spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov, ktoré:
  1. na určitý presne stanovený čas umožnia sporiteľom v II. pilieri dôchodkového sporenia tento pilier opustiť a nechať si vyplatiť doteraz uhradené príspevky,

  2. zrušia maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a DSS,

  3. zrušia platbu štátu do II. piliera dôchodkového poistenia za rodičov na materskej dovolenke a osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie.


Táto hromadná pripomienka smeruje k vypusteniu týchto troch zmien z návrhu zákona.


Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp, ale má slúžiť na to, aby sa čo najväčšia skupina sporiteľov v II. pilieri vrátila do prvého piliera a svojimi odvodmi pomohla kryť deficit Sociálnej poisťovne, vznikajúci v I. pilieri. Dôkazom je aj lákanie sporiteľov na výplatu usporených prostriedkov v hotovosti, pričom ide o prostriedky, určené na zabezpečenie ich dôchodkov a nie na priamu spotrebu ešte pred riadnym, či mimoriadnym odchodom na dôchodok. Výrazná zmena pravidiel krátko po zavedení II. piliera dôchodkového poistenia pri tak dlhodobom projekte, akým II. pilier dôchodkového poistenia nepochybne je, môže pôsobiť negatívne aj na vývoj poistných fondov a tým poškodiť sporiteľov v II. pilieri, ktorí sa rozhodnú v sporení pokračovať.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne je, rovnako ako zrušenie odpočítateľných položiek zo základu dane, trestom pre tých, ktorí sa svojou aktivitou snažia zabezpečiť si lepší život. Takéto opatrenie má snahu zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne, jeho efekt ale bude minimálny, pretože skupiny obyvateľov, ktoré majú z pohľadu takýchto snáh skutočne „zaujímavé“ príjmy, si dokážu ich vyplácanie „optimalizovať“ tak, že sa ich toto opatrenie prakticky nedotkne. Dotkne sa ale výrazne strednej vrstvy zamestnancov, ktorá je v pozícií, kde sa podobná „optimalizácia“ nedá uskutočniť a je teda opäť veľmi pochybné tvrdenie, že toto opatrenie sa týka len tých, ktorým neuberie výraznú časť príjmu. Aj samotné ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona priznáva, že toto opatrenie môže mať negatívny dopad na vývoj zamestnanosti, čo by opäť výraznejšie zaťažilo už aj tak deficitnú Sociálnu poisťovňu.

Nepochopiteľným je aj to, že vláda, ktorá má vo svojom programovom vyhlásení vetu: „Vláda považuje za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie.“, navrhovaným vyňatím určitých skupín občanov prakticky trestá rodičov na materskej dovolenke a ľudí, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté osoby odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v II. pilieri a núti túto skupinu občanov k plnej závislosti od štátneho dôchodku, ktorého výška je vzhľadom na pokračujúcu a neriešenú krízu priebežného systému dôchodkového zabezpečenia veľmi neistá. Dá sa povedať, že navrhované opatrenie ide priamo proti programovému vyhláseniu vlády a je výrazne antisociálne, keďže nezlepšuje, ale priam zhoršuje podmienky pre mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu. Navyše, ako sa uvádza nižšie v odôvodnení hromadnej pripomienky, je tu podozrenie na protiústavnosť takéhoto opatrenia porušením rovnosti občanov v práve na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je návrh vypustiť z novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov tie ustanovenia, ktoré by znamenali likvidáciu starobného dôchodkového sporenia v jeho podstate a dnes platných medziach a rozsahu, vypustenie ustanovení o zrušení maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a vypustenie ustanovení, ktoré vynímajú osoby na invalidnom dôchodku, matky na materskej dovolenke, ako aj opatrovateľov odkázaných osôb z okruhu poistencov, za ktorých do II. piliera dôchodkového poistenia platí príspevky štát.

Preto sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obraciame s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 23. júla 2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava


V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme túto hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo materiálu 19213/2007-I/52):

  • V čl. I návrhu zákona vypustiť body 92, 93 a 94.
  • V čl. IV návrhu zákona vypustiť body 4, 5 a 7
  • V čl. I bod 170 vypustiť navrhované §293t, §293y a premenovať navrhované paragrafy na §293t až §293ad. Súčasne vypustiť navrhovaný odkaz 115) a navrhovaný odkaz 116) premenovať na odkaz 115)
  • V čl. IV návrhu zákona vypustiť navrhované §123f a §123g a premenovať navrhovaný §123h na §123f.

Všetky body hromadnej  pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.


V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 038 61 Vrútky
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava


Odôvodnenie:

Body 92, 93 a 94 článku I návrhu zákona rušia maximálny vymeriavací základ pre výpočet platby odvodov. Keďže ale súčasne novela neruší obmedzenie pre výšku dávok, dochádza tu k zásadnej zmene charakteru sociálneho poistenia z poistného systému na daňový. Ide tu teda o ďalšie zavádzanie skrytej solidarity, pričom najviac postihnuté budú stredné príjmové skupiny, ktoré sú v zamestnaneckom pomere a ich zamestnávatelia, ktorí nemôžu zamestnancom vyššie príjmy vyplácať inou formou, ako vo forme mzdy.

Toto opatrenie bude mať za následok aj pokles dynamiky vývoja príjmov, keďže zvýšenie príjmov, ktoré by tým presiahli dnešný strop vymeriavacieho základu sa prejaví negatívne aj na nákladoch zamestnávateľov a títo nebudú mať snahu takéto príjmy zvyšovať.

Rovnako je možné očakávať aj negatívne dopady na vývoj nezamestnanosti, čo priznáva aj predkladateľ v dôvodovej správe, nakoľko zvýšené náklady zamestnávateľov a tým zníženie ich konkurencieschopnosti bude viesť k nižšej tvorbe nových pracovných miest.

Toto opatrenie má slúžiť výhradne na zníženie schodku Sociálnej poisťovne, zhoršením podmienok zamestnávania je ale možné, že výsledný efekt bude opačný, ak totiž dôjde v dôsledku tohto opatrenia k nárastu nezamestnanosti, bude Sociálna poisťovňa zaťažená vyššou mierou vyplácaných podpôr v nezamestnanosti.

Financovanie fondov Sociálnej Poisťovne vyžaduje dôslednú reformu, ktorá zohľadní výšku poistných sadzieb tak, aby zodpovedali výdavkom jednotlivých fondov. Navrhované opatrenie, ktoré zruší maximálne vymeriavacie základy aj vo fondoch poistenia v nezamestnanosti a nemocenského poistenia nezmyselne zvýšia príjmy týchto fondov, ktoré v niektorých rokoch generovali až 50% prebytky.

MPSVR má za úlohu predložiť kroky, ktoré povedú k finančne udržateľnému a efektívnemu systému dôchodkového zabezpečenia. Zrušenie maximálnych vymeriavích základov nepredstavuje takýto krok, lebo nezaručuje vyššie príjmy, a ani zďaleka nereflektuje deficity prvého piliera na úrovni 20 mld Sk. Navrhované kroky sú len parciálnymi riešeniami, ktoré neumožňujú kvalitne ohodnotiť dlhodobé dopady navrhovaných opatrení, nakoľko stále neexistuje strategický dokument, ktorý by popisoval dlhodobý zámer vlády v oblasti dôchodkového poistenia – vrátane spôsobu krytia deficitov prvého piliera po vyčerpaní privatizačných príjmov.


Body 4, 5 a 7 čl. IV vynímajú určité kategórie občanov zo skupiny povinne zúčastnených na starobnom dôchodkovom poistení. Konkrétne sa jedná o invalidných občanov, rodičov poistených z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov, rodičov, ktorí sa starajú o staršie dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom aj po šiestom roku života a občanov, ktorí poberajú príspevok za opatrovanie (osôb s ťažkým zdravotným postihnutím). Ide tu teda o občanov, za ktorých doteraz platil príspevky na starobné dôchodkové poistenie štát. Jedinou argumentáciou je, podobne ako pri snahe o povinné prepoistenie poistencov štátu do štátnych zdravotných poisťovní, tvrdenie, že štát, keďže uhrádza príspevky, má právo rozhodovať, kam tieto príspevky bude uhrádzať a nemá záujem ich uhrádzať súkromným spoločnostiam.

Ide tu o absolútne nepochopenie systému starobného dôchodkového poistenia, pri ktorom štát neuhrádza za svojich poistencov príspevky súkromnej spoločnosti, ale na dôchodkové účty konkrétnych poistencov. Navyše, keďže štát nemá žiadne vlastné prostriedky, ide tu o prostriedky všetkých občanov, ktorí tým nepriamo majú dotovať schodok Sociálnej poisťovne, neriešený vládou patričným a zodpovedným spôsobom.

Nepochopiteľným je aj takéto vymedzenie skupiny, ktorá bude prinútená opustiť II. pilier dôchodkového poistenia, nakoľko niektoré iné skupiny poistencov zostanú povinne poistené v II. pilieri dôchodkového poistenia. Jedná sa tu teda o ustanovenie, ktoré je zrejme v rozpore aj s Ústavou SR, ktorá v čl. 39, ods. 1 Ústavy SR zaručuje právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa. Keďže podľa čl. 12, ods. 1 Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, je možné odôvodnene predpokladať, že uvedený návrh porušuje tento článok tým, že zavádza výraznú nerovnosť v právach niektorých, vyššie uvedených skupín občanov na hmotné zabezpečenie v starobe, keďže nebudú mať právo, zúčastniť sa starobného dôchodkového poistenia tak, ako ostatní občania.

Je taktiež nepochopiteľné, že vláda, ktorá má vo svojom programovom vyhlásení vetu: „Vláda považuje za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie.“, navrhovaným opatrením prakticky trestá rodičov na materskej dovolenke odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v kapitalizačnom pilieri a núti týchto rodičov k plnej závislosti od štátneho dôchodku, ktorého výška je vzhľadom na pokračujúcu a neriešenú krízu priebežného systému dôchodkového zabezpečenia veľmi neistá. Dá sa povedať, že navrhované opatrenie ide priamo proti programovému vyhláseniu vlády a je výrazne antisociálne, keďže nezlepšuje, ale priam zhoršuje podmienky pre mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu.

Rovnaká situácia je aj pri skupine poberateľov príspevku na opatrovanie, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutých. Ide o skupinu osôb, ktoré svoj produktívny vek venujú starostlivosti o svojich ťažko telesne postihnutých príbuzných, či iné osoby a svojou činnosťou výrazne odbremeňujú štát od potreby sa o zdravotne ťažko postihnutých starať. Odobrať tejto skupine občanov možnosť podieľať sa na starobnom dôchodkovom sporení je možné nazvať trestom za ich obetavosť a výsmechom do tváre ľudskosti, ktorú svojou každodennou ťažkou prácou preukazujú.


Bod č. 83 v č. IV a bod 170 v čl. I návrhu zákona majú v časovo ohraničenom rámci umožniť odchod v súčasnosti povinne poistených občanov z II. piliera dôchodkového poistenia a ich návrat do I. piliera. Súčasne je cieľom návrhu umožniť týmto občanom vyplatenie doteraz uhradených príspevkov v hotovosti.

Toto opatrenie je jednoznačne smerované na výrazné poškodenie, či priam likvidáciu II. piliera dôchodkového poistenia. Je to možné usúdiť z viacerých dôvodov. Návrh nepočíta s možnosťou odchodu z II. piliera dôchodkového poistenia pre všetkých občanov, ale len pre tých, ktorí dosiahli vek 30 rokov. Všetci ostatní (s výnimkou skupín, ktoré majú byť vyňaté z povinného starobného dôchodkového sporenia na základe bodu 4, 5 a 7 čl. IV) aj naďalej zostávajú povinne poistenými v II. pilieri dôchodkového poistenia. Ide tu teda opäť o delenie občanov na tých, ktorí môžu II. pilier opustiť a tých, ktorí nemôžu, pričom analogicky platia argumenty o možnej protiústavnosti z predchádzajúceho bodu, keďže práva občanov na hmotné zabezpečenie v starobe nebudú rovné.

Pri tomto opatrení sa opäť jedná o účelové opatrenie, ktoré má zmenšiť počet občanov, zapojených do II. piliera dôchodkového poistenia a tým zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne pre financovanie schodku v priebežnom systéme dôchodkového zabezpečenia.

Ide tu o opatrenie, ktoré výrazným spôsobom zasahuje do stanovených pravidiel dôchodkového poistenia a to krátko po spustení nového systému starobného dôchodkového sporenia. Takéto zásahy do systému, ktorého hlavnou vlastnosťou má byť dlhodobá stabilita a vývoj, ktorého hlavným atribútom je práve dlhodobé investovanie za účelom zabezpečenia dôstojnej staroby, je hazardovaním s budúcnosťou občanov v záujme krátkodobého zlepšenia situácie Sociálnej poisťovne. Lákanie občanov na spotrebu uhradených príspevkov je nezodpovedným hazardom s ich budúcnosťou a súčasne môže veľmi nepriaznivo ovplyvniť vývoj penzijných fondov pre tých občanov, ktorí sa slobodne rozhodnú, alebo budú musieť zostať zapojení do II. piliera dôchodkového poistenia.

Všetky vyššie uvedené opatrenia je možné hodnotiť ako výrazne negatívne pôsobiace na celý dôchodkový a sociálny systém. Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov je ohrozením vývoja zamestnanosti, či priam rizikom zvýšenia nezamestnanosti, ktorá priamo zaťaží Sociálnu poisťovňu. Vylúčenie niektorých skupín občanov z II. piliera dôchodkového poistenia je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a demotivačne pôsobí na mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny, ale súčasne majú záujem sa finančne zabezpečiť aj na dôchodok a je trestom pre tých, ktorí sa namiesto zamestnania starajú o zdravotne ťažko postihnutých spoluobčanov. Možnosť opustiť druhý pilier dôchodkového poistenia smeruje k jeho likvidácii a zvýšeniu počtu dôchodcov, ktorí budú priamo závislí na jedinom, štátnom dôchodku. Celkovo je možné povedať, že prijatie vyššie uvedených opatrení je ohrozením budúcnosti občanov SR, jednak znevýhodnením mladých ľudí a jednak nezodpovedným zaťažovaním Sociálnej poisťovne zvyšovaním počtu poistencov, ktorí budú v budúcnosti závislí na ňou vyplácaných dávkach.


Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Radovan Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Silvester Bizoň, Stála konferencia občianskeho inštitútu
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Richard Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

 POZNÁMKY / vaše reakcie
Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
7.9.2007 10:38 | Michal

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
7.8.2007 21:20 | Vladislav Valt

Podporujem hromadnú pripomienku v celom rozsahu.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
1.8.2007 07:07 | Biba

Dostala som to síce po termíne, ale nedá sa mi nevyjadriť. Podporujem hromadnú pripomienku.

Som iba zvedavá do kedy toto všetko ľudia vydržia. Môžeme byť sociálny ale nie zdieraním poctivých občanov SR, ktorí sa snažia uživiť rodinu. Aby sme nakoniec neskončili tak, že nebude nikto platiť odvody ani piliere pretože si povie ... prečo by som mal živiť štát, keď štát môže živiť mňa?.. a poznám veľa osôb, ktoré sú nezamestnané a pri otázke prečo si niečo nenájdu mi povedali "mne sa neoplatí chodiť do roboty za ten plat". Strednej vrstve, ktorá nemá možnosť "úpravy" ako už bolo spomenuté sa oplatí chodiť do roboty? Veď už teraz odvody tvoria 1/3 platu (u strednej vrstvy).
Je to smutné ...potom sa môžme diviť že mladý utekajú do zahraničia za lepšími životnými podmienkami...
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
27.7.2007 09:59 | Lydka

Podporujem hromadnú pripomienku.

Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
24.7.2007 10:54 | Lívia Jámborová

Pani ministerka hovorí len o tom, že sporiteľia si môžu svoje úspory z II. piliera vybrať ale nikde som nečítala o tom aký to bude mať dopad na ich dôchodky?!? Lebo ak si ja vyberem úspory z II. piliera a kúpim si za ne čo sa mi zachce, z I. piliera budem mať nárok na dôchodok len z tej polovice ktorú som tam odvádzala tak aký bude ten dôchodok? O tom by sa malo hovoriť tiež a nie len nalákať ľudí aby vystúpili z II. piliera a míňali už nasporený kapitál!
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
24.7.2007 09:33 | Dendisová Eva

Mne sa navrh novely zakona č.461/2003 o socialnom poisteni zda uplne logicky a spravny. Mam len pocit, ze v tejto hromadnej pripomienke pisu hlavne ludia z urcitych zaujmovych skupin, ktori chcia vydierat na zaklade ludi so zdravotnym poistenim a mamickami na materskej dovolenke.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
23.7.2007 22:14 | Milan Múčka

Pred časom sa moja manželka rozhodla - aj vďaka môjmu odporúčaniu - vstúpiť do II. piliera. Plánovali sme dieťatko a chceli sme, aby jej počas materskej dovolenky štát platil na dôchodkový účet. Teraz sa cítime podvedení. Prečo chce štát odobrať možnosť našetriť si na slušný dôchodok práve mamičkám na MD? Ony si predsa nemajú ako inak naň zarobiť. A práce majú dosť, určite by som im to nezávidel.

Prečo mám pocit, že táto vláda robí všetko proti ľuďom? Zatiaľ som nezaregistroval jediné jej rozhodnutie, ktoré by bežnému človeku skutočne pomohlo.
A hlavne: prečo vŕtajú do vecí, ktoré fungujú?
Prečo sa v tomto štáte musí neustále bojovať za veci, ktoré sú inde samozrejmé?
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
23.7.2007 11:39 | lubob

Plne suhlasim so vsetkym co sa teraz pripravuje ale treba zmenit II Piler tak aby isiel priamo na konto toho kto tie peniaze zaraba!!! ;-))
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
21.7.2007 17:15 | Amen

Changenet bol vždy pokiaľ viem portál pre občianskych aktivistov a mimovládne organizácie. Ak sa tu propaguje politická agenda OKS, je to minimálne nevkusné. Platia tu ešte nejaké pravidlá?
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
19.7.2007 18:33 | Ondrejvla

Zásadne nesúhlasím s navrhovanými zmenami v zákone o sociálnom poistení,
je to len kamufláž od vlády, sila slova kde zdôrazňujú, že čo všetko dokážu splodiť za tak "malé" platy.
Páni poslanci, skúste vyžiť z príjmov našich dôchodkov, skúste bez toho, aby
ste popri dôchodku pracovali z tohoto príjmu platiť všetky životné náklady, a aj životne potrebné lieky. Kde sú peniaze, ktoré sme platili v jednom balíku ako dane aj na dôchodky? Som proti takémuto zvyšovaniu vlastného poslaneckého potencionálu.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
19.7.2007 18:32 | Vlasta Ondrejčíková

Zásadne nesúhlasím s navrhovanými zmenami v zákone o sociálnom poistení,
je to len kamufláž od vlády, sila slova kde zdôrazňujú, že čo všetko dokážu splodiť za tak "malé" platy.
Páni poslanci, skúste vyžiť z príjmov našich dôchodkov, skúste bez toho, aby
ste popri dôchodku pracovali z tohoto príjmu platiť všetky životné náklady, a aj životne potrebné lieky. Kde sú peniaze, ktoré sme platili v jednom balíku ako dane aj na dôchodky? Som proti takémuto zvyšovaniu vlastného poslaneckého potencionálu.
Ad: Suhlasim s navrhovanou zmenou
19.7.2007 11:34 | Palo

Plne suhlasim so vsetkym co sa teraz pripravuje, nenehajte sa ovplyvnit skupinami ktory lobuju zo strany sukromnych DSS>
Podporujem hromadnú pripomienku proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení a...
19.7.2007 00:26 | Anton Jobek

odporúčam signatárom doplniť (tak ako uvádza vo svojom príspevku aj Jozef Mihál) rozsah vypúšťaných bodov v čl. I návrhu zákona o body 22, 34, 40, 43, 69, 88 a 166 a tomu zodpovedajúcim spôsobom upraviť bod 170. Len vtedy bude efekt úpravy plne legislatívne kompatibilný.
Podporujem hromadnú pripomienku a ...
18.7.2007 23:21 | Jozef Mihál

Podporujem hromadnú pripomienku.

Škoda, že hromadná pripomienka neobsahuje aj tento návrh:

V čl. I návrhu zákona vypustiť body 22, 34, 40, 43, 69, 88 a 166 a tomu zodpovedajúcim spôsobom upraviť bod 170.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
18.7.2007 14:39 | Ľubomír Mosný

Podporujem signatárov "Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení " .Občania preberme sa a začnime požívať zdraví rozum.Myslime i na naších potomkov.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
17.7.2007 20:37 | roman matej

ja by som zrusil vsetky odvody a basta. Vsetko co je riadene statom/statne by malo byt uhradzane z dani. Vyhovorky ze je to na iny ucel si mozu strcit, to potom dostavajme na vyplatnych paskach detail do ktorych rozpoctovych kategorii kolko penazi z nasich dani ide. Primarne ked je nedostatok v soc. poistovni tak sa to pokryje z rozpoctu, ak je nadbytok, plytva sa stym.
a este nieco. namiesto progresivnej dane by som zaviedol DEGRESIVNU DAN. Je podla mna spravodlive ak sa niekto snazi a maka tak by mal byt za to odmeneny nie potrestany
Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
16.7.2007 12:01 | Mgr. Anna Viglašová

Nesúhlasím s navrhovanými zmenami v sociálnom poistení.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
13.7.2007 16:09 | Jaro Šimon

REAKCIA na otázku, ako sa dotkne zrušenie max. vym. základu. Koľko stratí zamestnanec (ďalej len "ZA-NEC") a zamestnávateľ (ďalej len "ZA-TEĽ")?
Od 1.7.2007 platí max. vym. základ: 56.283,- Sk. (Pre garančné poistenie a nemocenské polovička: 28.142,-).
ZA-NEC (nie je invalidný, ani starobný dôchdoca) si platí: 13,4% z hrubej mzdy.
ZA-TEĽ za ňho platí: 35,2% z hrubej mzdy.

PRÍKLAD 1: Hrubá mzda 70.000,- Sk, čo je o 13.717,- viac, ako max. vym. základ. ZA-NEC stratí 1.838,- Sk, ZA-TEĽ stratí 4.828,- Sk.

PRÍKLAD 2: Hrubá mzda 100.000,- Sk, čo je o 43.717,- viac, ako max. vym. základ. ZA-NEC stratí 5.858,- Sk, ZA-TEĽ stratí 15.388,- Sk.

Každý Slovák, ktorý má 60.000 a viac začne rozmýšľať, ako zarábať tesne okolo 56.000,- Sk... Napr.: Prihlási do firmy, v ktorej pracuje na "Dohodu o vykonaní práce (z ktorej platí odvody len ZA-TEĽ 1,05%) celú svoju rodinu... Alebo si bude písať "cesťáky" na svoje vlastné os.vozidlo, atď...

Viac, ako 56.000 mesačne zarába u nás pod 1% ľudí...
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
13.7.2007 12:39 | Eva+Fero Guldan

V súzvuku s osobnými skúsenosťami, skúsenosťami detí, matiek, rodičov a starých rodičov je jasné, prečo si myslíme, že všetky reakcie, čo toto vyvolalo, je najlepšie natapetovať na veľkú plochu uprostred Bratislavy, takú Hyde-parkovú, aby to bolo veľmi vidieť, nielen na obrazovke počítača, tak do 100 metrov štvorcových. Nech majú kamery a foťáky novín čo snímať. Aj s ľuďmi, čo sa pristavujú.
čaute.
Ad: Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení
13.7.2007 12:20 | Štefan Horváth

konecnym riesenim pre sudruha fica by mohlo byt zakon, ktory by stanovoval kazdemu individualny dochodkovy vek dnom umrtia. ma to mnoho vyhod. nie je potrebna ziadna reforma, nie je nutna socialna poistovna, stacil by jeden celostatny alebo niekolko krajskych funebrakov, ktori by iba evidovali umrtia, aj ked neviem naco. odvody by samozrejme existovali aj nadalej a najlepsie bez akehokolvek horneho ohranicenia vymeriavacieho zakladu. ked sa tak zamyslim, mal by som este mnoho genialnych napadov ktore by zrejme sudruzka tomanova bez problemov vedela prezentovat ako sluzbu verejnosti. je skutocne neuveritelne akych arogantnych diletantov si platime zo svojich dani.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (27)

 Súvisiace témy:
Práca a zamestnanosť
Štátna správa
Právo
Sociálna oblasťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt