spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov

Petícia za stiahnutie návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, za novelu zákona o rodičovskom príspevku a za ďalšie zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov.

V poslednom období sme svedkami neprofesionálneho a nesystémového prístupu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré mätie verejnosť svojimi vyhláseniami, nekonkrétnymi návrhmi a sľubmi, ktoré sa nakoniec neplnia a vyúsťujú do návrhov zákonov, ktoré namiesto riešenia problémových oblastí prinášajú ešte viac nejasností, diferenciácie, byrokracie a neústretovosti voči rodinám. Napriek veľkému množstvu kritických hlasov  na nekoncepčnosť rodinnej politiky  nie sme svedkami žiadnej nápravy či trendu, ktorý by nás presvedčil o tom, že riadenie rodinnej politiky sa deje premyslene a v prospech tých, ktorých sa týka- teda rodičov.

Únia materských centier, ako celoslovenská organizácia, zastupujúca viac ako 70 materských centier na Slovensku a v nich tisícky rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke preto organizuje túto petíciu s cieľom, zastaviť protirodičovské právne úpravy a naštartovať odborné kroky pre podporu rodiny na Slovensku.

Preto:

  • Žiadame Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o stiahnutie návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa v plnom rozsahu, keďže svojim obsahom neprispieva k vytváraniu podporujúcich podmienok na zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov a absolútne nevychádza z ich potrieb.
  • Žiadame o naplnenie sľubu p.ministerky Viery Tomanovej, na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka až k výške sumy minimálnej mzdy.
  • Žiadame zachovanie nároku na rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť a rovnaké podmienky na jeho čerpanie pre rodiča, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou.
  • Žiadame zvýšenie príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o postihnuté dieťa do 6 rokov veku.
  • Žiadame o predĺženie zákonnej doby na prihlásenie sa matky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni na 60 dní s nárokom na spätné plnenie, prípadne inú úpravu podmienok preukazovania nárokov na sociálne dávky a príspevky počas materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré budú automatizované, zjednodušené a systémové.
  • Žiadame o vypracovanie konkrétnej, zrozumiteľnej, jasnej a odborne podloženej koncepcie rodinnej politiky na Slovensku  s následným zapracovaním do legislatívy SR.


Zdôvodnenie jednotlivých požiadaviek:

1. Návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa  diferencuje rodičov, ktorí sa rozhodnú pracovať pred dovŕšením tretieho roku života svojho dieťaťa. Návrh pritom nezohľadňuje formu pracovného úväzku, miesto vykonávania práce, znevýhodňuje rodičov, ktorí uprednostnia osobnú starostlivosť inej osoby a najmä rodinného príslušníka  o dieťa pred inštitucionálnou kolektívnou starostlivosťou, čo okrem iného nerešpektuje najlepší záujem dieťaťa pri jeho citovom a fyzickom vývoji. Návrh znevýhodňuje rodičov detí s postihnutím, ktorí majú zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa, a teda aj zvýšenú potrebu o zabezpečenie doplňujúceho príjmu do rodiny. Naviac sa zavádza neprijateľné a ponižujúce byrokratické preukazovanie nákladov na starostlivosť o dieťa.
Návrh nekorešponduje s vyhláseniami vlády o podpore presadzovania princípov rodovej rovnosti, má demotivačný účinok na participáciu (najmä žien) na trhu práce a je nepochopiteľný  v kontexte s Národným programom reforiem, kde je jednou z priorít zvýšenie participácie žien a znižovanie rozdielov medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti a miezd. Zákon preto v navrhovanej podobe pokladáme za zbytočný a zlý.

2. Pokiaľ minister vlády verejne prisľúbi zvýšenie príspevku, v tomto prípade rodičovského príspevku, ktorý už dlhodobo neodráža reálne potreby jeho poberateľov, ( čo okrem iného potvrdil aj osobitný dotazníkový prieskum organizovaný MPSVaR v roku 2007) je principiálnou vecou, aby bol takýto sľub dodržaný. Suma, ktorú v súčasnosti rodičia dostávajú počas obdobia starostlivosti o dieťa je za súčasných ekonomických a spoločenských podmienok veľmi nízka a neodzrkadľuje spoločenský prínos poskytovanej starostlivosti. Pritom mať dostatok detí, ktoré sú vychovávané v slušných a harmonických podmienkach, je v strategickom záujme každej krajiny. Súčasná demografická situácia a najmä jej vývojové trendy (materiál MPSVaR z júna 2006- „Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v SR") – znižujúca sa plodnosť, pôrodnosť a prirodzený prírastok obyvateľstva, či starnutie obyvateľstva sú dostatočnými dôvodmi, aby vláde SR situácia rodín a ich potreby neboli ľahostajné.

3. Slobodné rozhodovanie sa rodičov o dĺžke a miere osobnej celodennej starostlivosti o dieťa ako aj ich motivácia na doplnkovú zárobkovú činnosť bez toho, aby dieťa zverili do inštitucionálnej starostlivosti, boli a sú progresívnym prvkom zákona o rodičovskom príspevku a odrážali právo na slobodnú voľbu a realizáciu povolania v súlade so slobodným rozhodovaním realizovaným  v rámci súkromného a rodinného života. Jeho opätovné krátenie či rušenie pre pracujúcich rodičov pokladáme za niekoľko krokov späť.

4. Žiadame o zvýšenie osobitných príspevkov pre rodičov s deťmi s postihnutím. Okrem psychického a fyzického zaťaženia bojujú aj s osobitnými výdavkami na deti, ktoré majú špeciálne potreby, pritom zvýšená rodičovská starostlivosť o tieto deti pre mnohé z nich znamená obrovský prínos pre ich ďalšie neskoršie zaradenie sa do spoločnosti.

5. Zákonná lehota 15 dní od pôrodu pre prihlásenie sa matky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, osobné preukazovanie dožitia sa 28 dní narodeného dieťaťa a množstvo ďalších termínov, nerešpektujúcich potreby a záujmy rodičky i novonarodeného dieťaťa, neprehľadnosť a množstvo administratívnych povinností, ktoré nie je možné vybaviť na jedenkrát a na jednom mieste , strata oprávnených nárokov na dávky kvôli nesplneniu týchto termínov, to všetko vnímame akošikanózne opatreniaa ako pokusy minimalizovať výdavky štátu v prospech rodičov.

6. Záleží nám na rodinách a na poznaní, že na nich záleží i vláde SR. Ak vláda bude poznať potreby a problémy rodín s deťmi od ich založenia rodiny až po fázy, kedy rodičia vychovávajú tínedžerov a podporujú ich v štúdiu, bude schopná hľadať optimálne riešenia aj s ohľadom na budúcnosť týchto detí a ich rodičov ako seniorov. Nechceme čiastkové riešenia, valorizácie a stratégie, ktoré nie sú napĺňané konkrétnymi opatreniami, zákonmi a budovaním prostredia priateľského k rodinám. Chceme mať jasnú víziu, kam sa rodinná politika chce a bude uberať, aby jednotlivé kroky vlády pri jej napĺňaní mali jasný cieľ, nástroje i prostriedky.


Petíciu iniciovala a vo vzťahu k orgánom verejnej správy jej signatárky a signatárov zastupuje Únia materských centier, o.z., Godrova 6, 811 06 Bratislava.

Osoby oprávnené zastupovať Úniu materských centier v styku s orgánmi  verejnej správy:

Ing. Miloslava Kvasnicová, Rozkvet 2078/166, 017 01 Považská Bystrica
Mgr. Beata Dúczová, Bučinová 14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

 

My, dolupodpísaní občania a občianky týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyjadrujeme súhlas s touto petíciou a vyslovujeme jej podporu plnom rozsahu.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
18.9.2017 15:27 | mark

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 € do 100 mil. €. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
18.9.2017 15:27 | mark

Ponúkame súkromné, komerčné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 € do 100 mil. €. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby ste zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním. E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR ŽIADOSTI O ÚVERY
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Žiadali ste predtým? *
Požadované množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Aplikovali ste v akejkoľvek úverovej spoločnosti pred *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
S pozdravom,
Pán Mark Moel.
Info.newspring.kredit@gmail.com
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
7.1.2009 17:41 | Zuzana Witteková

Mam sestru, ktora sa rozviedla a zostala sama s dvoma detmi. Byva u rodicov, pretoze dom ostal manzelovi, vyzivne na deti jej neplati pretoze je anglican a nemusi platit. Kedze ostala bez penazi musela sa zamestnat zohnala robotu, kde zarobi 13000 v hrubom, deti ostali doma s babkou, pretoze prisla na slovensko uz po zapise a nikde volne miesto v skolke a jasliach pre ne nemaju. Takze mesacne mala 10500 v cistom a 4700 rodicovsky prispevok, ktory jej podla noveho zakona nepatri. Je to naozaj velka pomoc pre taketo mamicky od nasej vlady, ktora sa tvari velmi spravodlivo a socialne. Takze babka si bude musiet spravit zivnost a odvadzat poistne a dane, pricom, rodiny, ktorym prispevok ostane ziadne poistne ani dane odvadzat nemusia. Ale ako je to mozne, nie je nahodou rodicovsky prispevok davka, tak ako nemoceske a ta je vyplacana v cistom - ziadne dane a odvod poistneho. Vlada sa spolieha, ze stary rodicia si zivnost nevybavia a statu ostene 4000 mesacne - viete aka je to velka injekcia pre nasu Socialnu poistovnu?
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
6.10.2008 16:33 | maria

Mám 2 ročnú dcérku, pracujem prvý mesiac, pretože sa to už nedalo zvládnuť, vyžiť z 5100,- Sk. Našla som si zamestanie nie preto, že by som sa nudila, ale preto, že som musela!Kvôli tomu, že je moja dcérka pár hodín denne s mojou matkou, príde o príspevok.Na všetko som viac menej sama,moja matka sa obetovala, napriek tomu, že má 62 rokov a nie moc dobrý zdravotný stav. Ak schválite tento zákon, máte o ďalších 2 žobrákov na Slovensku viac.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
4.10.2008 12:06 | Miroslava

Dobry den chcem podporit peticiu,sme rodina s 5ročnym synčekom a radi by sme mali aj druhe dietatko,ale na kolko mame zobranu hypoteku a naše mesačne pledby su vo vyške 18000sk,si jednoducho nemožem dovolit spadnut na 4500sk,pretože ak spočitam manžekov plat a pripadnu matersku tak by sme to mali len na popkatky,ale kde by boli dalšie vydavky(plienky a pripadne sunsr?),takže pokial sa prispek nezvyši budeme nuteni ostat pri jednom dietati.
Takto si naša vlada asi predsavuje zvyšenie porodnosti!
Radšej nech nepridava porodne ale mesačnu podporu!
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
29.8.2008 06:05 | E.Z.

rodicovsky prispevek to je nic , mali by davat aspon 10.000 ved aj rodicovstvo je plnohodnotna praca...
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
28.8.2008 14:44 | Jolana

Otcovia a matky spamätajte sa prosím, pretože máme značne deformovaný pohľad na rodinu. Tá dnes nepotrebuje žiadne Tomanovej prípsevky, potrebuje, aby sa štát do nej staral čo najmenej a aby jej prestal brať na odvodoch a daniach horibilné sumy. Nie viac dávať ale ŠTÁT MUSÍ MENEJ BRAŤ, to je hlavná pointa....http://www.magmag.sk/blog/jamborka/politika/1245
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
28.8.2008 14:23 | stanislava M.

veď, i ja pracujem popri materskej, lebo z toho sa ŽIŤ NEDÁ. a toto si zaslúžia naše deti? biedu a chudobu? kebyže žijeme z manželovho 15tis. platu a tej almužny, tak naše detí nedostanú to čo potrebujú, nemali by anilen kde bývať...a nieto ešte aj v čistote byť a aj jesť.
však my si uťahujeme opasky ako len vieme, aj tak musíme zaplatiť za plyn mesačne 4500sk aby v zime nemrzli, k tomu elektrika 900 čo je tiež základ, nehovoriac o ostatných výdavkov čo je všetko len okolo domu 6500sk! no a hypo za dom radšej nespomeniem...

mlieko, plienky a všetky základné potreby pre dieťa tiež niečo stoja. hlavne keď vaše dieťa potrebuje HA mlieko, ktoré stojí 350sk za balenie, ktoré vydrží nanajvýš 3 dni.

a druhá vec, ja pracujem, moje odvody a daň niesu malé, prečo len tý majú nárok na dávky ktorý nepracujú a neodvádzajú nič štátu? to by ma dosť zaujímalo. ja platím na druhých, to je krásne, ale ja z toho dostať nemôžem.
tak to je dobre delené - jedny platiť, no a druhý dostávať...

to môže len v tomto kocúrkove takto fungovať. bodaj by klesla pôrodnosť ešte viac a neviem kto bude na vás platiť svojimi odvodmi a daňami...
keď tu bude viac cigáňov a darmožráčov čo pracovať nikdy nebudú, tak si môžte aj vy tie vaše poslanecké opasky sťahovať, lebo nebudete mať z čoho si ich vyplácať.
každý kto má trochu rozumu, ide do zahraničia, lebo tu je to o ničom!!!!!!!
o 20 rokov tu môžte poremenovať slovenskú republiku na rómsku republiku a živte si ich potom tu!!!

ach ale som sa zas len zbytočne rozčúlila!!!!!!!
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
28.8.2008 13:06 | Silvia

Pani Tomanová vychovávala svoje deti za čias, keď bolo všetko skoro zadarmo a štát sa o rodinu postaral. Jasné, že nemá páru o tom ako žijú mladé rodiny. Môj manžel zarába 15.000,- a máme 1,5 ročného syna. Veci nemáme po kom dediť, takže musíme všetko nakupovať nové. Nech sme si uťahovali opasok akokoľvek, ledva sme vyžili a tak som po roku materskej nastúpila do práce. Starostlivosť o syna vykrývame našimi dovolenkami, neplateným voľnom a starými rodičmi, aby nemusel ísť do jaslí alebo škôlky. To si majú teraz 64 ročné ženy otvoriť živnosť, aby som mala nárok na peniaze, veď to je smiešne! Ak si pani ministerka myslí, že som horšia matka ako tie čo sú celý deň z dieťaťom je na omyle, pretože v niektorých prípadoch je lepšia kvalita stráveného času s dieťaťom ako kvantita. Za to, že sa snažíme zabezpečiť lepšie finančné prostriedky pre našu rodinu a pomáhajú nám v starostlivosti naši najbližší predsa nemôžeme byť potrestané. Ale tak to už v našej neskutočne prosociálnej vláde chodí, tomu čo sa snaží postarať sám o seba treba zobrať, aby mohli dať tým čo majú doma 12 detí a nikdy nerobili a robiť nebudú. Ja som počas štúdia brigádovala, po skončení sa zamestnala a 11 rokov odvádzala dane, šetrila peniažky pre svoju budúcu rodinu a čo s toho teraz mám. Nič, ešte mi zoberú aj to málo čo mi dali.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
27.8.2008 07:22 | Eva T.

Je to hanba štátu že chce matkám zobrať aj to čo im patrí. Akým právom by sme mali prísť o rodičovský príspevok, keď pracujeme?Nepracujeme preto aby sme zanedbali starostlivosť o dieťa ale preto že nieje dostatok fin. prostriedkov aby sme zabezpečili dobrú starostlivosť o naše deti. A keď mám príležitosť pracovať pretože manžel robí na smeny/pri malej sa striedame, čiže je vždy v starostlivosti rodiča/ prečo by som mala prísť o príspevok? Pani Tomanová asi nevie čo to je keď človek musí bojovať o každú korunu ale to nevie nikto v parlamente.Hanbite sa!!!!!!!!!!
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
26.8.2008 22:39 | ingrid Štibraná

Nielen preto, že aj ja by som ešte chcela druhé dieťatko, ale preto, že viem, ako sa ženy na materskej cítia bez možnosti osobne sa rozhodnúť pre čiastočný pracovný úväzok, podporujem túto petíciu. Materský príspevok je nesmierne nízky a situácia pre matku často ubíjajúca.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
26.8.2008 17:54 | Petra

Je to fakt smutné, že vo vláde máme takú ženu.Ona mala deti už asi strašne dávno.Ak ich vôbec má.Máme tri deti.Manžel je štatny zamestnanec.Plat má úbohých 16000 sk.Som na materskej a musim si privyrabat, aby sme to ako tak zvladali. Mala by si pani minsterka skúsit ako sa dá fungovat s takými peniazmi.Najhoršie na tom je že všade dookola počúvam, aký je ten Fico dobrý.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
26.8.2008 16:15 | danka

je to smutné,ja som matka 2,5 syna a pracujem od jeho dvoch rokov, musim si platit dve optarovatelky ktore s ami staraju o dieta a vyjde ma to nikedy za mesiac dost, a pritom plat mam dost nizky,ale pracovat musim pretože nevyžijeme s jedneho platu, Banka sa nas nepyta ci tento mesiac možeme zaplatit hypoteku alebo nie.Preto by som chcela poprosit ministerku Tomanovu nech sa zamysli.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 21:39 | Ivana

Skutocne 4500 je prilis malo.
Taktiez neviem preco, ked matka ochorie a manzel musi ostat doma s dietatom, tak si musi zobrat na takyto ucel dovolenku alebo neplatene volno a nema narok na OCR, alebo inu formu cerpania s narokom na mzdu.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 20:38 | dana

je to celé na hambu!!!!!!!!
ja by som to dala tej úžasnej ministerske zažiť navlastnej koži, nech z 15000 a k tomu 4500 sk žije a uživí 2 deti...pardom zabudla som na tých úžsných 1100 ako prídavok na 2 deti...
nech zaplatí nájom, hypotéku, nakúpi stravu, plienky, každú sezónu nové topánky, oblečko a veci do školy. nech zaplatí krúžky, cestonvé do školy...
ja mám 2 deti 8 a 2,5 ročné a toto sme jednoducho nezvádli a nezvládame ani z dvoch platov, nieto tak.

nech nám tá pi*a ide príkladom a ukáže, že sa to dá, nech dá návod ako, potom budem spokojná...
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 18:13 | Terka Hadidomová

Pripájam sa k petícii a podporujem tieto návrhy. Práve dnes som nastupila do prace (jednoducho by sme finančne nevyšli) a moja dcéra ma 10 mesiacov. Nakolko nemame nikoho, kto by sa o nu postaral, vybavili sme si mestské jasle, kde platím celý rodičový príspevok + 990,- poplatok + cca 600,-- strava t.j. jasle má vyjdu cca 6000,-- a ked nebudem dostávať rodičovský príspevok z čoho tie jasle zaplatím??? to sa mi vôbec neoplatí ísť do práce a finančná situácia bude u nás katastrofálna. A to je všetko pre tie detičky také drahé, ze z jedného platu a "žobračenky" čo dostávam fakt nevyžijeme.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 16:57 | Mária Tvrdoňová

Mam dve male deti. Ak pri mojej profesii nebudem 5,5 roka pracovat, stratim odbornost a mozem sa naspat vratit do skoly. Velmi mi pomohla praca na 6 hodin tyzdenne udrzat sa profesne, pookriat psychicky a tesit sa na deti, ktore mi uz obcas liezli na nervy. Tento zakon zvysi pocet depresivnych zien na rodicovskej dovolenke.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 16:50 | Tibor Mesaros

Peticia je na takuto aroganciu voci rodinam malo ucinna. Treba presvedcit starych rodicov, aby takuto politicku skupinu nevolili.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 14:41 | Mikleova Zdenka

Mám 32 rokov a tretie dieťa 13 a 10 ročných a 4 mesačné takže všetky veci pre dieťa si musím kupovať a nestoja korunu.Ani jeden poslanec keby bral 15000-20000 tisíc mes.ajeho žena úbohých 4700 rod.prís. tak by radšej nechcel mať deti!!!Radšej by mali sebe skresať platy veď nemusia chodiť na drahé dov.pri more!A čo taký dôchodca poberá pekný dôchodok a ešte môže aj zarábať je to pekná špinavosť voči matkám ktoré nemajú na výber ak chcú aby sa mali aj ich deti dobre.Pri prvých dvoch deťoch som bola celu materskú doma ale teraz si to už dovoliť nemôžem takže som nútená ísť do práce.
Ad: Petícia za zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov
25.8.2008 10:45 | Ivana

O rómoch sa rozpisovať nebudem, všetci túto situáciu poznáme. Nejde mi do hlavy, prečo nám chcú tieto rodičovské prídavky znížiť? Veď čo je na tom, keď si žena, ktorá má dieťa, alebo deti, privyrobí k rodičovskému príspevku? Komu to vadí, že si chce svoju finančnú situáciu vylepšiť, keď jej štát nepomôže? Musí si pomôcť sama a štát namiesto toho, aby bol rád, že má o starosť menej, lebo im dať viac peňazí nechce, tak to žene zoberie a doženie ju k tomu, že musí ísť do roboty a dieťa dať do zariadenia, aby mohla pracovať. Tak kde je tu logika? Tak nech zvýšia rodičovský príspevok, aby sme sa mohli starať o dieťa doma dôstojne a nemusíme si hľadať robotu a s kľudným svedomím sa deťom môžeme venovať aj 3 roky. K tomu samozrejme ešte pridať súrodenca a populáciu na Slovensku sme zachránili.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (44)

 Súvisiace témy:
Rodina
Deti a mládež
Štátna správa
Právo
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS