spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)

Likvidácia existujúcich slovenských jadrových elektrární a nimi vytvoreného odpadu by mala stáť zhruba 8 – 9 miliárd eur. Financovať ju musí štát zo zdrojov Národného jadrového fondu (NJF), v ktorom je však v súčasnosti len menej ako 1 miliarda eur. Peniaze chýbajú nielen kvôli neskorému založeniu fondu až v roku 1995, ale aj kvôli nízko stanoveným príspevkom prevádzkovateľov jadrových elektrární do fondu.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby (MHV) dalo 16. 9. do skráteného medzirezortného pripomienkovania návrh nariadenia, ktorého realizácia by mala deficit v NJF začať sanovať. Napriek tomu, že MHV pripravovalo tento návrh viac ako 4 roky, dalo verejnosti len týždeň na jeho pripomienkovanie. Pre takto skrátené pripomienkové konanie podľa nás neexistuje rozumný dôvod, a preto požadujeme predĺženie tejto lehoty.

Nariadenie navrhuje, aby sa na deficit v NJF vyskladali budúci spotrebitelia elektriny bez ohľadu na to, od koho a akú elektrinu si kúpia. Sme presvedčení, že sanovanie deficitu v NJF by nemalo ísť na úkor ďalšieho zdražovania elektriny vyrobenej z obnoviteľných a iných „nejadrových“ zdrojov energie.

NJF viac ako dekádu zbieral prostriedky aj od jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Štát časť z nich použil na financovanie likvidácie havarovanej elektrárne A1, na ktorej sa v ostatných rokoch odmietal finančne podieľať. Sme presvedčení, že za minulé chyby štátu by nemali doplácať sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva a malí podnikatelia, ktorým by v dôsledku tohto nariadenia zdražela elektrina o vyše 3 %. Návrh taktiež navrhuje, aby „poplatok“ nebol odvádzaný z elektriny vyvezenej do zahraničia, čo je podľa nás diskriminácia občanov Slovenska.

Prosíme Vás preto, aby ste podporili našu nižšie uvedenú hromadnú pripomienku  k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

 V menej jej autorov Vám ďakujú,

Andrea Zlatňanská, koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko
Pavol Široký, predseda o.z. ZA MATKU ZEM BRATISLAVA


 


 

Hromadná pripomienka:

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Cestou elektronickej komunikácie: petrovic@mhv.sk, rakova@mhv.sk.


Vec: Hromadná pripomienka k návrhu Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

V súlade s čl. 10 bod 2 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001 v znení zmien a doplnkov, schválených uznesením vlády SR č. 1061 z 10. 11. 2004, uznesením vlády SR č. 974 z 7. 12. 2005 a uznesením vlády SR č. 287 z 15. 4. 2009 (ďalej len „smernica“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu č. 492/2010-1000-HV o „Návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ (ďalej len „návrh nariadenia“).

Text hromadnej pripomienky bol zaslaný prostredníctvom Portálu právnych predpisov na MHV SR elektronicky Ing. Andreou Zlatňanskou a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:

Ing. Andrea Zlatňanská, Topoľčianky, koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko;
Mgr. Pavol Široký, Bratislava, predseda o.z. ZA MATKU ZEM BRATISLAVA.

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 11 bod 4 smernice. K tomuto konaniu žiadame prizvať aj nášho externého poradcu Ing. Petra Mihóka, PhD z Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Znenie hromadnej pripomienky:

1.    zásadná pripomienka (k materiálu ako celku):

Požadujeme odložiť schválenie návrhu nariadenia vládou, resp. predloženie návrhu na rokovanie vlády najskôr v novembri 2010, a podmieniť jeho prijatie písomne zdokumentovanými výsledkami verejnej diskusie.

Odôvodnenie: Plne sa stotožňujeme so snahou zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu deficitu v Národnom jadrovom fonde. Táto snaha však nemôže byť dôvodom na skracovanie medzirezortného pripomienkovania na jeden týždeň. Poukazujeme na to, že a) návrh nariadenia vlády sa vypracúval viac ako 4 roky, b) MH SR až do 16. 9. 2010 odmietalo sprístupniť jeho pracovné verzie v zmysle „infozákona“, c) implementácia nariadenia vážne skomplikuje sociálnu situáciu a podnikanie tým subjektom, ktoré sa z etických dôvodov rozhodnú po ukončení liberalizácie trhu s elektrinou nakupovať výhradne „zelenú“ elektrinu.


2.    zásadná pripomienka (k dôvodovej správe - všeobecná časť)

Žiadame, aby MHV SR uviedlo zdroje údajov a presnú metodiku, ktorou vypočítalo sadzbu odvodu a ostatné číselné údaje uvádzané bez uvedenia zdroja.

Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom dospelo MHV SR k sadzbe odvodu 3 eur za MWh a predpokladanému ročnému výnosu z odvodu vo výške 70 mil. €. Z uvedených čísel je možno odvodiť si len to, že odvod by sa mal vyberať z objemu elektriny cca. 23,33 TWh ročne, ktorý však nezodpovedná predpokladanej výrobe elektriny na Slovensku (ktorej výška dosahuje v súčasnosti cca 26 TWh a  v budúcnosti bude rásť). Návrh nariadenia pomerne nejasným spôsobom stanovuje, z ktorej časti elektriny distribuovanej k spotrebiteľom mimo Prenosovú sústavu SR sa odvod vyberať bude, a z ktorej nie – uvedená problematika by mala byť zrozumiteľne a jednoznačne objasnená aspoň vo všeobecnej časti dôvodovej správy, a to spolu s kvantifikovaným odhadom výberu výšky odvodu. Súčasne požadujeme, aby bolo explicitnejšie uvedené či príjmy odvodu majú pokryť výpadok zdrojov v NIF k 31. 12. 1994, alebo 30. 6. 2006 (v predloženom materiály sa objavujú oba varianty bez uvedenia komentára z ktorého by bolo zrejmé, že v zmysle Zákona o NJF by sa mal sanovať deficit k 30. 6. 2006). Žiadame aj jednoznačnejšie špecifikovanie výšky „historického dlhu“, nakoľko sme presvedčení, že príspevky do NJF od prevádzkovateľov jadrových elektrární V2 v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach v období 1. 1. 1995 – 30. 6. 2006 nezodpovedali alikvotnej čiastke budúcich nákladov na ich likvidáciu (vrátane likvidácie VJP a RAO z nich), čo nepriamo pripúšťa aj viacero oficiálnych materiálov MHV z rokov 2001 až 2008.


3.    zásadná pripomienka (k doložkám vplyvov)

Nesúhlasíme so zhodnotením vplyvu návrhu nariadenia:
a) na podnikateľské prostredie a sociálne prostredie (požadujeme uvedenie kvantifikovaných odhadov o zdražení ceny elektriny v percentách pre sociálne  najslabšie skupiny obyvateľstva a malých podnikateľov),
b) na životné prostredie.

Odôvodnenie: Zdraženie cien elektriny o 0,003 € / kWh predstavuje podľa našich odhadov zdraženie ceny elektriny pre sociálne najslabšie skupiny o približne 3,8 % (sadzba DD1 dodávateľa ZSE, ročná spotreba 1000 kWh) a pre malých podnikateľov o približne 3,6 % (sadzba DMP1 dodávateľa ZSE). Ide o jednoznačne negatívny vplyv na sociálne a podnikateľské prostredie.

V prípade, ak by došlo k  zvýšeniu ceny elektriny vyrobenej zo všetkých zdrojov (vrátane obnoviteľných zdrojov energie - OZE), bola by ohrozená motivácia spotrebiteľov kupovať si túto v súčasnosti „účtovne“ drahšiu elektrinu (hlavne v budúcnosti, keď bude možnosť výberu). Rozvoj využívania OZE na výrobu elektriny je od Slovenskej republiky, najmä z dôvodu pozitívnych vplyvov na znižovanie následkov klimatických zmien, požadovaný a skrz štrukturálne fondy aj podporovaný zo strany EÚ.

V neposlednom rade by MHV malo verejnosti explicitnejšie vysvetliť, že návrh nariadenia je dôsledkom umelého udržiavania nízkych cien  jadrovej energie  na Slovensku v minulosti, za ktoré budú musieť doplácať budúce generácie vrátane sociálne najslabších a malých podnikateľov.


4.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (1) až (12) návrhu nariadenia)

Navrhujeme zásadne prepracovať § 2, odseky (1) až (12) nariadenia.
Navrhujeme, aby bol odvod platený len z elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach.

Odôvodnenie: Ak by bol odvod platený len z elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach, tak:
- § 2 by sa výrazne skrátil a zjednodušil, nakoľko všetka komerčne predávaná „jadrová elektrina“ je prenášaná ku konečným spotrebiteľom aj cez Prenosovú sústavu;
- nedošlo by k skrytej nepriamej dotácii pre jadrový priemysel formou zdražovania „nejadrovej elektriny“ za účelom financovania likvidácie „jadrovoenergetických zariadení“ - Slovenská republika by sa nevystavovala riziku postihu od Európskej komisie za porušenie pravidiel štátnej pomoci v zmysle Článku 88 (3) Zmluvy o ES.
- takáto úprava by nielen neznevýhodňovala iné zdroje energie a občanov, ktorí neodoberajú elektrinu vyrobenú v jadrových zdrojoch, ale aj umožnila lepšiu možnosť zistenia skutočnej ceny elektriny z jadrových reaktorov, čiže so započítaním nákladov ZČJE.
- bolo by jednoduchšie odhadnúť objem energie vyrobenej a prenesenej z jadrových elektrární, a tým následne aj výšku odvodov do budúcnosti, ako aj časové obdobie platenia odvodov.

Udržateľnosť nášho návrhu by sme radi odôvodnili nasledujúcim zjednodušeným prepočtom:
Pri odhade deficitu v NJF k 1. 1. 2007 vo výške cca 2,37 mld. Eur (v cenách 2006. Zdroj: Stratégia ZČJE, 2008) a politicky stanovenej 50 ročnej dĺžke jeho sanovania by ročná výška príjmov NJF z „odvodu“ mala dosiahnuť približne 47,4 mil. € v cenách 2006, čo zodpovedá cca. 52 mil. € v cenách 2009. Na Slovensku bolo v roku 2009 vyrobených cca 13 TWh elektrickej energie z  jadrovoenergetických zdrojov, preto by v roku 2009 pre ročný výber potrebnej výšky odvodu postačovala sadzba 4 eurá za 1 MWh elektrickej energie vyrobenej v JEZ. Spotrebitelia, ktorí si na trhu s elektrickou energiou nemajú možnosť vybrať dodávateľa a výrobcu elektriny, ale kupujú si mix v ktorom má jadrová elektrina podiel cca. 50-60%, by de facto platili odvod vo výške 0,0020 – 0,0024 centa za spotrebovanú KWh elektriny, t.j. menej ako v prípade uplatňovania návrhu nariadenia z dielne MHV.


5.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (13), písmenám b) a c) návrhu nariadenia.

Navrhujeme, aby sa odvod použil na krytie presne stanovenej časti nákladov elektrárne V1 Jaslovské Bohunice, ktorý bude alikvotný obdobiu, za ktoré táto elektráreň neodvádzala príspevky do jadrového fondu a dĺžke predpokladanej životnosti tejto jadrovej elektrárne.

Odôvodnenie: Termín „časť nákladov“ (písmeno b) návrhu nariadenia) je vágny (poznámka: de iure je aj 99,9999% nákladov možné považovať za „časť nákladov“). Financovať všetky náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z odvodu vyberaného od spotrebiteľov elektriny nepovažujeme za  dostatočne zdôvodnené, nakoľko a) prevádzkovateľ V1 v období rokov 1995 - 2008  každoročne odvádzal príspevky do „jadrového fondu“ určené (aj) na tento účel, a b) neskoré vyradenie V1 z prevádzky kompenzovala Európska komisia skrz fond BIDSF.


6.    zásadná pripomienka (k § 2, ods. (10)

Žiadame o vyňatie odseku (10) z § 2.

Odôvodnenie: Nevidíme dôvod na to, aby elektrina vyvezená do zahraničia bola oslobodená od navrhovaného odvodu určeného na pokrytie deficitu v NJF. A to z dvoch dôvodov, z ktorých každý jeden považujeme za dostatočný. Po prvé, vyhoreté jadrové palivo a ostatný jadrový odpad zostane na Slovensku bez ohľadu na to, či pochádza z elektriny určenej pre domácich spotrebiteľov alebo na export. Na jeho likvidáciu by sa v zmysle rovnakého postavenia subjektov na spoločnom trhu EÚ mali úplne rovnako skladať spotrebitelia elektriny bez ohľadu na ich národnosť. Po druhé, je potrebné si uvedomiť, že zdražovať elektrinu slovenským spotrebiteľom a súčasne ju zlacňovať zahraničným „konkurentom“ (nedostatočnými príspevkami do NJF) je v rozpore s národnými záujmami. Podnikatelia na spoločnom trhu EÚ musia mať vytvorené rovnaké podmienky na podnikanie, a preto by sa tí slovenskí nemali skladať na účtovné zlacnenie elektriny na „lacný vývoz“. V čase prehlbujúcej sa hospodárskej krízy je nevyhnutné rešpektovať fakt, že výroba mnohých podnikov na Slovensku by sa z dôvodu zdraženia elektriny mohla ľahko a rýchlo stať nerentabilnou a presunúť do zahraničia, kde bude lacnejšia nielen pracovná sila, ale po realizácii takého nariadenia aj elektrina (napr. automobilový priemysel, výroba hliníka a pod.).

Rozhodnutie zaťažovať navrhovaným odvodom výlučne subjekty na teritóriu Slovenska je hazardom s našimi ekonomickými záujmami. Slovensko by malo exportovať najmä tzv. high-tech výrobky, a nie jadrovú elektrinu po ktorej na Slovensku zostáva finančný deficit a vysoko nebezpečný odpad.


Zhrnutie

Považujeme za nevyhnutné, aby rozhodnutiu o výbere odvodov do NJF predchádzala verejná diskusia, pretože táto problematika je zložitá a veľká časť laickej verejnosti s ňou nie je vôbec oboznámená. Požadujeme transparentné objasnenie a prediskutovanie tejto problematiky.

Sme presvedčení, že za chyby predošlých vlád týkajúce sa nezahrňovania nepriamych a skrytých nákladov jadrovej energetiky do cien elektriny by nemali  byť znevýhodňované subjekty ktoré z jadrovej energetiky nijak neprofitovali – najmä subjekty podnikajúce s výrobou „nejadrovej“ elektriny. Odvod by preto mal byť odvádzaný iba z elektriny vyrobenej v jadrových elektrárňach. Skutočná cena jadrovej energie, so započítaním všetkých nepriamych a skrytých nákladov, by mala byť spätne odhadnutá aj pre tzv. historické obdobie a po jej verejnej oponentúre kompetentnými  úradníkmi zverejnená.

Taktiež nesúhlasíme s tým, aby bola elektrina určená na vývoz do zahraničia oslobodená od tohto poplatku. Návrh nariadenia by mal vychádzať z presných a pravdivých údajov  pochádzajúcich z oficiálnych zdrojov, a tieto   jasne a zrozumiteľne  uvádzať v dôvodovej správe.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
1.10.2010 07:24 | miki

Za zvyšovaním cien energií v čechách sú skôr tradiční výrobci. Mali doteraz nižšie ceny a prišlo im vhod sa pri ich zvýšení vyhovoriť na solárnu energiu. Jednoducho je to finančná lobby a pre svoj zisk potrebujú minimalizovať konkurenciu. AK by boli do nákladov na výrobu jadrovej energie započítané všetky položky, tak by nebola ekonomicky najvýhodnejšou. Ako keby jadro nebolo dotované...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
1.10.2010 07:13 | jojo

Už sa teším, ako nás tu bude niekto presviedčať, že jadrová energia je najvýhodnejšia. Len by už konečne do ceny takto získanej energie mali započítavať aj skladovanie odpadu, likvidáciu zariadení či environmentálne hrozby. Ktovie či do nákladov na výrobu energie započítavajú aj cenu výstavby elektrárne...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
25.9.2010 16:00 | Palo Siroky

Ďakujeme všetkým 683 podporovateľom hromadnej pripomienky ZA MATKU ZEM a Greenpeace!
Rozporové konanie na Ministerstve hospodárstva a výstavby SR máme v pondelok 27.9.2010. Budeme informovať o výsledku.
www.facebook.com/pages/ZA-MATK...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
24.9.2010 14:51 | Palo Siroky

RE: vyhorete palivo
Pravda o ceskom solare je niekde uplne inde nez bolo zo zaciatku prezentovane verejnosti. demagogia je zrejma aj z vasich pripomienok. Kazdopadne sa to vase "27%" zdrazovanie cien zacina ukazovat v pravom svetle - "Nový odhad státu: Solární elektrárny zdraží proud o 8 %" - aktualne.centrum.cz/domaci/ziv...
Okrem toho, tato nasa pripomienka sa netyka solarnych ani veternych elektrarni ale jadrovej energetiky, ktorej problemy z minulosti maju platit aj nejadrove zdroje.
uz 30% zvysenie koli solarnej energii
24.9.2010 11:46 | vyhorete palivo

solarne zdrazenie ohrozuje rast ceskej ekonomiky
ekonomika.sme.sk/c/5561672/sol...

Je to vobec o cistej energii, alebo len spinavy biznis na obcanoch?
Jedna veterna elektraren ma instalovany vykon 2,5MW. pri slovenskom vetre bude davat energiu len do vysky 15% instalovaneho vykonu. takze na nahradenie vykonu jedneho bloku atomky o vykone 800MW treba viac ako dve tisic, opakujem 2000 veternych elektrarni a k nim aj zalohu cez uholnu elektraren, pretoze vietor tu fuka len jednu tretinu v roku. Na vyrobu a likvidaciu ocelovych stoziarov sa minie obrovske mnozstvo uhlia, ktore do ovzdusia vypusti velke mnozstvo radiokativneho popolceka. toto je ta cista energia za ktoru tu bojujete?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
22.9.2010 14:31 | Eva Lučeničová

Som za všetky nové alternatívne a ekologické zdroje elektrickej energie, som za šetrenie energiami, som za znižovanie závislosti na elektrických pristrojoch a energiách. Som za solárnu energiu a verím, že sa stane bežnou súčasťou našich domactnosti, čo je vo svete bežne.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
22.9.2010 08:17 | Ing.Miloš Grohregin

Som proti tomuto návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde.Grohregin.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu nariadenia na sanovanie deficitu v Národnom jadrovom fonde (NJF)
21.9.2010 14:20 | vyhorete palivo

Bude nejaka kampan aj proti vykupnej cene za fotovoltaiku a veterne elektrarne? V cechach to dvihlo ceny o 27% !
ekonomika.sme.sk/c/5558156/fir...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (8)

 Kontakty:
Za Matku Zem (Bratislava)
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
EnergiaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt