spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
820 07 Bratislava

Bratislava, 14. mája 2010


Vec: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010

Slovak RE Agency, n.o. ako zástupca spoločností (viď. príloha č. 1), ktoré sa na Slovensku zaoberajú projektovaním, manažmentom a výstavbou fotovoltických eletrární, predkladá tieto pripomienky v rámci pripomienkového konania návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010, zo dňa 3.5.2010.

Predčasné zmeny výkupných cien budú pre podnikateľov znamenať obrovské problémy, nakoľko majú rozpracované projekty, do ktorých sa rozhodli investovať vzhľadom na platné a schválené legislatívne opatrenia z roku 2009.


Zmena ceny elektriny

Tento "návrh" predpokladá nasledovné zmeny v cenách elektriny oproti aktuálne platným cenám elektriny podľa Výnosu č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009:

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa určuje ako pevná cena v eurách na megawatthodinu takto:

b)

zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

1. do 100 kW vrátane umiestneného na budove

344,58 eura/MWh,   zo

430,72 eura/MWh

2. do 100 kW vrátane neumiestneného na budove

335,96 eura/MWh,   zo

430,72 eura/MWh

3. od 100 kW do 1 MW vrátane

318,84 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

4. od 1 MW do 4 MW

306,09 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

5. od 4 MW vrátane a viac

297,58 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

Zároveň ÚRSO navrhuje tieto ceny s účinnosťou už od 15. júna 2010. V prípade ostatných dvoch Výnosov (č. 2/2009 a č. 7/2009) boli ceny stanovené na celý kalendárny rok. Viac informácií dostupných na stránke: http://www.skrea.sk/index.php?id=703&tx_ttnews[tt_news]=51&tx_ttnews[backPid]=144&cHash=8cdb16c9cc


Návrh výnosu ÚRSO predstavuje bezprecedentný materiál, ktorý de facto nemá obdobu v krajinách, ktoré využívajú mechanizmus výkupných cien resp. zelených certifikátov na podporu vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Je síce faktom, že viaceré krajiny (predovšetkým v rámci Európskej Únie) pristúpili v poslednom období k zníženiu výkupných cien elektrickej energie vyrobenej na báze slnečného žiarenia, ale za diametrálne odlišných a vysoko transparentných podmienok.

1. Hlavným dôvodom zníženia výkupných cien elektrickej energie vyrobenej na báze slnečného žiarenia bol už pomerne vysoký podiel fotovoltaických zariadení na celkovej výrobe elektrickej energie (kumulatívny inštalovaný výkon FV zdrojov dosahoval v Nemecku na začiatku roku 2010 viac než 9 000 MW, v Španielsku to na konci roku 2009 predstavovalo viac než 3 000 MW, v Českej republike bol celkový inštalovaný výkon k 1. 4. 2010 491 MW), ktorý sa začal negatívne prejavovať na náraste ceny elektrickej energie pre konečných spotrebiteľov. Faktom je, že takáto situácia na Slovensku na začiatku mája roku 2010 nevznikla, keďže aktuálny inštalovaný výkon všetkých fotovoltaických elektrární sa pohybuje okolo 5 MW!!!!!!!

2. Spôsob zníženia výkupných cien sa vo všetkých uvedených krajinách viedol vysoko transparentným spôsobom a to cez zmenu príslušnej primárnej legislatívy (t.j. Zákonov o obnoviteľných zdrojoch energie resp. energetických zákonov). Zmene príslušného zákona v každom z uvedených štátov predchádzala dlhodobá (niekoľkomesačná) odborná verejná diskusia, za účasti všetkých zainteresovaných aktérov (developerské a investičné spoločnosti, výrobcovia a dodávatelia technológií, montážne firmy, energetické a distribučné spoločnosti, bankové inštitúcie, právnické spoločnosti, tvorcovia decíznych rozhodnutí atď.), ktorej snahou bolo posúdiť pozitíva a negatíva navrhovanej legislatívnej zmeny. Tak to bolo pri prvej legislatívnej zmene (druhá sa práve pripravuje) v Španielsku pri prijatí zákona č. 1578/2008, ktorým sa nahradil zákon 661/2007 a došlo k zníženiu výkupných cien elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými zariadeniami a taktiež k zavedeniu ročných kvôt pre jednotlivé typy inštalácií. Obdobne sa postupovalo aj pri aktuálnej zmene zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG) v Nemecku, s účinnosťou od 1. júla 2010. O mimoriadnom znížení výkupných cien elektrickej energie sa v Nemecku začalo diskutovať už na jeseň 2009, pričom vládny návrh takéhoto mimoriadneho jednorázového zníženia výkupných cien elektrickej energie z fotovoltaických elektrární bol schválený dolnou komorou spolkového snemu až 6. mája 2010. A rovnaký prístup bol uplatnený aj pri novele českého zákona č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene niektorých zákonov (zákon o podpore využívania obnoviteľných zdrojov). Vládna novela bola schválená Poslaneckou snemovnou 21. apríla 2010, pričom diskusia a proces prípravy tejto novely začali v priebehu druhej polovice roku 2009. Na Slovensku nielen, že sa obdobná zmena nerealizuje prostredníctvom zmeny príslušného zákona (t.j. nadradenej legislatívy), ktorá by si vyžadovala štandardný legislatívny proces (postup), ale deje sa absolútne netransparentne, bez akejkoľvek (navyše dlhodobej) širokej odbornej a laickej diskusie a navyše zmenou iba sekundárnej legislatívy.

3. Zároveň aj po novelizovaní predmetného zákona resp. prijatí nového, sa v uvedených krajinách (Nemecko, Španielsko, Česká republika) zadefinovalo akési prechodné obdobie, počas ktorého zostali v platnosti aktuálne výkupné ceny elektrickej energie (v Španielsku to bolo približne 8 mesiacov, v Nemecku sú to tri mesiace, v Českej republike je to taktiež okolo ôsmich mesiacov) resp. bola výrazne posunutá (t.j. odložená) účinnosť zákona, s cieľom nenarušiť stabilitu investičného prostredia a taktiež vyhnúť sa hroziacim žalobám zo strany investičných spoločností, bankových inštitúcií a pod., týkajúcich sa obrovských finančných náhrad za zmarené investície (vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa v Českej republike mení zákon č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa medzi cieľmi navrhovanej úpravy doslova uvádza “Investoři se v dostatečném časovém předstihu mohou připravit na úpravu podmínek pro investování, čímž by se mělo zcela eliminovat riziko možných žalob na ČR ohledně ochrany investic”).

Na Slovensku je Návrh výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2010 posunutý do medzirezortného pripomienkovacieho konania dňa 3. mája 2010, pričom sa predpokladá v prípade jeho prijatia, nadobudnutie účinnosti najrelevantnejších častí tohto dokumentu týkajúcich sa (aj) solárnej energetiky už 15. Júna 2010, teda o 45 dní od vytvorenia tohto materiálu!!!   PRIPOMIENKA č. 1:

Čl. I, § 6c bod 16. písmeno b)

Výšku ceny elektriny zo slnečnej energie žiadame ponechať v znení, v ktorom bola odsúhlasená pre rok 2010 v ostatnom Výnose ÚRSO č. 7/2009 z 20. Septembra 2009!


Nakoľko Výnos č. 2/2008 v znení Výnosu č. 7/2009 stanovuje cenu platnú pre všetky zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie, musí byť cena elektriny na nové obdobie stanovená podľa § 6 ods. 6 ZoOZE tak, aby znížená cena predstavovala minimálne 90% ceny elektriny platnej v predchádzajúcom období.

Nové ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie predpokladané v návrhu výnosu URSO sa pohybujú medzi 20% až 30% pod aktuálne platnými tarifami.

Navrhované ceny elektriny sú teda v rozpore s § 6 ods. 6 ZoOZE.


Právna úprava

Stanovenie ceny elektriny ÚRSO vyplýva z § 6 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, pričom sa cena podľa § 6 ods. 6 ZoOZE stanovuje na "obdobie", ktoré nemôže trvať dlhšie ako tri roky. Ustanovenie § 6 ods. 6 ZoOZE stanovuje, že cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie, ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v období, v ktorom úrad cenu elektriny stanovuje.

Z tohoto vyplýva, že cena elektriny sa môže znížiť maximálne o 10% oproti predchádzajúcemu obdobiu. V konkrétnom prípade sa navrhované znížené ceny pohybujú v rozpätí od 20% do 30%. Doteraz bola cena všetkej elektriny vyrobenej zo slnečnej energie regulovaná podľa Výnosu č. 2/2008 v znení Výnosu č. 7/2009.


Podľa Úradu sa údajne nevzťahujú horeuvedené legislatívne opatrenia na navrhované cenové stropy preto, že vytvoril novú kategorizáciu elektrární a namiesto delenia projektov na dve skupiny (podľa výkonu), zaviedol kategórií päť.

S týmto odôvodnením však v žiadnom prípade nesúhlasíme, nakoľko návrh nezavádza nové kategórie v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie, ktoré by doteraz nepodliehali žiadnej cenovej regulácii, ale iba rozdeľuje súčasné dve regulované skupiny v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie do viacerých podskupín, vzťahuje sa aj na novo navrhnuté podskupiny v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie. Dovoľujeme si taktiež poukázať na to, že aj pri zmene kategorizácie sa nadalej jedná o tú istú technológiu a preto považujeme tento argument za neopodstatnený.PRIPOMIENKA č. 2:

Čl. I, § 6c, „Prechodné ustanovenie účinné od 15. júna 2010", žiadame aby sa v žiadnom prípade nevsťahovalo na bod č. 16, výšku ceny elektriny!


Podľa § 6 ods. 6 ZoOZE musí URSO stanoviť ceny na jedno "obdobie".

§ 6 ods. 6 ZoOZE obsahuje výslovné oprávnenie, že tarify určené na nadchádzajúce "obdobie" môžu byť znížené na minimálne 90% cien platných v predchádzajúcom období.

Pojem obdobie stanovuje na základe § 12 ZoRSO Regulačná Rada v kapitole "8.1. Elektronergetika" aktuálne platnej Regulačnej politike výslovne takto:

"Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na tri roky, t.j. roky 2009-2011".

Raz stanovená cena na "obdobie" 2009-2011 nemôže byť v tomto časovom rozpätí znížená. Zníženie na 90 % aktuálnej ceny elektriny je prípustné až na nadchádzajúce obdobie, ktoré začína 1.1.2012 a môže trvať po dobu troch rokov.


Právna úprava

Ustanovenie § 6 ods. 1 ZoOZE odkazuje ohľadne regulovania cien na ZoRSO.

"Regulačné obdobie" podľa § 12 ZoRSO

Ustanovenie § 12 ods. 2 ZoRSO pracuje s pojmom "regulačné obdobie", na ktoré vydáva Rada pre reguláciu tzv. "Regulačnú politiku", ktorej primárnou úlohou je stanoviť základy pre reguláciu cien a spôsob určovania cien.

V roku 2008 bola zverejnená "Regulačná politika na nastavajúce regulačné obdobie od 2009 do 2011", ktorá bola dodatkom 2, ktorý nadobudol účinnosť 9.4.2010, po druhý krát aktualizovaná.

V dodatku 2 sa výslovne berie zreteľ na ZoOZE a na Výnos č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009. Rovnako sa v ňom výslovne zmieňuje, že ostatné ustanovenia Regulačnej politiky sa nezmenili.

Ďalej sa v stále platnej kapitole Regulačnej politiky "8.1. Elektroenergetika" explicitne stanovuje, že Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na tri roky, t.j. roky 2009-2011".


§ 6 ZoOZE odkazuje výslovne na § 12 ZoRSO kde je podľa nás zreteľne citovaný pojem "obdobie".

Toto „obdobie" stanovuje Regulačná Rada v platnom znení Regulačnej politiky na obdobie rokov 2009-2011. V § 6 ods. 6 ZoOZE je vyvodené iba to, že raz stanovené ceny na obdobie rokov 2009-2011 platia po celú dobu a nasledujúcom období, t.j. v období platnom od 1.1. 2012 musia ceny predstavovať najmenej 90% ceny určenej na predchádzajúce obdobie.DOPLNENIA:

Akú majú občania a inštitúcie GARANCIU že sa raz stanovené podmienky meniť už nebudú?

Návrh URSO pôsobí spätne resp. neupravuje vhodne prechodné lehoty, pričom redukciou ceny elektriny o 20% až 30% spôsobuje porušenie vládou schválených legislatívnych pravidiel. Týmto dochádza aj k zásahu do (ústavne zakotveného) zákazu retroaktivity a do ochrany legitímnych očakávaní.

Podľa aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev predstavuje ochrana legitímnych očakávaní jeden z právnych princípov Európskych spoločenstiev a je zakotvený v mnohých dokumentoch OECD a Európskej rady vrátane v článku 6 Európskej charty ľudských práv a v prvom dodatkovom protokole Európskej charty ľudských práv.

Uvedený postup by mohol predstavovať porušenie bilaterálnych investičných zmlúv a rozpor s dlhodobou energetickou politikou Slovenska.


Návrhom tohto Výnosu, ÚRSO obmedzuje prevádzku projektov, ktoré spoliehajúc sa na platné tarify stanovené pre rok 2010 uzatvárali zmluvy s distribučnými spoločnosťami a investovali obrovské objemy finančných prostriedkov do projekcie výstavby slnečných elektrární. Podľa nášho názoru by boli týmto porušené legislatívne pravidlá vlády a zároveň narušená právna istota, ktorá je jednou zo základných čŕt právneho štátu.

Zákonodarca, alebo poverený úrad ako ÚRSO môžu len výnimočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu existujúcich právnych stavov alebo obmedziť ochranu legitímnych očakávaní, pričom v takom prípade musí preukázať „závažné dôvody všeobecného záujmu", ktoré môžu odôvodniť prelomenie zásady zákazu spätnej pôsobnosti alebo straty ochrany legitímnych očakávaní.

V dôvodovej správe k návrhu však nie sú obsiahnuté dôvody, na základe ktorých dospel ÚRSO k názoru, že je potrebné zmeniť existujúci právny stav a objektívne spôsobil stav právnej neistoty. V takomto prípade je potrebné postaviť proti sebe dôvody, pre ktoré sa ÚRSO rozhodol vynos zmeniť.

Podľa aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev predstavuje ochrana legitímnych očakávaní jeden z právnych princípov Európskych spoločenstiev a je zakotvený v mnohých dokumentoch OECD a Európskej rady vrátane v článku 6 Európskej charty ľudských práv.


Energetická politika Slovenskej republiky

Dlhodobá koncepcia energetickej politiky, ktorú schvaľuje vláda na návrh MH SR, si pre dosiahnutie cieľov energetickej politiky stanovila priority medzi ktoré patrí aj „zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu".

K prioritám stratégie energetickej bezpečnosti SR patrí teda aj zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä vody, biomasy (vrátane bioplynu), geotermálnej energie a nových technológií na využite slnečnej energie. Správnym energetickým mixom týchto zdrojov musí SR naplniť cieľ do roku 2020 voči EÚ – vyrábať 14% podiel z OZE.


ZHRNUTIE

Prijatie Návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010, by výrazne poškodilo a znehodnotilo investície, ktoré majú byť sprevádzkované v priebehu roka 2010. Zahraniční investori pri ich zahájení počítali s právnou úpravou, ktorá bola prezentovaná pre rok 2010 a nemajú šancu narýchlo prijať potrebné opatrenia a prehodnotiť projekty, ktoré sú rozbehnuté.

Prijatie Výnosu môže teda spôsobiť obrovskú neistotu a nezáujem zahraničných investorov o Slovensko, aj v ostatných odvetviach.

Žiadame výšku výkupných cien ponechať v znení v akom boli navrhnuté v ostatnom Výnose ÚRSO č. 7/2009

Žiadame aby sa neprehodnocovali podmienky predčase, pred skončením obdobia, na ktoré boli podmienky schválenéSlovak RE Agency, n.o.,
Prepoštská 8, 811 01 Bratislava,
tel: +421 915 200 610, info@skrea.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
EnergiaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS