spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele Občianskeho súdneho poriadku

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonovMinisterstvo spravodlivosti SR
odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Župné nám. č. 13
813 11 Bratislava 1


V Bratislave 4. decembra 2007
V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (číslo materiálu 2585/2007-110):


V čl. V návrhu zákona (navrhujúcom novelizáciu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) žiadame doplniť novelizačný bod č. 7 s nasledovným znením:

V prílohe sa dopĺňa položka 7d, ktorá znie:

„a) Z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením 2 000 Sk zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona1, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

b) Z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením 2 000 Sk a 3% zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona2, z výšky uplatnenej spojeného s náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch nemajetkovej ujmy.“

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


Odôvodnenie:

Slovenská republika je ako členský štát Európskej únie povinná implementovať antidiskriminačné smernice EÚ,3 ktoré jej ukladajú povinnosť zabezpečiť, aby v oblastiach stanovených týmito smernicami nedochádzalo k diskriminácii. Hoci vláda SR urobila v uplynulom období výrazný posun smerom k lepšej transpozícii predmetných smerníc (prijatím návrhu novely antidiskriminačného zákona – zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, v znení neskorších predpisov), ešte stále existujú oblasti, v ktorých Slovenská republika musí urobiť legislatívne a iné zmeny na to, aby sa ochrana pred diskrimináciou stala každodennou realitou.

Súčasťou požiadaviek, ktoré členským štátom EÚ kladú antidiskriminačné smernice, je aj povinnosť zabezpečiť, aby súdne konania na vymáhanie povinností podľa jednotlivých antidiskriminačných smerníc boli dostupné pre všetky osoby, ktoré sa cítia poškodené z dôvodu, že sa voči nim neuplatnila zásada rovnakého zaobchádzania.4 Členské štáty sú preto povinné do svojich vnútroštátnych právnych systémov zaviesť také opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie skutočnej a účinnej nápravy za ujmu alebo škodu, ktorú utrpela dotknutá osoba ako výsledok diskriminácie, a to spôsobom, ktorý je odstrašujúci a primeraný k spôsobenej ujme.5

Súčasná právna úprava týkajúca sa súdnych poplatkov nenapĺňa vyššie citované požiadavky antidiskriminačných smerníc. Keďže Sadzobník súdnych poplatkov (príloha zákona o súdnych poplatkoch) neobsahuje osobitnú sadzbu pre konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania6, pre tieto konania sa v súčasnosti uplatňujú všeobecné sadzby ustanovené v položke 1 časti I Sadzobníka. Poplatky z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania teda v súčasnosti predstavujú 3 000 Sk, ak si žalobca alebo žalobkyňa neuplatňuje náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, resp. 6% z uplatňovanej sumy náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Je nepochybné, že takto nastavené sumy poplatkov za konania vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania neprispievajú k účinnej a efektívnej ochrane v prípadoch, kedy došlo k diskriminácii alebo bola inak porušená zásada rovnakého zaobchádzania. Diskriminované osoby veľmi často predstavujú sociálne a ekonomicky najzraniteľnejšie spoločenské skupiny a  vysoký súdny poplatok pre ne nezriedka predstavuje reálnu bariéru ochrany ich práva na rovnosť a na ochranu pred diskrimináciou. Nepriamo to potvrdzuje aj skutočnosť, že po niekoľkoročnom legislatívnom zakotvení povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania a možnosti domáhať sa ochrany v prípadoch jej porušenia prostredníctvom osobitného konania stále existuje len veľmi malé množstvo prípadov, v ktorých sa obete diskriminácie domáhali takejto súdnej ochrany – a to aj napriek súčasnej existencii preneseného dôkazného bremena a možnosti dať sa v týchto konaniach zastupovať mimovládnymi organizáciami či Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.

Rovnako je viac než polemické, či súčasná 6-percentná výška súdneho poplatku v prípadoch, kedy sa osoby dotknuté diskrimináciou domáhajú náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, umožňuje súdom v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania ukladať sankcie (teda povinnosť uhradiť náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch), ktoré budú skutočne odstrašujúce a ktoré zabránia ďalším subjektom (napríklad zamestnávateľom, podnikateľom, školám, obciam či zdravotníckym zariadeniam), aby sa dopúšťali diskriminácie. Ak totiž žalobca či žalobkyňa nemôžu žiadať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške, ktorú by považovali za skutočnú, účinnú a primeranú náhradu za utrpenú ujmu a ktorá by bola zároveň odstrašujúcim príkladom pre ďalšie subjekty potenciálne porušujúce zásadu rovnakého zaobchádzania, pretože si nemôžu dovoliť zaplatiť tejto sume zodpovedajúci súdny poplatok, potom súdy nemôžu priznávať kompenzáciu tejto ujmy spôsobom, ako ho požadujú smernice.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme presvedčené a presvedčení, že súčasná výška súdnych poplatkov vzťahujúcich sa na konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania je neuspokojivá a nepredstavuje efektívnu a reálnu transpozíciu európskych antidiskriminačných smerníc. Navrhujeme, aby sa súdne poplatky vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania upravili spôsobom, ktorý bude korešpondovať s legislatívnou podobou úpravy súdnych poplatkov v konaniach na ochranu osobnosti. Aj v prípadoch diskriminácie, podobne ako v prípadoch porušenia ustanovení o ochrane osobnosti, je totiž veľmi často a vážnym spôsobom narušená osobná integrita, dôstojnosť, vážnosť či spoločenské uplatnenie osôb.

Ak sa predkladateľ zákona v procese vyhodnocovania a zapracovávania pripomienok v rámci pripomienkového konania rozhodne pre priaznivejšiu úpravu súdnych poplatkov v konaniach vo veciach týkajúcich sa porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (napr. ak sa rozhodne tieto poplatky ešte viac znížiť alebo úplne zrušiť), túto iniciatívu privítame a podporíme.

V prípade, že Ministerstvo spravodlivosti SR tejto hromadnej pripomienke nevyhovie, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvané nižšie uvedené zástupkyne a zástupca verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., L. Novomeského 26, 977 01 Brezno
Dr. Jarmila Lajčáková, LLB, LLM, Dobrovičova 16, 81109 Bratislava
Mgr. Laco Oravec, Palárikova 7, 040 01 Košice
PhDr. Šarota Pufflerová, PhD., Vavilovova 6, 851 01 BratislavaHromadnú pripomienku predkladajú:

Občan a demokracia
Museion
Nadácia Milana Šimečku
Možnosť voľbyPoznámky:


1 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov.

2 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov.

3 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod; Smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení d opĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky; Smernica Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu; Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie).

4 Pozri napríklad čl. 9 ods. 1 smernice 2000/78, čl. 8 ods. 1 smernice 2004/113/ES, čl. 6 ods. 1 smernice 2002/73/ES, ktorou sa novelizuje smernica 76/207/EHS.

5 Pozri napríklad čl. 17 smernice 2000/78/ES, čl. 8 ods. 2 smernice 2004/113/ES, čl. 6 ods. 2 smernice 2002/73/ES, ktorou sa novelizuje smernica 76/207/EHS.

6 V tomto návrhu používame termín „konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania“, hoci súčasná úprava antidiskriminačného zákona ešte stále používa termín „konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania“ (pozri napr. nadpis k § 9 antidiskriminačného zákona). Posledný vládny návrh novely antidiskriminačného zákona, ktorý je v súčasnosti predložený na rokovanie NRSR, však navrhuje toto slovné spojenie novelizovať na „konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania“. Z dôvodu potreby terminologickej konzistentnosti a súladnosti prijímanej legislatívy preto používame termín, ktorý by mal byť aktuálny po pravdepodobnej legislatívnej zmene antidiskriminačného zákona.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele Občianskeho súdneho poriadku
6.12.2007 12:52 | Anna RehákováK pripomienke sa pripája NROZP v SR
a jej členské organizáciePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1)

 Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Museion - prvé lesbické združenie
Možnosť voľby - Pro choice

Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt