spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete

Ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorou sa má do pôsobnosti niektorých regulácii obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu.

Uvedený zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií. V prípade internetu takéto obmedzenie neexistuje. Prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený počet vysielateľov.

Internet bol doteraz priestorom slobodného šírenia informácií a sme presvedčení, žeby to tak malo ostať. Nevidíme legitímny dôvod uplatňovať na internet, či na televízne vysielanie prostredníctvom neho regulácie obdobné tým, aké sa uplatňujú vo vzťahu k terestriálnemu vysielaniu. Hoci sa na vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu nemajú zatiaľ vzťahovať všetky povinnosti vysielateľov na základe licencie a vysielanie prostredníctvom internetu sa nemá viazať na povolenie, či pridelenie licencie, ale len na oznámenie, návrh novely považujeme za nebezpečný prvý krok k zavádzaniu štátnych regulácií do slobodného prostredia internetu.

Keďže povinnosť zaviesť istý regulačný rámec aj pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, navrhujeme takú úpravu predkladanej novely zákona, v dôsledku ktorej sa bude regulácia vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu, ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov.

Hromadnú pripomienku verejnosti možno podporiť najneskôr v piatok 29. mája 2009.


Text pripomienky:

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Číslo materiálu MK-3027/2009-70/5211). Návrh zákona je zverejnený tu: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/pk/detail?id=mPu5a3OHXSRbKHWiyVgHYg


K návrhu zákona predkladáme nasledovné pripomienky:

1. V Čl. I sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:
V § 3 sa za písm. s) vkladá nové písm. t), ktoré znie:
„t) vysielateľom prostredníctvom internetu je vysielateľ, ktorého vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov“
Ostatné písm. sa posunú v poradí.

2. V Čl. I v bode 92 doplniť v novom § 63a nový ods. 2 v znení
„(2) Za začatie vysielania prostredníctvom internetu sa považuje 15. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom počet prijímateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu presiahol 30 % obyvateľov.“
Doterajší ods. 2 sa označí ako ods. 3.

Obe pripomienky považujeme za zásadné.


V prípade, že našim pripomienkam nebude vyhovené, zastupovať signatárov hromadnej pripomienky v rozporovom konaní sú splnomocnení:

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Ondrej Jombík, Hlavná 3, 927 01, Šaľa
Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava
Dušan Sloboda, Ďumbierska 18, 080 01 Prešov
Radovan Ďurana, Nábrežná 3, 038 61 Vrútky
Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava


Zdôvodnenie pripomienky:

Podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ V prípade televízneho vysielania prostredníctvom internetu neexistuje podľa nášho názoru žiadny legitímny dôvod pre obmedzenie šírenia informácií v podobe regulovania vysielania zákonom o vysielaní a retransmisii. Jediným dôvodom pre zavedenie tejto úpravy je existencia Smernice, z ktorej povinnosť zaviesť istú reguláciu vyplýva.

Ako sa uvádza v predkladacej správe „návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania. Slovenská republika je povinná uviesť   zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do účinnosti najneskôr do 19. decembra 2009.“ Text Smernice je dostupný tu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:SK:HTML

Smernica prichádza s požiadavkou vytvorenia regulačného rámca aj pre audiovizuálne služby a televízne vysielanie prostredníctvom internetu. Uvádza sa v nej však zároveň aj to, že „na účely tejto smernice by definícia audiovizuálnych mediálnych služieb mala zahŕňať iba audiovizuálne mediálne služby, či už televízne vysielanie, alebo audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, ktoré sú masmediálne, t. j. určené na prijímanie, a ktoré by mohli ovplyvňovať významnú časť širokej verejnosti.“

Hromadnou pripomienkou navrhujeme pre potreby zákona konkretizovať požiadavku ovplyvňovania významnej časti širokej verejnosti pre internetové vysielanie analogicky ako v prípade multiregionálneho (terestriálneho) vysielania, ktoré podľa súčasného znenia § 3 písm. n) je vysielaním, ktoré „pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať viac ako 30 % a menej ako 80 % obyvateľov“. Keďže pri vysielaní prostredníctvom internetu nie je relevatné hovoriť o pokrytí, ale o reálnych prijímateľoch vysielania, navrhujeme pre potreby slovenskej právnej úpravy určiť podmienku pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu, ktoré môže ovplyvňovať významnú časť širokej verejnosti, prostredníctvom hranice 30 % obyvateľov.


Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana, Dušan Sloboda, editor www.konzervativizmus.sk, Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Juraj Petrovič, OKS, Elena Akácsová, šéfredaktorka internetového magazínu www.inland.sk, Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Eugen Korda, novinár, SME, Silvia Pňačková, novinárka, SME, František Šebej, týždenník .týždeň Jakub Kratochvíl, učiteľ a web editor, Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz - INESS, Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Ondrej Jombík, IT expert a analytik, Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Tibor Takáč, OKS, Svetozár Gavora, prekladateľ, OKS, Ľuboš Mikuška, OKS, Silvester Bizoň, OKS, Filip Struhárik, publicista a blogerPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
23.9.2009 22:34 | OTEC

Nevidíte dôvod regulácie internEtu štátom? Buď preto, že ste v ńom komerčne zaangažovaní, alebo ste slepí (povedané slušne).

Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
9.6.2009 21:20 | erik volcko

to neni normalneeeeeeee
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
3.6.2009 01:42 | cyklus

nech si kontrolujú svoje rite jak im tlstnú a ne internet
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
2.6.2009 11:51 | Night_Hawk

prec z tym...ziadny taky zakon nechceme
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete | Zobraziť Skryť

1.6.2009 21:47
| aladar vrtinozka

uplna piccovina
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
1.6.2009 00:11 | amater

mal len malu poznamku. ak 'vysielateľom prostredníctvom internetu je vysielateľ, ktorého vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov' bude potrebne aby niekto preukazal tych 30%. navrhovatelia by sa nad tym mali vazne zamysliet. jedna hlupost by sa nemala nahradzat hlupostou inou. regulacia internetu a jeho obsahu je hlupost, proti ktorej je potrebne protestovat, nie sa este na takej hluposti podielat. ja som proti takejto regulacii, nebudem sa ale pridavat k pripomienke, ktorej zapracovanim dojde k dalsej regulacii.
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
31.5.2009 17:25 | Ľuboš Jakal

Tak toto je podľa mňa už jedna veľká hlúposť. Už asi nevedia čo majú od radosti robiť tí páni v politike ...
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
29.5.2009 17:09 | tocoje toto

to fakt je to vsetkzym lahostajne , alebo im to vadi ale navonok je im to lahostajne. Nesiom vlastnikom ziadnej internetovej stranky alebo nieco podobne ale je to web preboha a nikto nema pravo liest inym do kapusty
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
28.5.2009 23:34 | venus

jasne,to im v Eu vadi zidom, nemali by nas pod konrolou, zachvilu nas budu cipovat
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
28.5.2009 21:36 | neriešim

nech si to strčia do prdele
cely jak su
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
28.5.2009 21:27 | igugu

nech sa strcia s tym zakonom do prdele
Ad: Hromadná pripomienka proti regulácii vysielania na internete
28.5.2009 07:43 | Michal Ingeli

bez poznamkyPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (12)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
MédiáREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt