spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zámer výstavby na Tranovského Petícia proti výstavbe bytového domu na Tranovského ulici

My, podpísaní občania,

žiadame pána primátora Bratislavy Ing. arch. Andreja Ďurkovského, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, pána starostu MČ Bratislava - Dúbravka Ing. Jána Sandtnera, Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Dúbravka, aby nesúhlasili s likvidáciou zelene a detského ihriska na pozemku medzi ulicami Tranovského a Cabanova, aby nepovolili odpredaj dotknutého pozemku na parcele č. 1130/8 investorovi, aby svojim konaním neznemožnili realizovať v plnom rozsahu zámery nového Územného plánu Bratislavy, t.j. zachovanie súčasnej zelene a umožnili tak všetkým skupinám občanov tu žijúcich, ich plnohodnotné využívanie ako verejnej zelene a miesta na šport pre naše deti. Aby neboli ľahostajní voči potrebám a požiadavkám občanov na normálne životné prostredie. Ďalej žiadame, aby aktualizovali územný plán a pozemok na parcele č. 1130/8 bol v územnom pláne hlavného mesta vedený ako druh pozemku „Ostatné plochy“ a jeho využitie bolo definované ako pozemok, ktorý slúži pre športové a rekreačné účely (športové ihriská) a uličná a sídlisková zeleň.


Dôvody pre uvedené požiadavky sú nasledovné:

 • Ide o pozemok ohraničený Tranovského a Cabanovou ulicou, parcela č. 1130/8, o výmere 8456 m2. v Bratislave, k.u. Dúbravka, na ktorom sa nachádza pieskovisko, dve asfaltové ihriská a sídlisková zeleň.
 • Táto plocha je vedená v katastrálnej mape hlavného mesta, ako „zastavané plochy a nádvoria“ a využitie tohto pozemku je definované ako pozemok, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – cestné, miestné a účelové komunikácie a ich súčasti okrem diaľníc a rýchlostných ciest.
 • Táto plocha je vedená v územnom pláne hlavného mesta, ako stabilizované územie a v stabilizovaných územiach podľa tohto plánu sa má  zeleň zachovávať a dopĺňať a nie likvidovať.
 • Územný plán hlavného mesta nepočíta s výstavbou na Tranovského ulici.
 • Revitalizácia pieskoviska na Cabanovej ulici je podľa stanoviska MÚ MČ Bratislava - Dúbravka (č. 3361/08) naplánovaná v III. etape t.j. do konca roka 2010.
 • Ide o jedno z mála miest v tejto husto obývanej lokalite umožňujúce svojou rozlohou a polohou aktívny oddych občanov, najmä našich detí. Je to miesto, ktoré aj v zimných mesiacoch využívajú  deti na zimné športy.
 • V Programovom vyhlásení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007 -2010 v časti Bývanie, doprava a životné prostredie bod 3. je uvedené: Investičnú výstavbu riadiť tak, aby nenastalo ďalšie zahusťovanie sídliska. Usmerňovať ju do okrajových častí a na voľné dosiaľ nevyužívané plochy (sektor XIII - záhrady pod ihriskom, Hrubá lúka, Dúbravčice, Krčace).
 • V Programovom vyhlásení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007 -2010 v časti Rozvoj športu, rekreácie bod 2. je uvedené: Dobudovať detské ihriská, športoviská ...
 • Starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner sa pre Bratislavské noviny vyjadril, že Dúbravku nechce zahusťovať. ... Výstavba by mala byť v okrajových častiach, kde je ešte miesto, aby sme zachovali v Dúbravke aj zeleň,“ (článok: Výstavba v Dúbravke sa vraj nedá zastaviť 16.11.2007).
 • Vo volebnom programe primátora Bratislavy Ing. arch. Andreja Ďurkovského je uvedené, že bude v súčinnosti s občanmi starostlivo a dôsledne posudzovať vplyv stavieb v hlavnom meste na zeleň a životné prostredie a dobuduje postupne vybrané detské ihriská na sídliskách.
 • Hlavný architekt hlavného mesta Bratislava prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. sa pre Dúbravské noviny vyjadril, že Dúbravka už ďalšie veľké obytné domy nepotrebuje a je potrebné maximálne chrániť vnútrosídliskovú zeleň, ktorej má Dúbravka málo.
 • Starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner sa pre Bratislavské noviny vyjadril, že počet bytov v mestskej časti je v súčasnosti postačujúci (článok: Bývalú pekáreň Dúbravanka zrejme zbúrajú (19.9.2008)).
 • V posledných rokoch prebehlo v dotknutej lokalite výrazné zahusťovanie, postavilo sa 5 nových bytových domov a v nich pribudlo spolu 195 bytov. (Tranovského 55: 26 bytov; Tranovského 57: 35 bytov; Tranovského 47-51: 24 bytov; Cabanova 13/A-D: 56 bytov; Cabanova 13/E-G: 54 bytov)  a  aktuálne prebieha ďalšie zahusťovanie formou nadstavieb už existujúcich bytových domov. Nadstavbou na domoch na Cabanovej ulici vzniklo 40 nových bytových jednotiek (Cabanova 10-12: 12 bytov; Cabanova 1-9: 10 mezonetových bytov; Cabanova 14-20: 18 bytov) a ďalších 47 bytových jednotiek na Cabanovej ulici a ulici Pri kríži je vo výstavbe(Cabanova 11-13: 12 bytov; Cabanova 22-26 a Pri kríži 8-12: 35 bytov). Pripravujú sa nadstavby ďalších bytových domov na Tranovského a Homolovej ulici. Ďalšia intenzívna výstavba prebieha aj v tesnej blízkosti, v lokalite Brižite. Preto nevidíme opodstatnenie pre stavbu nového obytného domu v takto prehustenej lokalite a navyše na úkor zelene.
 • Pokus „vtesnať“ ďalšiu bytovú jednotku do malého priestoru prinesie aj zhoršenie dopravnej situácie a ďalšie komplikácie pre obyvateľov blízkych bytoviek. Vo večerných hodinách tu parkuje veľa vozidiel a to nie sú ukončené ďalšie nadstavby na Cabanovej ulici a ulici Pri kríži a nové byty, ktoré tu vznikli ešte nie sú všetky obývané. Vodiči začínajú parkovať v strede komunikácie. Temer všetky nové parkovné miesta prislúchajúce k novým bytom v nádstavbách sa vytvorili likvidáciou zelených plôch-trávnikov. Pre nedostatočnú parkovaciu kapacitu majú komplikovaný prístup k obytným domom aj vozidlá záchrannej služby a čistiace mechanizmy hlavne v zimnom období.

Vzhľadom na to, že výstavba novej bytovky na Tranovského ulici na parcele č. 1130/8 nie je v Územnom pláne hlavného mesta, my, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností žiadame primátora mesta a mestské zastupiteľstvo, aby vydali negatívne záväzné stanovisko k investičnému zámeru a neumožnil odpredaj pozemku a následnú výstavbu bytového domu v tejto lokalite.


Petíciu podáva petičný výbor:

MUDr. Silvia Rychlá, Cabanova 5, 841 02 Bratislava – poverená na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu  
Ing. Vladimír Štekláč, Cabanova 5, 841 02 Bratislava
JUDr. Jozef Nedbal, Cabanova 9, 841 02 Bratislava
RNDr. Mária Tóthová, Tranovského  39, 841 02 Bratislava

V Bratislave, 10.10.2008

Zámer výstavby na Tranovského Zámer výstavby na Tranovského Zámer výstavby na Tranovského


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti výstavbe bytového domu na Tranovského ulici
19.10.2009 02:48 | Maďarová Lýdia

Som zásadne proti tomu,aby sa zelené porasty,ktoré sú v naších mestách už len vzácnosťou,ešte viac likvidovali a ostávali len pre obyvateľov a deti len betonové plochy.Pomály fakt bude pravdou,že sa budú nielen kone pásť na betóne,ale aj deti sa hrať...
Petícia proti výstavbe bytového domu na Tranovského ulici
23.12.2008 11:21 | Vladimír Štekláč

V mene petičného výboru sa chcem poďakovať všetkým, ktorí podporili našu petíciu a zaželať Vám príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkovPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS