spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za skvalitnenie vzdelávania na Slovensku

Podporu petícií možno vyjadriť elektronickým hlasovaním alebo zaslaním podpísaných hárkov tvorcovi petície.


Národnej rade Slovenskej republiky,
Ministerstvu školstva Slovenskej republiky

V Nitre 1. 2. 2010


Odmietame nekompetentnosť, byrokratizáciu a nekoncepčné  zavádzanie “reforiem” v školstve, ktoré už dlhodobo vedú k znižovaniu kvality vzdelávania na Slovensku a ktorých aktuálnosť je vymedzená volebným obdobím. V riadení školstva požadujeme profesionalitu, kontinuitu a nezávislosť od politických strán a výsledkov parlamentných volieb. Pretože nám záleží na zvyšovaní kvality stále sa zhoršujúceho slovenského školstva,

žiadame:

1. Legislativne posilnenie slobody škôl, slobody zakladania škôl, výberu formy vzdelávania a obmedzenie vplyvu štátu na oblasti akreditácie, kontroly a financovania škôl.

2. Takú legislatívnu zmenu financovania školstva:

a) aby vo financovaní  škôl bolo zakomponované kritérium kvality a náročnosti vzdelania. Kritériom kvality by bolo porovnanie rozdielu úrovne študentov v zvládnutí vybraného povinného curriculárneho obsahu na konci štúdia na škole a pred nastúpením do školy ( % na výstupe –  % na vstupe). Škola, ktorá klesne pod istú hodnotu negatívneho rozdielu, bude dostávať nižšiu sumu na žiaka, aby bola motivovaná zvýšiť náročnosť a kvalitu vzdelávania a aby škola dosahujúca  kvalitné vzdelávacie výsledky nebola nútená z náročnosti a kvality poľaviť; 
b) aby rozpočet na vzdelanie a vedu vychádzal zo stabilného, zákonom garantovaného, minimálneho percenta z HDP a toto percento  bolo minimálne na úrovni jeho priemerných hodnôt v štátoch EU;
c) aby školy boli v rámci platných zákonov slobodné v podnikaní a získavaní finančných zdrojov;
d) aby všetky školy pri splnení kritérií boli financované rovnakým princípom bez ohľadu na zriaďovateľa, keďže rodičia všetkých detí platia dane bez oľadu na typ školy, aký ich dieťa navštevuje.

3. Opätovné zavedenie osemročnej základnej školy.

4. Výlučnú právomoc Akreditačnej komisie rozhodovať o zaradení vzdelávacích inštitúcií medzi vysoké školy a univerzity. Žiadame také zloženie Akreditačnej komisie, aby väčšinu jej členov tvorili zástupcovia svetových univerzít, ktoré sa umiestňujú v renomovaných svetových ratingoch univerzít.

5. Žiadame vytvorenie kolégia, ktorého členovia budú mať: a) právo  interpelovať ministra v oblasti legislatívy (vyhlášok), vetovať a rušiť vyhlášky MŠ SR; b) kontrolnú právomoc voči Ministerstvu školstva SR v oblasti finančného hospodárenia a personálneho manažmentu. Kolégium by bolo tvorené zástupcami ZŠ, SŠ, VŠ, rodičov a zamestnávateľov, z ktorých  každý by mal 20 percentné zastúpenie. Členov kolégia navrhnú a zvolia členovia školských rád, senátov vysokých škôl a zamestnávateľských zväzov. V prípade politickej podpory navrhujeme takú transformáciu MŠ SR, aby minister školstva nebol členom vlády SR, ale zodpovedal kolégiu, ktorým by bol volený.

Oboznámil som sa s textom Petície za skvalitnenie vzdelávania na Slovensku tak, ako je formulovaná na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=455691 a žiadam NR SR a MŠ SR, aby splnili požiadavky uvedené v tejto petícii.

 

Tvorca petície:
Henrich Ondrušek, Štefánikova 96, Nitra, 949 01

Petičný hárok na stiahnutie:
/peticia-skvalitnenievzdelavania.doc peticia-skvalitnenievzdelavania.doc  [58,50 kB]POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správa
Politika
Demokracia
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS