spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky

Ochrana zvierat bola počas predchádzajúcich piatich rokov, kedy bol v platnosti Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 488/2002, novelizovaný pod č. 39/2007 kontrolovaná s nie dostatočnou razanciou, čo bolo a je zapríčinené predovšetkým všeobecne koncipovanými povinnosťami uloženými vlastníkom zvierat týmito zákonmi.

V súčasnosti je pripravovaná vykonávacia vyhláška k Zákonu o veterinárnej starostlivosti, kde dôjde k jednoznačnému definovaniu niektorých povinností, ktoré, ako veríme, prispeje k efektívnejšej kontrole predovšetkým chronicky sa opakujúcich nedostatkov v chove, akými sú pripútanie psov na krátku reťaz, zanedbanie veterinárnej starostlivosti, obmedzovanie základných etologických potrieb a pod. a tým k zlepšeniu zaobchádzania so spoločenskými zvieratami.

V druhej časti sa vyhláška venuje útulkom a karanténnym zariadeniam.


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu Vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky pre zvieratá.


V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu vyhlášky MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (číslo materiálu 3521/2007-410).

V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
  • PharmDr Eva Čechová-Gachallová, nar. 10.5.1962
  • Mgr. Monika Ďurkovičová, nar. 10.9.1967
  • Mgr. Pavel Šúlek, nar. 25.7.1980
  • JUDr. Renata Barbušová, nar. 13.6.1960
Kontaktná adresa: info@sloboda.sk

K navrhovanej vyhláške máme nasledovné pripomenky a sme presvedčení, že by prispeli k ešte efektívnejšej ochrane spoločenských zvierat:1. V § 2 písmeno a) za slovo „domácnosti“ vložiť slová „alebo na pozemku vo vlastníctve, prenájme alebo obdobnom vzťahu. Za slovo „spoločnosti“ vložiť slová „alebo ochranu majetku“.


Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je predísť spochybneniu zaradenia zvieraťa medzi spoločenské(a teda  povinnosť dodržiavať pri jeho chove všeobecné požiadavky na jeho ochranu), ak by nebol naplnený predmet (záľuba, poskytovanie spoločnosti) a miesto chovu,  pokiaľ sa jedná napr. o strážneho psa, držaného mimo domácnosti jeho majiteľa.


2. V § 2 písmeno d) vypustiť slová „ s možnosťou ich rozmnožovania“ a nahradiť ich slovami „alebo majiteľom vytvorený životný priestor zvieraťa, poskytujúci základné potreby zvieraťa ako sú najmä úkryt, odpočinok a príjem výživy“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: podmienky možnosti rozmnožovania sú uvedené v samostatnej časti tejto vyhlášky a nie je potrebné začleniť ich ako súčasť základných pojmov. Bližšie je potrebné špecifikovať chovné zariadenie s ohľadom na jeho prínos zvieraťu.


3. V § 3 rozdeliť doterajší odsek 1 na dva odseky.

Znenie nového odseku 1:  slovo „zabezpečenie“ z doterajšieho odseku 1nahradiť slovami „povinnosť zabezpečiť“. Nový odsek 1 tvoria doterajšie písmená a) až j) s úpravami, ktoré sú uvedené ako samostatné pripomienky.

Znenie odseku 2 : „Vlastník alebo držiteľ spoločenského zvieraťa môže“  
Písmená k) a l) z doterajšieho odseku 1 premenovať na písmená a) a b) s úpravami, ktoré sú uvedené ako samostatné pripomienky.


Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Cieľom je nespochybniteľne uložiť povinnosť niečo konať a odčleniť povinnosť konať od možnosti konať, za splnenia daných predpokladov.


4. V § 3 v doterajšom odseku 1, písm. b) za slovom „rekonvalescenciu“ vypustiť čiarku, nahradiť ju bodkočiarkou a za ňu vložiť slová „tieto stanoví veterinárny lekár a majiteľ zvieraťa je povinný ich dodržať“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je vylúčiť nesprávne laické posúdenie najvhodnejších podmienok na liečbu a rekonvalescenciu. Práve nesprávne posúdenie vhodných opatrení je často príčinou nedostatkov v chove spoločenských zvierat, ktoré majú za následok ich utrpenie, nakoľko ich nadobúdanie do vlastníctva nie je podmienené preukázaním znalostí ich potrieb.


5. V § 3 v doterajšom odseku 1, písm. c), na koniec odstavca vložiť vetu: „tieto podmienky sa musia zabezpečiť najmä vhodným prístreškom, ktorý chráni zviera pred nepriazňou počasia a na ktorý sa vzťahujú všeobecné požiadavky na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá uvedené v § 9.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je nespochybniteľne uložiť povinnosť majiteľa zvieraťu poskytnúť prístrešok so stanovením jeho základných charakteristík


6. V § 3, písm. k) doterajšieho odseku 1, slová „použitia spoločenského zvieraťa na rozmnožovanie“ nahradiť slovami „použiť spoločenské zviera na rozmnožovanie až“ a za slovo „predpokladu“ vložiť slová „že je schopný vzniknutému potomstvu zabezpečiť starostlivosť v súlade s touto vyhláškou“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je znížiť riziko produkcie nechcených zvierat.


7. V častiach, ku ktorým nie sú pripomienky k obsahu, je potrebné patrične upraviť len správny gramatický tvar, aby vyhovovali zmenenej gramatickej podobe znenia v úvodnej vete odseku.


8. V § 4 odsek 3 za prvú vetu vložiť vetu „Priestor medzi obojkom a svalstvom krku psa musí byť najmenej 3 cm, v mieste, kde sa tento voľný priestor vytvorí potiahnutím obojku.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zabrániť častému javu pri uväzovaných psoch - sústavné priškrcovanie obojkom. Hoci by existovalo nariadenie použiť dostatočne široký obojok, s nastaviteľným obvodom, z tohto nevyplýva povinnosť zvoliť vhodný obvod, ktorej dodržiavanie by bolo možné exaktne preukázať. V kynologickej praxi sa pre uistenie o pohodlnom nastavení obvodu bežne používa miera 3cm priestoru medzi krkom a obojkom (približná hodnota výšky dvoch prstov dospelého človeka). Formulácia „aby sa predchádzalo jeho zarezávaniu do kože“ už predstavuje prevenciu závažného týrania zvierat a jej hraničné nenaplnenie nemôže byť považované za štandard.


9. V § 4 odsek 3 číslicu „2“ za slovom najmenej, nahradiť číslom 2,5.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Rozmery priestoru kde sa pes môže pri fixovanom spôsobe chovu pohybovať by mali byť zhodné aj pri rôznych spôsoboch fixovania, či už  reťazou o pevný bod (resp. „iným spôsobom“) alebo o vodiace lanko. Preto by mal v druhom prípade byť polomer výbehu  2,5 m rovnako ako je to v prípade fixovania o pevný bod (resp. „iným spôsobom“).


10. V § 4 odsek 3 doplniť vetu: Pri všetkých spôsoboch pripevnenia reťaze musí mať pes možnosť  ukryť sa v ľahko dostupnom prístrešku, ktorý mu dokáže zabezpečiť  ochranu pred nepriazňou počasia.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: V odseku 4 je povinnosť zabezpečiť pred nepriazňou počasia psa chovaného v koterci uvedená. Kvôli jednotnosti a nespochybniteľnosti by mala byť uvedená aj v ods.3.


11. V § 4 odsek 4 doplniť vetu : „Psy chované vo vonkajších  kotercoch musia mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru koterca tak, aby boli dodržané požiadavky podľa odseku 2.

 Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zabezpečiť rovnaké možnosti na uspokojenie požiadaviek na pohyb psom, držaným na reťazi, ako aj psom chovaným vo vonkajších kotercoch. Sústavný pobyt v koterci nemôže predstavovať dostatočný priestor na uspokojenie týchto potrieb.


12. V prílohe č. 1 všetky hodnoty uvedené v tabuľke navýšiť o 20 % so zaokrúhlením smerom nahor.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie:  Mnohokrát je koterec celoživotným miestom chovu, kde pes trávi vačšiu časť dňa. Pôvodné hodnoty podľa nás nie sú dostatočné.


13. V §10 ods.10,za slovami „karanténnej stanice“ doplniť vetu: „Evidencii podlieha aj príjem a spotreba krmiva a liečiv“.


14. V §10 ods.10, za slovo „zistenia“ doplniť slová „je uchovávaná po dobu piatich rokov a“.


15. V §10 ods.10, písm. b) za slovo „príjmu“ doplniť slová „a miesto odchytu“.


16. V §10 ods.10 zaradiť za písmeno c) nové písm. d) so znením: „fotodokumentáciu odchyteného zvieraťa a následne, najneskôr do 1 pracovného dňa, zverejnenie prostredníctvom internetu, s uvedením dátumu a miesta odchytu, pohlavia a veku. Nasledovné pôvodné písmená d) až h) sa patrične premenujú.


17. V §10 ods.10 v doterajšom písm. d) za slovo „stavu“ vložiť slová „a hmotnosť zvieraťa“.


18. V §10 ods.10 za doterajšie písm. d) vložiť nové písmeno e) so znením: „veterinárne zákroky vykonané v súvislosti s nutným ošetrením chorých alebo poranených zvierat“. Nasledujúce písmená e) až h) sa patrične premenujú.


19. V § 10 ods. 10 za doterajšie písm. h) vložiť nové písm. i) so znením: „potvrdenie o prevzatí s identifikáciou zvieraťa a identifikáciou pôvodného alebo nového vlastníka“.


20. V § 11 ods. 1. za slová „ držbu nechcených zvierat“ vložiť čiarku a slová „pokiaľ majiteľ nechceného zvieraťa nie je známy, resp. došlo k dohode medzi prevádzkovateľom útulku a majiteľom nechceného zvieraťa“.


21. V § 11 ods.6 písm. d) vypustiť slová „ktorých vlastníka nie je možné zistiť do jedného mesiaca od jeho prijatia do útulku pre zvieratá“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: prevažná väčšina zvierat, ktoré sú privezené do útulkov, vlastníka nemá, resp. sú zvieratami nechcenými. Myšlienka sterilizácie a kastrácie v útulkoch je založená na snahe znížiť potenciálny nekontrolovaný nárast populácie zvierat, čo následne navyšuje utrpenie opustených a zanedbaných zvierat. Navrhované opatrenie, teda povinnosť odkladu možnosti zákroku po dobu jedného mesiaca, v prípade, že je zviera zdravé, schopné podstúpiť zásah a že nie je známy nový záujemca, schopný zabezpečiť toto zviera pred nežiadúcim rozmnožovaním, predstavuje významnú prekážku v realizovaní programu regulácie početnosti populácie potenciálne nechcených zvierat.

Evidentný zámer navrhovaného mesačného odkladu prípadného zákroku ( tento sa nevykonáva automaticky, ale až po zvážení individuálnych faktorov u zvieraťa) je ochrániť majiteľa strateného zvieraťa pred trvalým poškodením reprodukčného potenciálu svojho zvieraťa. Každý majiteľ strateného zvieraťa má však počas povinnej karantenizačnej lehoty, záväznej pre útulok, možnosť si zviera vyzdvihnúť v útulku, s istotou, že prípadný zákrok v tom čase vykonaný nebol. Pokiaľ je zámerom navrhovaného odkladu možnosti zákroku zabrániť značnej škode, napr. tým, že by sa chovné zviera s preukazom pôvodu, ktoré sa do útulku dostalo,  sterilizáciou či kastráciou znehodnotilo, nie je to opodstatnené, nakoľko takéto zvieratá sú nezameniteľne označované a majiteľ by bol na základe tohto označenia bezodkladne informovaný o tom že jeho zviera sa nachádza v útulku. Mesačný odklad nie je preto podľa nás adekvátny.


22. V § 11 ods10 za slovo „zistenia“ vložiť čiarku a slová „je uchovávaná po dobu 5 rokov a“.


23. V § 11 ods 10 písm. b) za slovo „zvieratá“ vložiť slová „a identifikáciu osoby, ktorá zviera priniesla vo forme mena a bydliska“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: cieľom je zvýšiť zodpovednosť za prípadný úmysel odovzdať do útulku zviera, ktoré má vlastníka a ktorý zviera takýmto spôsobom opustí. Opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho je priestupkom v zmysle Zákone 39/2007.


24. V § 11 ods. 10. za písm. i) vložiť nové písmeno so znením: „potvrdenie o prevzatí s identifikáciou zvieraťa a identifikáciou pôvodného alebo nového vlastníka“.


25. V § 12 odsek 2. čiarku za slovami "chovné zariadenia" vypustiť a vložiť slová "existujúce pred účinnosťou tejto vyhlášky musia spĺňať požiadavky na minimálnu plochu a priestor najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky;".

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: rešpektujeme značné náklady a časovú náročnosť prebudovať priestory karanténnych staníc a útulkov tak, aby spĺňali požiadavky na minimálnu plochu a priestor stanovené touto vyhláškou, ale lehota 3 rokov na prebudovanie chovných priestorov, vo väčšine prípadov individuálnych jednoduchých kotercov a výbehových plôch sa nám javí ako neprijateľne dlhá a neopodstatnená.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
2.11.2007 11:21 | Zuzana Mestankova

...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
25.10.2007 15:01 | Ondrej Bihari

Zaujimalo by ma a myslim svoju otazku seriozne ci navrhovatelia ale aj pripomienkovatelia tohoto kenzultovali tento navrh s poprednými kynologickými autoritami SR, alebo to robia len pseudoochranci zvierat...zda sa mi totis ze v niektorych bodoch sa do toho montuju ludia co vidia len naicky do obalu nie vsak pod povrch. Priklad: Obojom ma mat volu 3cm od krku aby nedochadzalo k skrteniu.V zaujme pseudoochrany sme si asi neuvedomili ze by tymto mohlo dojst k zvleceniu obojka z hlavy psa ktorý moze nasledne uniknut a sposobit tranenie sebe alebo iným..a vobec nie napadnutim ci pohryzením ale napríklad podbehnutím pod auto. To sme potom toho psika sice uchranili pred akoze skrtenim ale v podstate sme ho zabili inak...a to nehovorim o tom ze sa moze stat v tomto priklade dopravná havária a moze sa stat nieco aj ludom. Ale to je len jeden priklad...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
25.10.2007 15:01 | Ondrej Bihari

Zaujimalo by ma a myslim svoju otazku seriozne ci navrhovatelia ale aj pripomienkovatelia tohoto kenzultovali tento navrh s poprednými kynologickými autoritami SR, alebo to robia len pseudoochranci zvierat...zda sa mi totis ze v niektorych bodoch sa do toho montuju ludia co vidia len naicky do obalu nie vsak pod povrch. Priklad: Obojom ma mat volu 3cm od krku aby nedochadzalo k skrteniu.V zaujme pseudoochrany sme si asi neuvedomili ze by tymto mohlo dojst k zvleceniu obojka z hlavy psa ktorý moze nasledne uniknut a sposobit tranenie sebe alebo iným..a vobec nie napadnutim ci pohryzením ale napríklad podbehnutím pod auto. To sme potom toho psika sice uchranili pred akoze skrtenim ale v podstate sme ho zabili inak...a to nehovorim o tom ze sa moze stat v tomto priklade dopravná havária a moze sa stat nieco aj ludom. Ale to je len jeden priklad...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
28.8.2007 12:24 | Maja

Je síce pekné ,že sa novelizuje táto vyhláška a že sú ľudia, ktorým táto otázka nie je ľahostajná ale podľa mňa je dôležitá hlavne následná kontrola dodržiavania vyhlášky a náležité sankcie pre tých tzv.ľudí, ktorí neváhajú utýrať bezbranné zvieratá a robia to stále znova pretože u nás som ešte nepočula ani nečítala, že by bol za takéto počíňanie niekto potrestaný aj keď to zákon stanovuje, proste sa na to kašle!
Jarmila
28.8.2007 10:00 | Zuska

ja osobne, ak psika tak len krizenca. o ineho zaujem nemam. krizence su najrozumnejsie, maju menej chorob na starobu a aspon nie su rovnake, a ako sa vravi, su to vyplody prirody a nie starocneho slachtenia. Su jedinecne. To ze niekto sa zameriava len na cistu rasu a podporuje zvieraci biznis je jeho hlupost, prave takyto ludia su ti nezodpovedni. Ak sa nahodou ich chovnym cistokrvnym psikom nenarodi to spravne cistokrvne potomstvo nastava ten problem, kvoli ktoremu su plne utulky.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
28.8.2007 08:26 | Jarmila

Chovanie zvierat v kotercoch a na reťazi by sa malo zakázať, bežne sa to robí hlavne na dedinách. Taktiež čipovanie zvierat by malo byť povinné. Tiež by sa malo upraviť rozmnožovanie zvierat, rozmnožovať by sa mali len chovné zvieratá, u ktorých je predpoklad že sa budú dať umietniť u nových majiteľov. O krížencov nie je záujem, a potom nastáva problém s nechcenými zvieratami.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
27.8.2007 21:54 | alex seman

ciao miso ty tu sefujes ? :-)...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
27.8.2007 18:50 | Oľga Krištofičová

Každý alebo takmer každý si za psa platí daň. Prečo by nemohlo byť zavedené povinné čipovanie psov, ktoré by bolo prefinancované z týchto peňazí. Takto by sa podľa mňa dalo takmer okamžite zistiť, komu pes, ktorý bol odchytený na ulici, patrí a takéhoto majiteľa by mal niekto kompetentný vyzvať aby sa vyjadril, prečo je jeho pes napríklad v útulku a prečo si ho ešte nevyzdvihol a akým spôsobom na psa dohliadal. Tým mám na mysli psov alebo vo všeobecnosti zvieratá, ktorých sa ich majitelia zbavili tak, že ich jednoducho vyhodili na ulicu. Bez čipu sa prakticky nedá zistiť komu zviera patrí. A konečne by sa tieto peniaze v očiach poctivých majiteľov využili efektívne. V opačnom prípade sa nečudujem tým , ktorí za psov neplatia.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
27.8.2007 15:21 | wanda

Dalsia vec, ktoru v pripomienke nevidim je pozadovat ZAKAZ UTRACANIA zvierat v KS po uplynuti istej lehoty, ktora je v niektorych pripadoch smiesne nizka - napr. len 10 dni/ Vid.:http://www.psysos.sk/index.php?zavislost=KS%20Spi%B9sk% E1%20Nov%E1%20Ves%20!!!&pridany=estene&praca=tretiekolo

n echapem ako je toto mozne, ved sa jedna o protizakonnu cinnosti. vedel by sa k tomu niekto vyjadrit?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
26.8.2007 17:18 | exmamon

2,5 m?????? to je veľmi málo.. ludia chovajúci psov na reťazi v rodinných domoch na dvore sa oháňajú tým, že pes v paneláku trpí. pritom ich pes nemá kontakt s ostatnými psami, či už rovnakého alebo opačného pohlavia, nevenčia ho. ten pes nemá skúsenosti, je neurotický a podľa mňa trpí oveľa viac ako pes v paneláku, ktorý chodí min 3 x denne von, stretáva sa s inými. Jasné, že najlepšie je psovi v rodinnom dome na veľkom dvore, ktorý ale nie je na reťazi, a chodia s ním na prechádzky atď. Mala by byť založená inšpekcia, ktorá bude kontrolovať chovné podmienky psov v kotercoch a reťaziach. Je nenormálne, ako tie psy žijú. Kto sa o to postará?Psy na reťazy sa v mnohých prípadoch nedostanú ďalej ako 2m okolo búdy, to je otras. Takých ľudí by som nechala zavrieť. Je to týranie zvierat. Nikto ma nikdy nepresvedčí o tom, že pes v paneláku, o ktorého sa sa človek štandardne stará trpí viac, ako pes v koterci alebo na reťazi, aj ke´d na dvore rodinného domu...
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
26.8.2007 13:03 | esther

musím súhlasiť s Kamilom Halačom a s jeho názorom na veterinárov. Ja mám tiež negatívnu skúsenosť s "lekárkou". Môj pes mal problémy s okom takže sme museli vyhľadať lekára no netušili sme ako sa k nášmu psovi zachová.Dalo by sa povedať, že náš pes je veľmi nedôverčivý voči cudzím ľuďom a tak nebolo ľahké udržať ho v ambulancii v pokoji no to ako na to zareagovala "lekárka" nečakal nikto z nás. Udrela psa takou silou,že žena, ktorá toho psa držala a "schytala" z toho úderu tiež mala na ramene modrinu ešte dva týždne potom.Čo asi tak cítilo potom to zviera? Tak sa pýtam ako sa táto dovolím si napísať cynická žena mohla stať lekárkou? Nemal by byť veterinár citlivý k zvieratám? Nemal by mať trpezlivosť a pochopenie pre temperament a povahu zvieraťa?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
25.8.2007 22:21 | Bela

U nas by bolo treba vyrazne regulovat chov psov, napr. koncesovanim takejto cinnosti a jej viazanostou na iste vzdelanostne minimum! a prisne postihovat vsetkych mnozitelov, ktori chovaju casto v otrasnych podmienkach, neposkytuju psom zakladnu starostlivost a zo suciek robia stroje je na vyrobu steniat a potom ich vyhodia na ulicu!!! podobne takto na ulici koncia aj cele vrhy! Je otrasne, co sa na SK v oblasti chovu psov deje!
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky
24.8.2007 13:58 | Kamil Halač

Dobrý deň. SAmozrejme súhlasim k pripomienke k návrhu vyhlášky, len akosi v praxi sa to moc neodzrkadlí!! Dnes je rozšírený chov psov na Slovensku v takom množstve, že dokonca aj v Španielskej televízii sa o našej krajine hovorí negatívne. Nebudem sa vyjadrovať k tomu, v akých podmienkach sa psíkovia chovajú čím sú kŕmené a podobne. Proste v skratke, 90% Slovákov sa ku psom správa horšie ako pes! A čo sa týka veterinárov a ich dohľad nad niekym alebo niečo podobné?? Smiešne pýtam sa sám seba veľa krát, ako je možné, že niekto vyštudoval veterinu a má vôbec licenciu. Dlhoročná skúsenosť z praxe mi hovorí niečo iné, než veterinár, ktorý ctí predpisi, zásady a všetko s tým spojené, čo ho mali naučiť v škole kde študoval!! Oni samí nedodržujú ani tú najzákladnejšiu etiku voči zvieraťu. Môžem doložiť fakty, pri ktorých by sa prevracal žalúdok aj tej najsilnejšej náture,a boli by šoknutý o konaní samích veterinárov ak ich tak môžem nazvať.Je na čase aby sa niečo robilo aj voči neviem ale tento výraz si nezaslúžia že chovateľom,skôr / množiteľom /a taktiež voči doslovne mafii veterinárov ktorý kôli peniazom urobia nemožné. Samozrejme česť výnimkam.Len ku príkladu viete si predstaviť malého psíka plemena Maltezáčik chovaného v maštaliv tme,v smrade s oknom 30x30 v neľútostných podmienkach, odkiaľ opúšťajú tento svet maximálne v 5 rokoch slepý?? Ich denná dávka krmenia uhynuté kura aj s perím?? Pýtam sa ,Kto kedy toto odsráni?? Aký veterinárny dozor čo mi vlastne chceme od takýchto veterinárov?? Sú to bezcitní sadisti, ktorí by mali stráviť zvyšok života vo väzení a nie robiť prax.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (13)

 Kontakty:
Sloboda zvierat

Súvisiace témy:
ZvieratáREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS