spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty

Od 6. 10. do 16. 10. 2007 je v pripomienkovom konaní  pod č. 25783/07 – II/1 Návrh na ratifikáciu Európskej sociálnej charty (revidovanej) Slovenskou republikou, ktorého predkladateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa Vyhlásenia k ratifikácii, ktoré je súčasťou predloženého návrhu,  v súlade s článkom A, odsek 2 Európskej sociálnej charty (revidovanej), sa Slovenská republika považuje za viazanú nasledujúcimi ustanoveniami Európskej sociálnej charty (revidovanej):
Článok 1    Právo na prácu (odseky 1 – 4)
Článok 2    Právo na riadne podmienky práce (odseky 1 – 5)
Článok 3    Právo na bezpečné a zdravé pracovné podmienky (odseky 1 – 4)
Článok 4    Právo na primeranú odmenu (odseky 1 – 5)
Článok 5    Právo organizovať sa
Článok 6    Právo kolektívne vyjednávať (odseky 1 – 4)
Článok 7    Právo detí a mladistvých na ochranu (odseky 1 – 10)
Článok 8    Právo zamestnaných žien na ochranu materstva (odseky 1 – 5)
Článok 9    Právo na poradenstvo pri voľbe povolania
Článok 10    Právo na odborné vzdelávanie (odseky 1, 2, 3, 5)
Článok 11    Právo na ochranu zdravia (odseky 1 – 3)
Článok 12    Právo na sociálne zabezpečenie (odseky 1 – 4)
Článok 13    Právo na sociálnu a lekársku pomoc (odseky 1 – 3)
Článok 14    Právo na prospech zo sociálnych služieb (odseky 1 – 2)
Článok 15     Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na živote spoločnosti (odseky 1 – 2)
Článok 16     Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu
Článok 17     Právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu (odseky 1– 2)
Článok 18     Právo vykonávať zárobkovú činnosť na území ostatných zmluvných strán (odseky 1, 2, 4)
Článok 20    Právo na rovnaké príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a povolania bez diskriminácie založenej na pohlaví
Článok 21    Právo na informácie a na konzultácie
Článok 22    Právo zúčastňovať sa na určovaní a zlepšovaní pracovných podmienok a pracovného prostredia
Článok 23    Právo starších osôb na sociálnu ochranu

Vítame rozhodnutie Vlády SR ratifikovať tento dokument, pretože je záväzkom zlepšiť prístup občanov Slovenskej republiky k sociálnym právam, ktoré im priznáva Ústava.

Žiaľ, Vláda SR zamýšľa neratifikovať Sociálnu chartu ako celok. Využíva možnosť ustanovenia článku A odseku 2 Európskej sociálnej charty a navrhuje pristúpiť k dokumentu selektívne a ratifikovať 23 z 31 článkov. Medzi článkami a ustanoveniami, ktoré predkladaný materiál nenavrhuje ratifikovať, sú aj:
  •  článok 30 - právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením;
  • článok 31 - právo na ubytovanie.

Obraciame sa na ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako predkladateľa materiálu s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 16. októbra 2007:

Žiadame doplniť text Vyhlásenia k ratifikácii Európskej sociálnej charty (revidovanej) o článok 30 Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením (odseky a, b) a článok 31 Právo na ubytovanie (odseky 1,2,3).  Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


Zdôvodnenie:

Súčasná vláda Slovenskej republiky vo svojom  Programovom vyhlásení zdôraznila, že Európsku úniu  vníma predovšetkým ako úniu hodnôt solidarity, sociálnej spravodlivosti, rovnosti príležitostí, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania ľudských práv každého a vyjadrila záväzok vychádzať z programových dokumentov Európskej únie zameraných na spájanie hospodárskeho rastu a ekonomickej výkonnosti s rastom zamestnanosti, sociálnou súdržnosťou a zvyšovaním kvality života pre všetkých.  

Úsilie o sociálnu súdržnosť, ku ktorému sa Vláda SR zaviazala, nie je možné bez boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ku ktorému vyzýva článok 136 a 137 Amsterdamskej zmluvy o boji proti sociálnemu vylúčeniu. Slovenská republika sa k záväzku znižovať chudobu a sociálne vylúčenie prihlásila v rámci Otvorenej metódy koordinácie ešte pred vstupom do Európskej únie podpisom Spoločného memoranda o sociálnej inklúzii (2003). Týmto krokom si súčasne osvojila aj Spoločné ciele prijaté na zasadnutí Európskej rady v Nice (2000), medzi ktoré patrí zaistenie prístupu k službám pre všetkých, v tom aj prístupu k bývaniu.

Neratifikovanie článkov 30 a 31 Slovenskou republikou je podľa nášho názoru v nesúlade s Programovým vyhlásením vlády SR, s Národnou správou o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006 – 2008 (október 2006) a ďalšími strategickými dokumentmi, ktoré Slovenská republika prijala ako súčasť európskeho procesu pre dosiahnutie Lisabonského strategického cieľa do roku 2010 podstatne zredukovať chudobu v EÚ.

Vyzývame MPSVR a vládu Slovenskej republiky, aby ratifikovala články 30 a 31 Európskej sociálnej charty a potvrdila tak svoj záväzok dbať o dôstojnosť života všetkých občanov tejto krajiny a osobitne tých najzraniteľnejších.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú
Ivan Lesay, predseda Slovenskej siete proti chudobe, Trnava
Zuzana Kusá,  členka výboru Slovenskej siete proti chudobe, Bratislava
Laco Oravec, člen výboru Slovenskej siete proti chudobe


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
21.10.2007 15:57 | Zuzana Kristakova

OK
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
17.10.2007 19:02 | Zuzana Kriššáková

súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
17.10.2007 17:00 | Gabriel Schnurmacher

Shlasím s pripomienkou.
Informácia a poďakovanie
17.10.2007 12:01 | Zuzana Kusá

Vážené dámy a páni, milé priateľky a priatelia,
s radosťou vám oznamujem, že vďaka vašej podpore sa podarilo v stanovenom termíne zozbierať pod Hromadnú pripomienku 515 platných podpisov. Tým sme splnili podmienky pre hromadnú pripomienku. Text pripomienky sme zaslali predkladateľovi (MPSVR SR) v určenom termíne 16. 10. 2007 vo večerných hodinách. Zoznam signatárov sme zasielali dnes ráno.

Veľmi vám všetkým ďakujem. Ďakujem Changenetu.

Ďakujem aj našim oponentom za otázky a pochybnosti. Naznačili, že je veľmi potrebné zlepšovať obhajobu ľudských práv a prenikavejšie odhaľovať bariéry, ktoré ich robia nedostupnými pre mnohých ľudí na Slovensku.
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
16.10.2007 16:48 | Miroslav Koseček

Podpísal som to, hoci podľa mňa je táto Sociálna charta ako celok hlúposť. Napríklad už len prvý článok: „Každý má mať možnosť zarábať si na živobytie prácou, pre ktorú sa slobodne rozhodne.“ je úplný nezmysel. Toto mi veľmi pripomína spôsob, akým sa kedysi zobrazoval život vo vrúcne očakávanom komunizme, kde bude blahobyt taký veľký, že každý sa bude môcť venovať tomu, čomu bude chcieť a od spoločnosti dostane všetko na pokrytie svojich potrieb.

Keď sa však pozrieme na jednotlivé kroky, ktorými sa tieto práva majú zabezpečiť, tam už je racionálnejšie jadro a väčšinou sú podpory hodné.

Okrem toho naša akože sociálna vláda ratifikáciu určite presadí.

Najhoršie je, že sa snaží neratifikovať články, ktoré podľa mňa majú najväčší zmysel (ak je pravda, to, čo je na Changenete uverejnil v diskusií Tomáš Rakús dnes o 13:26), lebo ide o ochranu tých najohrozenejších a najchudobnejších, o ktorých by sa mala spoločnosť postarať. Vzhľadom na to, že títo najohrozenejší predstavujú minimálny voličský potenciál, naša boľševicko oportunistická vláda na nich úplne kašle.

Ak sa teda asi nevyhneme tomu, aby vláda ratifikovala tento dokument, je asi na mieste žiadať, aby z toho procesu nevylúčila tých, ktorí túto pomoc naozaj potrebujú. Preto som sa pod hromadnú pripomienku podpísal.
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
16.10.2007 13:26 | Maroš Rakús

Article 30 – The right to protection against poverty and social exclusion

With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection against poverty and social exclusion, the Parties undertake:

to take measures within the framework of an overall and co-ordinated approach to promote the effective access of persons who live or risk living in a situation of social exclusion or poverty, as well as their families, to, in particular, employment, housing, training, education, culture and social and medical assistance;
to review these measures with a view to their adaptation if necessary.
Article 31 – The right to housing

With a view to ensuring the effective exercise of the right to housing, the Parties undertake to take measures designed:

to promote access to housing of an adequate standard;
to prevent and reduce homelessness with a view to its gradual elimination;
to make the price of housing accessible to those without adequate resources.
Práva boli formulované ako nedeliteľné
16.10.2007 11:56 | Zuzana Kusá

Žiaľ, ako som písala, Deklarácia nie je bežným čítaním slovenských intelektuálov. Naznačuje to aj vaša odpoveď, pane. Veď Deklarácia ľudských práv (1948) obsahuje od počiatku aj sociálne práva a prezident Roosevelt ju ponímal ako záväzok snažiť sa o slobodu a dôstojnosť zaručením sociálnych práv.

Klasifikácia práv na práva troch generácií je až dodatočným výtvorom teoretickej reflexie vývoja existujúcich práv v horizonte dvoch storočí. Rozhodne to nie je to spôsob konštrukcie Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Tá nemá dodatky. Ľudské práva poníma ako nedeliteľné.
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
16.10.2007 11:13 | Bruselsky plafon

Proti Vseobecnej deklaracii ludskych prav nie su namietky ani zo strany konzervativcov.
Co je vsak socialnym inzinierstom je nastup tzv. III. generacie ludskych prav. Na pociatku to bol taky subtilny laviciarsky chodnicek dnes je to siroka lavicova ideologicka dialnica, ktora ohrozuje podstatu ludskej slobody. Plati teda opacna rovnica, Socialna charta nielen popiera ale aj ohrozuje slobody deklarovane vo Vseobecnej deklaraci ludskych prav.
Uznanie práv
16.10.2007 10:42 | Zuzana Kusá

Zdá sa, že Deklarácia ľudských práv sa po 60-tich rokoch stáva pre mnohých obťažujúcim dokumentom. Jeho morálna veľkosť a veľkosť právnych dokumentov ako Pakt hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (120/1976 z.z.) a Európska sociálna charta sa hanobí lacnými nálepkami. Som presvedčená, že je to nie je pre rozbujnenú nízkosť a sebectvo "trhových čias", ale pre systémové zabúdanie, do ktorého ho uvrhujú školské osnovy, politické elity a tiež konzervatívne nadácie, ktoré podporujú falošný argument o zhubnosti štátom organizovanej solidarity pre medziľudskú vzájomnosť.

Charta je všeobecným rámcom, ktorého konkretizácia je (mala by byť) vecou starostlivého zvažovania. Môže trvať roky, kým sa získa súhlas pre určité opatrenia. Kým časť ľudí pochopí ako blízko má ľudsko-právny univerzalizmus ku kresťanstvu a iná časť zase to, že masové poníženie a dospievanie s frustráciou, že sme sa narodili do života bez vyhliadok, postupne rozkladá spoločnosť. Ochranou pred chudobou je iste predovšetkým prístup k príležitostiam, ale ten tiež vyžaduje značné a plošné investovanie. Je samozrejme aj o finančnej podpore, pretože len finančná pomoc, dáva možnosť voľby a pomoc bez možnosti voľby je len iným druhom poníženia.
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
15.10.2007 09:58 | Katarína Bánska

Sociálnym skupinám, ktoré nemajú kde bývať treba vytvoriť pracovné podmienky, aby si mohli platiť bývanie a splácať hypotekárne úvery. Ináč sa to zvrhne na zneužívanie štátnej pomoci. Katarína
???
12.10.2007 15:42 | Peter Kovár

a kde je prosim podobna moznost hlasovania PROTI tejto charite? to uz ozaj sa chceme vratit do komunizmu nacisto, alebo ide len o zly humor nasich socialistickych spoluobcanov?
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
12.10.2007 10:29 | net

Pani Kusa, ste strasne fajn clovek, ale keby ste svoj urcite nedoceneny akademicky plat rozdali chudobnym a odkazanym, vtedy by sa dalo hovorit o skutocnej solidarite. Europska socialna charta je institut, ktory sui generis chybne postuluje problem chudoby. Prvoplanovo sice moze akoze pomahat chudobnym, sekundarne im ale ublizuje, robi z nich socialnych klientov a vazalov statu. Navyse, co je pre demokraciu nebezpecne, tito klienti statu tvoria kmenovu skupinu elektoratu pre tie politicke strany, ktorym takato zavislost politicky vyhovuje. Cim viac ludi sa ocitne v statno-klientskej sieti, tym vacsia opcia pre udrzanie si ich mocenskeho statusu.
Takato siet potom nesluzi na to aby ludi v chudobe socialne saturovala, ale naopak sluzi ako pavucina z ktorej sa nedokazu vymotat.

Solidarita je socialnym vztahom medzi ludmi, ak do toho pustite stat ako instituciu, uz to nie je solidarita, ale verejna redistribucia. Pokojne v tom mozete pokracovat ale v takom pripade hovorit o solidarite je holym eufemizmom.
Pre tych, ktori neuznavu prava inych
12.10.2007 09:54 | Miro Tížik

Je zaujimave citat ako sebavedome vacsina prispievatelov paranoidne odmieta tuto chartu. Myslim, ze by im vadilo, ak by boli vyhanani z domu, ci uz kolektivizatormi, uzernikmi, alebo hoci aj statom. No kedze vo svojej egocentrickej skrupine nevedia uznat, ze vsetci obcania by mali mat rovnake prava, je zbytocne ich o niecom presviedcat. Slepota je slepota a neschopnost premyslat je diagnoza, ktora sa najma u tych co sa skryvaju za prezyvkami prejavuje obzvlast silne. Sami vyuzivau pravo pod druhymi menami kadat, byt vulgarny a prejavovat svoju obmedzenost, no v ziadnom priapade nechcu uznat, ze iny ludia by mohli mat nejake prava. Naco prava, vsak prezuju len ti drsnejsi. Pozdravujem vsetkych upirov.
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
11.10.2007 21:46 | Petr Brabec

Nebudu se pouštět do nějakých důkladných ekonomických rozborů (i proto, že ne/ratifikace slovenskou vládou se mě jako Čecha příliš netýká), pouze dvě připomínky. Slovenská republika, zastoupená svými představiteli, se cítí vázána touto sociální chartou (nebo alespoň jejími některými články). Ovšem:

- proklamuje právo na práci a zároveň má zavedenou minimální mzdu, která, jak se učí studenti gamnázia v seminářích ze společenských věd, de facto spoluvytváří nezaměstnanost. Není přesně tohle proti "právu" na práci?

- to stejné platí pro kolektivní vyjednávání, které sice může zlepšit podmínky pro již zaměstnané, ale svazuje zaměstnavatelům ruce při najímání dalších pracovníků.

A teď se v tom vyznejte...
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
11.10.2007 21:40 | Pavol Žáčik

toto nie je riešenie, nikdy nebolo a nikdy nebude... je mi ľúto najmä fajn ľudí, ktorí sa nechali zblbnúť a propagujú toto tu... :-///

(blee)
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
11.10.2007 14:52 | Miguel

Co je to pravo na byvanie? Kazdy ma pravo na byvanie v unimobunke alebo zahradnej chatke? Alebo v dome??
Ked ma kazdy pravo, tak naco su hypoteky???
Romovia maju "pravo na byt" zadarmo a ostatni si ho musia zaplatit? Co je toto za blbost, nemate co vo volnom case?
Ad: Hromadná pripomienka k ratifikácii Európskej sociálnej charty
11.10.2007 14:01 | Lord Acton

Celu Europsku socialnu chartu treba zabalit do siete a hodit do Temze.- Siet za odmietnutie Europskej socialnej charty.

- Vybor proti prijatiu Europskej socialnej charte.

- Asociacia chudobnych, ktori sa prijatim Europskej socialnej charty stanu este chudobnejsi.
Kto ratifikoval články 30 a 31 Európskej sociálnej charty (revidovanej)?
11.10.2007 13:07 | Zuza Kusá

K 21. 12. 2006 články 30 a 31 ESCH ratifikovali:
Andora (článok 30 a 31)
Belgicko (článok 30)
Fínsko (článok 30 a 31) Francúzsko (článok 30 a 31)
Írsko (článok 30)
Taliansko (článok 30 a 31)
Litva (článok 30 a 31)
Holandsko (článok 30 a 31)
Nórsko (článok 30 a 31)
Portugalsko (článok 30 a 31)
Slovinsko (článok 30 a 31)
Ukrajina (článok 30 a 31, odsek 1,2) a
Švédsko (článok 30 a 31)

Články 30 a 31 výberovo neratifikovali Arménsko, Azerbajdžan, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Malta, Moldavsko, Rumunsko.

Štáty, ktorých mená nie sú uvedené, k 21. 12. 2006 Európsku sociálnu chartu (revidovanú) ešte neratifikovali.


Ďalšie dôvody pre ratifikáciu článkov 30 a 31 Európskej sociálnej charty
11.10.2007 12:14 | Zuza Kusá

Vynechávanie článku 31 o práve na bývanie (housing) je čudné aj vo svetle faktu, že Slovenská republika je signatárom Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN. Tento dohovor v článku 11 (1)stanovuje, že
1. Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie životných podmienok. Zmluvné štáty podniknú zodpovedajúce kroky, aby zabezpečili uskutočnenie tohto práva...
Tento Dohovor bol zverejnený v Zbierke zákonov formou vyyhlášky č. 120/1976.
Slovenská republika ho nevypovedala, aj keď bytová politika po roku 1990 by to mohla naznačovať.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (19)

 Súvisiace témy:
Bezdomovci
Európska únia
Politika
Právo
Ľudské práva
Sociálna oblasťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS