spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku

Ministerstvo kultúry predložilo návrh novely zákona o štátnom jazyku. Navrhujeme, aby boli zo zákona o štátnom jazyku vypustené tie ustanovenia, ktoré predstavujú neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry, do slobody prejavu a do slobody podnikania a to najmä v nasledovných oblastiach: používanie jazyka v masmédiách, na kultúrnych podujatiach, na verejných zhromaždeniach, na pamätníkoch a na pamätných tabuliach, v nápisoch, reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Ďalej navrhujeme, aby neboli zavedené pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku a aby zo zákona o používaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie, podľa ktorého používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom.

Hromadnú pripomienku možno podporiť do 5. decembra 2008.


Text pripomienky:

Ministerstvo kultúry SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (MK-3972/2008-10/15844). Návrh je zverejnený tu a tu. K návrhu zákona predkladáme nasledujúce pripomienky:


1.V čl. I sa navrhuje nové znenie bodu 20:
„20. § 5 sa vypúšťa“.

Zdôvodnenie: Návrh zákona obsahuje novú úpravu § 5 zákona o štátnom jazyku, ktorý sa zaoberá používaním štátneho jazyka v masmédiách, na kultúrnych podujatiach, na verejných zhromaždeniach, na pamätníkoch a na pamätných tabuliach. Používanie jazyka v týchto oblastiach považujeme za vec slobodného rozhodnutia každého používateľa a reguláciu týchto oblastí prostredníctvom zákona o štátnom jazyku za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry a do slobody prejavu. Týka sa to tak súčasnej úpravy, ako aj navrhovanej. Preto navrhujeme § 5 zo zákona úplne vypustiť.


2.V čl. I sa navrhuje nové znenie bodu 26:
„26. V § 8 sa vypúšťa ods. 6.“

Zdôvodnenie: Návrh zákona obsahuje novú úpravu § 8 ods. 6, ktorý sa zaoberá používaním štátneho jazyka a iných jazykov v nápisoch, reklamách a oznamoch určených pre informovanie verejnosti. Úprava sa týka predovšetkým súkromných subjektov. Používanie jazyka v týchto oblastiach považujeme za vec slobodného rozhodnutia každého subjektu a reguláciu týchto oblastí prostredníctvom zákona o štátnom jazyku za neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry, do slobodného podnikania a do slobody prejavu. Týka sa to tak súčasnej úpravy, ako aj navrhovanej. Preto navrhujeme ods. 6 z § 8 úplne vypustiť.


3.V čl. I sa navrhuje vypustiť bod č. 29.

Zdôvodnenie: Bodom č. 29 sa má do zákona o štátnom jazyku vložiť nový § 9a, ktorým sa zavádzajú pokuty za nedodržiavanie zákona. Považujeme za neopodstatnené vynucovať správne používanie štátneho jazyka prostredníctvom finančných pokút.


4. Čl. IV. sa vypúšťa.

Zdôvodnenie: Článkom IV. sa má zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín vypustiť § 6, podľa ktorého „Pri uplatňovaní tohto zákona platí, že používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“  Dôvodová správa označuje toto ustanovenie za nadbytočné, pretože aj zákon o štátnom jazyku obsahuje termín „jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka“, ale nie je v ňom explicitne uvedené, že sa zaň považuje český jazyk a príslušná úprava sa netýka používania českého jazyka v úradnom styku, ale v televíznom a rozhlasovom vysielaní a na kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatiach.  


Všetky 4 pripomienky sa predkladajú ako zásadné.


V prípade, že našim pripomienkam nebude vyhovené, zastupovať signatárov hromadnej pripomienky v rozporovom konaní sú splnomocnení:
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Dušan Sloboda, Ďumbierska 18, 080 01 Prešov
Ľuboš Mikuška, Pod Papierňou 49, 085 01 Bardejov
Robert Lifka,Trenčan, M.R. Štefánika 391/10, Trenčín
Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava
Gizella Szabómihály, Ciližská Radvan 295, 930 08***

Signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, editor mesačníka Konzervatívne listy a editor webstránky www.konzervativizmus.sk
Michal Kaščák, hudobník
Kálman Petőcz, politický analytik, bývalý diplomat
Peter Zajac, Občianska konzervatívna strana
Ľuboš Mikuška, právnik
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac, Bratislava
Peter Osuský, Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana
Eva Polakovičová, Občianska konzervatívna strana
Svetozár Gavora, Občianska konzervatívna strana
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Jozef Mečiar, SDKÚ-DS
Robert Lifka, Trenčan
Martin Alušic, poslanec mestského zastupiteľstva Ružomberok
Jakub Kratochvíl, geograf, web editor

Ing.Jaroslav Dunaj, manažér kvality a občiansky aktivista, Vráble
Gizella Szabómihály, Ciližská RadvanPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
18.4.2009 07:01 | János Bogoly

Pripájam sa svojim virtulnym podpisom. Dobre platení poslanci by sa namiesto takýchto nezmyslov a plesnivých otázok mali skôr zaoberať blížiacou sa ekonomickou katastrofou - ako nej čeliť a neplytvať energiu a naše peniaze na zakrývajúce manévry.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
16.4.2009 15:44 | Dávid Badin

Pripájam sa k hromadnej pripomienke. Ako hovoria lingvisti - vývoj jazyka je prirodzená vec a nemala by byť umelo a nasilu ovplyvňovaná (a už vôbec nie politikmi!!!). Neviem prečo politici rozhodujú o veciach,ktorým nerozumejú, a nedávajú na názor odborníkov. Zároveň mi táto situácia veľmi pripomína Orwellovu knihu "1984".
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
11.12.2008 19:18 | Tihamer Zilizi


Podporujem svojim podpisom
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
9.12.2008 17:56 | Tunde Fabian

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
9.12.2008 11:45 | prof. Jaroslav Janáček

Připojuji se k hromadné připomínce.
Snahy omezovat používání dalších jazyku vede jen k větší izolaci daného národa, obtížnějšímu získávání jazykových dovedností a tím i k horšímu uplatnění se na mezinárodním trhu práce a případně k horšímu přístupu k vzdělávání.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 22:02 | Ing.Štefan Hlinický

Súhlasím v plnom rozsahu s návrhom novely zákona o štátnom jazyku.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 16:53 | Roland Obertin

Pripajam sa k navrhu.Konecne niekto
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 16:47 | Zsuzsa Sárközy

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 14:16 | Attila Katona

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 14:11 | Zuzana

Trapna vlada, trapny zakon
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
8.12.2008 13:11 | Zsuzsanna Benkó

Dokedy sa budú nasi vládni "politici" zaoberat s takými otázkami namiesto riesenia váznych ekonomických, financných, adt. problémov????
Nie je im jedno, akým jazykom hovoríme medzi sebou?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
7.12.2008 22:04 | Agnes Kováčová

Pripájam sa k hromadnej pripomienke.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
7.12.2008 01:04 | Július Hrala

Pripájam sa k hromadnéj pripomienke
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
6.12.2008 21:02 | Róbert Králik

Všetky tieto snaženia smerujú na znemožnenie podnikania v oblasti médií (TV, rádio) v národnostne zmiešaných oblastiach.
My memôžeme vysielať len s tým, že budeme všetko prekladať, a z Maďarska kľudne vysielajú a žijú z reklamy od našich podnikateľov, lebo napríklad v Komárne počúva maďarské stanice okolo 70% ľudí.
Je to nezmysel, na agličtinu nikto nepozerá krivo, len tá maˇdarčina, a tí naši maďari...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
5.12.2008 19:55 | Peter Fülöp

Kazdy stat, ktory ma zakon o statnom jazyku v dnesnej dobe je sovinisticky a zasluzi si zanik! Preco neexistuje zakon o ludskej dostojnosti a prave jedinca dostojne zit a zomriet?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
5.12.2008 15:56 | Gabriel Ottmár

Poslanci, ktorí vymysleli zákon o štátnom jazyku, útočia úplne nekryte na používanie maďarského jazyka a výhradne len toho, lebo im nevadia pomenovania ako Tatralandia, Snowland, Aquapark,Buisniscentrum inzeráty výlučne v anglickom jazyku kde je podmienka ovládania anglického jazyka, ale keď je tou podmienkou ovládanie maďarského jazyka, tak hovoria o diskriminácii a pod. Je toho veľa každému je jasné, ža v zúfalej snahe zabrániť používaniu maďarského jazyka sú schopní przniť aj slovenčinu. V snahe ochrániť slovenské deti vyžadujú používania slovenčiny v rozprávkach a programoch pre deti, ale že nútia tiež deti z maďarskej komunity rozprávať a používať pre nich zatiaľ cudzí jazyk slovenský, tých chrániť netreba. Preto hovoria politici o občanoch prvej a druhej kategórie a podľa toho vyzerá aj ústava.
Pripomienkovanie cez portál právnych predpisov
5.12.2008 14:26 | Ondrej Dostál

Pripomienkovanie cez portál je naozaj problematické. Pripomienku nemožno predložiť ako zásadnú. Iba to tam dopísať do textu, ale v type pripomienky sa zobrazuje ako obyčajná. Ako zástupcu verejnosti možno dať iba zaregistrovaného užívateľa portálu. Vytvoril som ešte jednu identickú pripomienku na portáli: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.asp x?instEID=-1&matEID=748&mrEID=33881
Ako zástupcu verejnosti zaregistrovaného na portáli som tam dal aspoň seba. A všetkých zástupcov verejnosti som uviedol v rámci ďalšej "pripomienky". Nech to tam majú aspoň v takejto podobe.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
5.12.2008 14:02 | Anton Kučík

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
5.12.2008 13:27 | Noro Brázda

Pán Milan, na stránke portálu právnych predpisov by sa každý podporovateľ musel najskôr zaregistrovať, čo je zbytočná bariéra (bližšie o tom písal Ondro Dostál v auguste: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=383090). Pokiaľ viem, tak Ondro mal technický problém zaradiť hromadnú pripomienku na portál, Vám sa nedarilo priradiť k pripomienke splnomocnencov (technické problémy a zložitosť patria medzi výhrady k inak dobre myslenému portálu právnych predpisov). V každom prípade, možnosť pripomienkovať zákony cez CN či iné weby je aj naďalej plnohodnotná alternatíva.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku
5.12.2008 12:37 | Lukáš Milan

Ospravedlňujem sa, ale akosi sa mi nepodarilo v dokumente vytvoriť zástupcov verejnosti. Portál bol nejak proti. Neviem, čo sa stalo. Hádam to nebude veľká prekážka.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (34)

 


Čítajte tiež:
Do zákona o štátnom jazyku sa dostane možnosť používať český jazyk v úradnom styku
Príloha k hromadnej pripomienke: Legislatíva týkajúca sa novely zákona o štátnom jazyku


Súvisiace témy:
Politika
Demokracia
Právo
Kultúra
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt