spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici dňa 17.2.2010 oznámil formou verejnej vyhlášky zámer zrušiť maloplošne chránené územie Banskoštiavnická botanická záhrada. Petíciou chceme dosiahnuť zachovanie súčasného stupňa ochrany prírody významného Maloplošného chráneného územia Banskoštiavnická botanická záhrada. Pridajte sa aj vy svojim podpisom k tejto petícii a oboznámte svoje okolie, rodinu, priateľov, známych, proste každého o kom si myslíte, že mu takáto vec nie je ľahostajná.


My, dolupodpísaní občania, občianski aktivisti a študenti odmietame zrušenie maloplošného chráneného územia Banskoštiavnická botanická záhrada!

Petičný výbor:
Viera Göndöčová, Hubert Hilbert, Ľudovít Kaník, Eva Mária Kapustová, Oľga Kuchtová, Ľuboš Píš, Norbetr Píš, Ján Roháč


Banskoštiavnická botanická záhrada

Rozprestiera sa v zastavanom území mesta, na ploche 3,55 ha. Obklopuje budovy Strednej lesníckej školy, SPŠ S. Mikovíniho. Záhrada pozostáva z dvoch častí hornej a dolnej záhrady, ktoré sú od seba oddelené mestskou komunikáciou.

Myšlienka založenia botanickej záhrady je spätá so vznikom Lesníckeho ústavu pri banskej akadémii v Banskej Štiavnici a pochádza od Henrika Davida Wilckensa, prvého profesora lesníctva na akadémii. Po prvotných úvahách a pokusoch o výsadby v lokalite Kysihýbel tento plán zrealizoval až jeho nástupca prof. Rudolf Feistmantel, preto ho pokladáme za skutočného zakladateľa botanickej záhrady. Prof. Feistmantel zabezpečil pre potreby Lesníckeho ústavu pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kúpu budovy bývalej reštaurácie Fortuny aj s priľahlou záhradou, v ktorej v rokoch 1838-39 boli urobené terénne úpravy, vybudovali sa zavlažovacie zriadenia, jazierka = položili sa základy botanickej záhrady. Do r. 1844 bolo na tejto ploche vysadené 487 sadeníc stromov a krov domácich i cudzokrajných drevín. V r. 1854 bol zakúpený ďalší pozemok tzv. Kaluserovská záhrada. Tu bola najprv zriadená škôlka na pestovanie domácich i exotických drevín. Prvé sadenice z tejto škôlky dal prof. Karol Wagner vysadiť už na tomto pozemku a od roku 1857 tým vzniká horná botanická záhrada. Boli to hlavne sadenice borovice lesnej (Pinus silvestris L.), ktorých celú skupinu dal vysadiť pri severovýchodnom okraji hornej záhrady. Niekoľko stromov z tejto skupiny sa tu nachádza dodnes.Za pôsobenia prof. Ferdinanda Illésa boli urobené v hornej záhrade cestičky, vysadené celé skupiny domácich drevín a v r. 1869 v dolnej záhrade postavený skleník. Po odchode F. Illésa bol za mimoriadneho profesora vymenovaný Ľudovít Fekete, ktorý pokračoval v jeho diele. Jemu patrí hlavná zásluha za zostavenie plánu výsadby. V r. 1880 dal v hornej záhrade vysadiť zaujímavú skupinu drevín pozostávajúcich z druhov: Sequoiadendron giganteum, Thuja plicata, Cedrus libani, Cedrus atlantica. Medzi posledných vysokoškolských profesorov, ktorí sa starali o botanickú záhradu patrí Eugen Vadas a jeho nástupca František Kovesi. Po zrušení vysokej školy v r. 1919 prevzala záhradu do správy novovzniknutá stredná lesnícka škola, ktorá ju spravuje doposiaľ.

Významný je rok 1958, kedy nadobudla platnosť Vyhláška povereníctva školstva a kultúry č. 25 zo 17 februára 1958 o zriadení Chránenej botanickej záhrady Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici. Týmto záhrada nadobudla štatút chráneného areálu.

Hlavnou zložkou záhrady sú dreviny pochádzajúce zo šiestich floristických oblastí: eurosibírskej, čínsko-japonskej, západo-ázijskej, stredoázijskej, mediteránnej atlantickej severoamerickej a pacifickej severoamerickej. Jednou z najvýznamnejších drevín záhrady je sekvojovec mamutí, pričom je tu aj jeho najvyššie položená lokalita na území Slovenska , veľmi cenné rodiace jedince cédra atlaského a libanonského, pričom najmä céder libanonský je považovaný za najmohutnejší exemplár svojho druhu, rastúci v našich parkoch a záhradách. Pozornosť si zaslúžia aj dreviny menej časté v našich dendráriách ako napríklad zelkova hrabolistá, cezmína ostrolistá, jelša lepkavá pyramidálna a iné. Medzi najbohatšie, čo do počtu taxónov patrí rod javor (18), za ním nasledujú rody borovica (14), jedľa (11), smrek (11), dub (8). Druhové zloženie botanickej záhrady predstavuje bohatú zbierku drevín z rôznych kontinentov a neustále sa doplňuje.

Od r. 1993, kedy boli škole poskytované štátne dotácie uskutočnili sa výsadby nových druhov drevín, reštaurovanie jednotlivých brán s možnosťou uzamykania objektu, rekonštrukcia zábradlia schodísk, rekonštrukcia elektrického osvetlenia. V r. 2000 boli v záhrade vysadené 2 kusy sekvojovcov mamutích pôvodom z USA z Californie pohoria Mamott Lakes, z ktorých jeden vplyvom poveternostných podmienok uhynul.

Botanická záhrada SLŠ v Banskej Štiavnici v súčasnosti svojím poslaním patrí ku kultúrnym inštitúciám, ktoré podporujú vedu, vzdelávanie a podieľajú sa na výchove človeka k ochrane prírody a životného prostredia. Základné úlohy: vedecko-výskumnú, kultúrno-výchovnú, kultúrno-rekreačno-pedagogickú dostala do vena od svojich zakladateľov a funkciu oddychovú plní záhrada od jej sprístupnenia verejnosti v r. 1883.

Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Nadmorská výška: 580 - 630 m
Rozloha: 3,55 ha
Expozícia: Juhovýchodná, južná, čiastočne juhozápadná
Geologické podložie: Andezit s pomerne plytkou vrstvou pôdy
Priemerná teplota vo vegetačnom období: 14,4 ºC
Priemerná ročná teplota: 7,7 ºC
Priemerné ročné zrážky: 836 mmPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
15.4.2014 12:12 | Mgr.Jozef Graus

Som za zachovanie pôvodného stupňa ochrany.Je to jedno z najkrajších chránených území na Slovensku,
potrebovalo by výraznejšiu
podporu /aj finančnú/ a ochranu zo strany štátu aj kraja. Návrh na zníženie stupňa ochrany je
barbarstvo.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Ochrana prírody

Súvisiace regióny
Banská Štiavnica


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS