spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list ministrovi kultúry k vývozu písomného dedičstva Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva

Petícia za rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku, proti odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. a proti vývozu písomného dedičstva z knižníc a archívov na deacidifikáciu do zahraničia

My, podpísaní občania Slovenskej republiky sa obraciame vo veci verejného a spoločného záujmu na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami využívajúc svoje politické práva v intenciách ustanovenia článku 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v platnom znení Ústavných zákonov pri aplikácií ustanovení  zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petičné právo sa zaručuje a  predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Petície predstavujú nástroj ochrany práv a majú podobu kvalifikovaných podaní.


Žiadame Ministerstvo kultúry, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a Sprostredkovateľský orgán (SORO) OPIS 2, aby zabezpečili zrušenie verejného obstarávania č. 175 z 11.09.2009

Verejné obstarávanie č. 175 pripravilo MK SR bez akejkoľvek spolupráce s kultúrnymi inštitúciami. Žiadna pamäťová inštitúcia (napr. Slovenská národná knižnica) nebola pri príprave tohto centrálneho verejného obstarávania a ani nepožiadala MK SR, aby takéto obstarávanie organizovalo. Preto vyzývame pána ministra kultúry, aby nepodpisoval žiadne zmluvy súvisiace s odborne nekompetentným verejným obstarávaním č. 175. Žiadame, aby  verejné obstarávania robili inštitúcie, ktoré budú konečnými prijímateľmi finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a budú niesť finančnú a právnu zodpovednosť za implementáciu projektov.

Ďalej žiadame, aby Riadiaci orgán a Sprostredkovateľský orgán OPIS 2 dôrazne trvali na tom, aby sa štrukturálne fondy OPIS 2 v celkovej výške cca. 200 mil. eur použili na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, ich trvalo udržateľný rozvoj a aby sa spolupráca s privátnym sektorom riešila v jednotlivých národných projektoch podľa rozhodnutia konečných prijímateľov.


Žiadame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a navrhujeme, aby na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine bol opätovne vymenovaný doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Ministrom kultúry uvedené dôvody pre odvolanie generálneho riaditeľa považujeme za neopodstatnené a v rozpore s morálkou, etikou a dobrými mravmi. Odvolanie pána Dušana Katuščáka z funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice, ministrom kultúry Slovenskej republiky, Mgr. Marekom Maďaričom, bolo dôsledkom postoja doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. proti pripravovanému vývozu slovenských kníh a dokumentov na deacidifikáciu do zahraničia a jeho otvoreným postojom proti neodborným spôsobom prípravy a realizácie Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS 2).

Je v záujme všetkých Slovákov, aby vo funkcií generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice bol doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., ako renomovaný odborník na knižničnú a informačnú, medzinárodné uznávaná kapacita, ktorý má okrem teoretickej bázy aj vynikajúce organizačné a manažérske schopnosti a preukázateľné výsledky.


Podávame sťažnosť proti vykonaniu deacidifikácie kultúrneho dedičstva v zahraničí,  žiadame a navrhujeme, aby sa postup deacidifikácie kultúrneho dedičstva vykonával na Slovensku a nie v zahraničí.

Pamätajúc na kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu našich predkov a národných dejateľov je neprípustné, aby sme naše originálne dokumenty, skvosty literatúry akou sú tvorba Ľudovíta Štúra a štúrovcov, Pavla Országha Hviezdoslava, vyviezli do zahraničia. V dikcii ustanovenia článku 44 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je každý povinný chrániť kultúrne dedičstvo.

Stotožňujeme sa s presvedčením pracovníkov Slovenskej národnej knižnice v Martine, že za finančné prostriedky, ktoré Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky plánuje zaplatiť zahraničným dodávateľom je možné záchranu kníh a dokumentov zabezpečiť na území Slovenskej republiky našimi odborníkmi. Našich odborníkov je na záchranu dostatok a sú schopní, skúsení a uznávaní. Sme toho názoru, že je nevyhnutné, aby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracovalo so slovenskou  a zahraničnou vedeckou a odbornou verejnosťou tak, aby sa zabezpečilo zachovanie archívnych dokumentov pre budúce generácie a účinne prispievalo k vedeckému bádaniu, k poznaniu dejín Slovenska a k riešeniu aktuálnych politických, hospodárskych a kultúrnych potrieb štátu a spoločnosti.   Žiadame a navrhujeme pokračovať v programe realizácie celkového zámeru Slovenskej národnej knižnice zriadiť vo Vrútkach riadne detašované pracovisko s názvom "Integrované konzervačné a digitalizačné centrum" a tým okrem primárneho cieľa a účelu vytvoriť nové pracovné miesta v danom regióne a zabezpečiť priaznivú klímu pre odborníkov v tejto oblasti.

Podporné stanovisko zaujali aj Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a Katedra knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského.


Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy osoby podávajúce petíciu vytvorili  petičný výbor v zložení:

Marcela Palkechová, trvalo bytom: CII-92/54-3, 018 41 Dubnica nad Váhom
Veronika Murgašová, trvalo bytom: Beňuš 329, 976 64 Beňuš
Mária Šmáriková, trvalo bytom: Hôrky 88, 010 04 Žilina

Členovia petičného výboru si určili Marcelu Palkechovú, trvalo bytom: CII-92/54-3, 018 41 Dubnica nad Váhom na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

Otvorený list ministrovi kultúry k vývozu písomného dedičstva


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Štátna správa
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS