spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka ku Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania Koncepciu využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR. Ide o dôležitý materiál, z ktorého sa bude vychádzať pri každom získavaní, využívaní alebo obstarávaní softvéru vo verejnej sprave SR.

Celý materiál je zameraný najmä na verejné obstarávanie softvéru a akoby zabúda na možnosť využívania a získavania bezplatného softvéru. V navrhnutom materiáli sa síce okrajovo spomína bezplatný a Open Source software, ale úplne absentuje v odporúčaniach a víziách využívania softvéru vo verejnej správe SR.

Pripomienky sa snažia hlavne o zavedenie povinnosti pre verejnú správu, aby pred každým nákupom softvéru musela zistovať, či nie je požadované riešenie dostupné aj vo forme bezplatného alebo Open Source softvéru. Snažíme sa tak zabrániť pomerne rozšírenej praxi, kedy sú za jedinú možnosť získania softvéru použiteľného vo verejnej správe považované len drahé nákupy. Vychádzame najmä z Európskeho rámca interoperability 1.0, ktorý odporúča "ocenovať výhody open source softvéru" a tiež uvádza, že "open source softvér by mal byť zvažovaný prednostne popri proprietárnych riešeniach". Taktiež sa v ňom uvádza odporúčanie "udržiavať administratívne systémy nezávislé od proprietárnych technológií".

Navrhujeme tiež pre optimalizáciu využívania softvérových produktov zriadiť centrálny zoznam bezplatného a Open Source softvéru, ktorý je vhodný pre potreby verejnej správy. V rámci takéhoto zoznamu by sa mohli organizáciám verejnej správy sprístupnovať aj rôzne úpravy Open Source softvéru vytvorené v iných organizáciách verejnej správy. Vznikom takéhoto zoznamu by bolo možné efektívnejšie zabezpeciť znovupoužívanie softvéru.

Materiál na Portáli právnych predpisov:
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=1635&docEID=65060&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1635&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=1635&langEID=1

 

Hromadná pripomienka ku Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania návrh Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR, číslo materiálu MF/017699/2009-133.

K materiálu predkladáme pripomienky, týkajúce sa prednostného zvažovania otvoreného ako aj bezplatného softvéru pri obstarávaní pre verejnú správu. Vychádzajú najmä z Európskeho rámca interoperability 1.0, ktorý odporúča "ocenovať výhody open source softvéru" a tiež uvádza, že "open source softvér by mal byť zvažovaný prednostne popri proprietárnych riešeniach". Taktiež sa v ňom uvádza odporúčanie "udržiavať administratívne systémy nezávislé od proprietárnych technológií".:

Pripomienky považujeme za zásadné.


V prípade, že našim pripomienkam nebude vyhovené, zastupovať signatárov hromadnej pripomienky v rozporovom konaní sú splnomocnení:

Štefan Szilva, Bratislava, szilva@changenet.sk
Norbert Brázda, Trenčín, brazda@changenet.sk

 

Pripomienky:


1. Pripomienka
K bodu 2 "Zhrnutie", druhý odsek:

Pôvodný text:

Sofvérový priemysel sa vyvíja veľmi dynamicky a veľmi často prináša na trh nové a pre zákazníkov atraktívne zlepšenia. Stále viac a viac inštitúcií verejnej správy v Európe si vyberá softvér založený na otvorených štandardoch na dodávku svojich IT služieb. Dôvodom je, že portfólio softvérových produktov postavených na otvorených štandardoch prináša signifikantný efekt z pohladu znižovania celkových nákladov na vlastníctvo a umožnuje budovat architektúru, ktorá ostáva pod kontrolou verejnej správy.

Navrhujeme vložit vety:

"Nemenej dôležitým dôvodom je aj interoperabilita a poskytovanie nediskriminačných, všeobecne dostupných elektronických služieb. Stále viac inštitúcií verejnej správy v Európe si zároven vyberá Open Source softvér."


Zdôvodnenie:

Ako je možné zistiť priamo z webstránky Open Source Observatory and Repository (www.osor.eu), stále viac inštitúcií v Európe si vyberá Open Source riešenia z rovnakých dôvodov, ako sa uvádza v návrhu pri softvéri založenom na otvorených štandardoch. Tieto riešenia obvykle používajú celosvetovo akceptované otvorené štandardy a umožňujú zásadne šetriť náklady, čo dokazujú aj štúdie prístupné z uvedenej webstránky.

 

2. Pripomienka
K bodu 3 "Ciele a východiská" - "3.1 Ciele koncepcie"

Pôvodný text:

Koncepcia využívania softvérových produktov je nástrojom, ktorý pomôže nastavit strategické smerovanie verejnej správy v oblasti využívania softvérových produktov tak, aby bolo možné dosiahnut:
- Znižovanie nákladov na implementáciu a prevádzku informacných systémov
- Flexibilitu pri výbere, vo vývoji, úpravách a integrácii informacných systémov
- Interoperabilitu informacných systémov

Navrhujeme doplniť o nasledovné ciele:

"- Čo najväčšiu nezávislosť od jednotlivých výrobcov alebo dodávateľov softvéru
- Zvýšenie rozsahu používania technologicky neutrálneho a Open Source softvéru v informačných systémoch
- Znižovanie závislosti informačných systémov od uzatvorených proprietárnych technológií
- Dodržiavanie otvorených a technologicky neutrálnych štandardov"


Zdôvodnenie:

Európsky rámec interoperability 1.0 odporúča pri zvažovaní vhodného softvéru uprednostnovať open source popri proprietárnych riešeniach (strana 10 EIF 1.0). Dôvodom tohto odporúčania je najmä to, že open source softvér poskytuje veľký priestor pre inovácie a je zároveň základom pre vytváranie otvorených štandardov a špecifikácií. Open Source softvér je na základe svojich základných licencií (ako napr. EUPL) verejne dostupnou špecifikáciou a táto dostupnosť zdrojového kódu softvéru podporuje otvorenú, demokratickú diskusiu v oblasti špecifikácií. Vďaka tomu Open Source softvér zabezpečuje lepšiu interoperabilitu a tiež zlepšovanie štandardov.

Považujeme za nutné, aby zvýšenie rozsahu používania open source softvéru vo verejnej správe SR bolo jedným z cieľov Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR.

Európsky rámec interoperability 1.0 taktiež odporúča udržiavať administratívne systémy verejnej správy nezávislé od proprietarných technológií (strana 26 EIF 1.0). Považujeme za nutné, aby sa informačné systémy verejnej správy postupne zbavovali závislosti od proprietárnych technológií, ktoré často znemožňujú nasadenie lacnejších konkurenčných riešení.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy v bode 3.2 predpisuje ako základné princípy formovania infraštruktúry bezpecnosť, interoperabilitu, používanie otvorených štandardov, technologickú a softvérovú neutralitu a integrovanú technologickú infraštruktúru.

Považujeme preto za potrebné uviesť technologickú a softvérovú neutralitu aj v cieľoch koncepcie využívania softvérových produktov.

Dodržiavanie otvorených štandardov by malo byť tiež cieľom Koncepcie využívania softvérových produktov, keďže práve používaný softvér je rozhodujúci pre to, či je alebo nie je technicky možné dodržiavať štandardy.

Technologická neutralita a otvorenosť sú predpísané aj zákonom 275/2006 Z.z.

Nezávislosť od jednotlivých výrobcov alebo dodávateľov je síce okrajovo spomenutá v dalších bodoch návrhu Koncepcie využívania softvérových produktov, avšak absentuje v základných cieľoch Koncepcie.

Technologická neutralita je uvedená aj v zásadách materiálu ISA (Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy), schválenom Európskym parlamentom. Citujeme z tohto materiálu:

"Riešenia zavedené alebo realizované v rámci programu ISA by sa mali zakladať na zásade technologickej neutrality a adaptability s cieľom zabezpečiť, aby si občania, podniky alebo orgány verejnej správy mohli slobodne vybrať technológiu, ktorú budú používať."

"Článok 4
Všeobecné zásady
Akcie, ktoré sa spustili alebo pokračujú na základe programu ISA, sa zakladajú na týchto zásadách:
a) zásada technologickej neutrality a adaptability;
b) zásada otvorenosti;
c) zásada opätovnej použiteľnosti;
d) zásada ochrany súkromia a osobných údajov;
e) zásada bezpecnosti."


3. Pripomienka
K bodu 4 - "Koncept využívania SW produktov", prvý odsek

Pôvodný text:

Nové požiadavky kladené na informatizáciu verejnej správy budú vyžadovať aj nový pohľad na využívanie softvérových produktov. Bude nevyhnutné zohladnovať oveľa širšie spektrum možností na obstaranie potrebného softvéru ako tomu bolo do schválenia tohto dokumentu. Dnes už možnosti siahajú cez nákup komerčného (proprietárneho) softvéru, cez vývoj softvéru na zákazku (bud vlastnými pracovníkmi alebo externými dodávatelmi) až po použitie Open Source riešení.

Navrhujeme upraviť poslednú vetu nasledovne:

"Dnes už možnosti siahajú cez nákup komerčného (proprietárneho) softvéru, cez vývoj softvéru na zákazku (buď vlastnými pracovníkmi alebo externými dodávateľmi), cez používanie bezplatného softvéru (freeware), až po použitie Open Source riešení."


Zdôvodnenie:

Používanie freeware je velmi rozšírené a umožńuje veľmi zásadným spôsobom šetriť finančné prostriedky štátneho rozpočtu. Je nutné ho spomenúť v možnostiach získavania softvéru.


4. Pripomienka
K bodu 4 - "Koncept využívania SW produktov", druhý odsek

Pôvodný text:

Ako ukazujú trendy z Európskej únie, zvýšená dostupnosť alternatívnych riešení vo všetkých oblastiach softvérových technológií – od operačných systémov až po aplikačný softvér – vytvára priestor na optimalizáciu výberu pre účely verejnej správy. Faktory, ktoré ovplyvnia rozhodovanie o výbere softvérovej alternatívy zahrňajú okrem iných aj naplnenie požiadaviek používateľov, vyspelosť SW produktu, vyspelosť trhu so službami ako aj kvalitu dostupných znalostí prevádzkových pracovníkov, ktorí sa budú starať o príslušné softvérové produkty.

Navrhujeme zmenit nasledovne:

Variant A:
Navrhujeme druhú vetu úplne odstránit.

Variant B:
Navrhujeme zmenit druhú vetu nasledovne:

"Faktory, ktoré ovplyvnia rozhodovanie o výbere softvérovej alternatívy zahŕňajú okrem iných aj naplnenie požiadaviek používateľov, vyspelosť SW produktu, interoperabilitu, súlad s otvorenými štandardami a podobne."


Zdôvodnenie:

Koncepcia využívania softvérových produktov by rozhodne nemala umožnovať, aby výber softvéru ovplyvnovala "kvalita dostupných znalostí prevádzkových pracovníkov". To by v mnohých prípadoch znamenalo zotrvávanie na zastaraných technológiách, keďže nie je žiadna záruka, že prevádzkoví pracovníci budú svoje znalosti zvyšovať. Školenia (alebo samoštúdium) prevádzkových pracovníkov sú vždy potrebné aj po výbere produktu.


5. Pripomienka
K bodu 4 - "Koncept využívania SW produktov", tretí odsek

Pôvodný text:

Cieľový stav je charakterizovaný nediskriminačným prístupom k jednotlivým výrobcom alebo poskytovateľom softvéru, podporou inovácií, ako aj budovaním stabilného a nezávislého IT ekosystému.

Navrhujeme zmeniť nasledovne:

"Cieľový stav je charakterizovaný nediskriminačným prístupom k jednotlivým zdrojom, výrobcom alebo poskytovateľom softvéru, podporou inovácií, dodržiavaním otvorených štandardov, ako aj budovaním stabilného a nezávislého IT ekosystému."


Zdôvodnenie:

Softvér nemusí mať konkrétneho poskytovateľa alebo výrobcu. Môže byť jednoducho len voľne k dispozícii pod slobodnou licenciou, bez informácie o autorovi. V takom prípade sa softvér získava z niektorého zo "zdrojov", kde ho je možné nájsť.

Cieľový stav musí byť charakterizovaný aj dodržiavaním otvorených štandardov.


6. Pripomienka
K bodu 4.1 - "Vízia využívania SW produktov vo verejnej správe"

Pôvodný text:

Efektívne využívanie softvérových produktov vo verejnej správe znamená predovšetkým znižovanie nákladov a rizík spojených s budovaním a prevádzkovaním informačných systémov. Splnenie takéhoto dlhodobého cieľa umožní dosiahnúť nasledovné:
- Získavať najlepšiu hodnotu vzhľadom na investované finančné prostriedky
- Maximalizovať návratnosť a prínosy z verejných investícii
- Poskytovať väčšiu flexibilitu pri výbere, vo vývoji, úpravách a integrácii informačných systémov
- Zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov verejnej správy
- Podporiť znovupoužitie softvéru v rámci viacerých inštitúcii verejnej správy.
- Podporiť konkurenčné prostredie IT dodávateľov (IT ekosystém) pre verejnú správu

Navrhujeme doplnit nasledové body:

"- Dosiahnúť čo najväčšiu nezávislosť od jednotlivých výrobcov alebo dodávateľov softvéru
- Zvýšiť rozsah používania technologicky neutrálneho a open source softvéru v informačných systémoch
- Znižovať závislosť informačných systémov od uzatvorených proprietárnych technológií
- Dodržiavať otvorené a technologicky neutrálne štandardy"


Zdôvodnenie:

Európsky rámec interoperability 1.0 odporúča pri zvažovaní vhodného softvéru uprednostnovať open source popri proprietárnych riešeniach (strana 10 EIF 1.0). Dôvodom tohto odporúčania je najmä to, že open source softvér poskytuje veľký priestor pre inovácie a je zároveň základom pre vytváranie otvorených štandardov a špecifikácií. Open Source softvér je na základe svojich základných licencií (ako napr. EUPL) verejne dostupnou špecifikáciou a táto dostupnosť zdrojového kódu softvéru podporuje otvorenú, demokratickú diskusiu v oblasti špecifikácií. Vďaka tomu Open Source softvér zabezpečuje lepšiu interoperabilitu a tiež zlepšovanie štandardov.

Považujeme za nutné, aby zvýšenie rozsahu používania open source softvéru vo verejnej správe SR bolo jedným z cieľov Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR.

Európsky rámec interoperability 1.0 taktiež odporúča udržiavať administratívne systémy verejnej správy nezávislé od proprietarných technológií (strana 26 EIF 1.0). Považujeme za nutné, aby sa informačné systémy verejnej správy postupne zbavovali závislosti od proprietárnych technológií, ktoré často znemožňujú nasadenie lacnejších konkurenčných riešení.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy v bode 3.2 predpisuje ako základné princípy formovania infraštruktúry bezpecnosť, interoperabilitu, používanie otvorených štandardov, technologickú a softvérovú neutralitu a integrovanú technologickú infraštruktúru.

Považujeme preto za potrebné uviesť technologickú a softvérovú neutralitu aj v cieľoch koncepcie využívania softvérových produktov.

Dodržiavanie otvorených štandardov by malo byť tiež cieľom Koncepcie využívania softvérových produktov, kedže práve používaný softvér je rozhodujúci pre to, či je alebo nie je technicky možné dodržiavať štandardy.

Technologická neutralita a otvorenosť sú predpísané aj zákonom 275/2006 Z.z.

Nezávislosť od jednotlivých výrobcov alebo dodávateľov je síce okrajovo spomenutá v ďalších bodoch návrhu Koncepcie využívania softvérových produktov, avšak absentuje v základných cieľoch Koncepcie.

Technologická neutralita je uvedená aj v zásadách materiálu ISA (Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy), schválenom Európskym parlamentom. Citujeme z tohto materiálu:

"Riešenia zavedené alebo realizované v rámci programu ISA by sa mali zakladať na zásade technologickej neutrality a adaptability s cieľom zabezpečiť, aby si občania, podniky alebo orgány verejnej správy mohli slobodne vybrať technológiu, ktorú budú používať."

"Článok 4
Všeobecné zásady
Akcie, ktoré sa spustili alebo pokračujú na základe programu ISA, sa zakladajú na týchto zásadách:
a) zásada technologickej neutrality a adaptability;
b) zásada otvorenosti;
c) zásada opätovnej použiteľnosti;
d) zásada ochrany súkromia a osobných údajov;
e) zásada bezpečnosti."


7. Pripomienka
K bodu 4.3 - "Princípy efektívneho využívania SW produktov"

Pôvodný text:

Princípy

Verejné obstarávanie softvéru
P1.Pri verejnom obstarávaní softvéru sú hlavným kritériom tzv. celkové náklady na vlastníctvo softvéru (Total Cost of Ownership). Jednotlivé alternatívy musia byť posudzované vzhľadom na priame aj nepriame náklady počas celého životného cyklu softvéru.
P2.Verejná správa pri obstarávaní softvéru zabezpečí rovnaké podmienky pre posudzovanie softvéru.
P3.Pri verejnom obstarávaní softvéru na základe dlhodobého kontraktu, musia byť vyčíslené a zohľadnené náklady na prípadné odstúpenie od používania licencie (po ukončení trvania kontraktu).
P4.Verejná správa sa bude všade tam, kde je to možné, vyvarovať tzv. uzamknutia sa prostredníctvom dlhodobého kontraktu s jediným dodávateľom. Každá viacročná zmluva musí obsahovať klauzulu o možnosti ukončenia kontraktu bez penalizácie.
P5.V prípade, že dodávateť ponúka softvér tretej strany, jeho cena musí byť plne transparentná. V prípade, že na tento softvér existuje rámcová dohoda platná v celej verejnej správe, uplatní sa verejné obstarávanie prostredníctvom tejto zmluvy.

Podpora otvorených štandardov
P6.Verejná správa bude používať otvorené štandardy pri špecifikácii na obstarávaný softvér a bude požadovať také softvérové riešenia, ktoré sú v súlade s otvorenými štandardmi.
P7.Verejná správa bude vyžadovať, aby sa otvorené štandardy premietali do štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

Zabezpečenie znovupoužitia softvéru
P8.Všade tam, kde verejná správa už vlastní práva na systém, návrh alebo architektúru, očakáva sa jej znovupoužitie, čo bude zohľadnené vo všetkých zmluvných vztahoch. 
P9.Verejná správa zabezpečí, aby získala vlastnícke (nie autorské) práva na softvér a jeho zdrojový kód, ktorý bol vytvorený na zakázku ako súčasť plnenia zmluvy. Toto sa vzťahuje aj na akékolvek úpravy (kustomizácie) balíkového softvéru.
P10.Pri nákupe softvéru sa bude verejná správa prezentovať ako jedna entita a tým zabezpečí prenositeľnosť licencií. Všade tam, kde to bude potrebné, budú uzatvárané multilicencné zmluvy, ktoré umožnia množstevné zľavy.
P11.Pre softvér vytvorený na zákazku v rámci inštitúcií verejnej správy bude požadovaná dodávka vo forme tzv. EUPL licencie všade tam, kde je to možné.


Navrhujeme zmeniť nasledovne:

Do poradia princípov navrhujeme vložiť nasledovné body:

"P.3 Verejná správa bude pri hľadaní vhodných technologických riešení prednostne zvažovať open source riešenia pred proprietárnymi.

P.4 Verejná správa musí ešte pred rozhodnutím o začatí verejného obstarávania využívať možnosť získavania bezplatného softvéru. Verejná správa musí iniciatívne vyhľadávať bezplatné riešenia.

P.5 Verejná správa sa pri obstarávaní softvéru bude všade tam, kde je to možné, vyvarovať závislosti od uzatvorených proprietárnych technológií."

Do princípov pre "Zabezpečenie znovupoužiteľnosti softvéru" navrhujeme doplniť:

"P.10 Bezplatný Open Source softvér upravený vlastnými zamestnancami pre potreby jednej inštitúcie sa bude využívať aj v ďalších inštitúciách. Na zdieľanie upraveného softvéru verejnej správy sa bude využívať centrálny zoznam odporúčaného a Open Source softvéru."


Zdôvodnenie:

Je nevyhnutné v materiáli jednoznačne upozorniť, že nie každý softvér sa musí obstarávať a množstvo softvéru je k dispozícii zdarma. Taktiež je nutné upozorniť na Európsky rámec interoperability 1.0, ktorý jasne odporúča pri hľadaní vhodných softvérových riešení prednostne zvažovať open source riešenia pred proprietárnymi.

Kvôli šetreniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu by verejná správa mala byť povinná vždy pri zistení potreby nového softvéru hľadať najskôr bezplatné a open source riešenia. Bez zavedenia tejto povinnosti bude pretrvávať súčasná prax, kedy sa často za jediný zdroj softvéru považuje nákup od veľkej nadnárodnej korporácie, pričom sa obvykle nehľadajú žiadne alternatívy.

Až po vylúčení možnosti využitia bezplatného softvéru na konkrétny účel by malo byť umožnené uskutočniť verejné obstarávanie. Každé vylúčenie využitia bezplatného a open source softvéru by malo byť zdôvodnené.
Príkladom môže byť prípadný nákup softvéru vo verejnej správe na prácu s formátmi súborov, ktoré je verejná správa SR na základe Výnosu o štandardoch povinná prijímať a čítat: existuje množstvo bezplatného softvéru na prácu s týmito formátmi a preto nie je žiadny dôvod obstarávať akýkolvek softvér.

Zároveň je pre optimalizáciu využívania softvérových produktov nutné zriadiť centrálny zoznam bezplatného a Open Source softvéru, ktorý je vhodný pre potreby verejnej správy. V rámci takéhoto zoznamu by sa mohli zdielať medzi organizáciami verejnej správy aj rôzne úpravy Open Source softvéru vytvorené pre vlastné vnútorné potreby. Vznikom takéhoto zoznamu bude možné efektívnejšie zabezpečit znovupoužívanie softvéru.
Ako príklad zoznamov bezplatného softvéru pre verejnú správu je možné použiť napríklad webstránku
http://standardy.informatika.sk , na ktorej sú už dnes zoznamy softvéru vhodného pre prácu s formátmi súborov, ktoré je verejná správa v SR povinná používať.

Existencia samostatného zoznamu bezplatného a Open Source softvéru je dôležitá aj z dôvodu jasného oddelenia od proprietárnych uzatvorených programov. To môže značne zjednodušiť verejnej správe vyhľadávanie bezplatného, upravovateľného a znovupoužiteľného softvéru.


8. Pripomienka
K bodu 4.4 - "Dopady implementácie princípov"

V tomto bode úplne absentuje podkapitola o dopadoch princípov "zabezpečenia znovupoužitia softvéru". Ostatné princípy z bodu 4.3 sú v bode 4.4 rozoberané, avšak znovupoužitie softvéru nie. Ide pravdepodobne o chybu.

V takejto kapitole by malo byt uvedené:

"Možnost znovupoužitia a ďalšieho upravovania poskytuje Open Source softvér. Ten poskytuje veľký priestor pre inovácie a je zároveň základom pre vytváranie otvorených štandardov a špecifikácií. Open source softvér poskytovaný na základe licencie EUPL alebo inej kompatibilnej licencie je vlastne verejne dostupnou špecifikáciou a dostupnosť jeho zdrojového kódu podporuje otvorenú, demokratickú diskusiu v oblasti špecifikácií.

Vďaka tomu môžu štandardy a Open Source softvér poskytovať lepšiu interoperabilitu. Softvér vytvorený v rámci jednej organizácie verejnej správy môže byť využívaný aj v dalších organizáciách verejnej správy. Na zdielanie softvéru upraveného v rámci verejnej správy bude optimálne využívať centrálny zoznam odporúcaného a Open Source softvéru pre verejnú správu, ktorý bude udržiavať zoznamy softvéru."


Zdôvodnenie:

Považujeme za nevyhnutné jasne vysvetliť, čo sa myslí znovupoužívaním softvéru, ako je možné v tejto oblasti využívat Open Source softvér, akú úlohu v znovupoužívaní zohráva technologická neutralita a podobne.
V bode 4.4 úplne absentuje podkapitola o dopadoch princípov "zabezpečenia znovupoužitia softvéru". Ostatné princípy z bodu 4.3 sú v bode 4.4 rozoberané, avšak znovupoužitie softvéru nie. Ide pravdepodobne o chybu.


9. Pripomienka
K bodu 4.4  - "Dopady implementácie princípov"

Navrhujeme vložiť nový bod (podkapitolu):

"Získavanie softvéru bez verejného obstarávania

Softvér môže verejná správa získavať aj bez verejného obstarávania využitím už existujúceho bezplatného Open Source softvéru zo zdrojov ako je napríklad Open Source Observatory and Repository a ďalších. Verejná správa taktiež môže bezplatne získavať softvér ako je napríklad freeware z rôznych zdrojov. Verejná správa musí vždy zvažovať, či je skutočne nevyhnutné obstarávať softvér."


Zdôvodnenie:

Návrh Koncepcie využívania softvérových produktov v princípoch efektívneho využívania softvéru a v dopadoch týchto princípov vôbec neuvádza možnosť získavať a používať bezplatný softvér. Bezplatný softvér je však veľmi zásadný v šetrení finančných prostriedkov zo štátneho rozpoctu. V niektorých prípadoch významným spôsobom dopĺňa napríklad už využívaný komerčný proprietárny softvér. Príkladom môže byť Adobe Reader alebo Adobe Flash Player, ktoré sú používané na väčšine počítacov verejnej správy SR. Ďalším príkladom je SUN ODF Plugin pre Microsoft Office, ktorý je široko používaný vo verejnej správe SR, ako aj v celej Európe.

Takzvaný "freeware" je však aj množstvo ďalšieho dôležitého softvéru ako napríklad programy na prácu s archívmi, obrázkami, audio a video súbormi a podobne. Verejné obstarávanie komerčného softvéru v prípade existencie bezplatných riešení by bolo plytvaním prostriedkov štátneho rozpoctu.

Množstvo bezplatného softvéru, ktorý je možné používať na prácu s povinnými formátmi súborov je možné nájsť na webstránke Slovenskej informatickej spoločnosti http://standardy.informatika.sk, ktorú odporúča na svojich stránkach venovaných informatizácii aj Ministerstvo financií. Je nevyhnutné, aby Koncepcia využívania softvérových produktov umožňovala používanie tohto softvéru a podrobne o tejto možnosti informovala.


10. Pripomienka
K bodu 4.4 - "Dopady implementácie princípov" - "4.4.1 Podpora otvorených štandardov" - prvý odsek

Pôvodný text:

Služby verejnej správy by podľa najlepších praktík mali poskytovať prístup na základe otvorených štandardov. Predovšetkým by nikdy nemali vyžadovať od verejnej správy nákup alebo využitie systémov od špecifických dodávateľov pre prístup k verejným službám: toto by znamenalo neprípustné štátom podporované budovanie monopolistického postavenia vybraných dodávateľov.

Navrujeme zmenit nasledovne:

"Služby verejnej správy by podľa najlepších praktík mali poskytovať prístup na základe otvorených štandardov. Predovšetkým by nikdy nemali vyžadovať od verejnej správy a ani od verejnosti nákup alebo využitie systémov od špecifických dodávatelov pre prístup k verejným službám: toto by znamenalo neprípustné štátom podporované budovanie monopolistického postavenia vybraných dodávatelov. "


Zdôvodnenie:

Verejné služby sú poskytované predovšetkým verejnosti a preto musí byť v texte doplnená aj verejnosť.


11. Pripomienka
K bodu 4.4 - "Dopady implementácie princípov" - "4.4.2 Podpora otvorených štandardov" - prvý odsek

Navrhujeme vložiť ešte pred prvý odsek nasledovný text:

"Verejná správa bude pri hľadaní vhodných technologických riešení prednostne zvažovať open source riešenia pred proprietárnymi. Verejná správa musí ešte pred rozhodnutím o začatí verejného obstarávania využívať možnosť získavania bezplatného softvéru, ktorý je v súlade s licenciou EUPL. Verejná správa musí iniciatívne vyhľadávať bezplatné riešenia."


Zdôvodnenie:

Je nevyhnutné úplne jasne upozorniť, že nie každý softvér sa musí obstarávať a množstvo softvéru je k dispozícii zdarma. Taktiež je nutné upozorniť na Európsky rámec interoperability 1.0, ktorý jasne odporúča pri hľadaní vhodných technologických riešení prednostne zvažovať open source riešenia pred proprietárnymi.

Kvôli šetreniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpoctu by verejná správa mala byť povinná vždy pri zistení potreby nového softvéru hľadať najskôr bezplatné a open source riešenia. Bez zavedenia tejto povinnosti bude pretrvávať súčasná prax, kedy sa často za jediný zdroj softvéru považuje nákup od veľkej nadnárodnej korporácie.

Až po vylúčení možnosti využitia bezplatného softvéru by malo byť umožnené uskutočniť verejné obstarávanie. Každé vylúčenie využitia bezplatného a open source softvéru by malo byť zdôvodnené.


12. Pripomienka
K bodu 4.4 - "Dopady implementácie princípov" - "4.4.2 Podpora otvorených štandardov" - posledný odsek:

Pôvodný text:

Cesta, ako dosiahnut efektívne fungujúce verejné obstarávanie, je nasledovná:
1)Definovať požiadavky na verejné obstarávanie prostredníctvom technologických štandardov, nie individuálnym vymenovávaním (konkrétnych) produktov
2)Explicitne vylúčiť z požiadaviek verejného obstaravátela požiadavku na kompatibilitu s proprietárnymi technológiami (pokial to nie je nevyhnutné z hľadiska dlhodobého TCO)
3)Striktne požadovať dodržiavanie interoperability cez plne implementované otvorené štandardy na rozhraní systémov a preferovať implementáciu otvorených štandardov medzi modulmi v rámci jedného systému.

Navrhujeme:

Variant A
Navrhujeme z uvedeného textu vypustiť slová v zátvorke "(pokiaľ to nie je nevyhnutné z hľadiska dlhodobého TCO)".

Variant B
Navrhujeme v uvedenom texte nahradiť slová v zátvorke "(pokiaľ to nie je nevyhnutné z hľadiska dlhodobého TCO)" textom "(výnimka je možná len vo výnimočných prípadoch, kedy je to nevyhnutné z hľadiska porovnania dlhodobého TCO)".


Zdôvodnenie:

Nie je možné všeobecne ospravedlňovať požiadavku na kompatibilitu s proprietárnymi technológiami subjektívnym porovnávaním dlhodobého TCO.

Takáto výnimka by mala byť skutočne len v dôkladne odôvodnených prípadoch, kedy porovnanie TCO s alternatívami vychádza veľmi výrazne v prospech proprietárnej technológie.


13. Pripomienka
K bodu 5 - "Odporúčania pre optimalizáciu využívania SW produktov" -
"5.1 Oblasť legislatívy" - bod 1

Pôvodný text:

V oblasti legislatívy navrhujeme nasledovné:
1.Verejné obstarávanie:  Vypracovať metodické usmernenie, ktoré bude upravovať proces verejného obstarávania na základe princípov z kapitoly 4.3 (viď princípy P1, P2,  P3, P4, P6,  P9, P10, P11) a bude zameraný špecificky na verejné obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe.

Navrhujeme doplniť do bodu 1 všetky štyri princípy (P.X), ktoré sme navrhli v pripomienke č. 7 doplniť do kapitoly 4.3.


14. Pripomienka
K bodu 5 - "Odporúčania pre optimalizáciu využívania SW produktov" -
"5.1 Oblasť legislatívy" - bod 3

Pôvodný text:

3.Zmluvné vztahy: 
a.Pre všetky zmluvy, ktorých súčasťou je vývoj alebo dodávka softvéru zapracovať princípy P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 a P11 z kapitoly 4.3 tak, aby boli právne vymožiteľné.

Navrhujeme doplniť do bodu 3 písmeno a) všetky štyri princípy (P.X), ktoré sme navrhli v pripomienke č. 7 doplniť do kapitoly 4.3.


15. Pripomienka
K bodu 5 - "Odporúčania pre optimalizáciu využívania SW produktov" -
"5.1 Oblasť legislatívy" - bod 3, písmeno c)

Pôvodný text:

c. Pre všetky zmluvy, ktorých súčasťou je vývoj alebo dodávka softvéru, sa odporúča aby zmluva obsahovala nasledujúce časti:
- reakčné časy SLA
- garancie a odškodnenia
- záručná doba
- klasifikácia defektov a ich odstránenie
- eskalačné postupy a reakčné časy,
- postupy na riešenie zmien,
- akceptačné kritéria (automatická akceptácia),
- platobné mílniky,
- práva na dielo a zdrojový kód,
- práva na použité patenty a duševné vlastníctvo,
- rozsah dodávanej dokumentácie
- závislosti medzi projektami tak, aby nebolo zastavené financovanie z dôvodu omeškania iných projektov
- rozpis nákladov, aby boli jasne oddeliteľné náklady na licencie a implementáciu

Navrhujeme doplniť body:

"- súlad softvéru s otvorenými štandardami
- podrobné technologické a systémové požiadavky (závislosť od konkrétnych technológií)"


Zdôvodnenie:

Je nutné, aby sa v každej zmluve na dodávku softvéru uvádzalo aj to, ktoré otvorené štandardy musia byť dodržiavané, aby ich bolo možné v prípade potreby reklamovať (ak napríklad softvér nebude plne dodržiavať štandard). Zároveň je potrebné, aby v zmluve boli podrobne uvedené aj závislosti softvéru od konkrétnych technológií tretích strán, alebo od iného softvéru dodávateľa.


16. Pripomienka
K bodu 5 - "Odporúčania pre optimalizáciu využívania SW produktov" -
"5.2 Oblasť organizácie procesov"

Pôvodný text:

Preto v oblasti organizačnej a procesnej sú odporúčania :
1.Zabezpečiť propagáciu otvorených štandardov a technológií vo verejnej správe.
2.Zabezpečiť centrálnu správu licencií a súvisiacich zmlúv pre celú verejnú správu.
3.Vykonávať pravidelné softvérové audity na získanie informácií o aktuálne nakúpených licenciách a ich reálnom využití. Výsledky auditu použiť ako vstupy pre optimalizáciu zmluvných vzťahov a prevádzkových nákladov cez riadenú transformáciu ISVS.


Navrhujeme upraviť bod číslo 3 nasledovne:

"3.Vykonávať pravidelné softvérové audity na získanie informácií o aktuálne používanom softvéri, nakúpených alebo využívaných licenciách a o ich reálnom využití. Výsledky auditu použiť ako vstupy pre optimalizáciu zmluvných vzťahov a prevádzkových nákladov cez riadenú transformáciu ISVS."


Navrhujeme tiež doplniť nový bod číslo 4:

"4. Zabezpečiť vznik centrálneho zoznamu odporúčaného bezplatného a Open Source softvéru."


Zdôvodnenie:

V rámci verejnej správy sa používa aj bezplatný Open Source softvér, ku ktorému nebola zakúpená žiadna licencia. V rámci softvérových auditov je však nutné získavať informácie aj o takomto softvéri a využívať tieto informácie na optimalizáciu prevádzkových nákladov cez riadenú transformáciu IS VS.

Zároveň je pre optimalizáciu využívania softvérových produktov nutné zriadiť centrálny zoznam bezplatného a Open Source softvéru, ktorý je vhodný pre potreby verejnej správy. V rámci takéhoto zoznamu by sa mohli ďalším organizáciám sprístupňovať aj rôzne úpravy Open Source softvéru vytvorené v rôznych organizáciách verejnej správy. Vznikom takéhoto zoznamu bude možné efektívne zabezpečiť znovupoužívanie softvéru. Ako príklad zoznamov bezplatného softvéru pre verejnú správu je možné použiť napríklad webstránku http://standardy.informatika.sk , na ktorej sú zoznamy softvéru vhodného pre prácu s formátmi súborov, ktoré je verejná správa v SR povinná používať.

Existencia samostatného zoznamu bezplatného a Open Source softvéru je dôležitá aj z dôvodu jasného oddelenia od proprietárnych uzatvorených programov. To môže značne zjednodušiť verejnej správe vyhľadávanie bezplatného, upravovateľného a znovupoužiteľného softvéru.


17. Pripomienka
K bodu 4.2.2 "Lokálne slovenské požiadavky" - "4.2.2.4 Požiadavky na dostupnosť znalostí"

Pôvodný text:

Na implementáciu a prevádzku riešení pre účely verejnej správy a ich dlhodobú udržateľnosť sú nevyhnutné hlboké znalosti jednotlivých SW produktov. V prípade rozsiahlej transformácie verejnej správy nejde len o kvalitu, ale aj o kvantitu vývojárskych, integračných ako aj manažérskych zručností. Tieto znalosti a zručnosti musia byť dostupné buď priamo na strane verejnej správy (napr. prostredníctom dátového centra) alebo nepriamo dostupné prostredníctvom dôveryhodných externých poskytovateľov služieb.

Navrhujeme upraviť prvú vetu nasledovne:

"Na implementáciu a prevádzku špecifických riešení vytvorených pre účely verejnej správy a ich dlhodobú udržateľnosť sú nevyhnutné hlboké znalosti jednotlivých SW produktov."


Zdôvodnenie:

Na prevádzku freeware produktov ako je napríklad Adobe Reader nie sú potrebné hlboké znalosti tohto softvérového produktu. Uvedenie takejto podmienky pre freeware úplne vylučuje možnosť jeho používania vo verejnej správe SR.


18. Pripomienka
K celému materiálu "Koncepcia využívania softvérových produktov"

Celý materiál používa výrazy "obstarávanie" a "verejné obstarávanie" na každé získanie softvéru. Kedže je zrejmé, že tieto výrazy sú myslené v kontexte Zákona o verejnom obstarávaní (na ktorý je uvedený odkaz v bode 3.3.1), úplne sa tým opomína bezplatné získavanie softvéru.

Návrh Koncepcie využívania softvérových produktov uvádza, že sa v ňom hovorí o "využívaní softvéru vo verejnej správe". Z toho vyplýva, že by sa v ňom nemalo hovoriť o verejnom obstarávaní ako o jedinom možnom získavaní softvéru. Navrhujeme jasne v materiáli špecifikovať, čo sa myslí "obstaraním" a "verejným obstarávanim". Taktiež navrhujeme jasne odlíšiť bezplatné získavanie softvéru.

Ministerstvo financií priamo na svojich stránkach www.informatizacia.sk uvádza ako odporúčaný zdroj informácií odkaz na webstránku Slovenskej informatickej spolocnosti standardy.informatika.sk, kde je uvedené množstvo freeware a Open Source softvéru na účely práce s povinnými formátmi súborov. Bezplatný softvér je možné získať aj z webstránky www.osor.eu, na ktorý priamo uvádza odkaz návrh Koncepcie využívania softvérových produktov.
 
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka ku Koncepcii využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR
30.10.2009 11:04 | doc. Dušan Katuščák, PhD

Úplne súhlasím s hromadnou pripomienkouPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 


Čítajte tiež:
MF SR rezignovalo na miliónové úspory, nechce preferovať bezplatný softvér


Súvisiace témy:
Informačné technológie
Samospráva
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS