spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list ministrovi kultúry k vývozu písomného dedičstva Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva

Petícia za rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku, proti odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. a proti vývozu písomného dedičstva z knižníc a archívov na deacidifikáciu do zahraničia

My, podpísaní občania Slovenskej republiky sa obraciame vo veci verejného a spoločného záujmu na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami využívajúc svoje politické práva v intenciách ustanovenia článku 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v platnom znení Ústavných zákonov pri aplikácií ustanovení  zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petičné právo sa zaručuje a  predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Petície predstavujú nástroj ochrany práv a majú podobu kvalifikovaných podaní.


Žiadame Ministerstvo kultúry, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a Sprostredkovateľský orgán (SORO) OPIS 2, aby zabezpečili zrušenie verejného obstarávania č. 175 z 11.09.2009

Verejné obstarávanie č. 175 pripravilo MK SR bez akejkoľvek spolupráce s kultúrnymi inštitúciami. Žiadna pamäťová inštitúcia (napr. Slovenská národná knižnica) nebola pri príprave tohto centrálneho verejného obstarávania a ani nepožiadala MK SR, aby takéto obstarávanie organizovalo. Preto vyzývame pána ministra kultúry, aby nepodpisoval žiadne zmluvy súvisiace s odborne nekompetentným verejným obstarávaním č. 175. Žiadame, aby  verejné obstarávania robili inštitúcie, ktoré budú konečnými prijímateľmi finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a budú niesť finančnú a právnu zodpovednosť za implementáciu projektov.

Ďalej žiadame, aby Riadiaci orgán a Sprostredkovateľský orgán OPIS 2 dôrazne trvali na tom, aby sa štrukturálne fondy OPIS 2 v celkovej výške cca. 200 mil. eur použili na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, ich trvalo udržateľný rozvoj a aby sa spolupráca s privátnym sektorom riešila v jednotlivých národných projektoch podľa rozhodnutia konečných prijímateľov.


Žiadame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a navrhujeme, aby na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine bol opätovne vymenovaný doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Ministrom kultúry uvedené dôvody pre odvolanie generálneho riaditeľa považujeme za neopodstatnené a v rozpore s morálkou, etikou a dobrými mravmi. Odvolanie pána Dušana Katuščáka z funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice, ministrom kultúry Slovenskej republiky, Mgr. Marekom Maďaričom, bolo dôsledkom postoja doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. proti pripravovanému vývozu slovenských kníh a dokumentov na deacidifikáciu do zahraničia a jeho otvoreným postojom proti neodborným spôsobom prípravy a realizácie Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS 2).

Je v záujme všetkých Slovákov, aby vo funkcií generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice bol doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., ako renomovaný odborník na knižničnú a informačnú, medzinárodné uznávaná kapacita, ktorý má okrem teoretickej bázy aj vynikajúce organizačné a manažérske schopnosti a preukázateľné výsledky.


Podávame sťažnosť proti vykonaniu deacidifikácie kultúrneho dedičstva v zahraničí,  žiadame a navrhujeme, aby sa postup deacidifikácie kultúrneho dedičstva vykonával na Slovensku a nie v zahraničí.

Pamätajúc na kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu našich predkov a národných dejateľov je neprípustné, aby sme naše originálne dokumenty, skvosty literatúry akou sú tvorba Ľudovíta Štúra a štúrovcov, Pavla Országha Hviezdoslava, vyviezli do zahraničia. V dikcii ustanovenia článku 44 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je každý povinný chrániť kultúrne dedičstvo.

Stotožňujeme sa s presvedčením pracovníkov Slovenskej národnej knižnice v Martine, že za finančné prostriedky, ktoré Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky plánuje zaplatiť zahraničným dodávateľom je možné záchranu kníh a dokumentov zabezpečiť na území Slovenskej republiky našimi odborníkmi. Našich odborníkov je na záchranu dostatok a sú schopní, skúsení a uznávaní. Sme toho názoru, že je nevyhnutné, aby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracovalo so slovenskou  a zahraničnou vedeckou a odbornou verejnosťou tak, aby sa zabezpečilo zachovanie archívnych dokumentov pre budúce generácie a účinne prispievalo k vedeckému bádaniu, k poznaniu dejín Slovenska a k riešeniu aktuálnych politických, hospodárskych a kultúrnych potrieb štátu a spoločnosti.   Žiadame a navrhujeme pokračovať v programe realizácie celkového zámeru Slovenskej národnej knižnice zriadiť vo Vrútkach riadne detašované pracovisko s názvom "Integrované konzervačné a digitalizačné centrum" a tým okrem primárneho cieľa a účelu vytvoriť nové pracovné miesta v danom regióne a zabezpečiť priaznivú klímu pre odborníkov v tejto oblasti.

Podporné stanovisko zaujali aj Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a Katedra knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského.


Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy osoby podávajúce petíciu vytvorili  petičný výbor v zložení:

Marcela Palkechová, trvalo bytom: CII-92/54-3, 018 41 Dubnica nad Váhom
Veronika Murgašová, trvalo bytom: Beňuš 329, 976 64 Beňuš
Mária Šmáriková, trvalo bytom: Hôrky 88, 010 04 Žilina

Členovia petičného výboru si určili Marcelu Palkechovú, trvalo bytom: CII-92/54-3, 018 41 Dubnica nad Váhom na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

Otvorený list ministrovi kultúry k vývozu písomného dedičstva


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.7.2010 10:21 | Škurlová Mária

Podporujem petíciu v plnom rozsahu a verím, že je najrozumnejším a najzodpovednejším riešením voči svojmu národu spracovať, reštaurovať a uchovať vzácne dokumenty doma, vlastnými silami a našími pracovníkmi, ktorí nie sú o nič horší ako zahraniční. Je tu "X" ľudí s patričným vzdelaním
a ochotou pracovať, len ich treba zaplatiť, aby nemuseli zháňať prácu v iných krajinách.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
1.7.2010 12:33 | Eva Záletová

Podporujem petíciu a domnievam sa, že i u nás sa najdú skúsení odborníci, takže dajme im šancu.
Pridávam svoj podpis pod petíciu.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
8.6.2010 11:40 | Anna Petova

ad 4.6.2010 16:25 | - ja "zadubeny malomestiak" sa ale pod svoje nazory podpisujem a to asi preto, ze som sa vzdy podpisovala, nech bola rezim akykolvek ... narozdiel od Vas, co sa neviete alebo nechcete podpisat ... ale to je asi sucast diagnozy, ktoru som popisala nizsie ... Sloboda prinasa aj javy, ktore sa nam nepacia a voci ktorym protestujeme, ale to je prave caro slobody ... zivot v slobode nie je jednoduchy, ba je o mnoho komplikovanejsi, nez v cierno-bielej totalite, ale tvorime si ho samy - ako si ustelieme, tak si lahneme, nemozeme sa na nikoho vyhovarat ... je to o tom, ze hlboko nemusim suhlasit s vasim nazorom, ale urobim vsetko preto, aby ste ho mohli povedat nahlas ... a samozrejme chcem, aby toto pravo platilo aj opacne ... no a vyzaduje si to aj riziko, lebo kto otvori usta, moze po nich aj dostat ... je to tak ...
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
7.6.2010 14:42 | Anna Petova

suhlasim s Danicou ... sklad knih potrebujeme ako sol ...
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
7.6.2010 07:16 | Danica Országhová

Peniaze by sa mali dať predovšetkým na výstavbu depozitu. Na reštaurovanie dokumentov má SNK dostatok odborníkov.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
7.6.2010 07:13 | Danica Országhová

Peniaze by sa predovšetkým mali dať na výstavbu depozitu.Na reštaurovanie dokumentov má SNK dostatok odborných pracovníkov.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
4.6.2010 16:25 | -

typické, malomeštiacky zadubené, bez rozhľadu: niekto si nevšimol moje slová "je čas /vyštrnganej/ globalizácie, kozmopolitizmu, zvykajte si na internacionálnosť a svetoobčianstvo" - práve tieto "fenomény" priniesli, že nielen dokumenty, ale aj VÁS ("odborníkov") vytláča z pevných miest tu, vo vlasti... a nie je to prípad prvý a jediný!
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
4.6.2010 15:06 | Anna Petova

ad 20. 5. 10, 10,40 ... ano, "strnagali" sme za otvorene hranice, ale "nestrngali" sme za zlodejinu ... to "vy" ste si este neodvykli a "strngot" k vam nedosiel ... ale dojde, dojde ...
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.6.2010 21:11 | Dušan Katuščák

Moja podpora tejto petícii sa netýka 2. požiadavky petície, pretože ide o moju osobu. S ostatnými požiadavkami súhlasím a budem ich aj naďalej presadzovať.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.6.2010 10:03 | -

kniho- a literarnocentrizmus ma na Slovensku dlhodobu tradiciu - a zial tragicky dopad na ine sucasti kulturneho dedicstva... (aj preto nam napr. vsetko umenie velmi lahko ukradli Madari a ini, aj preto ho dneska len sotva chapeme)!
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.6.2010 09:47 | marta štiffelova

podporujem petíciu.
Všetko, čo naše je, si chráňme a zvlášť knihy
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.6.2010 08:46 | -

veru, načo mať takých "odborníkov", ktorí s výsledkami hneď utekajú referovať - do Budapešti...!
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
2.6.2010 06:51 | František Fusek

Slovenské archívy sú dlhodobé zanedbávané.O ochrane kultúrného dedičstva môžno hovoriť ako o nedostatočnom. Vývoz dokumentov za naše hranice je do neba volajúce riziko. Prečo nemať vlastných odborníkov ?
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
31.5.2010 21:35 | Eva Furdíková

Len ten, kto pracoval s archívnym materiálom vie oceniť jeho hodnotu a ak by mohol rozhodovať, v žiadnom prípade by nedovolil, aby takýto národný poklad sa za akýmkoľvek účelom vyviezol za hranice. Cudzí reštaurátori by s ním robili ako s cudzím a cudzí by dostali zaplatené za to, čo vedia kvalitne urobiť aj naši odborníci.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
28.5.2010 23:40 | Renáta Minová

pridavam svoj podpis pod peticiu
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
25.5.2010 15:42 | Ľubica Chorváthová

Rozhodne si myslím, že pravé miesto slovenského vlastenectva je nie v spievaní hymny, v demonštráciách vlastenectva a búchaní sa do pŕs, kto je lepší Slovák, ale v riešení naliehavých problémov, a teda aj na poli kultúry. K tomu, samozrejme, patrí aj vykonávanie prác spojených so záchranou nášho kultúrneho dedičstva tu u nás, doma a kým je čas. Chcela by som vidieť Nemca, Francúza, Brita, ale aj Rusa, Poliaka a Maďara, ktorý by súhlasil, aby jeho kultúrne pamiatky zachraňoval príslušník hociktorého iného národa. NAvyše, keď máme poruke dostatok vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí túto prácu so znalosťou, ale aj zanietením vykonávajú.
Ľ. Chorváthová
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
25.5.2010 14:26 | Doc. Ivan Galamboš

Som hlavným reštaurátorom Slovenského národného archívu v Bratislave a člen Komory reštaurátorov SR. Už veľa rokov sa venujem záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Zo skúsenosti viem, že akákoľvek manipulácia s poškodeným dokumentom je ore tento dokument veľmi riziková a má byť obmedzená na minimum. Každý transport nielenže predstavuje riziko a nejdem rozvádzať, aké všetky, ale prináša pri manipulácii i prevoze absolutne nežiaducé vibrácie, ktoré poškodzujú, narúšajú i znižujú životnosť. Dnes máme už svoju strednú reštaurátorskú školu v Banskej Štiavnici i Vysokú školu v Bratislave kde sa vyučuje reštaurovanie papiera.Nieje pravda, že nemáme odborníkov a keď ich potrebujeme viac, tak si ich vychovajme.Potrebujeme aby z hľadiska ochrany kultúrnho dedičstva bol jeho pohyb pri záchrane minimalizovaný, a finančné prostriedky boli využité na našom území a pre našich odborníkov. Pokiaľ riešiteľský tým bude potrebovať konzultácie v zahraničí, tak to určite vyjde výhodnejšie, ako zadávať túto zakázku mimo našej krajiny. Okrem toho by sme vyhodili von oknom 70 miliónov, ktoré doteraz celý náš výzkum stál. Mýliť sa môže i ministerstvo, ale treba si to vedieť prehodnotiť a postaviť sa na správnu stranu.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
25.5.2010 09:19 | ZB

Ak si niekto mysli, ze "PAMATE" staci citat z "tučných publikácii", tak asi v zivote nesedel v archive a netusi a nevie, co znamena spojenie"historicke dokumenty". Ale takemuto cloveku netreba vysvetlovat, naco treba zachranit rukopisy a listiny (napr,. z Velkomoravskej rise.) Cudujem sa, ze priamo nenavrhol premenit pracoviska Slovenskej narodnej kniznice na nejake biznis centrum, resp. sidlo firmy nejakeho panakisa! (Zvlastne, ze cele toto organizuje slovo madaric a kis(v madarcine maly...)
Treba povedat tym, ktorym hovori nieco "slovensky" - ze to je jeden svojpravny samostatny narod, ktory ma mudrych ludi, spolupracovili so svetovymi odbornikmi na rieseni problemov a teraz ti, co v zivote neboli v SNK ich smahom ruky likviduju... A ozaj, nebolo by treba zrusit nase skoly? Ved su svetovi odbornici. Bolo by sa treba na nich nejak NALEPIT a zit z ich provizii. To je napad, vsakze?!
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
23.5.2010 17:53 | Michal Hrčka - portal Obnova.sk

Bohuzial tu ide hlavne o biznis. Poznam pracoviska a pracovnikov SNK a viem ze pisomnosti budu v uplnom poriadku a v spravnych rukach.
Ad: Petícia za rozvoj pamäťových inštitúcií, proti odvolaniu riaditeľa Slovenskej národnej knižnice a proti vývozu písomného dedičstva
21.5.2010 16:57 | Pavol Lipovsky

Tu nejde o štrnganie kľúčikmi. Aj ja som chodieval na namestie aj pred SNR. Tu ide ale o zdravy sedliacky rozum odbornikov. Kyslým ovzduším zničené písomné pamiatky treba zrekonštruovať, to je fakt. A keď máme doma dostatok odborníkov prečo to nerobiť doma ? Preprava a manipulácia s knižným fondom mu naozaj neprospeje. Skôr by som sa opýtal prečo nie je spravená dohoda s tak dobrými Nemeckými odborníkmi o čom nepochybujem, aby za úplatu prišli na Slovensko dozorovať po odbornej stránke prácáce na reštaurovaní nášho knižného fondu. Takto by mohli aj naši ľudia odborne podrásť.Sam som raz skusil nazrieť do takto zničeného artefaktu. Len som tú knihu pootvoril, znovu potichu zatvoril a zveril odborníkom.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (24)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Štátna správa
KultúraREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt