spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici dňa 17.2.2010 oznámil formou verejnej vyhlášky zámer zrušiť maloplošne chránené územie Banskoštiavnická botanická záhrada. Petíciou chceme dosiahnuť zachovanie súčasného stupňa ochrany prírody významného Maloplošného chráneného územia Banskoštiavnická botanická záhrada. Pridajte sa aj vy svojim podpisom k tejto petícii a oboznámte svoje okolie, rodinu, priateľov, známych, proste každého o kom si myslíte, že mu takáto vec nie je ľahostajná.


My, dolupodpísaní občania, občianski aktivisti a študenti odmietame zrušenie maloplošného chráneného územia Banskoštiavnická botanická záhrada!

Petičný výbor:
Viera Göndöčová, Hubert Hilbert, Ľudovít Kaník, Eva Mária Kapustová, Oľga Kuchtová, Ľuboš Píš, Norbetr Píš, Ján Roháč


Banskoštiavnická botanická záhrada

Rozprestiera sa v zastavanom území mesta, na ploche 3,55 ha. Obklopuje budovy Strednej lesníckej školy, SPŠ S. Mikovíniho. Záhrada pozostáva z dvoch častí hornej a dolnej záhrady, ktoré sú od seba oddelené mestskou komunikáciou.

Myšlienka založenia botanickej záhrady je spätá so vznikom Lesníckeho ústavu pri banskej akadémii v Banskej Štiavnici a pochádza od Henrika Davida Wilckensa, prvého profesora lesníctva na akadémii. Po prvotných úvahách a pokusoch o výsadby v lokalite Kysihýbel tento plán zrealizoval až jeho nástupca prof. Rudolf Feistmantel, preto ho pokladáme za skutočného zakladateľa botanickej záhrady. Prof. Feistmantel zabezpečil pre potreby Lesníckeho ústavu pri Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, kúpu budovy bývalej reštaurácie Fortuny aj s priľahlou záhradou, v ktorej v rokoch 1838-39 boli urobené terénne úpravy, vybudovali sa zavlažovacie zriadenia, jazierka = položili sa základy botanickej záhrady. Do r. 1844 bolo na tejto ploche vysadené 487 sadeníc stromov a krov domácich i cudzokrajných drevín. V r. 1854 bol zakúpený ďalší pozemok tzv. Kaluserovská záhrada. Tu bola najprv zriadená škôlka na pestovanie domácich i exotických drevín. Prvé sadenice z tejto škôlky dal prof. Karol Wagner vysadiť už na tomto pozemku a od roku 1857 tým vzniká horná botanická záhrada. Boli to hlavne sadenice borovice lesnej (Pinus silvestris L.), ktorých celú skupinu dal vysadiť pri severovýchodnom okraji hornej záhrady. Niekoľko stromov z tejto skupiny sa tu nachádza dodnes.Za pôsobenia prof. Ferdinanda Illésa boli urobené v hornej záhrade cestičky, vysadené celé skupiny domácich drevín a v r. 1869 v dolnej záhrade postavený skleník. Po odchode F. Illésa bol za mimoriadneho profesora vymenovaný Ľudovít Fekete, ktorý pokračoval v jeho diele. Jemu patrí hlavná zásluha za zostavenie plánu výsadby. V r. 1880 dal v hornej záhrade vysadiť zaujímavú skupinu drevín pozostávajúcich z druhov: Sequoiadendron giganteum, Thuja plicata, Cedrus libani, Cedrus atlantica. Medzi posledných vysokoškolských profesorov, ktorí sa starali o botanickú záhradu patrí Eugen Vadas a jeho nástupca František Kovesi. Po zrušení vysokej školy v r. 1919 prevzala záhradu do správy novovzniknutá stredná lesnícka škola, ktorá ju spravuje doposiaľ.

Významný je rok 1958, kedy nadobudla platnosť Vyhláška povereníctva školstva a kultúry č. 25 zo 17 februára 1958 o zriadení Chránenej botanickej záhrady Lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici. Týmto záhrada nadobudla štatút chráneného areálu.

Hlavnou zložkou záhrady sú dreviny pochádzajúce zo šiestich floristických oblastí: eurosibírskej, čínsko-japonskej, západo-ázijskej, stredoázijskej, mediteránnej atlantickej severoamerickej a pacifickej severoamerickej. Jednou z najvýznamnejších drevín záhrady je sekvojovec mamutí, pričom je tu aj jeho najvyššie položená lokalita na území Slovenska , veľmi cenné rodiace jedince cédra atlaského a libanonského, pričom najmä céder libanonský je považovaný za najmohutnejší exemplár svojho druhu, rastúci v našich parkoch a záhradách. Pozornosť si zaslúžia aj dreviny menej časté v našich dendráriách ako napríklad zelkova hrabolistá, cezmína ostrolistá, jelša lepkavá pyramidálna a iné. Medzi najbohatšie, čo do počtu taxónov patrí rod javor (18), za ním nasledujú rody borovica (14), jedľa (11), smrek (11), dub (8). Druhové zloženie botanickej záhrady predstavuje bohatú zbierku drevín z rôznych kontinentov a neustále sa doplňuje.

Od r. 1993, kedy boli škole poskytované štátne dotácie uskutočnili sa výsadby nových druhov drevín, reštaurovanie jednotlivých brán s možnosťou uzamykania objektu, rekonštrukcia zábradlia schodísk, rekonštrukcia elektrického osvetlenia. V r. 2000 boli v záhrade vysadené 2 kusy sekvojovcov mamutích pôvodom z USA z Californie pohoria Mamott Lakes, z ktorých jeden vplyvom poveternostných podmienok uhynul.

Botanická záhrada SLŠ v Banskej Štiavnici v súčasnosti svojím poslaním patrí ku kultúrnym inštitúciám, ktoré podporujú vedu, vzdelávanie a podieľajú sa na výchove človeka k ochrane prírody a životného prostredia. Základné úlohy: vedecko-výskumnú, kultúrno-výchovnú, kultúrno-rekreačno-pedagogickú dostala do vena od svojich zakladateľov a funkciu oddychovú plní záhrada od jej sprístupnenia verejnosti v r. 1883.

Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Nadmorská výška: 580 - 630 m
Rozloha: 3,55 ha
Expozícia: Juhovýchodná, južná, čiastočne juhozápadná
Geologické podložie: Andezit s pomerne plytkou vrstvou pôdy
Priemerná teplota vo vegetačnom období: 14,4 ºC
Priemerná ročná teplota: 7,7 ºC
Priemerné ročné zrážky: 836 mmPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
15.4.2014 12:12 | Mgr.Jozef Graus

Som za zachovanie pôvodného stupňa ochrany.Je to jedno z najkrajších chránených území na Slovensku,
potrebovalo by výraznejšiu
podporu /aj finančnú/ a ochranu zo strany štátu aj kraja. Návrh na zníženie stupňa ochrany je
barbarstvo.
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
2.12.2010 23:14 | Stanislav Porubčan

som za zachovanie v plnom rozsahu!
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
1.6.2010 14:13 | Petra Neumanova

rozhodne proti
Otvorený list - Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
24.5.2010 09:42 | Viera Gondocova

Otvorený list
za zachovanie súčasného stupňa ochrany maloplošného chráneného územia “Banskoštiavická botanická záhrada”.
V Banskej Štiavnici, dňa 8. apríla 2010


Oznámenie o zámere zrušiť maloplošné chránené územie (MCHÚ) Banskoštiavnická botanická záhrada, zverejnené v úradnej tabuli a na stránke www.banskastiavnica.sk v nás vzbudilo v prvom rade prekvapenie negatívneho charakteru. Verejnou vyhláškou bolo oznámené, že vyššie uvedené hodnotné územie - MCHÚ, ktoré vzniklo pred 240 rokmi a v areáli ktorého sú vysadené domáce aj cudzokrajné dreviny pôvodne za účelom poznania a vzdelávania, má byť zrušené. Zrušením MCHÚ sa hodnota tohto areálu zdegraduje zo súčasného 3. stupňa ochrany na 2. stupeň (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Návrh na zrušenie MCHÚ vyplynul z prehodnotenia chránených území národnej sústavy.

Jediným dôvodom na zrušenie MCHÚ, ktorý sa v oznámení uvádza je to, že je toto územie aj pamiatkovo chráneným územím a teda je duplicitne chránené. Ochrana územia zákonmi s viacerých rezortov v žiadnom prípade nie je duplicitnou ochranou, ale viacnásobnou ochranou, pretože každý so zákonov zabezpečuje ochranu iných hodnôt (ochrana prírody a krajiny a ochrana pamiatkových hodnôt).

Chránený areál podľa zákona č. 543/2002 Z. z. § 21 ods. 2 za chránený areál možno vyhlásiť aj plochy slúžiace na prírodovedecké účely a kultúrno-výchovné účely a niektoré časti prírody dotvorené ľudskou činnosťou. Botanická záhrada, v ktorej sa v odôvodnení návrhu na zrušenie uvádza aj :."ako dendrologický objekt s bohatou pestrosťou cudzokrajných drevín má územie antropogénny pôvod s pomerne vysokou návštevnosťou", cudzokrajné dreviny tam mohol vysadiť len človek a v tomto prípade za účelom skúmania aklimatizácie cudzokrajných drevín a pre pedagogické účely, čo je predmetom ochrany CHA podľa štátneho zoznamu.

Podľa § 53 ods. 1 zmena alebo zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa vykoná do jedného roka od podania návrhu alebo od zistenia nových skutočností, ktoré majú závažný vplyv na predmet ochrany, alebo ak predmet ochrany zanikol... Predmetom ochrany je už spomínaná aklimatizácia cudzokrajných drevín na pedagogické účely. SOŠ lesnícka má v súčasnosti v učebnom pláne niekoľko predmetov, v rámci ktorých využíva botanickú záhradu ako didaktickú pomôcku.

Je zrejmé, že predmetné MCHÚ stále plní predmet ochrany, za účelom ktorého bol vyhlásený a preto nie je dôvod na jeho zrušenie!!!

Banskoštiavnická botanická záhrada je významné prostredie z hľadiska kultúrno-historického, ale aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny a práve preto bola v minulosti vyhlásená za chránený areál s tretím stupňom ochrany. V prípade zrušenia tohto MCHÚ by banskoštiavniská botanická záhrada klesla na úroveň s ktorýmkoľvek pozemkom na území mesta, čím by sa zároveň znížila jeho fyzická i morálna hodnota. Hodnota územia má vplyv aj pri získavaní prostriedkov na jeho ochranu a zveľaďovanie. Zrušenie MCHÚ z jediného iracionálneho dôvodu je absurdné.

Do pozornosti dávame aj fakt, že je stále platný zákon číslo 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji Banskej Štiavnice a okolia, ktorý bol schválený s cieľom chrániť a rozvíjať hodnoty daného územia.

Verejnosť citlivo reaguje na dianie v súvislosti s banskoštiavnickou botanickou záhradou, o čom svedčí aj skutočnosť, že petíciu proti zrušeniu MCHÚ podporilo doposiaľ viac ako tritisíc občanov.

Veríme že hlas verejností bude pri rozhodovaní rešpektovaný. Preto sme presvedčení, že súčasná odborná elita zachová kontinuitu intelektuálneho dedičstva.


MOTTO:

“Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nevážia si prítomnosť a boja sa budúcnosti” (Seneca)


Petičný výbor
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
17.5.2010 17:08 | vlado bafia

som za podporu petície, aj keď sa veľmi čudujem, že som medzi signatármi videl meno ľ.kaníka o ktorom si myslím, že za pár korún by predal aj celú banskú štiavnicu.
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
14.4.2010 13:02 | RNDr.Marián Siekela

Ospravedlňujem sa tým, ktorí môj príspevok budú čítať a upresňujem popletené písmená k zákazom, nakoľko som pracoval pri písaní môjho príspevku so zákonom o ochrane prírody a krajiny a bod a)- zákazy v 2. stupni som schválne vynechal. Takže zákazy v príspevku ktoré sa v podstate každodene v botanickej porušujú sú uvedené pod bodmi a),b),d),f) a g), tie ktoré sú tu bezpredmetné sú uvedené pod bodmi c),e),h)a i) ešťe raz prepáčte!
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
14.4.2010 10:09 | RNDr.Marián Siekela

Hneď na úvod musím podotknúť, že k problematike sa chcem vyjadriť ako súkromná osoba, človek ktorý vyštudoval a pôsobil v B.Štiavnici viac ako 13 rokov v oblasti životného prostredia. Veľký omyl nastal zlou interpretáciou rušenia kategórie Chránený areál, pod čím sa lajckej verejnosti podsúvalo že ide o rušenie botanickej záhrady, čo je holý nezmysel. Väčšina verejnosti a diskutujúcich to však takto vníma o čom svedčia aj diskusné príspevky. O čo tu vlastne odborne ide. Úlohou z MŽP, bolo pre štátnu ochranu prírody, prehodnotiť sieť maloplošných chránených území, ktorých máme i podľa Bruselu na také malé územie ako je naša republika neprimerane veľa. A tak ŠOP SR v tomto prípade správa CHKO Štiavnické vrchy poslala k nám na Krajský úrad životného prostredia návrh na zrušenie ochrany 9 maloplošných chránených území, takých kde už pominul dôvod ochrany alebo stupeň ochrany je neprimeraný. Do tejto kategórie, kde stupeň ochrany z hľadiska zákona NR SR č.543 o ochrane prírody je pre dané územie neprimeraný bola zaradená i CHA Banskoštiavnická kalvária a CHA Banskoštiavnická botanická záhrada. O prírodných hodnotách v zmysle tohoto zákona na Kalvárii nebudem debatovať, proste tam okrem pár starých líp nič nie je a nemá ju zmysel chrániť ako chránený areál! Jednoducho takýchto území z hľadiska ochrany prírody je na Slovensku tisíce. Trošku ináč sa musíme pozrieť na problém okolo CHA Botanická záhrada. V chránenom areáli platí 3. stupeň ochrany a ako už správne konštatoval diskutujúci p.Polák vyhlasuje sa hlavne na ochranu prírodných hodnôt v extraviláne. Na zabezpečenie ochrany týchto prírodných hodnôt sú v zákone ustanovené nasledovné zákazy, okrem zákazov platných pre 2. stupeň z ktorých spomeniem len (vjazd motorových vozidiel ktorý sa tu flagrantne porušuje) tieto:
a) vychádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo dialnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy
b) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce
c) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimom uzatvorených stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
d) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie
e)použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb
f) rozširovať nepôvodné druhy rastlín
g) zbierať rastliny vrátane ich plodov
h) organizovať spoločné poľovačky
i) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Keď sa súdny človek pozrie na tieto zákazy platné v CHA a dá si ich do súvisu s činosťami ktoré sa bežne vykonávajú v CHA Banskoštiavnická botanická záhrada, zistí: že zákazy b),c),e),g), a h) nehovoriac už o vjazde motorových vozidiel ktorý platí už v 2. stupni sa vpodstate porušujú každodene a zákazy d), f), i) a j) sú tu v tomto území bezpredmetné. Nech mi teda niekto,kto sa nad tým zamyslí povie prečo by tu z hľadiska zákona o ochrane prírody mala existovať kategória CHA! V prípade keď táto kategória botanickej záhrade ostane za porušenia zákazov by mala dávať inšpekcia ochrany prírody a štátna správa ochrany prírody pokuty, ktoré sú dosť veľké, alebo by sa mali na každú akciu žiadať výnimky. Pri krajskej revízii dňa 8.4.2010 sme aj my zistili minimálne 5 porušení zo zákazov platných v CHA. Pýtam sa preto, nebolo by jednoduhšie zrušiť kategóriu chránený areál a podmienky ochrany si ušiť na mieru pre toto významné územie vo VZN mesta alebo vlastníka pozemku, alebo štatúte botanickej záhrady? Toľko z hľadiska odborného a teraz niečo k choromyselným fantáziám o rúbaní stromov a stavaní v botanickej záhrade. Nech sa nikto nehnevá toto nemohol vymyslieť zdravý človek. Veď je to uzavretá, oplotená záhrada, ktorá má svojho vlastníka a platí tu nejaký stavebný zákon a k tímto aktivitám sú potrebné nejaké súhlasy a rozhodnutia množstva inštitúcií od stavebného úradu až po ochranu prírody! Viem že môžete namietať o rôznych čiernych stavbách alebo výruboch, ale myslím si že toto je celkom iný prípad! Navyše celá záhrada teda pozemky aj s budovami je Národná kultúrna pamiatka! Na záver: nikto nikdy nechcel, nechce a nebude chcieť rušiť botanickú záhradu, len jej ochrane dajme takú formu, ktorá nebude v rozporme so zákonmi, dovolí ju v rozumnej miere využívať širokej verejnosti, umožní bezproblémové jej obhospodarovanie a ošetrovanie a zabezpečí, že tu Banskoštiavnická botanická záhrada bude i pre ďaľšie generácie. Pozdravujem všetkých
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
23.3.2010 20:21 | Jano Roháč

Priatelia, chápem vaše rozhorčenie, ale chcem vás ukľudniť. Našťastie nikto nejde rušiť Botaniku. Problémom, ktorý sa nám nepáči, je "iba" zníženie stupňa jej ochrany a to navyše de facto bez udania relevantného dôvodu. Netreba to zľahčovať, ukazuje sa, že veľa ľudí sa obáva o ďaľší osud Botaniky, pretože zníženie stupňa jej ochrany nemusí síce v praxi znamenať nič, ale môže aj znamenať veľmi veľa - ak by napríklad chcel Botaniku neprimerane využívať či dokonca poškodzovať. A môže to aj spustiť nejakú reťazovú reakciu - najprv jeden ústupok, potom druhý, potom privretie očí a úplatok na vhodnom mieste či politický príkaz "zhora" a zrazu môže byť Botanika iba obyčajnou záhradou za niekoho novým domom... Ale rušiť ju zatiaľ našťastie nejdú. :-)
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
23.3.2010 17:50 | Jana Kepplová

Pripájam svoj podpis pod petíciu za zachovanie botanickej záhrady pri lesníckej škole v Banskej Bystrici. Ide o prvú lesnícku školu v Rakúsko-Uhorsku a v tých časoch sa, vďaka osvietenosti mocných i solventných, investovalo do zmysluplných a hodnotných vecí. Táto botanická záhrada je skutočne skvostom skrytým v bahne. Je jedným z mála miest na Slovensku, kde si môžete pozrieť obrovskú sekvoju, ktorá rastie v Yosemitoch.Prečo sa doteraz nenašiel žiaden "zelený", ktorý by zorganizoval akciu na jej očistenie a rekultiváciu, aby jej krása vynikla? Takáto tichá plazivá devastácia iba nahráva developerom a ich zámerom zabetónovať a zaskliť celé Slovensko ako jeden veľký "Aupark". Botanické záhrady sú vzácnym miestom pre oddych a vzdelávanie rodičov s deťmi, nenechajme si ich vziať. Banská štiavnica je pomaly mestom duchov, informovaní turisti prídu, pozrú si Starý a/ alebo Nový hrad (ak sú otvorené!) a odchádzajú, lebo v meste nie je skutočne NIČ. A podvečer absolútne nič - všetci sedia pri TV v bytovke, centrum mesta je mŕtve. Takáto botanická záhrada by mohla mesto povzniesť a dodať mu na atraktívnosti.
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
22.3.2010 09:36 | František Šimko

Ako je mozne, ze vobec moze nastat taka situacia, ze sa len uvazuje o zruseni Botanickej zahrady v Stiavnici? Preboha, co sa deje v tomto bordeli? Prave som sa vratil z Bambergu, Nemeckeho mesta zapisaneho tiez v Unesco. Tam keby niekto nieco take navrhol, tak ho ukamenuju !!!!! Ktory byvaly komunista na teplom mieste zase vyvadza ?, kto tam chce stavat ? To nakoniec zburame aj Kalvariu?, Novy Zamok?, Antolsky Kasitel? Oravsky Hrad? ....
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
19.3.2010 12:26 | Eugen Gindl

Podporujem petíciu...
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
19.3.2010 09:25 | Lucia Gašparová

S petíciou plne súhlasím. Chcelo by to ale po doriešení tejto ožehavej otázky vyriešiť, kto bude zodpovedný za starostlivosť o botaniku, a koľko na to ročne treba peňazí. Lebo až do dnešných dní vyzerala naša botanická záhrada, ako keby si tam rástla sama pre seba.
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
18.3.2010 22:22 | Ing. Kapustová Eva Mária

Základná organizácia Slovenského zvazu ochrancov prírody a krajiny Sitno Banská Štiavnica so znepokojením prijala správu o zámere zrušiť ochranu v treťom stupni viacerých maloplošne chránených území v rámci CHKO Štiavnické vrchy.Tento zámer navrhuje zrušiť uvedený stupeň ochrany na 9 maloplošne chránených územiach v četne Banskoštiavnickej botanickej záhrady, Arboreta v Kysihýbli ako aj Banskoštiavnickej kalvárie. Kategoricky odmietame takýto prístup kompetentných orgánov k zrušeniu ochrany pretože si myslíme, že vzhľadom na stav v akom sa nachádzajú by si vyžadovali skôr dôslednejšiu starostlivosť a ochranu a nie naopak. Zdieľame obavy, že zrušením tretieho stupňa ochrany maloplošne chránených území sa vytvoria podmienky pre aktivity, ktoré tieto cenné územia navždy znehodnotia.
Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
18.3.2010 20:23 | Viera Göndöčová

Územie s vyšším stupňom ochrany má väčšiu šancu na získanie prostriedkov z národných či nadnárodných fondov :)
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
16.3.2010 08:32 | Ing.Jozef Králik

Plne súhlasím so zachovaním ochrany tejto perly, ale.....
Financovanie aspoň údržby areálu je na krku SOŠ lesníckej. Žiaľ, ale financie netečú ani z VUC a ani z mesta. Kompetentní si tento problém prehadzujú medzi sebou ako horúci zemiak a riešenie je v nedohľadne.
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
13.3.2010 13:59 | Gelienová Ľudmila

B. Štiavnica je zaradená medzi poklady Unesca a prírodu v okolí (myslím botanická záhrada tam patrí ) by sme mali chrániť . Prajem pekný deň
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
13.3.2010 01:16 | Viera Gondocova

Košická botanická záhrada má stupeň ochrany 4. a Banskoštiavnická 3. a ešte aj to chcú zrušiť? Vysvetlí to niekto?

Chránený areál Košická botanická záhrada
uzemia.enviroportal.sk/main/de...
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
12.3.2010 14:37 | Martina Paulikova

Rovnaky navrh je aj na zrusenie Arboreta Borova hora vo Zvolene. Nerobila by som si vobec starosti s tym, ze idu zrusit ochranu chranenych arealov s nepovodnymi druhmi, ak by nebola situacia v ochrane prirody aka je ... Nerobila by som si ani starosti, ak by chceli zmeni stupen ochrany alebo prekategorizovat areal na chraneny krajinny prvok. Ale nedeje sa toto - deje sa brutalne rusenie chranenych uzemi, ich okliestovanie, narusovanie, davaju sa vynimky, povoluju cinnosti, ktore boli dlhe roky nemyslitelne. Ja by som bola najradsej, aby boli arboreta ci parky nedotknutelne, lebo miestni ludia si ich vazia a miestni politici si ich nedovolia narusit, lebo ide o "rodinne striebro". Potom by sme nepotrebovali ziadnu vyhlasku na chraneny areal. Bohuzial, v tomto state nie sme takto daleko, dokonca cuvame rychlostou, ze si ani neuvedomujeme, co to donesie v buducnosti. Inak, aj v pripade Stiavnice, aj u nas su navrhy na zrusenie este z jesene 2008! myslim, ze v tom case by ludia jednoduchu ubili autorov a KUZP capicami. Dnes sme zavaleni takym marazmom, ze nas to uz ani neprekvapuje, a vacsinu to ani nezdvihne zo stoliciek. Bohuzial.
Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
12.3.2010 14:23 | Viera Göndöčová

... ďakujeme všetkým, čo nás podporujú, ide o dobrú vec!!!
Ad: Petícia za zachovanie ochrany Banskoštiavnickej botanickej záhrady
12.3.2010 13:57 | Jano RoháčPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (45)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Ochrana prírody

Súvisiace regióny
Banská Štiavnica


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt