spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
820 07 Bratislava

Bratislava, 14. mája 2010


Vec: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010

Slovak RE Agency, n.o. ako zástupca spoločností (viď. príloha č. 1), ktoré sa na Slovensku zaoberajú projektovaním, manažmentom a výstavbou fotovoltických eletrární, predkladá tieto pripomienky v rámci pripomienkového konania návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010, zo dňa 3.5.2010.

Predčasné zmeny výkupných cien budú pre podnikateľov znamenať obrovské problémy, nakoľko majú rozpracované projekty, do ktorých sa rozhodli investovať vzhľadom na platné a schválené legislatívne opatrenia z roku 2009.


Zmena ceny elektriny

Tento "návrh" predpokladá nasledovné zmeny v cenách elektriny oproti aktuálne platným cenám elektriny podľa Výnosu č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009:

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa určuje ako pevná cena v eurách na megawatthodinu takto:

b)

zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

1. do 100 kW vrátane umiestneného na budove

344,58 eura/MWh,   zo

430,72 eura/MWh

2. do 100 kW vrátane neumiestneného na budove

335,96 eura/MWh,   zo

430,72 eura/MWh

3. od 100 kW do 1 MW vrátane

318,84 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

4. od 1 MW do 4 MW

306,09 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

5. od 4 MW vrátane a viac

297,58 eura/MWh,   zo

425,12 eura/MWh

Zároveň ÚRSO navrhuje tieto ceny s účinnosťou už od 15. júna 2010. V prípade ostatných dvoch Výnosov (č. 2/2009 a č. 7/2009) boli ceny stanovené na celý kalendárny rok. Viac informácií dostupných na stránke: http://www.skrea.sk/index.php?id=703&tx_ttnews[tt_news]=51&tx_ttnews[backPid]=144&cHash=8cdb16c9cc


Návrh výnosu ÚRSO predstavuje bezprecedentný materiál, ktorý de facto nemá obdobu v krajinách, ktoré využívajú mechanizmus výkupných cien resp. zelených certifikátov na podporu vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Je síce faktom, že viaceré krajiny (predovšetkým v rámci Európskej Únie) pristúpili v poslednom období k zníženiu výkupných cien elektrickej energie vyrobenej na báze slnečného žiarenia, ale za diametrálne odlišných a vysoko transparentných podmienok.

1. Hlavným dôvodom zníženia výkupných cien elektrickej energie vyrobenej na báze slnečného žiarenia bol už pomerne vysoký podiel fotovoltaických zariadení na celkovej výrobe elektrickej energie (kumulatívny inštalovaný výkon FV zdrojov dosahoval v Nemecku na začiatku roku 2010 viac než 9 000 MW, v Španielsku to na konci roku 2009 predstavovalo viac než 3 000 MW, v Českej republike bol celkový inštalovaný výkon k 1. 4. 2010 491 MW), ktorý sa začal negatívne prejavovať na náraste ceny elektrickej energie pre konečných spotrebiteľov. Faktom je, že takáto situácia na Slovensku na začiatku mája roku 2010 nevznikla, keďže aktuálny inštalovaný výkon všetkých fotovoltaických elektrární sa pohybuje okolo 5 MW!!!!!!!

2. Spôsob zníženia výkupných cien sa vo všetkých uvedených krajinách viedol vysoko transparentným spôsobom a to cez zmenu príslušnej primárnej legislatívy (t.j. Zákonov o obnoviteľných zdrojoch energie resp. energetických zákonov). Zmene príslušného zákona v každom z uvedených štátov predchádzala dlhodobá (niekoľkomesačná) odborná verejná diskusia, za účasti všetkých zainteresovaných aktérov (developerské a investičné spoločnosti, výrobcovia a dodávatelia technológií, montážne firmy, energetické a distribučné spoločnosti, bankové inštitúcie, právnické spoločnosti, tvorcovia decíznych rozhodnutí atď.), ktorej snahou bolo posúdiť pozitíva a negatíva navrhovanej legislatívnej zmeny. Tak to bolo pri prvej legislatívnej zmene (druhá sa práve pripravuje) v Španielsku pri prijatí zákona č. 1578/2008, ktorým sa nahradil zákon 661/2007 a došlo k zníženiu výkupných cien elektrickej energie vyrobenej fotovoltaickými zariadeniami a taktiež k zavedeniu ročných kvôt pre jednotlivé typy inštalácií. Obdobne sa postupovalo aj pri aktuálnej zmene zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG) v Nemecku, s účinnosťou od 1. júla 2010. O mimoriadnom znížení výkupných cien elektrickej energie sa v Nemecku začalo diskutovať už na jeseň 2009, pričom vládny návrh takéhoto mimoriadneho jednorázového zníženia výkupných cien elektrickej energie z fotovoltaických elektrární bol schválený dolnou komorou spolkového snemu až 6. mája 2010. A rovnaký prístup bol uplatnený aj pri novele českého zákona č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene niektorých zákonov (zákon o podpore využívania obnoviteľných zdrojov). Vládna novela bola schválená Poslaneckou snemovnou 21. apríla 2010, pričom diskusia a proces prípravy tejto novely začali v priebehu druhej polovice roku 2009. Na Slovensku nielen, že sa obdobná zmena nerealizuje prostredníctvom zmeny príslušného zákona (t.j. nadradenej legislatívy), ktorá by si vyžadovala štandardný legislatívny proces (postup), ale deje sa absolútne netransparentne, bez akejkoľvek (navyše dlhodobej) širokej odbornej a laickej diskusie a navyše zmenou iba sekundárnej legislatívy.

3. Zároveň aj po novelizovaní predmetného zákona resp. prijatí nového, sa v uvedených krajinách (Nemecko, Španielsko, Česká republika) zadefinovalo akési prechodné obdobie, počas ktorého zostali v platnosti aktuálne výkupné ceny elektrickej energie (v Španielsku to bolo približne 8 mesiacov, v Nemecku sú to tri mesiace, v Českej republike je to taktiež okolo ôsmich mesiacov) resp. bola výrazne posunutá (t.j. odložená) účinnosť zákona, s cieľom nenarušiť stabilitu investičného prostredia a taktiež vyhnúť sa hroziacim žalobám zo strany investičných spoločností, bankových inštitúcií a pod., týkajúcich sa obrovských finančných náhrad za zmarené investície (vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa v Českej republike mení zákon č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa medzi cieľmi navrhovanej úpravy doslova uvádza “Investoři se v dostatečném časovém předstihu mohou připravit na úpravu podmínek pro investování, čímž by se mělo zcela eliminovat riziko možných žalob na ČR ohledně ochrany investic”).

Na Slovensku je Návrh výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2010 posunutý do medzirezortného pripomienkovacieho konania dňa 3. mája 2010, pričom sa predpokladá v prípade jeho prijatia, nadobudnutie účinnosti najrelevantnejších častí tohto dokumentu týkajúcich sa (aj) solárnej energetiky už 15. Júna 2010, teda o 45 dní od vytvorenia tohto materiálu!!!   PRIPOMIENKA č. 1:

Čl. I, § 6c bod 16. písmeno b)

Výšku ceny elektriny zo slnečnej energie žiadame ponechať v znení, v ktorom bola odsúhlasená pre rok 2010 v ostatnom Výnose ÚRSO č. 7/2009 z 20. Septembra 2009!


Nakoľko Výnos č. 2/2008 v znení Výnosu č. 7/2009 stanovuje cenu platnú pre všetky zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie, musí byť cena elektriny na nové obdobie stanovená podľa § 6 ods. 6 ZoOZE tak, aby znížená cena predstavovala minimálne 90% ceny elektriny platnej v predchádzajúcom období.

Nové ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie predpokladané v návrhu výnosu URSO sa pohybujú medzi 20% až 30% pod aktuálne platnými tarifami.

Navrhované ceny elektriny sú teda v rozpore s § 6 ods. 6 ZoOZE.


Právna úprava

Stanovenie ceny elektriny ÚRSO vyplýva z § 6 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v spojení s § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, pričom sa cena podľa § 6 ods. 6 ZoOZE stanovuje na "obdobie", ktoré nemôže trvať dlhšie ako tri roky. Ustanovenie § 6 ods. 6 ZoOZE stanovuje, že cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie, ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v období, v ktorom úrad cenu elektriny stanovuje.

Z tohoto vyplýva, že cena elektriny sa môže znížiť maximálne o 10% oproti predchádzajúcemu obdobiu. V konkrétnom prípade sa navrhované znížené ceny pohybujú v rozpätí od 20% do 30%. Doteraz bola cena všetkej elektriny vyrobenej zo slnečnej energie regulovaná podľa Výnosu č. 2/2008 v znení Výnosu č. 7/2009.


Podľa Úradu sa údajne nevzťahujú horeuvedené legislatívne opatrenia na navrhované cenové stropy preto, že vytvoril novú kategorizáciu elektrární a namiesto delenia projektov na dve skupiny (podľa výkonu), zaviedol kategórií päť.

S týmto odôvodnením však v žiadnom prípade nesúhlasíme, nakoľko návrh nezavádza nové kategórie v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie, ktoré by doteraz nepodliehali žiadnej cenovej regulácii, ale iba rozdeľuje súčasné dve regulované skupiny v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie do viacerých podskupín, vzťahuje sa aj na novo navrhnuté podskupiny v oblasti elektriny vyrobenej zo slnečnej energie. Dovoľujeme si taktiež poukázať na to, že aj pri zmene kategorizácie sa nadalej jedná o tú istú technológiu a preto považujeme tento argument za neopodstatnený.PRIPOMIENKA č. 2:

Čl. I, § 6c, „Prechodné ustanovenie účinné od 15. júna 2010", žiadame aby sa v žiadnom prípade nevsťahovalo na bod č. 16, výšku ceny elektriny!


Podľa § 6 ods. 6 ZoOZE musí URSO stanoviť ceny na jedno "obdobie".

§ 6 ods. 6 ZoOZE obsahuje výslovné oprávnenie, že tarify určené na nadchádzajúce "obdobie" môžu byť znížené na minimálne 90% cien platných v predchádzajúcom období.

Pojem obdobie stanovuje na základe § 12 ZoRSO Regulačná Rada v kapitole "8.1. Elektronergetika" aktuálne platnej Regulačnej politike výslovne takto:

"Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na tri roky, t.j. roky 2009-2011".

Raz stanovená cena na "obdobie" 2009-2011 nemôže byť v tomto časovom rozpätí znížená. Zníženie na 90 % aktuálnej ceny elektriny je prípustné až na nadchádzajúce obdobie, ktoré začína 1.1.2012 a môže trvať po dobu troch rokov.


Právna úprava

Ustanovenie § 6 ods. 1 ZoOZE odkazuje ohľadne regulovania cien na ZoRSO.

"Regulačné obdobie" podľa § 12 ZoRSO

Ustanovenie § 12 ods. 2 ZoRSO pracuje s pojmom "regulačné obdobie", na ktoré vydáva Rada pre reguláciu tzv. "Regulačnú politiku", ktorej primárnou úlohou je stanoviť základy pre reguláciu cien a spôsob určovania cien.

V roku 2008 bola zverejnená "Regulačná politika na nastavajúce regulačné obdobie od 2009 do 2011", ktorá bola dodatkom 2, ktorý nadobudol účinnosť 9.4.2010, po druhý krát aktualizovaná.

V dodatku 2 sa výslovne berie zreteľ na ZoOZE a na Výnos č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009. Rovnako sa v ňom výslovne zmieňuje, že ostatné ustanovenia Regulačnej politiky sa nezmenili.

Ďalej sa v stále platnej kapitole Regulačnej politiky "8.1. Elektroenergetika" explicitne stanovuje, že Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na tri roky, t.j. roky 2009-2011".


§ 6 ZoOZE odkazuje výslovne na § 12 ZoRSO kde je podľa nás zreteľne citovaný pojem "obdobie".

Toto „obdobie" stanovuje Regulačná Rada v platnom znení Regulačnej politiky na obdobie rokov 2009-2011. V § 6 ods. 6 ZoOZE je vyvodené iba to, že raz stanovené ceny na obdobie rokov 2009-2011 platia po celú dobu a nasledujúcom období, t.j. v období platnom od 1.1. 2012 musia ceny predstavovať najmenej 90% ceny určenej na predchádzajúce obdobie.DOPLNENIA:

Akú majú občania a inštitúcie GARANCIU že sa raz stanovené podmienky meniť už nebudú?

Návrh URSO pôsobí spätne resp. neupravuje vhodne prechodné lehoty, pričom redukciou ceny elektriny o 20% až 30% spôsobuje porušenie vládou schválených legislatívnych pravidiel. Týmto dochádza aj k zásahu do (ústavne zakotveného) zákazu retroaktivity a do ochrany legitímnych očakávaní.

Podľa aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev predstavuje ochrana legitímnych očakávaní jeden z právnych princípov Európskych spoločenstiev a je zakotvený v mnohých dokumentoch OECD a Európskej rady vrátane v článku 6 Európskej charty ľudských práv a v prvom dodatkovom protokole Európskej charty ľudských práv.

Uvedený postup by mohol predstavovať porušenie bilaterálnych investičných zmlúv a rozpor s dlhodobou energetickou politikou Slovenska.


Návrhom tohto Výnosu, ÚRSO obmedzuje prevádzku projektov, ktoré spoliehajúc sa na platné tarify stanovené pre rok 2010 uzatvárali zmluvy s distribučnými spoločnosťami a investovali obrovské objemy finančných prostriedkov do projekcie výstavby slnečných elektrární. Podľa nášho názoru by boli týmto porušené legislatívne pravidlá vlády a zároveň narušená právna istota, ktorá je jednou zo základných čŕt právneho štátu.

Zákonodarca, alebo poverený úrad ako ÚRSO môžu len výnimočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu existujúcich právnych stavov alebo obmedziť ochranu legitímnych očakávaní, pričom v takom prípade musí preukázať „závažné dôvody všeobecného záujmu", ktoré môžu odôvodniť prelomenie zásady zákazu spätnej pôsobnosti alebo straty ochrany legitímnych očakávaní.

V dôvodovej správe k návrhu však nie sú obsiahnuté dôvody, na základe ktorých dospel ÚRSO k názoru, že je potrebné zmeniť existujúci právny stav a objektívne spôsobil stav právnej neistoty. V takomto prípade je potrebné postaviť proti sebe dôvody, pre ktoré sa ÚRSO rozhodol vynos zmeniť.

Podľa aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev predstavuje ochrana legitímnych očakávaní jeden z právnych princípov Európskych spoločenstiev a je zakotvený v mnohých dokumentoch OECD a Európskej rady vrátane v článku 6 Európskej charty ľudských práv.


Energetická politika Slovenskej republiky

Dlhodobá koncepcia energetickej politiky, ktorú schvaľuje vláda na návrh MH SR, si pre dosiahnutie cieľov energetickej politiky stanovila priority medzi ktoré patrí aj „zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu".

K prioritám stratégie energetickej bezpečnosti SR patrí teda aj zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä vody, biomasy (vrátane bioplynu), geotermálnej energie a nových technológií na využite slnečnej energie. Správnym energetickým mixom týchto zdrojov musí SR naplniť cieľ do roku 2020 voči EÚ – vyrábať 14% podiel z OZE.


ZHRNUTIE

Prijatie Návrhu Výnosu ÚRSO č. 2/2010, by výrazne poškodilo a znehodnotilo investície, ktoré majú byť sprevádzkované v priebehu roka 2010. Zahraniční investori pri ich zahájení počítali s právnou úpravou, ktorá bola prezentovaná pre rok 2010 a nemajú šancu narýchlo prijať potrebné opatrenia a prehodnotiť projekty, ktoré sú rozbehnuté.

Prijatie Výnosu môže teda spôsobiť obrovskú neistotu a nezáujem zahraničných investorov o Slovensko, aj v ostatných odvetviach.

Žiadame výšku výkupných cien ponechať v znení v akom boli navrhnuté v ostatnom Výnose ÚRSO č. 7/2009

Žiadame aby sa neprehodnocovali podmienky predčase, pred skončením obdobia, na ktoré boli podmienky schválenéSlovak RE Agency, n.o.,
Prepoštská 8, 811 01 Bratislava,
tel: +421 915 200 610, info@skrea.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.10.2010 17:40 | Anton Zabensky

Prečo by pri tejto forme podnikania mali by byť zvýhodnenia vo forme niekoľko násobne vyšších výkupných cien el.energie, čo sa nakoniec premietne do zvyšujúcich sa domácich spotrebiteľských cien ?
Kde je tu podnikateľské a trhové prostredie ? Predáme snáť energiu z t.z.v. OZ drahšie na EU trhoch s el.energiou ?
Tým že štát podporuje výrobu
el.energie v takýchto zariadeniach a vykupuje ju za násobne vyššie ceny ako sú trhové zvyšuje jej cenu pre svojich obyvateľov na domácom trhu . Tržná cena v rámci EU zostáva však stejná bez ohladu v akých zariadeniach (a ako dotovaných) je vyrábaná .
Nehovorým už o obrovskej a nevratnej devastácii riečynch ekosystémov a životného prostredia a to hlavne výstavbou priečnych hatí a zdrží MVE .
Podporu takéhoto podnikania zaplatia len a len obyvatelia krajiny ktorej vláda to podporuje a to vysokými spotrebiteľskými cenami el. energie a obrovskou cenou z devastovaného životného prostredia zariadeniami v ktorých sa táto el.energia vyrába .
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
24.5.2010 21:55 | vladimir benko

s pozdravom, vladimir benko
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
23.5.2010 08:35 | Roman Kanala

Na Švajčiarsku po švajčiarsky existuje už asi 20 rokov povinnosť distribútora vykúpiť elektrinu od malých producentov za cenu, za akú sa predáva koncovým zákazníkom. V tom čase to boli hlavne malé vodné elektrárne s Peltonovou turbínou. Je veľa horských chát s malým potôčikom, kde je prevýšenie aspoň 50 m a kde sa vyplatí Peltonova turbína. Ak je chata väčšinou neobývaná, prebytok energie sa posiela do siete.

Po príchode tepelných púmp a fotovoltaických článkov sa tiež zaviedol daňový bonus, ktorý ide až do 40% investičných nákladov.

Od 2008 nový zákon o energii stanovuje výkupné ceny energie integrovanej do siete pre všetky inštalácie uvedené do prevádzky od roku 2006. Tarify sú
www.agena-energies.ch/Resource...
Delia sa podľa toho, či sú bez konštrukcie len tak na tráve, či sú pridané na už hotové domy, alebo či boli už priamo projektované na strechy, fasády, protihlukové steny a pod. a nahrádzajú strešnú krytinu. Vtedy je najvyšší tarif, lebo nie je záber pôdy. Firma Agena je súkromná firma, ale ich Web stránky sú skvele urobené: www.agena-energies.ch
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
22.5.2010 07:31 | Tomas Husar

Dobry den pan Kosut,

este ma napadlo taketo: Vy si fakt myslite, ze fotovoltika by nas mohla zachranit od energetickej zavislosti na Rusku? Ja som volakedy skusal pocita kolko plochy by zabrali veterniky aby mali vykon ako jeden bohunicky blok. Vyslo mi, ze cca 10% plochy zapadneho Slovenska. Ale to bol len taky rychly vypocet na starej obalke.

Mate spocitane kolko plochy by bolo treba zastavat fotovoltikou aby to urobili 440 MW?
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
21.5.2010 08:34 | Tomas Husar

Dobry den pan Košút,

ja chapem a rozumiem Vasej argumentacii o tom, ze pri sucasnych cenach by to bez dotacii bolo zle navratne.

Nestotoznujem sa vsak s tym, ze by zrovna fgotovoltika bola dolezitejsia a viac hodna stedrych statnych dotacii ako povedzme rakovinovy vyskum, predlzovanie ludskeho veku, alebo bezpecne bezkontaktne platobne systemy.

V principe bude asi klucove jedno: Ak su foto-podnikatelia dotovany z penazi sukromnej rozvodnej spolocnosti je mi to egal a je na akcionaroch sukromnej spolocnosti ako vnimaju toto pouzitie ich prostriedkov. Avsak v momente ak to rozvodna spolocnost ( ci sukromna alebo statna) , v konecnom dosledku sanuje zo statneho rozpoctu a mojich dani som zasadne proti. Nech sa s tych penazi radsej stavaju hniezcda zachrany a robi rakovinovy vyskum.

p.s. ak som pochopil spravne, vy vypracuvate obchodne modely na fotovoltiku. Kolko maju take elektrarne EBIT%, EBITDA% a grossMarfin% bez a s dotaciami? Staci mi percentualne, aby som ich vedel zaradit.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 17:10 | Zoro Orba

No vidis Kosut, konecne si ukazal svoju uroven... Takych ludi ako ty by Werich kopal do zadku.
TO: Zoro Orba
20.5.2010 12:52 | Stanislav Košút

Zoro,

Za prve, porovnavas dve neporovnatelne veci, co len nadalej svedci o tvojej mentalnej urovni.

Druhej otazke vobec nerozumiem, o akych babrakoch tu preboha hovoris????

Ja 3-rocnu garanciu nepozadujem, pozadujem respektovanie zakonov a garanciu na minimalne 1 rok (ohlasenu vcas), aby to korespondovalo s dobou pripravy a realizacie projektov.

A co sa tyka ohlasov v Nemecku, malo by sa kricat vsade, kde sa porusuje zakon, respektive kde sa menia pravidla uprostred hry.

Ale kedze mi diskusia s tebou skutocne nic neprinasa, nakolko neuvadzas ziadne fakty len tu zmatene vykrikujes o veciach, ktorym nerozumies, respektive o ktorych mas velmi povrchne informacie, ukoncim ju prostrednictvom vyroku mojho oblubeneho herca, p. Wericha.

"Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky vyjdete vždy jako nevětší blbec pod sluncem."

S pozdravom a prianim vela uspechov do buducnosti,

S.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 12:32 | Zoro Orba

Kosut, este zorganizuj protest proti porusovaniu zmluv s Interblue a sme doma.
Preco by som mal kupovat vypracovany projekt od babrakov?
Vy pozadujete 3 rocne pravidla a nie rocne ako su "vo vyspelej Europe". A co zmena v Nemecku, tam tak isto nekricia?
TO: Zoro Orba
20.5.2010 12:16 | Stanislav Košút

Zoro,

z tvojich komentarov je jasne, ze mas k realite takychto projektov velmi daleko.

Poradim ti, kup nejaky projekt fotovoltaickej elektrarne pripraveny na vystavbu (kedze je to taky fantasticky business, tak je to predsa pre teba skvela prilezitost), predloz banke cash-flow zalozeny na momentalnej cene technologie a sucasnych vykupnych cenach, povedz jej, ze dlzka regulacneho obdobia su 3 mesiace a poziadaj o uver. GOOD LUCK!!!

V kazdej vyspelej krajine sa vykupne ceny oznamuju najneskor v 3Q roku x-1 na rok x a platia pocas celeho roku x. Alebo to ti slovenski lobisti zaistili take zakony aj v Nemecku, Taliansku, Spanielsku, Cechach, USA, Portugalsku, Bulharsku, etc.??? Vies vobec aky bol napriklad prinos fotovoltaickeho priemyslu v Nemecku pre ich ekonomiku? Okrem ineho cca 100 000 pracovnych miest...

Takze prosim pouzivajme fakty, nie uvahy a domnienky...,

S.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 10:48 | Zoro Orba

Je neseriozna, lebo som ziadal ceny spred roka.
To co ja tvrdim je, ze regulacny urad by mal ceny urcovat nie raz za 3 roky, ale stvrtrocne, pokial sa jedna o takyto prudko rozvijajuci sa segment.
A co dalej tvrdim je, ze zafixovanie cien na 3 roky je podobny podvod a trestuhodne ako predaj emisii Interblue. A odvolavat sa teraz na regulacny paskvil, ktory vznikol zrejme ako vysledok silneho lobingu v lepsom pripade alebo korupcie nejakych uradnikov v horsom pripade je drze z vasej strany.
TO: Zoro Orba
20.5.2010 10:33 | Stanislav Košút

Zoro,

ja som vacsinou pokojny clovek, ale teraz sa uz musim skutocne spytat - ty si mentalne v poriadku???

Ty aj citas, co pisem, alebo len neustale omielas svoje "dogmy"?

Trh sa neriadi len vyrobnymi cenami, trh sa riadi predovsetkym dopytom a ponukou. To sa myslim pise v jednej z prvych kapitol ekonomie.
Na zaciatku roku su fotovoltaicke kompnenty takmer vzdy najlacnejsie, pretoze sa v dosledku kazdorocneho poklesu vykupnych cien v medzirocnom obdobi snazia vsetci investori dokoncit projekty do decembra, aby stihli vyssiu vykupnu cenu, v dosledku coho su ceny tychto komponentov tlacene smerom hore. Z toho logicky vyplyva, ze v januari, ked dopyt opadne, pretoze uz platia nizsie vykupne ceny, cena komponentov klesa.
Tento rok je bohuzial specificky vyraznym poklesom EURa a silnym dopytom zo styroch silnych trhov, v dosledku coho dochadza k vyraznemu rastu cien komponentov uz v tejto casti roka.

Z dlhodobeho hladiska je pokles fotovoltaickych komponentov samozrejmy (ved preto ich podporujem, pretoze coskoro bude vyroba elektriny prostrednictvom nich lacnejsia ako prostrednictvom konvencnych zdrojov), ale nemozes ignorovat vykyvy trhu, ked uz chces argumentovat v prospech znizovania vykupnych cien tym, ze ceny komponentov klesli.

Kazdopadne tato debata je dost bezpredmetna, kedze hlavnymm problemom je, ze navrhnovane znizenie cien je protizakonne, a keby si sledoval pripomienkove konanie tohto vynosu, zistil by si, ze rovnaky nazor zastavaju styri ministerstva (spravodlivosti, zivotneho prostredia, vystavby a regionalneho rozvoja, hospodarstva), bankova asociasia, republikova unia zamestnavatelov, zdruzenie podnikatelov slovenska, znacna cast verejnosti, etc.

Inak je nedrzim v hlave informacie typu kedy stal aky panel kolko, to nie je moja praca. Ale napriklad v septembri minuleho roku sme kupovali 2,7 MWp fotovoltaickych modulov firmy First Solar za 1,57 EUR/Wp bez DPH. Ked si zvedavy, kolko co kedy stalo, zisti si to, posli relevantne informacie a mozeme sa o tom bavit.

A na zaver mi prosim povedz, preco tvrdenie, ze v januari 2010 boli ceny fotovoltaickych komponentova najnizsie v historii, svedci o mojej neserioznosti.

Dakujem,
S.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 10:22 | Zoro Orba

"TWST: You said there could be a little bit of pressure on margins in the short term, but right now margins are pretty good for a lot of your companies. Would you share your thoughts on margins?

Mr. Molchanov: Margins vary a great deal by industry. As I said, given that I cover a fairly wide range of subsectors, it's hard to make a blanket statement. In solar right now, Q1 and heading into Q2 of 2010, demand is very strong in the industry, particularly in Germany. And prices have temporarily stabilized, still trending down, but much more stable than they had been a year ago. And in this environment, margins are stable. In some cases they've even moved up a bit. But that probably will not hold because one of the challenges that investors face in the solar space is that, even when demand is strong, manufacturing capacity continues to expand along with it. Manufacturing capacity in solar is primarily being added in China, where there are many companies that are aggressively striving to take market share from the more established Western competitors.

And so as demand is going up, supply is going up with it. And because barriers to entry are low and because the industry is fragmented, it's quite easy to get into an oversupply scenario. If demand in Germany is going to slow down in the second half of this year after the impending cut in incentives, then an overcapacity or oversupply scenario becomes quite likely. And in that case, pricing declines would accelerate and margins would be under pressure. But right now, you are right, things are actually quite solid, though the market is looking ahead to what happens beyond the current quarter. The key date here is July 1, because that is when Germany is planning to impose its cut in the solar feed-in tariff."

finance.yahoo.com/news/German-...
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 09:55 | Zoro Orba

Kosut, uved ich tak ako som ziadal - z pred roka.
Ceny panelov klesaju takmer po priamke s mensimi kratkodobymi vykyvmi.
Preto aj tvoje tvrdenie "investicne naklady najnizsie v historii" nesvedci o tvojej serioznosti. A ked to myslis vazne, rob nieco ine ako investicie a ich prognozy.
Je mozne ze v dosledku greckej krizy a poklesu eura je v sucasnosti nejaky vykyv cien, ale klesaju a klesat budu.
Vyrobcu overim.
TO: Tomas Husar
20.5.2010 09:38 | Stanislav Košút

Dobry den pan Husar,

tiez nemam rad konfrontacny styl diskucie, len ma obcas vyvedu z miery niektore pseudo-argumenty neinformovanej/manipulovanej verejnosti, co sa potom prejavi v trosku emotivnejsom prejave :-).


Ale k odpovediam na Vase otazky.

Ad 1.
Dobre, tak prestanme prispievat na rozvoj obnovitelnych zdrojov (inak by som Vas rad poprosil o konkretne vycislenie toho, kolko to Vas osobne zatial stalo) a spoliehajme sa na to, ze nam maticka Rus raz kohutiky nezastavi, respektive, ze fosilne zdroje nebudu zdrazovat (ved nakoniec Fico vie ako regulovat svetove ceny energii, takze asi to bude fungovat).

Preco teda cely vyspely svet tieto technologie dotuje? To su vsetky tieto krajiny take hlupe? To len my Slovaci sme zasa najsvetovejsi a vieme co je najlepsie?

Je sucasne smutne, ze tu panuje nejaka utkvela predstava o tom, aka je fotovoltaika jednoducha a neuveritelne vynosna. Navratnost fotovoltaickych projektov sa pohybuje mierne nad vynosnostou statnych dlhopisov (okolo 15 %), co je myslim s ohladom na riziko spojene s tymto typom projektov absolutne primerane.

Ad 2.

Je to na dlho, takze radsej preposielam par zaujimavych liniek:

www.opendemocracy.net/globaliz...
www.nytimes.com/2009/05/29/bus...
www.motherearthnews.com/Renewa...
climateprogress.org/2009/07/15...Co sa tyka Vaseho posledneho komentara, bohuzial, odvetvie fotovoltaiky sa zatial bez dotacii neobide. Na Slovensku, ako som uz spominal, sa grid parita ocakava niekedy o 5-7 rokov, takze potom dotacie skutocne potrebne nebudu.

Ale v pripade fotovoltaiky je nemozne aplikovat klasicky podnikatelsky model typu "teraz podnikam zo stratou, o par rokov budem v zisku". Ak dnes nakupite fotovoltaicke clanky s urcitou ucinnostou (povedzme 14-15 %), za urc. ceny (povedzme 1,6 EUR/Wp) a budete tuto elektrinu predavat za komercnu cenu (povedzme 0,15 EUR/kWh), tak sa Vam tato investicia pocas doby zivotnosti clankov nevrati, aj keby komercna cena elektriny, za ktoru by ste predaval, postupne vzrastla na dvojnasobnu uroven(k comu skor ci neskor aj tak dojde). Rozumiete?

Ale jednoducho bez dotacii by nebolo mozne rozvijat vyzkum v tejto oblasti a masovu vyrobu, ktore jedine mozu prispiet k znizeniu investicnych nakladov fotovoltaiky na taku uroven, aby uz dotacie na tuto technologiu neboli potrebne.

S pozdravom,
S.
TO: Zoro Orba
20.5.2010 08:59 | Stanislav Košút

Zdravim Zoro,

ceny z januara 2010 som uviedol preto, lebo prave v tomto obdobi boli investicne naklady na fotovoltaicke elektrarne najnizsie v historii.

Inak konkretne som hovoril o polykrystalickych moduloch Yingli 230Wp a menicoch Xantrex GT630.

S.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
20.5.2010 02:41 | Zoro Orba

Kanala, uz sa rozculujes ako stary dedo. Samozrejme ze subvencie neplati stat, ale rozvodne zavody, ktore to napocitaju spotrebitelom. Fotovoltaicky vyrobca je dodavatel pre distribucne spolocnosti. Ale nie zvysenou tarifou, ale nezmyselnym priplatkom, ktory je clovek nuteny platit aj ked ma nulovu spotrebu. Stat akurat povoluje vystavbu elektrarni a nuti potom distribucne spolocnosti, aby od nich odoberali za urcenu cenu. A tie sa tomu brania, lebo s tym maju iba starosti.

A som presvedceny, ze aj vo Svajciarsku existuje statny regulacny urad, ktory dava mantinely distribucnym spolocnostiam. Podobne sa na Europskej urovni reguluju aj ceny mobilnych hovorov a pod.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
19.5.2010 22:49 | Zoro Orba

prispevok od Zoro Kanalu je moj od Zoro Orbu pre Kanalu
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
19.5.2010 22:03 | Roman Kanala

Len ešte dodám, že tieto subvencie by správne mala poskytovať distribučná elektrická spoločnosť, lebo oni to aj zaplatia a to tak, že si spriemerujú ceny rôznych produkcií u koncových zákazníkov. Ak to robí vláda, tak to pripomína výpalníka. Štát by do toho vôbec nemal strkať nos, ak ide o obchodno-právny vzťah súkromných subjektov. Na Zlodejsku po zlodejsky darebácky štát.

Napríklad v Ženeve kupujú Services Industriels elektrinu od dodávateľa, kde je vodná švajčiarska elektrina i jadrová francúzska. Asi tretina sa robí doma v Ženeve. Z toho je istá časť fotovoltaická, lebo solárne články sú na električkách a na depe električiek i autobusov a na viacerých verejných budovách. Koncový užívateľ si môže za príplatok objednať solárnu elektrinu a zo zvýšenej ceny sa financujú nové solárne panely. Ja si platím takúto solárnu elektrinu, odkedy je v ponuke. Rozdiel ceny ani nezbadám, kým nepustím klimatizáciu.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
19.5.2010 18:29 | Tomas Husar

pan kanala, neobtazujte ma, setrite si svoje mudrosti na niekoho ineho, kto je na ne zvedavy.
Ad: Pripomienky k návrhu Výnosu ÚRSO na zníženie výkupných cien energie z obnoviteľných zdrojov
19.5.2010 18:27 | Zoro Kanala

Dnes podobne kricia investori vsade, aj v Cechach aj v Nemecku. A bezni ludia tiez, lebo sa im zvysili neunosne naklady na elektromer, hoci mozno elektriny spotrebuvaju minimalne.
Dotacie sa takto nerobia, ze si ich odskace chudak, zvlast ked ten chudak vidi aky podvod na nom sa urobil.
Dnes nie je potrebne subvencovat len vyrobu, ale aj spotrebu a v tom sa nerobi nic.
Ten kto spotrebovava alternativnu energiu, mal byt platit menej, inymi slovami ked zapne spotrebic vtedy, ked je slnko alebo fuka vietor. a tym by sa vyriesil aj problem regulovania rozvodu.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (44)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
EnergiaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt