spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju

Poslanci Miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi odsúhlasili predaj obecných pozemkov v oblasti Karloveského ramena netransparentným spôsobom - bez výberového konania a so zmenou územného plánu spoločnosti Karloveské rameno, patriacej impériu J&T. Podľa platného územného plánu má táto lokalita slúžiť pre šport a oddych všetkých občanov Bratislavy.

Týmto rozhodnutím sa výrazne obmedzí rozvoj športových aktivít v tejto oblasti, ktorým sa venuje najmä mládež, a zamedzí sa prístup občanov k ramenu Dunaja.

Máme obavu z rozširovania developerských aktivít pri Karloveskom ramene.

Rozhodnutím poslancov sa tak časť Karloveského ramena stane súkromným, uzatvoreným priestorom, kam nebudú mať občania a športovci  prístup.

Ostro protestujeme proti rozhodnutiu poslancov Miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi takýmto spôsobom predať pozemky v Karloveskej zátoke.

Preto žiadame:
  1. Žiadame zastaviť takýmto spôsobom realizovaný predaj pozemkov v Karloveskej zátoke v Bratislave.

  2. Žiadame zmluvne zaviazať kupujúceho tak, aby dodržal podmienky platného Územného Plánu Hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom je pre Karloveské rameno a predmetné územie stanovená funkcia: zariadenia pre šport, telovýchovu a športové aktivity vo voľnom čase.

  3. Žiadame zabezpečiť v podmienkach  kúpnej zmluvy rozsah predanej parcely tak, aby nebol obmedzený prístup občanov k ramenu Dunaja cez pozemky mesta.


Občania Karlovej Vsi a celej Bratislavy

Aktualizovane znenie - doplnenie Máj 2010:
 
Žiadame primátora, poslancov MČ Karlova Ves aj starostku MČ Karlova Ves, aby podnikli všetky kroky na zabránenie výrubu stromov a výstavbe ďalšieho bytového domu v Karloveskej zátoke vedľa existujúcich dvoch, nakoľko ide o územie určené podľa platného Územného plánu na šport a rekreáciu a premenovanie bytového domu na Ubytovňu pre športovcov je len prostriedok na obídenie zákona.Petičný výbor Zachráňte prístup pre občanov ku Karloveskému ramenu a Dunaju:

JUDr. Iva Lukačovičová, bytom ul. Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 4    
Ing. Jaroslav Kohn, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4
Martin Marček, bytom Nad Dunajom 6, 841 04 Bratislava 4
Alexander Vojček, bytom Lykovcová 1, 841 04 Bratislava 4


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Šport
Voľný čas
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS