spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov

Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov (číslo materiálu 2149/2007-100)Ministerstvo pôdohospodárstva SR
predkladateľ - Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme túto hromadnú pripomienku k Správe o zdravotnom stave lesov (číslo materiálu 2149/2007-100):

Lesoochranárske zoskupenie VLK vznáša k Správe o zdravotnom stave lesov jedinú pripomienku:

Žiadame návrh Správy o zdravotnom stave lesov a návrh uznesenia vlády k tomuto iniciatívnemu materiálu stiahnuť alebo ho komplexne prepracovať v spolupráci so širšou škálou odborníkov z viacerých rezortov.


Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie:

Správa o zdravotnom stave lesov (ďalej len „Správa“) je celkovo veľmi tendenčná a zavádzajúca. Správa vyvoláva dojem katastrofálneho zdravotného stavu smrekových porastov a na to používa zavádzajúcim spôsobom dáta vytrhnuté z kontextu– napríklad udáva 4000 ha napadnutých smrečín v TANAPe, čo implikuje viac ako 1mil. m3 kalamitného dreva. Podľa toho istého materiálu je ale na území v pôsobnosti Štátnych lesov TANAPu 152 tis. m3 kalamitného dreva. Na inom mieste Správa udáva, že klesá podiel hospodárskych lesov a rastie podiel lesov ochranných a osobitného určenia, čím sa posilňujú ekologické a spoločenské funkcie lesov na úkor produkčných funkcií lesov. Z grafu v Správe však vyplýva, že od roku 2000 do roku 2006 výmera hospodárskych lesov stúpla, výmera lesov osobitného určenia naopak klesla a celková ťažba od roku 2001 radikálne stúpa. V Správe sa neudávajú zdroje údajov ani v nej nie je uvedený autorský kolektív.

Analytická časť nevypovedá o súvislostiach s rozsahom lykožrútovej kalamity a obmedzeniach ochrany prírody, napríklad z území bez legislatívnych obmedzení ako sú Kysuce a Spišská Magura. Napriek tomu bez akýchkoľvek logických analýz je práve odstránenie „prekážok“ ochrany prírody považované za nevyhnutné opatrenie na zlepšenie stavu smrekových porastov. Správa neposudzuje doteraz prijaté opatrenia a prístupy a nehodnotí ich úspešnosť a finančnú náročnosť, napriek tomu jednoznačne navrhuje uprednostňovanie náhodnej ťažby, používanie pesticídov a následnú umelú obnovu a to aj v chránených územiach. Tieto lesnícke opatrenia sa majú /a priori/ považovať za činnosti nevyhnutné na zachovanie, resp. zlepšenie priaznivého stavu biotopov a dokonca prispieť k zachovaniu biodiverzity, a ako také majú byť v mene boja za zachovanie smrekových porastov presadzované aj v chránených územiach. Zvlášť plánované veľkoplošné použitie endokrinných disruptorov považujeme za mimoriadne nebezpečné.

V samotnej Správe sa uvádza, že neexistuje dostatok vedeckých poznatkov a experimentálnych skúseností pre nadefinovanie takých opatrení, ktoré by viedli k jednoznačnému a úplnému vyriešeniu problému hynutia smrečín. Máme za to, že ponechanie časti zasiahnutých porastov bez lesníckych zásahov, je nutnou súčasťou zvládnutia problémov lykožrútových kalamít na našom území.

Správa však presadzuje aktívne lesnícke opatrenia vo všetkých napadnutých porastoch. Upozorňujeme, že existujú vedecké štúdie, ktoré preukázali, že obranné opatrenia v zasiahnutých porastoch mali za následok zvýšenie rozsahu kalamity a škôd ako v porovnateľných porastoch ponechaných bez zásahu.

I keď materiál udáva, že spracovanie kalamitného dreva a následné umelé zalesňovanie holín je finančne stratové (z toho dôvodu požaduje MP SR pre nasledujúce tri roky dotovanie „boja proti odumieraniu smrekových porastov“ sumou priemerne pol miliardy korún ročne z verejných zdrojov), presadzuje uprednostňovanie tohto riešenia bez rozdielu v hospodárskych lesoch aj lesoch v chránených územiach. Túto požiadavku podporuje odborne neobhájiteľným vyhlasovaním, že v prípade pesimistického scenáru za desať rokov poklesne nezvratne výmera smrekových lesov na úroveň 10%.

V návrhu uznesenia k Správe minister Jureňa navrhuje, aby Vláda SR v rozpore so správnym poriadkom a zákonom o ochrane prírody a krajiny uložila ministrovi životného prostredia povinnosť zabezpečiť vydávanie výnimiek a súhlasov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny umožňujúcich „realizáciu opatrení na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesov“. Táto úloha zaväzuje ministra ŽP výnimky vydať, čím sa dopredu určuje výsledok správnych konaní na vydávanie výnimiek a súhlasov. To je neprípustné zasahovanie do nestrannosti správneho konania a zákonom garantovaných práv jeho účastníkov.

V návrhu uznesenia k Správe minister Jureňa navrhuje, aby Vláda SR zaviazala ministra pôdohospodárstva SR vyčleniť na rok 2008 finančné prostriedky na realizáciu opatrení navrhnutých v Správe vo výške 255 miliónov korún z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 (PRV) a vo výške 100 miliónov korún z rozpočtu MP SR. Táto úloha nie je vykonateľná, nakoľko PRV nie je doteraz schválený a o jeho výslednom znení rozhoduje Európska Komisia. Jednotlivé opatrenia, ktoré bude možné podporiť prostredníctvom PRV na roky 2007 – 2013, ako aj výška financií alokovaných na jednotlivé opatrenia, je predmetom procesu prípravy PRV a musí vychádzať z podmienok príslušných nariadení EÚ. Akýkoľvek vládou schválený dokument nemôže obchádzať štandardný postup prípravy PRV, meniť podmienky rozhodnutia Komisie alebo ho prejudikovať, alebo určovať použitie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rozpore s nariadeniami EÚ.

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Ing. Juraj Lukáč, bytom Osadné 65, 067 34
Ing. Erik Baláž, bytom Liptovská Kokava 293, 032 44.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
11.11.2007 19:52 | Ľubica Mazagová

súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
10.11.2007 20:23 | Karolína Macejková

Suhlasím z vyššie uvedeným textom.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
8.11.2007 17:41 | Michal Černák

Taktiez suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
8.11.2007 15:32 | Ivan horacek

Súhlasím z vyššie uvedeným textom.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
7.11.2007 19:10 | Martin Janča

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
7.11.2007 17:20 | Adéla Kulštrunkvoá

souhlasim a vznasim pripominku
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
4.11.2007 00:56 | tomas bielcik

Súhlasím z vyššie uvedeným textom.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
2.11.2007 17:33 | Mgr. Ervín Valo

V plnom rozsahu súhlasim s namietkami, ktoré vzniesli Ing. Juraj Lukáč a Ing. Erik Baláž voči predkladanej Správe o zdravotnom stave lesov ministrom Jureňom.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
1.11.2007 15:49 | Peter Spišiak

Súhlasím z vyššie uvedeným textom.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
1.11.2007 12:03 | Fila Jozef

suhlasim Fila Jozef
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
1.11.2007 09:15 | Magda Bohunická

Lesy su nase bohatstvo
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
31.10.2007 22:07 | Peter Oravec

Súhlasím s vyššie uvedeným textom a zároveň sa podpisujem.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
31.10.2007 10:01 | Lenka Jurnečková

Souhlasím s tímto textem a podepisujem se.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 23:41 | Henrich Mičko

Suhlasím z vyšie uvedeným textom a vznášam pripomienku k tejto správe
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 18:52 | Margaréta Dekrétová

Súhlasím s vyššie uvedeným textom a zároveň sa podpisujem.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 14:29 | roman ferstl


Suhlasím z vyšie uvedeným textom a vznášam pripomienku k tejto správe.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 13:48 | Pavol Fiala

Suhlasím z vyšie uvedeným textom a vznášam pripomienku k tejto správe.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 09:06 | Igor chyra

suhlasím
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 06:49 | robert hlavac

Vznasam pripomienku k sprave o zdravotnom stave lesov a k navrhu uznesenia vlady k tejto sprave.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti k Správe o zdravotnom stave lesov
30.10.2007 05:38 | Ján Korňan

*Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (20)

 Súvisiace témy:
LesyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS