spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov

Petícia za stiahnutie návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, za novelu zákona o rodičovskom príspevku a za ďalšie zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov.

V poslednom období sme svedkami neprofesionálneho a nesystémového prístupu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré mätie verejnosť svojimi vyhláseniami, nekonkrétnymi návrhmi a sľubmi, ktoré sa nakoniec neplnia a vyúsťujú do návrhov zákonov, ktoré namiesto riešenia problémových oblastí prinášajú ešte viac nejasností, diferenciácie, byrokracie a neústretovosti voči rodinám. Napriek veľkému množstvu kritických hlasov  na nekoncepčnosť rodinnej politiky  nie sme svedkami žiadnej nápravy či trendu, ktorý by nás presvedčil o tom, že riadenie rodinnej politiky sa deje premyslene a v prospech tých, ktorých sa týka- teda rodičov.

Únia materských centier, ako celoslovenská organizácia, zastupujúca viac ako 70 materských centier na Slovensku a v nich tisícky rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke preto organizuje túto petíciu s cieľom, zastaviť protirodičovské právne úpravy a naštartovať odborné kroky pre podporu rodiny na Slovensku.

Preto:

  • Žiadame Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o stiahnutie návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa v plnom rozsahu, keďže svojim obsahom neprispieva k vytváraniu podporujúcich podmienok na zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov a absolútne nevychádza z ich potrieb.
  • Žiadame o naplnenie sľubu p.ministerky Viery Tomanovej, na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka až k výške sumy minimálnej mzdy.
  • Žiadame zachovanie nároku na rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť a rovnaké podmienky na jeho čerpanie pre rodiča, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou.
  • Žiadame zvýšenie príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o postihnuté dieťa do 6 rokov veku.
  • Žiadame o predĺženie zákonnej doby na prihlásenie sa matky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni na 60 dní s nárokom na spätné plnenie, prípadne inú úpravu podmienok preukazovania nárokov na sociálne dávky a príspevky počas materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré budú automatizované, zjednodušené a systémové.
  • Žiadame o vypracovanie konkrétnej, zrozumiteľnej, jasnej a odborne podloženej koncepcie rodinnej politiky na Slovensku  s následným zapracovaním do legislatívy SR.


Zdôvodnenie jednotlivých požiadaviek:

1. Návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa  diferencuje rodičov, ktorí sa rozhodnú pracovať pred dovŕšením tretieho roku života svojho dieťaťa. Návrh pritom nezohľadňuje formu pracovného úväzku, miesto vykonávania práce, znevýhodňuje rodičov, ktorí uprednostnia osobnú starostlivosť inej osoby a najmä rodinného príslušníka  o dieťa pred inštitucionálnou kolektívnou starostlivosťou, čo okrem iného nerešpektuje najlepší záujem dieťaťa pri jeho citovom a fyzickom vývoji. Návrh znevýhodňuje rodičov detí s postihnutím, ktorí majú zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa, a teda aj zvýšenú potrebu o zabezpečenie doplňujúceho príjmu do rodiny. Naviac sa zavádza neprijateľné a ponižujúce byrokratické preukazovanie nákladov na starostlivosť o dieťa.
Návrh nekorešponduje s vyhláseniami vlády o podpore presadzovania princípov rodovej rovnosti, má demotivačný účinok na participáciu (najmä žien) na trhu práce a je nepochopiteľný  v kontexte s Národným programom reforiem, kde je jednou z priorít zvýšenie participácie žien a znižovanie rozdielov medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti a miezd. Zákon preto v navrhovanej podobe pokladáme za zbytočný a zlý.

2. Pokiaľ minister vlády verejne prisľúbi zvýšenie príspevku, v tomto prípade rodičovského príspevku, ktorý už dlhodobo neodráža reálne potreby jeho poberateľov, ( čo okrem iného potvrdil aj osobitný dotazníkový prieskum organizovaný MPSVaR v roku 2007) je principiálnou vecou, aby bol takýto sľub dodržaný. Suma, ktorú v súčasnosti rodičia dostávajú počas obdobia starostlivosti o dieťa je za súčasných ekonomických a spoločenských podmienok veľmi nízka a neodzrkadľuje spoločenský prínos poskytovanej starostlivosti. Pritom mať dostatok detí, ktoré sú vychovávané v slušných a harmonických podmienkach, je v strategickom záujme každej krajiny. Súčasná demografická situácia a najmä jej vývojové trendy (materiál MPSVaR z júna 2006- „Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v SR") – znižujúca sa plodnosť, pôrodnosť a prirodzený prírastok obyvateľstva, či starnutie obyvateľstva sú dostatočnými dôvodmi, aby vláde SR situácia rodín a ich potreby neboli ľahostajné.

3. Slobodné rozhodovanie sa rodičov o dĺžke a miere osobnej celodennej starostlivosti o dieťa ako aj ich motivácia na doplnkovú zárobkovú činnosť bez toho, aby dieťa zverili do inštitucionálnej starostlivosti, boli a sú progresívnym prvkom zákona o rodičovskom príspevku a odrážali právo na slobodnú voľbu a realizáciu povolania v súlade so slobodným rozhodovaním realizovaným  v rámci súkromného a rodinného života. Jeho opätovné krátenie či rušenie pre pracujúcich rodičov pokladáme za niekoľko krokov späť.

4. Žiadame o zvýšenie osobitných príspevkov pre rodičov s deťmi s postihnutím. Okrem psychického a fyzického zaťaženia bojujú aj s osobitnými výdavkami na deti, ktoré majú špeciálne potreby, pritom zvýšená rodičovská starostlivosť o tieto deti pre mnohé z nich znamená obrovský prínos pre ich ďalšie neskoršie zaradenie sa do spoločnosti.

5. Zákonná lehota 15 dní od pôrodu pre prihlásenie sa matky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, osobné preukazovanie dožitia sa 28 dní narodeného dieťaťa a množstvo ďalších termínov, nerešpektujúcich potreby a záujmy rodičky i novonarodeného dieťaťa, neprehľadnosť a množstvo administratívnych povinností, ktoré nie je možné vybaviť na jedenkrát a na jednom mieste , strata oprávnených nárokov na dávky kvôli nesplneniu týchto termínov, to všetko vnímame akošikanózne opatreniaa ako pokusy minimalizovať výdavky štátu v prospech rodičov.

6. Záleží nám na rodinách a na poznaní, že na nich záleží i vláde SR. Ak vláda bude poznať potreby a problémy rodín s deťmi od ich založenia rodiny až po fázy, kedy rodičia vychovávajú tínedžerov a podporujú ich v štúdiu, bude schopná hľadať optimálne riešenia aj s ohľadom na budúcnosť týchto detí a ich rodičov ako seniorov. Nechceme čiastkové riešenia, valorizácie a stratégie, ktoré nie sú napĺňané konkrétnymi opatreniami, zákonmi a budovaním prostredia priateľského k rodinám. Chceme mať jasnú víziu, kam sa rodinná politika chce a bude uberať, aby jednotlivé kroky vlády pri jej napĺňaní mali jasný cieľ, nástroje i prostriedky.


Petíciu iniciovala a vo vzťahu k orgánom verejnej správy jej signatárky a signatárov zastupuje Únia materských centier, o.z., Godrova 6, 811 06 Bratislava.

Osoby oprávnené zastupovať Úniu materských centier v styku s orgánmi  verejnej správy:

Ing. Miloslava Kvasnicová, Rozkvet 2078/166, 017 01 Považská Bystrica
Mgr. Beata Dúczová, Bučinová 14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

 

My, dolupodpísaní občania a občianky týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyjadrujeme súhlas s touto petíciou a vyslovujeme jej podporu plnom rozsahu.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
18.9.2017 15:27 | mark

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 € do 100 mil. €. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
18.9.2017 15:27 | mark

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 € do 100 mil. €. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
19.11.2010 21:37 | Barbora

Neda sa vyzit poriadne zo 256 eur mesacne, niektori tvrdite, ze zo 190 eur by to bolo uz nemozne...A co mame povedat my? Ti, ktori, nemali moznost pracovat. Som studentkou vysokej skoly, otehotnela som necakane, takze som nemala moznost pracovat. Poberam mesacne 160 eur a poviem vam, je t obieda, nestaci mi to mesacne na moju 5 mesacnu dcerku, nehovoriac o tom, ze mi nic neostane a keby som nemala rodicov, ktori mi pomozu, tak som hadam niekde na ulici.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
30.10.2010 19:27 | Monika Bekešová

Súhlasim s peticou nechcem aby sa znizovala mam dve maličké deti a na krku hypotéku. Ako mám vyžiť.Spamätajte sa poslanci čo mám nechať deti v jasliach a ísť do práce aby sme nejako prežili. Čo potom vyrastie z mojich detí ked nebudú mať odo mňa výchovu už od narodenia, ale budú ich vychovávať cudzí ľudia. Ja som roky pracovala odvádzala štátu poctivo peniaze a teraz čakám, že sa o mňa štát postará. Nielen peniaze drať ale aj dať.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
11.10.2010 23:35 | lucia cvanova

aj ja potrebujem ten zviseny prispevok lebo som sama na dve deti a neviem ako to splatim ked som sama a oteckovia ani prstom na rucickach nepohnu ci potrebujem peniaze a moji rodicia ma tiez nebudu podporovat a vyhodia ma na ulicu
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
7.10.2010 22:07 | JUDr.Jana Škulcová

Dobrý deń, týmto chcem podporiť petíciu za zachovanie dvojstupňového rodičovského príspevku. Nech sa hanbí táto vláda za to čo robí, že ruší to, čo konečne pre SLovesko predchádzajuca vláda urobila konečne urobila pre mamičky matersku dovolenku príjemnejšou aj vĎaka tomu, že podla zásluhy matky pred pôrodom stanovila výšku rodič.príspevku. KOnečne bol nastolený systém, ktorý ocenil matky, ktoré materstvo odkladali do vyšiieho veku, len aby doštudovali, začali pracovať, vyšplhali sa na aký taký štandard, aby dokázli uživiť svoje buduce deti a táto vláda ich chce takto teraz potupiť a odmeniť žobračenkou a zrušiť to, čo konečne udržalo rodinu na rodičovskej dovolenke ako tak pri živote, aby nechodila po žobraní, aj keĎ na Čechov sa to nechytá. Hanbite sa pani premierka, matka jednej dcéry, nepochopím ako sa matka nemôže vedieť vžiť do role Ďalších vzdelaných matiek, ked by mala vedieť čo študium a práca obnáša, zrejme ste neštudovali náročnu vysokú školu, ale ste ju odflákli a preto to z VAšej strany tak vyzerá. Bo keby ste sa dobre namakali na výške a v zamestananí, pochopili by ste , čo je aj na rodičovskom príspevku systém zásluhovosti a nikdy by ste nemohli uvažovať o jeho zrušení a zrovnoprávnení matiek lajdáčok s takými, ktoré išli od roka dieťaťa do práce, len aby niečo prerobili a mohli mať aj druhé dieťa. Veď práve tieto matky Vám svojimi odvodmi naplnili štátnu kasu, nie tie, čo sedia celý život doma pri 6 lebo 7 deťoch, česť výnimkám, ktoré to nezneužívajú.HAnbite sa za VAše konanie a návrhy.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 22:43 | Veronika Feketeová

Pripájam sa k petícii,je to strašné,mám 2 a pol mesačnú dcérku,ktorú už nekojím a musím kupovať mlieko čo nestojí pár eur,k tomu ešte aj plienky,oblečenie z čoho detičky rychlo vyrastú.Aj tých 256 eur čo schválili ledva stačí a oni to chcú znížiť,nie sú normálny,čo potom čakajuú že vyrastie z detí keď budú musieť mamičky ísť robiť?Priala by som ľuďom v parlamente byňa našich miestach,oni určite nemajú núdzu o nič tak nech neukracujú mamičky a ich deti.HANBITE SA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 20:22 | Daniela Brdova

Plne suhlasim s peticiou a je mi velmi luto ,že naš štat siaha po usporne opatrenia tam kde by mal najviac pomahať.Nemam slov,nech to vysvetlia našim detičkam ked budu chodit po susedoch zatial čo my budeme niekde pracovat aby sme zaplatili učty.SMUTNE.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 12:06 | Andrea Eštoková

Plne súhlasím s petíciou.Táto vláda úplne zavádza verejnosť o akože zvyšovaní rodičovského príspevku.Fakt to zníženie jednej skupine o 66 eur je úplne nenápadné.Fakt si myslia, že majú do činenia s matkami s IQ hojdacieho koníka?Nemám nič proti zvýšeniu nižšej dávky na tých 190 eur, ale nie na úkor druhej skupiny.A ešte to vyhlasovať za akože sociálne cítenie je úplne smiešne.Ženy, ktoré fakt poctivo pracovali a platili odvody dostanú takú istú dávku ako tie ktoré nikdy nerobili a z veľkej časti ani robiť nechcú a nebudú.Je to úplne paradoxné,že to robí naša pravicová vláda...Aká zásluhovosť a pravicové hodnoty...
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 12:05 | Andrea Eštoková

Plne súhlasím s petíciou.Táto vláda úplne zavádza verejnosť o akože zvyšovaní rodičovského príspevku.Fakt to zníženie jednej skupine o 66 eur je úplne nenápadné.Fakt si myslia, že majú do činenia s matkami s IQ hojdacieho koníka?Nemám nič proti zvýšeniu nižšej dávky na tých 190 eur, ale nie na úkor druhej skupiny.A ešte to vyhlasovať za akože sociálne cítenie je úplne smiešne.Ženy, ktoré fakt poctivo pracovali a platili odvody dostanú takú istú dávku ako tie ktoré nikdy nerobili a z veľkej časti ani robiť nechcú a nebudú.Je to úplne paradoxné,že to robí naša pravicová vláda...Aká zásluhovosť a pravicové hodnoty...
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 12:05 | Andrea Eštoková

Plne súhlasím s petíciou.Táto vláda úplne zavádza verejnosť o akože zvyšovaní rodičovského príspevku.Fakt to zníženie jednej skupine o 66 eur je úplne nenápadné.Fakt si myslia, že majú do činenia s matkami s IQ hojdacieho koníka?Nemám nič proti zvýšeniu nižšej dávky na tých 190 eur, ale nie na úkor druhej skupiny.A ešte to vyhlasovať za akože sociálne cítenie je úplne smiešne.Ženy, ktoré fakt poctivo pracovali a platili odvody dostanú takú istú dávku ako tie ktoré nikdy nerobili a z veľkej časti ani robiť nechcú a nebudú.Je to úplne paradoxné,že to robí naša pravicová vláda...Aká zásluhovosť a pravicové hodnoty...
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2010 09:11 | Katarína Ács

Nesúhlasim s navrhovanými zmenami, nie je to spravodlive. Pracujem vela rokov, nikdy som nebola nezamestnana a nepoberala ziadne vyhody od statu. Nechapem, preco by som teraz mala byt na jednej urovni so zenami, ktore nepracovali.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
5.10.2010 20:53 | Martina Gromanová

Hrôza, som znechutená z našich vládnych predstaviteľov, mám 5 ročného syna, ktorého som musela nechať od 7 mesiacov doma a ísť pracovať, lebo náš príjem nám nepostačoval, teraz mám 11 mesačnú dcéru a chcela som byť doma aspoň s ňou, ale neviem si predstaviť ako budeme žiť z toho úžasného príspevku, ktorý nám pripravujú........hanba
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
5.10.2010 10:30 | marek

je to hanba.s manzelkou mame mesacne dieta.ved nech si pani ministri vyskusaju zit ako normalny ludia.ja mam plat 450 eur.z rodicovskym prispevkom to bude nejakych 650 eur.treba platit byt,inkaso,poistky atd.nasi neprisposobivy obcania cize velka vacsina romov su tovarne na deti.preco by sme mali dostat rodicovsky prispevok rovnaky ako oni kedze v zivote neodviedli do soc.poistovne ani cent.nech sa prejde pan minister po socialnych davkach po pohostinstvach.uvidi tam stat romov pri vyhernych automatoch s alkoholom v ruke a v druhej cigareta.okolo nich sa tmolia spinave a skoro nahe romske deti.im asi este treba pridat aby mohli viac utracat na automatoch a na alkohol.ved sa stat o nich postara a vy biely sa starajte sami o seba a robte ako mulice lebo o vas sa stat nepostara ako o neprisposobivych.ja som za to aby ten co odvadzal odvody do soc.poistovne aby mal vyssi rodicovsky prispevok.neviete niekto poradit ci sa v spisskej novej vsi podpisuje peticia?
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
5.10.2010 10:19 | Lucia Takáčová

pripájam sa k petícií, je to vrchol aby nám aj to málo znížili. A že podporujeme pôrodnosť.............................
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
1.10.2010 08:52 | Michaela Chvílová

Pripájam sa k tejto petícii. Mám 35 rokov a narodilo sa mi prvé dieťa,ktoré ešte nemá ani 2 mesiace. Nakoľko nemôžem dojčiť, musím malému kupovať Nutrilon čo stojí nemalé peniaze, nehovoriac o plienkach a oblečení, z ktorého vyrastá raketovou rýchlosťou. Celý život pracujem, od svojich 18 rokov - po úsešnom zmaturovaní som celé roky pracovala, pričom na úrade práce som bola nahlásená len jedenkrát aj to len na dva týždne. Na PN som bola maximálne raz do roka, nakoľko som nebývala často chorá. Takže kde je tá spravodlivosť??? Niekto pracuje celý život, vytvára hodnoty pre túto spoločnosť, pravidelne prispieva do štátnej kasy NEMALÝMI odvodmi a nakoniec bude posudzovaný rovnako ako niekto, kto vôbec nepracuje? Napr. poviem to otvorene, rómovia, tí majú aj 10-15 detí, nikdy nepracujú, len sa narodia a sú z nich invalidi a takíto ľudia sú posudzovaní rovnako ako ľudia, ktorí pracujú??? Toto je diskriminácia pracujúcich rodičov. Veď všetko je tak drahé, páni poslanci asi nemajú predstavu, koľko stojí také dieťa, alebo ich to nezaujíma, nakoľko majú astronomické platy na rozdiel od obyčajných ľudí. Už z príspevku 256 EUR je problém zaobstarať všetko, čo dieťa potrebuje, ale zo 190 EUR to je nemožné!!! Páni poslanci, už sa zobuďte a uberajte rozumne a tam, kde sa to dá a je to naozaj nutné a nie mladým rodinám, ktoré majú nemalé výdavky. Potom sa čudujeme, že ženy nechcú rodiť a Slovensko pomaly vymiera - až na rómov, tých tu bude za chvíľu väčšina, len som zvedavá, kto bude na nich robiť???!!!
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
30.9.2010 20:40 | Zuzka

Mali by sme si to vymeniť s poslancami my by sme dostávali ich platy a oni by dostávali sumu rodičovského príspevku.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
30.9.2010 20:20 | Zuzana

To co uz je za spravodlivost.Stat podporuje matky,ktore maju deti ako zdroj prijmov!Preco ta co v zivote nepracovala,nic pre stat nevyprodukovala ziadne HDP,neplatila odvody,dane ma dostat to iste ako ta co pracovala.Kto ma zdravy rozum toto nemoze urobit.Zlaty Fico hoci to tiez nebolo ruzove ale aspon nieco pomohol.Ak ma niekto inf o tom kde sa priamo da podpisat peticia nech ma kontaktu cez email alebo fb.Dakujem
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
14.4.2009 11:16 | Gabika

... nemam slov... banda tupcov nam vo vlade sedi... tymto dakujem vsetkym kt. ich zvolili.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
7.1.2009 17:41 | Zuzana Witteková

Mam sestru, ktora sa rozviedla a zostala sama s dvoma detmi. Byva u rodicov, pretoze dom ostal manzelovi, vyzivne na deti jej neplati pretoze je anglican a nemusi platit. Kedze ostala bez penazi musela sa zamestnat zohnala robotu, kde zarobi 13000 v hrubom, deti ostali doma s babkou, pretoze prisla na slovensko uz po zapise a nikde volne miesto v skolke a jasliach pre ne nemaju. Takze mesacne mala 10500 v cistom a 4700 rodicovsky prispevok, ktory jej podla noveho zakona nepatri. Je to naozaj velka pomoc pre taketo mamicky od nasej vlady, ktora sa tvari velmi spravodlivo a socialne. Takze babka si bude musiet spravit zivnost a odvadzat poistne a dane, pricom, rodiny, ktorym prispevok ostane ziadne poistne ani dane odvadzat nemusia. Ale ako je to mozne, nie je nahodou rodicovsky prispevok davka, tak ako nemoceske a ta je vyplacana v cistom - ziadne dane a odvod poistneho. Vlada sa spolieha, ze stary rodicia si zivnost nevybavia a statu ostene 4000 mesacne - viete aka je to velka injekcia pre nasu Socialnu poistovnu?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (61)

 Súvisiace témy:
Rodina
Deti a mládež
Štátna správa
Právo
Sociálna oblasťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt