spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe na Prešovskej ulici v Bratislave

My, dolupodpísaní občania na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zbierky zákonov o petičnom práve touto cestou žiadame o nižšie uvedené opatrenia týkajúce sa eliminácie negatívnych dopadov, ktoré by mala plánovaná realizácia výstavby

Administratívno-obytného komplexu Prešovská

na Prešovskej ulici v Bratislave  (ďalej „zámer“) na statickú a dynamickú dopravu v širšom a užšom okolí, na dopravnú infraštruktúru a na kvalitu životného prostredia obyvateľov neúmerným zvýšením zastavania územia, likvidáciou zelene, zvýšením toxických emisií, hluku, prašnosti, ohrozovaním života a bezpečnosti chodcov a cyklistov v dôsledku enormného nárastu dynamickej dopravy a i. Zároveň v rámci zlepšenia súčasnej situácie žiadame o zmenu organizácie dopravy na Prešovskej ulici.

Žiadame starostu Ružinova a primátora mesta Bratislava o:

 1. zamietnutie povolenia na realizáciu zámeru
 2. vydanie nesúhlasného stanoviska k výrubu stromov na parcelách dotknutými realizáciou zámeru
 3. vyhlásenie stavebnej uzávery na území č. 7 podľa spracovávanej UŠ zóny Štrkovecké jazero (2009) do:
  a) vypracovania a vyhodnotenia podrobnej štúdie dotknutého územia na základe vyjadrenia Hlavného mesta SR Bratislavy, v zastúpení primátorom, list č. MAGS OUP-46022/09-264625 RUP-418/09, EIA č.40
  b) posúdenia kapacity miestnych komunikácií a jej overenia v urbanisticko-dopravnej štúdii v dotknutej oblasti na základe vyjadrenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcie stratégie, záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov, list č. 10945/2009/SSZMV/z.24866
 4. verejné prerokovanie a spripomienkovanie bodov 3a) a 3b)
 5. dodržiavanie minimálneho množstva zelene na území č. 7: 14 – 19m2 na obyvateľa na základe štandardov vybavenosti obce
 6. zamedzenie zvyšovania statickej a dynamickej dopravy na území Ružinova
 7. pre stabilizované územia Ružinova povolovať stavebné zásahy iba do 15 % celkovej nadzemnej podlažnej plochy existujúcej  na dotknutom území podľa platného územného plánu Bratislavy
 8. zjednosmernenie Prešovskej ulice s dopravným obmedzením „obytná zóna“ s max. rýchlosťou 20 km/h
 9. vytvorenie cyklistickej trasy na Prešovskej ulici s napojením na už existujúce trasy v rámci Ružinova


Osoba, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy:
Ing. Michal Matyšek, Prešovská 46, 821 02 Bratislava,
miso.matysek@gmail.com
Za petičný výbor:
Ing. Ladislav Debnár, Rezedová 16, 821 01 Bratislava,
ladislav.debnar@gmail.com

Ďalšie informácie na: http://www.presovskaba.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
Výstavbu na Prešovskej sa podarilo zastaviť
Spustili petíciu proti výstavbe na Prešovskej ulici


Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Štátna správa
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt