadení“ - Slovenská republika by sa nevystavovala riziku postihu od Európskej komisie za porušenie pravidiel štátnej pomoci v zmysle Článku 88 (3) Zmluvy o ES.
- takáto úprava by nielen neznevýhodňovala iné zdroje energie a občanov, ktorí neodoberajú elektrinu vyrobenú v jadrových zdrojoch, ale aj umožnila lepšiu možnosť zistenia skutočnej ceny elektriny z jadrových reaktorov, čiže so započítaním nákladov ZČJE.
- bolo by jednoduchšie odhadnúť objem energie vyrobenej a prenesenej z jadrových elektrární, a tým následne aj výšku odvodov do budúcnosti, ako aj časové obdobie platenia odvodov.

Udržateľnosť nášho návrhu by sme radi odôvodnili nasledujúcim zjednodušeným prepočtom:
Pri odhade deficitu v NJF k 1. 1. 2007 vo výške cca 2,37 mld. Eur (v cenách 2006. Zdroj: Stratégia ZČJE, 2008) a politicky stanovenej 50 ročnej dĺžke jeho sanovania by ročná výška príjmov NJF z „odvodu“ mala dosiahnuť približne 47,4 mil. € v cenách 2006, čo zodpovedá cca. 52 mil. € v cenách 2009. Na Slovensku bolo v roku 2009 vyrobených cca 13 TWh elektrickej energie z  jadrovoenergetických zdrojov, preto by v roku 2009 pre ročný výber potrebnej výšky odvodu postačovala sadzba 4 eurá za 1 MWh elektrickej energie vyrobenej v JEZ. Spotrebitelia, ktorí si na trhu s elektrickou energiou nemajú možnosť vybrať dodávateľa a výrobcu elektriny, ale kupujú si mix v ktorom má jadrová elektrina podiel cca. 50-60%, by de facto platili odvod vo výške 0,0020 – 0,0024 centa za spotrebovanú KWh elektriny, t.j. menej ako v prípade uplatňovania návrhu nariadenia z dielne MHV.


5.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (13), písmenám b) a c) návrhu nariadenia.

Navrhujeme, aby sa odvod použil na krytie presne stanovenej časti nákladov elektrárne V1 Jaslovské Bohunice, ktorý bude alikvotný obdobiu, za ktoré táto elektráreň neodvádzala príspevky do jadrového fondu a dĺžke predpokladanej životnosti tejto jadrovej elektrárne.

Odôvodnenie: Termín „časť nákladov“ (písmeno b) návrhu nariadenia) je vágny (poznámka: de iure je aj 99,9999% nákladov možné považovať za „časť nákladov“). Financovať všetky náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z odvodu vyberaného od spotrebiteľov elektriny nepovažujeme za  dostatočne zdôvodnené, nakoľko a) prevádzkovateľ V1 v období rokov 1995 - 2008  každoročne odvádzal príspevky do „jadrového fondu“ určené (aj) na tento účel, a b) neskoré vyradenie V1 z prevádzky kompenzovala Európska komisia skrz fond BIDSF.


6.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (10)

Žiadame o vyňatie odseku (10) z § 2.

Odôvodnenie: Nevidíme dôvod na to, aby elektrina vyvezená do zahraničia bola oslobodená od navrhovaného odvodu určeného na pokrytie deficitu v NJF. A to z dvoch dôvodov, z ktorých každý jeden považujeme za dostatočný. Po prvé, vyhoreté jadrové palivo a ostatný jadrový odpad zostane na Slovensku bez ohľadu na to, či pochádza z elektriny určenej pre domácich spotrebiteľov alebo na export. Na jeho likvidáciu by sa v zmysle rovnakého postavenia subjektov na spoločnom trhu EÚ mali úplne rovnako skladať spotrebitelia elektriny bez ohľadu na ich národnosť. Po druhé, je potrebné si uvedomiť, že zdražovať elektrinu slovenským spotrebiteľom a súčasne ju zlacňovať zahraničným „konkurentom“ (nedostatočnými príspevkami do NJF) je v rozpore s národnými záujmami. Podnikatelia na spoločnom trhu EÚ musia mať vytvorené rovnaké podmienky na podnikanie, a preto by sa tí slovenskí nemali skladať na účtovné zlacnenie elektriny na „lacný vývoz“. V čase prehlbujúcej sa hospodárskej krízy je nevyhnutné rešpektovať fakt, že výroba mnohých podnikov na Slovensku by sa z dôvodu zdraženia elektriny mohla ľahko a rýchlo stať nerentabilnou a presunúť do zahraničia, kde bude lacnejšia nielen pracovná sila, ale po realizácii takého nariadenia aj elektrina (napr. automobilový priemysel, výroba hliníka a pod.).

Rozhodnutie zaťažovať navrhovaným odvodom výlučne subjekty na teritóriu Slovenska je hazardom s našimi ekonomickými záujmami. Slovensko by malo exportovať najmä tzv. high-tech výrobky, a nie jadrovú elektrinu po ktorej na Slovensku zostáva finančný deficit a vysoko nebezpečný odpad.


Zhrnutie

Považujeme za nevyhnutné, aby rozhodnutiu o výbere odvodov do NJF predchádzala verejná diskusia, pretože táto problematika je zložitá a veľká časť laickej verejnosti s ňou nie je vôbec oboznámená. Požadujeme transparentné objasnenie a prediskutovanie tejto problematiky.

Sme presvedčení, že za chyby predošlých vlád týkajúce sa nezahrňovania nepriamych a skrytých nákladov jadrovej energetiky do cien elektriny by nemali  byť znevýhodňované subjekty ktoré z jadrovej energetiky nijak neprofitovali – najmä subjekty podnikajúce s výrobou „nejadrovej“ elektriny. Odvod by preto mal byť odvádzaný iba z elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach. Skutočná cena jadrovej energie, so započítaním všetkých nepriamych a skrytých nákladov, by mala byť spätne odhadnutá aj pre tzv. historické obdobie a po jej verejnej oponentúre kompetentnými  úradníkmi zverejnená.

Taktiež nesúhlasíme s tým, aby bola elektrina určená na vývoz do zahraničia oslobodená od tohto poplatku. Návrh nariadenia by mal vychádzať z presných a pravdivých údajov  pochádzajúcich z oficiálnych zdrojov, a tieto   jasne a zrozumiteľne  uvádzať v dôvodovej správe.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Za Matku Zem (Bratislava)
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
EnergiaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS