spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte výzvu proti núteným vysťahovaniam Rómov

Vážený pán
Róber Fico
predseda vlády SR

           
V Bratislave, 19. septembra 2007


Vážený pán predseda vlády,
                       
ako zástupcovia a zástupkyne organizácií, ktoré sa venujú obhajobe ľudských práv, sme mimoriadne znepokojení pribúdaním prípadov núteného vysťahovania Rómov, pri ktorých často vznikajú pochybnosti o ich zákonnosti. Na základe našich poznatkov z viacerých lokalít musíme konštatovať, že pre mnohé samosprávy je jednoduchšie zbaviť sa zodpovednosti za sociálne problémy svojich občanov, ako hľadať riešenia spoločnými silami. Volia jednoduchší, avšak nedôstojný a nemorálny spôsob, akým je odsťahovanie sociálne odkázaných občanov Slovenskej republiky do menších obcí.
                       
Vysťahovaním a zmenou obce sa však sociálne problémy občanov nevyriešia. Naopak, dochádza iba k zvyšovaniu interetnického napätia, pretože obyvatelia obcí, do ktorých sú rómski spoluobčania premiestnení, sa proti ich príchodu búria. Ich frustrácia často vedie k prejavom zastrašovania či dokonca priamemu použitiu násilia.
                       
Pri takýchto, zväčša nezákonných, vysťahovaniach sa zneužíva nízke právne vedomie Rómov, ktorí sa nedokážu sami účinne brániť pri porušovaní ich práv. Samosprávy počítajú s tým, že Rómovia sú neobľúbenou skupinou obyvateľstva a tak zneužívajú skutočnosť, že verejnosť nad takýmito prejavmi zlovôle zatvára oči, či mu dokonca napomáha. Vo väčšine prípadov, v ktorých k núteným vysťahovaniam došlo, sa samosprávy nepokúšali vopred sanovať situáciu napríklad zavedením inštitútu osobitného príjemcu, čím by zabezpečili právnu istotu bývania pre nájomníkov a zároveň istotu platenia za bývanie. Naopak, často sú nehnuteľnosti predávané súkromným majiteľom, ktorí urobia špinavú prácu namiesto samospráv. Takéto praktiky sa však priečia morálke a sú len ďalším prejavom segregácie a rasizmu na miestnej úrovni.
                       
Na Slovensku nie je nútené vysťahovanie až poslednou alternatívou, ako by to malo byť podľa medzinárodných dohovorov. Naopak je väčšinou prvou možnosťou, po ktorej samosprávy siahajú. V právnom štáte však musia byť ochraňované práva a zákonné postupy voči všetkým občanom bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť.
                       
Ako jeden z posledných prípadov uvádzame nútené vysťahovanie Rómov v Nových Zámkoch, kde noví vlastníci za asistencie súkromnej bezpečnostnej služby vysťahovali obyvateľov z bytov a presťahovali ich do nevyhovujúcich domov v okolitých obciach. Spôsob, akým bolo toto presťahovanie občanov vykonané, pokladáme minimálne za nedôstojný a nemorálny.
                       
Zároveň upozorňujeme, že prípad z Nových Zámkov nie je ojedinelý, a je súčasťou rozsiahlejšieho trendu, ktorý zostáva verejnosťou, zodpovednými inštitúciami a politikmi nepovšimnutý. Skutočnosť, že v posledných dvoch rokoch boli na Slovensku nútenými vysťahovaniami postihnuté rádovo tisíce občanov, vo väčšine prípadov Rómov, je zarážajúca. O to viac v prípadoch, pri ktorých došlo k otvorenému a nepochybnému porušovaniu zákonov aj za asistencie polície.
                       
V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky, ktoré považujú nútené vysťahovania za poslednú možnosť, ktorej treba všetkými možnými spôsobmi predchádzať. Podľa Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „ešte pred vykonaním akéhokoľvek vysťahovania, a najmä vysťahovania väčšej skupiny, majú členské štáty zaručiť, že budú preskúmané všetky uskutočniteľné alternatívy a budú konzultované s dotknutými osobami“. (Všeobecný výklad č. 7 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach -Nútené vysťahovanie a právo na primerané bývanie, šestnásta schôdza, dokument OSN E/1998/22).
                       
Vážený pán predseda vlády, touto cestou Vás preto žiadame:            
  1. Aby ste na rokovaní vlády otvorili túto problematiku.
  2. Aby ste na iniciovali stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska na túto tému.
                       
K urýchlenému riešeniu danej situácie navrhujeme uskutočniť nasledovné kroky:
  1. Urýchlene hľadať s dotknutými osobami, ktoré zostali bez prístrešia, trvalé a zodpovedajúce riešenie ich situácie.
  2. Čo najrýchlejšie konzultovať s odborníkmi možnosti riešenia takýchto prípadov a prijať opatrenia pre zabránenie podobným prípadom a dosiahnutie ich zákonného postihovania.
  3. Vo väčšej miere ako doposiaľ uplatňovať inštitút osobitného príjemcu v lokalitách, kde evidujú vyšší počet neplatičov.
  4. V oblasti sociálnej politiky systematicky podporovať komunitný rozvoj, terénnu sociálnu prácu a vytvárať ďalšie lokálne verejné a sociálne služby prispievajúce k  inklúzii, ktoré by mohli zabrániť podobným situáciám.
  5. Zadefinovať sociálne bývanie a s tým súvisiacu vládnu stratégiu.
  6. Rozšíriť program terénnych sociálnych pracovníkov aj do lokalít, v ktorých doposiaľ nevykonávali svoju činnosť.
  7. Vytvárať tlak na kompetentne inštitúcie, aby pozorne monitorovali dodržiavanie ľudských práv a v prípadoch ako Nové Zámky vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k náprave.
  8. Zabezepčiť, aby osoby zodpovedné za porušovanie domáceho a medzinárodneho práva boli urýchlene potrestané.
                       
Veríme, že je v záujme vlády uskutočniť účinné opatrenia a predísť tak ďalším podobným prípadom, ktoré môžu vyústiť do občianskych nepokojov ako aj kritiky Slovenska medzinárodnými inštitúciami.

                       
Inštitút rómskej verejnej politiky, Bratislava
Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Centrum pre práva na bývanie a vysťahovanie, Ženeva
Centrum pre práva Rómov, Budapešť


Na vedomie:
podpredseda vlády, predsedovia politických strán, primátor mesta Nové Zámky, média


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rómovia
Rasizmus a xenofóbia
Samospráva
Ľudské práva

Súvisiace regióny
Nové Zámky


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS