spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva na zastavenie financovania diaľnice D1 Turany - Hubová

Podporujeme žiadosť Priateľov Zeme-CEPA, SOS-BirdLife Slovensko a skupiny nezávislých odborníkov v oblasti ochrany prírody, aby EIB, EBRD a Európska komisia prehodnotili svoje stanovisko k financovaniu projektu diaľnice D1 Turany – Hubová, pokiaľ nebude vykonané nové posúdenie vplyvov na životné prostredie v súlade s platnou národnou legislatívou a komunitárnym právom Európskych spoločenstiev.

Zároveň vyzývame Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby pozastavili financovanie projektu "Slovak Motorways (PPP) D1 Phase I", a  zabránili tak vykonaniu takých krokov, ktoré by viedli k predurčeniu trasovania Diaľnice D1 Turany – Hubová.


Philippe Maystadt, President
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg 

Thomas Mirow, President
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN 

Cristina Brailescu
DG Environment
200, rue de la Loi BU-9 03/201
B - 1049 Brussels

Banská Bystrica, 4. 5. 2009 
 

Vážený pán Prezident Maystadt, vážený pán Prezident Mirow, vážená pani Brailescu

v tomto liste podávame prehľad porušení legislatívy EÚ, ku ktorým podľa nášho názoru došlo počas prípravy úseku diaľnice D1  Turany – Hubová a žiadame Európsku komisiu, aby prehodnotila jej kladné stanovisko k tomuto projektu. Podobne vyzývame EIB a EBRD, aby neposkytli finančnú podporu pokiaľ nebudú vyriešené nasledovné zásadné problémy.

Slovenská republika sa snaží o dobudovanie diaľničnej siete na svojom území. Medzi  diaľnice, ktoré má vláda snahu prioritne dokončiť patrí aj  diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Košicami označované ako „D1”. Súčasná vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala zámer dokončiť spojenie medzi Bratislavou a Košicami do roku 2010. To zásadne ovplyvnilo aj kontinuitu prípravy výstavby niektorých úsekov, azda najvýraznejšie v úseku  „D1 Turany – Hubová”. Tento úsek je súčasťou projektu "Slovak Motorways (PPP) D1 Phase I", ktorý bol predložený na financovanie formou úveru Európskej investičnej banke a Európskej banke pre obnovu a rozvoj.  
 

A. Neodôvodnené predlženie  platnosti záverečného stanoviska EIA.  

Posúdenie vplyvov na životné prostredie rôznych variantov úseku diaľnice „D1 Turany – Hubová” (ako súčasti dlhšieho úseku Martin – Ľubochňa) prebehlo v rokoch 1995-2002 podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 12.11.2002 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej MŽP SR) pod č. 1832/02-4.3 Záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie k stavbe „Diaľnica D1 Martin – Ľubochňa“ (jej súčasťou je aj úsek Turany – Hubová) (príloha č. 1) Uvedený zákon neurčoval lehotu platnosti záverečného stanoviska. 

Dňa 1.2.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len  „nový zákon EIA“) podľa ktorého, ak bolo záverečné stanovisko vydané pred 1.2.2006 a nebolo začaté konanie o povolení posudzovanej činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné požiadať ministerstvo o predlženie jeho platnosti.(§ 65 ods. 5). Podmienkou jeho predĺženia podľa § 37, odsek 7 je, že "navrhovateľ písomne preukáže, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti, podmienok v dotknutom území, k novým skutočnostiam súvisiacim s vecným obsahom správy o hodnotení činnosti a k vývojom nových technológií na realizáciu navrhovanej činnosti". Dňa 27.6.2006 požiadala Národná diaľničná spoločnosť a.s., so sídlom v Bratislave (ďalej len „navrhovateľ“) s využitím uvedeného ustanovenia § 65 ods. 5 nového zákona EIA MŽP SR o predlženie platnosti záverečného stanoviska.  MŽP SR  rozhodnutím č. 8344/06 – 7.3./ml zo dňa 8.8.2006 predlžilo platnosť záverečného stanoviska do 1.2.2008 (príloha č. 2). Teda platnosť stanoviska vydaného v novembri 2002 bola v nezmenenej podobe predĺžená až do februára 2008.  Ako podklad k svojmu rozhodnutiu využilo MŽP SR:

 • prehlásenie navrhovateľa, že nedošlo k podstatným zmenám v navrhovanej činnosti, podmienok v dotknutom území, k novým skutočnostiam súvisiacim s vecným obsahom správy o hodnotení, ani k vývoju nových technológií na realizáciu činnosti,
 • písomné vysvetlenie navrhovateľa, že posudzovaná činnosť bola v rámci technickej prípravy rozdelená na 2 samostatné časti, z ktorých na jednu (časť {Martin (Dubná Skala) - Turany} už bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a na druhú (Turany – Ľubochňa) nebolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby ale MDPaT určilo listom č. 1053/2430 – 05. Z 30.6.2005 pripravovať povrchovo tunelový variant, kde celková dĺžka tunelov je 4900m.

V čase predlžovania platnosti záverečného stanoviska (8/2006), bola Slovenská republika členským štátom EU a v súlade s prístupovou zmluvou, museli byť na jej území identifikované lokality, ktoré v súlade so Smernicou Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a Smernicou Rady č. 79/409/EEC z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov  navrhla Slovenská republika zaradiť do siete NATURA 2000.

Národný zoznam území európskeho významu bol schválený uznesením vlády SR č. 239/2004 zo dňa 17.3.2004 a oznámenie MŽP SR o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu bol publikovaný v Zbierke zákonov ročník 2004, čiastka 192 pod číslom 450. Samotný výnos 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR, ročník XII, čiastka 3 a nadobudol účinnosť 1. augusta 2004. Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území bol schválený uznesením vlády SR č. 636 z 9. júla 2003 a  bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR č. XI, čiastka 4.

Niektoré z území, ktoré SR navrhla zaradiť do siete NATURA 2000 sa nachádzajú aj v trase uvedenej diaľnice. Je pravdou, že v čase samotného posudzovania tieto územia neboli identifikované a teda nemohol byť posúdený vplyv diaľnice na ne, ale v čase predlžovania tohto záverečného stanoviska už boli lokality 2 roky známe. Domnievame sa preto, že prehlásenie  navrhovateľa o tom, že nedošlo k podstatným zmenám podmienok v dotknutom území minimálne z hľadiska zmeny podmienok ochrany nie je pravdivé. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na dikciu zákona, ktorá hovorí o písomnom preukázaní skutočnosti, že nedošlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti, podmienkam v dotknutom území, k novým skutočnostiam súvisiacim s obsahom správy o hodnotení činnosti a k vývoju nových technológii na realizáciu navrhovanej činnosti a nie o prehlásení navrhovateľa, ako to uvádza rozhodnutie MŽP SR.  


B. Ignorovanie odporúčaní zo záverečného stanoviska EIA a povolenie iného trasovania so zjavne väčším negatívnym vplyvom
 

Záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie k stavbe „Diaľnica D1 Martin – Ľubochňa“ vydané MŽP SR po č. 1832/02-4.3  dňa 12.11.2002 odporučilo v časti B  (Turany-  Hubová) Variant B 1  ( t.j. variant s tunelom Korbeľka. V súčasnosti presadzuje navrhovateľ trasu diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová údolím Váhu s vypustením tunela Korbeľka, ale s jedným kratším tunelom Rojkov (príloha č. 3 a 5).

Tento presadzovaný variant povrchového vedenia diaľnice údolím Váhu medzi križovatkou Turany (km 0,000) a križovatkou Kraľovany (km 6,734 04) nebol predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa príslušného zákona a zasahuje do nasledovných území sústavy NATURA 2000: 

 • územia európskeho významu :
  • SKUEV0253 Rieka Váh
  • SKUEV0252 Malá Fatra
  • SKUEV0238 Veľká Fatra
  • SKUEV0243 Rieka Orava
 • chránené vtáčie územia :
  • SKCHVU013 Malá Fatra  

Na tento variant bolo rozhodnutím Mesta Ružomberok č. SP 4050/2007-TA1-1-Ta zo dňa 18.1.2008 vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová (príloha č.4). Navrhovateľ požiadal Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o vydanie stavebného povolenia, ktoré už rovnako bolo vydané. 

V súčasnosti presadzovaný variant (vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie) leží v k.ú. Turany, Ratkovo, Šútovo (okres Martin), k.ú. Kraľovany (okres Dolný Kubín) a v  k.ú. Stankovany, Švošov a Hubová (okres Ružomberok). 

V  trase v súčasnosti navrhovaného variantu boli zaznamenané nasledovné biotopy európskeho významu: 

 • Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (kód 3270),
 • Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantisCallitricho-Batrachion (kód 3260),
 • Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (kód 3220),
 • Br6 Brehové porasty deväťsilov, Br7 bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek a Lk5 vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (kód 6430),
 • Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (kód 6510),
 • Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (kód 6430),
 • Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a Ls1.3  Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (kód 91E0*),
 • Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (kód 9130),
 • Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
 • Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (kód 9150),
 • Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (kód 9180*), 
 • Tr1 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitom substráte (kód 6210).  

Z druhov európskeho významu boli v dotknutom priestore zaznamenané:   

Rastliny: Cypripedium calceolus 

Živočíchy: Carabus zawadszkii, Carabus variolosus, Pseudogaurotina excellens, Callimorpha quadripunctaria,  Rhysodes sulcatus, *Rosalia alpina, Leptidea morsei, Cottus gobio, Gobio uranoscopus, Hucho hucho, Zingel streber, Triturus montandoni, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla arborea, Coronella austriaca, Lacerta agilis, Barbastella barbastellus, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Myotis bechstenii, Myotis blythi, Myotis dasycneme, Myotis daubentoni, Myotis myotis, myotis emarginatus, Rhinolopus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, *Canis lupus, Lutra lutra, Felis silvestris,  Lynx lynx, Muscardinus avellanarius, *Ursus arctos  

Vtáky: Falco peregrinus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Picus canus, Aegolius funereus), Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Monticola saxatilis, Alcedo atthis, Ciconia nigra, Pernis apivorus, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos syriacus, Crex crex, Glaucidium passerinum, Bonasa bonasia, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Picoides tridactylus a Ficedula parva. 

Nepriamo (zmenou vodného režimu) môžu byť negatívne ovplyvnené aj  biotopy európskeho významu Ra6 slatiny s vysokým obsahom báz (kód 7230), Lk4 bezkolencové lúky ( kód 6410) a  Ls7.1 rašeliniskové brezové lesíky (kód 91D0*)  a druhy Vertigo angustiot Vertigo geyeri vyskytujúce sa v prírodnej rezervácii Rojkovské rašelinisko, ktorá je súčasťou SKUEV Veľká Fatra a to zmenou vodného režimu územia, nakoľko navrhovaná trasa diaľnice prechádza iba niekoľko desiatok metrov.     


C. Nedostatočné posúdenie dopadu na územia NATURA 2000.
 

V rámci procesu posudzovania úseku diaľnice „D1 Turany – Hubová” bol ako environmentálne najprijateľnejší variant vyhodnotený variant s tunelom Korbeľka, ktorý minimalizoval vplyv na prírodné prostredie dotknutého územia, chránené a ohrozené druhy či chránené územia národnej sústavy.

Vzhľadom na skutočnosť, že tunel Korbeľka, dlhý takmer 5,7 km, by obchádzal takmer všetky významné prírodné lokality v dotknutom priestore, predpokladáme, že aj vplyv na navrhované územia NATURA 2000 by bol zo všetkých navrhovaných variantov najmenší. S určitosťou to však nie je možné jednoznačne  tvrdiť, nakoľko variant  úseku „D1 Turany – Hubová” s tunelom Korbeľka, ale ani iné varianty diaľnice v tomto úseku neboli posúdené z hľadiska ich vplyvu na územia sústavy NATURA 2000 v súlade s platnou národnou legislatívou a s článkom 6.3 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Podľa článku 6.3 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí s určitou lokalitou alebo nie je pre starostlivosť o ňu nevyhnutný, ale pravdepodobne bude mať na túto lokalitu významný vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inými plánmi a projektmi, bude predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov hodnotenia vplyvov na lokalitu a vzhľadom k ustanoveniam článku 6.4 príslušné národné orgány schvália tento plán alebo projekt iba vtedy, keď sa presvedčia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality a ak je to vhodné, po získaní stanoviska verejnosti. Ods. 4 uvádza, že ak napriek negatívnemu hodnoteniu vplyvov na lokalitu a neexistencii alternatívnych riešení, sa musí plán alebo projekt realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany celkovej spojitosti sústavy NATURA 2000. O prijatých kompenzačných opatreniach bude informovať Komisiu. Ak sa na príslušnej lokalite vyskytuje prioritný typ biotopu a/alebo prioritný druh, jediné dôvody, na ktoré je možné prihliadať, sú tie, ktoré sa týkajú zdravia ľudí alebo bezpečnosti verejnosti, priaznivých dôsledkov prvoradého významu pre životné prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k iným naliehavým dôvodom vyššieho verejného záujmu. Tieto ustanovenia boli transponované do § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v časti A. je zrejmé, že v súčasnosti presadzovaný variant diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová nebol predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na lokality NATURA 2000 z hľadiska cieľov ich ochrany podľa nového zákona EIA, čo je v rozpore s ustanovením čl. článku 6.3 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 

V článku 6.4 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín sa uvádza, že „Ak sa aj napriek negatívnemu odhadu dosahov na lokalitu a pri neexistencii alternatívnych riešení plán alebo projekt musí realizovať z dôvodov vyššieho verejného záujmu, vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia sústavy Natura 2000 bude ochránená. O prijatých kompenzačných opatreniach informuje Komisiu.“. Z citovaného článku vyplýva,  že v prípade, ak projekt, ktorý sa nejakým spôsobom dotýka území zaradených do sústavy Natura 2000 (alebo území, ktoré boli schválené rozhodnutím Komisie ES podľa článku 4.2 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín), má negatívny dosah na lokalitu a neexistuje alternatívne riešenie, môže byť povolený po  splnení podmienok stanovených článkom 6.4 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Inými slovami, k povoľovaniu plánu, alebo projektu, ktorý bude mať negatívny dosah na lokalitu podľa článku 6.4 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín sa môže pristúpiť až vtedy, ak neexistuje alternatívne riešenie plánu, alebo projektu.

Podľa nášho názoru je zrejmé, že k negatívnemu dosahu na uvedené lokality uskutočnením projektu (v súčasnosti presadzovaným variantom diaľnice Turany – Hubová) dôjde, konkrétnejšie je na to poukázané v časti C tejto časti sťažnosti. Nepriamo na to poukazuje i uskutočnené posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorého záverečné stanovisko k stavbe „Diaľnica D1 Martin – Ľubochňa“ vydané MŽP SR č. 1832/02-4.3 dňa 12.11.2002  odporučilo v časti B  (Turany-  Hubová) variant B 1  ( t.j. variant s tunelom Korbeľka). Aj keď pri tomto posudzovaní vplyvov na životné prostredie neboli ešte zohľadnené skutočnosti, vyplývajúce zo Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (viď vyššie), je veľmi vážnou skutočnosťou fakt, že v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ako jednoznačne environmentálne najvhodnejší odporučený variant B1 s tunelom Korbeľka v porovnaní s posudzovaným variantom B2, ktorý bol navrhovaný ako povrchový variant údolím Váhu, s dvoma menšími tunelmi (variant, ktorý je do istej miery totožný s variantom, presadzovaným v súčasnosti).

Z uvedeného je rovnako zrejmé, že pre v súčasnosti presadzovaný variant diaľnice existuje reálna alternatíva, ktorá je z environmentálneho hľadiska omnoho vhodnejšia a to v podobe už uvedeného variantu B1 s tunelom Korbeľka.

V súčasnosti presadzovaný variant diaľnice tak nespĺňa podmienky, na základe ktorých môže dôjsť k jeho povoľovaniu podľa článku 6.4 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – keďže podľa nášho názoru (i podľa uvedeného záverečného stanoviska) bude mať jeho realizovanie negatívny dosah na predmetné lokality - k jeho povoľovaniu by mohlo prísť až pri neexistencii iných alternatív, čo neodpovedá skutočnosti, keďže reálna alternatíva existuje.

Na základe uvedeného by realizácia v súčasnosti presadzovaného variantu diaľnice bola porušením článku 6.4 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

V archívnej dokumentácii ŠOP SR sa nachádzajú doklady o tom, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej  len „MDPaT SR“) bolo už v roku 2005 upozornené na to, že je predpoklad, že realizácia projektu môže negatívne ovplyvniť navrhované územia sústavy NATURA 2000 a posúdenie rozsahu a významnosti vplyvov vyžaduje podrobnejšie zhodnotenie aktivít, spojené s analýzou potenciálnych negatívnych vplyvov na predmet ochrany (stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica k projektu na spolufinancovanie odbornej štúdie výstavby D1 Turany – Hubová z rozpočtu TEN-T č. COPK 1125/05 zo 17.6.2005). Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny v roku 2005 nevydalo deklaráciu podľa prílohy I-B formulára ES k štúdii pre úsek D1 Turany - Hubová navrhovaného projektu, pretože deklaráciu bolo možné vydať len v prípade, že na základe výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo na základe iných skutočností je pravdepodobné, že projekt nebude mať významný vplyv na (navrhované) územia NATURA 2000.

V liste MŽP SR č. 1752/701/2005-5.1 z 21.6.2005 adresovanom MDPaT SR, sekcii cestnej infraštruktúry, odbor ochrany prírody MŽP SR konštatuje, že v už ukončenom posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. nemohli byť (z časového hľadiska) zohľadnené vplyvy na územia, ktoré Slovenská republika v apríli 2004 predložila Európskej komisii ako navrhované územia NATURA 2000 a navrhuje získanie doplnkových podkladov a podrobnejšie posúdenie vplyvov projektu na navrhované územia NATURA 2000, t. j. na priaznivý stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, ako to vyplýva z článku 6 smernice o biotopoch. 

Až dva roky po získaní uvedenej informácie a tri roky od  identifikovania území NATURA v navrhovanej trase Dopravoprojekt, a.s. Bratislava si u firmy Creative s.r.o. Pezinok objednal štúdiu „Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovanej diaľnice D1 Turany – Hubová na územia sústavy NATURA 2000“, ktorá bola odovzdaná v novembri 2007.

Táto štúdia však podľa nášho názoru nemôže nahradiť proces primeraného hodnotenia tak ako si to vyžaduje v článku 6.3 Smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktorá bola transponovaná do ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. (nový zákon EIA) a zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny. V štúdií je viacero výrazných nepresností, vykazuje neúplnosť a neurčitosť a viaceré navrhované kompenzačné opatrenia sú nevhodné, nedostatočné, resp. z praktického hľadiska takmer nerealizovateľné.

Uvedená štúdia nemá oporu v novom zákona EIA ani v zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pri jej posudzovaní absolútne absentovala možnosť verejnosti vzniesť svoje pripomienky a názory, tak ako to umožňuje  smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, a smernica 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenou a doplnenou smernicami 97/11/ES a 2003/35/ES (ďalej len „smernica EIA“).

Z judikatúry Európskeho súdneho dvora okrem iného vyplýva, že inštitúcia povoľujúca projekt môže povolenie vydať len v prípade, že má istotu, že plán alebo projekt nebude mať nepriaznivé vplyvy na integritu územia. I keď sa úrady spoliehajú na najlepšie dostupné vedomosti, nesmie existovať žiadna vedecká pochybnosť; štúdie nemôžu mať medzery, musia byť úplné, podrobné a obsahovať jednoznačné závery. Ak predmetom ochrany dotknutého územia európskeho významu sú tzv. prioritné druhy, vtedy môžu prichádzať do úvahy dôvody, ktoré „sa týkajú zdravia alebo bezpečnosti ľudí, priaznivých dôsledkov primárneho významu na životné prostredie alebo tiež stanoviska Komisie k ďalším nevyhnutným dôvodom vyššieho verejného záujmu“. Pri všetkých týchto prípadoch však musia byť primerane posúdené alternatívne riešenia a schválené tzv. kompenzačné opatrenia na „kompenzáciu“ straty biotopu alebo územia. Kompenzačné opatrenia žiadateľ musí realizovať skôr, ako zničí biotop/územia a Ministerstvo životného prostredia SR v predpísanom formáte o nich musí informovať Komisiu Európskych spoločenstiev.

V už spomenutom článku 6 smernice o biotopoch je uvedené, že projekt možno povoliť, ak neexistujú iné alternatívne riešenia, aj v prípadoch, že bude mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv. Smernica (a rovnako národná legislatíva) umožňuje schváliť projekt len vtedy ak sa jedná o „dôvody vyššieho verejného záujmu, vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy“.   

V prípade výstavby diaľnice D 1 v úseku Turany – Hubová  je stavba realizovaná:

 • v rozpore s trasou odporučenou v záverečnom stanovisku vydanom MZP SR po č. 1832/02-4.3  dňa 12.11.2002,
 • v trase, ktorá neprešla procesom posudzovania podľa nového zákona EIA, čo je v rozpore so smernicou EIA a smernicou Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
 • v trase, ktorá má reálnu alternatívu v podobe trasy odporučenej v záverečnom stanovisku vydanom MŽP SR po č. 1832/02-4.3  dňa 12.11.2002
 • v trase, ktorá nepredstavuje najmenší zásah do území sústavy NATURA 2000.


D.  Odhadovaný vplyv na územia NATURA 2000.
  

Navrhovaná stavba v ktoromkoľvek z predložených variantov bude mať likvidačný vplyv na biotopy a biotopy druhov európskeho a národného významu, ovplyvní rozmnožovanie a prežívanie druhov aj vo vzdialenejších zónach tejto stavby (miesta rozmnožovania, zberu potravy, úkrytov, zimovania), bude mať bariérový efekt na vtáctvo, bude dochádzať k trvalým kolíziám s voľne žijúcimi živočíchmi (kolízie s dopravnými prostriedkami, nárazy vtákov do vysokých a dlhých premostení), dôjde k narušeniu refugiálnej a koridorovej funkcie tohto priestoru, dôjde k šíreniu burinových a inváznych druhov pozdĺž trasy diaľnice a k následným zmenám prírodných spoločenstiev, k pravdepodobnému narušeniu vodného režimu jedinečných chránených území a v neposlednom rade k narušeniu štruktúry a vzhľadu (krajinného obrazu) hornovážskej tiesňavovej krajiny a jej vnímania.

Na uvedenú skutočnosť upozorňujú aj Stanoviská Správy NP Veľká Fatra k predmetnej veci (NPVF/1397/2007, NPVF/1425/2007 zo dňa 28.11.2007, NPVF/1124/21007 zo dňa 13.9.2007, stanovisko Správy Tatranského národného parku č. TANAP/1186/2007, RCOPTŠ/538/2007 zo dňa 26.11.2007, stanovisko Správy NP Malá Fatra NPMF/963/2007/2 zo dňa 29.11.2007, odborné podklady spracované pre ústredie ŠOP SR Banská Bystrica - formuláre pre zisťovacie konanie, Informácia k deklaráciám NATURA 2000 (MŽP SR, sekcia ochrany prírody a krajiny, Bratislava, november 2007).  


E. Povoľovacie konanie
 

Podľa článku 8 smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie sa výsledky konzultácií a informácie získané podľa článkov 5, 6 a 7 smernice musia vziať do úvahy v povoľovacom konaní. Podľa § 38 nového zákona EIA pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k činnosti. Zároveň povoľujúci orgán nemôže bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania.

Z textu územného rozhodnutia (príloha č.4) nie je možné zistiť ako a či vôbec povoľujúci orgán pri rozhodovaní prihliadal na obsah záverečného stanoviska. Naopak, v texte územného rozhodnutia sa ani len nespomína, že posudzovanie prebehlo, ani to, že záverečné stanovisko odporúčalo iný variant než ten, na ktorý bolo vydané územné rozhodnutie.

Takýto postup je v rozpore s článkom 8 smernice Rady 85/337/EHS aj s § 38 nového zákona EIA.  


F. Ďalšie dôležité skutočnosti.

Európska komisia začala proti Slovenskej republike viaceré konania podľa článku 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva z dôvodu (1) netranspozície smernice a nenotifikácie smernice, (2) nenáležitej transpozície smernice alebo (3) nesprávnej aplikácie smernice.  Neriešenie uvedených nedostatkov v transpozícii smerníc, navodzuje situáciu, že aj pri dodržaní právnych predpisov platných v SR, do ktorých boli uvedené smernice transponované, v dôsledku zlej transpozície, dochádza v praxi k ich porušovaniu.

V súvislosti s realizáciou trasy diaľnice ide o nasledovné prípady :  

Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva zmenenej a doplnenej ďalšími smernicami a čl. 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín:

 • Číslo konania: 2006/2141;
 • Číslo konania: 2006/2153;

Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie:

 • Číslo konania: 2007/2385;

Všetky územia európskeho významu  identifikované v uvedenej trase diaľnice boli rozhodnutiím Komisie z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít  európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne zaradené do siete NATURA 2000.  

  • SKUEV0253 Rieka Váh
  • SKUEV0252 Malá Fatra
  • SKUEV0238 Veľká Fatra
  • SKUEV0243 Rieka Orava

Z  uvedeného vyplýva, že v čase povoľovania činnosti v uvedených územiach musela  SR v súlade s prípadom C 117/03 (Dragaggi ), uplatňovať až do ich zaradenia do siete NATURA 2000 uvedeným rozhodnutím, ustanovenia článku 6 ods. 2. Smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Vo vzťahu k SKCHVU013 Malá Fatra je potrebné poznamenať, že SR do dnešného dňa nezabezpečila podmienky ochrany a vymedzenie hraníc uvedeného chráneného vtáčieho územia, hoci tak mala urobiť ku dňu vstupu do EU.

G. Záver 

Na základe uvedených faktov konštatujeme, že: 

1. Stavba Diaľnica D1 Turany – Hubová predstavuje značný zásah do území sústavy NATURA 2000, pričom existujú iné varianty riešenia, ktoré by tento zásah podstatne zmiernili. 

2. Pri povoľovaní stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová nebolo zohľadnené záverečné stanovisko vydané MŽP SR 12.11.2002, čím bola porušená smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 a zákon č. 26/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

3. Platnosť záverečného stanoviska vydaného MŽP SR 12.11.2002 bola predĺžená v rozpore s novým zákonom EIA, pretože v čase vydania rozhodnutia o predĺžení došlo k podstatným zmenám navrhovanej činnosti (nové trasovanie diaľnice) ako aj podmienok v dotknutom území (zmenili sa podmienky ochrany prírody). 
 

Žiadame preto Európsku investičnú banku, aby prehodnotila svoje stanoviská k financovaniu projektu "Slovak Motorways (PPP) D1 Phase I", pokiaľ nebude vykonané nové posúdenie vplyvov Diaľnice D1 Turany – Hubová na životné prostredie v súlade s platnou národnou legislatívou a komunitárnym právom Európskych spoločenstiev. 

Zároveň vyzývame Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby pozastavili financovanie projektu "Slovak Motorways (PPP) D1 Phase I" a  zabránili tak vykonaniu takých krokov, ktoré by viedli k predurčeniu trasovania Diaľnice D1 Turany – Hubová, pokým nebude vykonané nové posúdenie vplyvov na životné prostredie.  

Rovnako žiadame Európsku komisiu, aby prehodnotila svoje stanovisko k uvedenému projektu, pokiaľ nebudú uvedené porušenia národnej legislatívy a komunitárneho práva napravené. 
 

S pozdravom, 

Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA
Miroslav Demko, výkonný riaditeľ, SOS BirdLife Slovensko
Ján Topercer, odborný pracovník, Botanická záhrada UK Bratislava 
 
 
 

Prílohy:  
(d1_turany_hubova_prilohy.zip

 1. Záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie k stavbe „Diaľnica D1 Martin – Ľubochňa“
 2. Rozhodnutie MŽP SR  č. 8344/06 – 7.3./ml zo dňa 8.8.2006 o predĺžení platnosti záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie k stavbe „Diaľnica D1 Martin – Ľubochňa“ do 1.2.2008
 3. Grafická príloha k dokumentácii pre územné rozhodnutie "Diaľnica D1 Turany - Hubová" – navrhovaná trasa
 4. Rozhodnutie Mesta Ružomberok č. SP 4050/2007-TA1-1-Ta zo dňa 18.1.2008 o umiestnení stavby Diaľnica D1 Turany – Hubová (územné rozhodnutie) 
 5. Variantné riešenie "Diaľnice D1 Turany – Hubová"


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva na zastavenie financovania diaľnice D1 Turany - Hubová
14.11.2010 20:03 | Jarmila Stankovianska

Som proti akému koľvek zastaveniu výstavby diaľnice Turany-Hubová, nakoľko v zejto oblasti žijem už 18 rokov a je to pre mňa a moju rodinu utrpenie. Mám pocit že v našej krajine sa na nás ľudí a na náš život nepozerá až tak ako by sa malo. Vždy sa nájde niečo prednejšie ako človek.
Ad: jednoducho ja - Výzva na zastavenie financovania diaľnice D1 Turany - Hubová
22.5.2009 15:30 | Roman Havlicek

Ano, tych projektov je naozaj vela, ale asi si myslel tuto mapu:
http://www.bankwatch.org/billions/
Ad: Výzva na zastavenie financovania diaľnice D1 Turany - Hubová
22.5.2009 13:38 | jednoducho ja

podporujem tuto peticiu len na podotknutie nie je to jediny projekt tohto druhu ktory podporuje EIB, europska institucia ktora sa asi nestotoznuje so zasadami alebo principmi EU ako su napr ochrana ZP a pod. Tychto prejktov je min 50 viac na greenpeace.skPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (3)

 


Čítajte tiež:
Diaľnica porušuje legislatívu, EIB a EBRD by ju nemali financovať


Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy:
Európska únia
Rozvoj
Ekonomika
Štátna správa
Právo
Ochrana prírody
Doprava

Súvisiace regióny
Turany


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt