spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Požiadajte prezidenta o vrátenie zákona o ochrane prírody a zákona CITES

Vážený pán prezident,

dovoľte, aby som Vás ako občan/občianka Slovenskej republiky oslovil/a a  požiadal/a, aby ste využili svoju ústavnú právomoc a nepodpísali sporné novely zákonov o ochrane prírody a krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy aj ako zákon o CITES.

Novely týchto zákonov predstavujú veľmi nepriaznivú systémovú zmenu dvoch kľúčových zákonov týkajúcich sa ochrany prírody. Ich schválenie zásadne oslabuje doterajšie nástroje ochrany prírody a ohrozuje napĺňanie našich záväzkov voči EÚ. Obsahujú ustanovenia, ktoré sú v rozpore s európskymi smernicami, nariadeniami a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovensko viazané. Domnievam sa, že ide o účelové novely, ktorých výsledkom bude faktická legalizácia doterajších protizákonných činností, ktoré poškodzujú chránené územia  a otvorenie voľnej cesty aktivitám, ako je napr. ťažba dreva v národných parkoch alebo dokonca stavebná činnosť v národných prírodných rezerváciách.

Cieľom zákona o CITES je zabrániť vyhubeniu celosvetovo najohrozenejších druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú predmetom lukratívneho ilegálneho celosvetového obchodu, ktorého príjmy za zaraďujú hneď za príjmy z obchodu so zbraňami a s drogami. Slovenská republika si vďaka účinnej legislatíve v tejto oblasti a uznávaným odborníkom získala medzinárodné renomé. Je zrejmé, že cieľom novely zákona o CITES je oslabenie evidencie a možností kontrolných orgánov. To môže mať za následok rozmach čierneho obchodu a horšiu kontrolu obchodu s ohrozenými druhmi všeobecne.

Podľa novely zákona o ochrane prírody a krajiny sa na činnosti v súlade s lesným hospodárskym plánom nebudú požadovať súhlasy a výnimky podľa zákona o ochrane prírody, v dôsledku čoho sa zákazy podľa zákona o ochrane prírody prakticky nebudú vzťahovať na hospodárenie v lesoch. Slovensko tak stráca dôležitý nástroj na zabezpečenie ochrany druhov a biotopov národného a európskeho významu v lesoch, ktoré zaberajú 40% územia Slovenskej republiky.

V novele sa objavila zmena systému zonácie, ktorá bude mať vysoko negatívny vplyv na budúcnosť Tatranského národného parku a ostatných chránených území. Umožní totiž zásahy aj v bezzásahovej A zóne a to vytvorením podzón, kde sa môžu robiť zásahy do prirodzených prírodných procesov. Tým fakticky likviduje samotný zmysel zavedenia zonácie, ktorej pôvodným cieľom – v zmysle medzinárodných štandardov – bolo vytvoriť koherentné jadrové územie, v ktorom platí najprísnejší stupeň ochrany a prebieha v ňom nerušený vývoj prírodných ekosystémov. Jadrová, tzv. A-zóna má predstavovať najhodnotnejšie časti národného parku, ktoré si vyžadujú striktnú ochranu. Zásahy do ekosystémov v národnom parku sú akceptovateľné len v zóne B a nižších a rozvoj infraštruktúry pre turizmus iba v zóne C.

Novelizácia redukuje postavenie mimovládnych organizácií chrániacich životné prostredie z postavenia „účastníka“ v konaniach vedených podľa tohto zákona na postavenie tzv. „zúčastnenej osoby“.  Zúčastnená osoba (definovaná v § 15a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) sa bude môcť k navrhovaným činnostiam vyjadriť, ale v porovnaní s účastníkom konania sa úrad jej návrhmi a námietkami fakticky vôbec nemusí zaoberať, pretože ani v rozhodnutí nemusí vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadal a prečo ich neakceptoval (§ 47 ods. 3 zákona o správnom konaní). Ak úrad poruší zákon, nebude sa zúčastnená osoba môcť domáhať nápravy nezákonnosti podaním odvolania alebo na súde, čo je v rozpore s Aarhuským dohovorom.

Novelizácia taktiež ruší osobitnú územnú ochranu v prvom stupni ochrany prírody, čím napríklad ruší ustanovenie o ochrane mokradí, čo je v rozpore s Ramsarským dohovorom.

Zároveň by sme Vás touto cestou chcel/a požiadať, aby ste sa stretli so zástupcami siete environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum a organizácie Greenpeace a vypočuli si ich stanovisko k obom novelám zákonov.

Ďakujem.


S pozdravom,POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Ekofórum
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Zvieratá
Ochrana prírody
LesyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS