spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou navrhovanej novely sú také zmeny zákona, ktoré zdravotným poisťovniam znemožnia vytvárať a rozdeľovať zisk a znížia maximálnu výšku prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 % úhrnu poistného. Návrhom ministerstvo pokračuje vo svojej snahe zlikvidovať pluralitný systém zdravotných poisťovní na Slovensku. Vo februári ministerstvo zdravotníctva navrhlo novelou zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení obmedziť poistencom slobodu výberu zdravotnej poisťovne a poistencov, za ktorých platí odvody štát, povinne prepoistiť do niektorej z dvoch štátom kontrolovaných poisťovní. V máji minister zdravotníctva Ivan Valentovič navrhol vláde vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu a ostatné poisťovne zlikvidovať a vyvlastniť. Predloženými návrhmi na zákaz tvorby zisku a zníženie výšky prevádzkových nákladov pokračuje ministerstvo zdravotníctva vo svojom ťažení proti súkromným zdravotným poisťovniam a okľukou sa pokúša dosiahnuť cieľ zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia, ktorý sa mu pre odpor verejnosti a chýbajúcu podporu v rámci vládnej koalície nepodarilo zrealizovať priamo.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je návrh vypustiť z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou tie ustanovenia, ktoré zdravotným poisťovniam zakazujú vytvárať zisk a znižujú výšku prevádzkových nákladov zo 4 % na 3 %.

Preto sa na ministerstvo zdravotníctva obraciame s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 26. júna 2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 


Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme túto hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (číslo materiálu 16977/2007–OL):


V čl. I návrhu zákona vypustiť bod 1.


V čl. I návrhu zákona vypustiť bod 3.


V čl. I nahradiť bod 4 novým znením:

㤠15 ods. 2 znie:

(2) Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie a nemocenské poistenie, je povinná

  1. zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie; oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom druhu poistenia využívali iba v prospech poistených v tomto poistnom druhu,

  2. viesť oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie a osobitne pre individuálne zdravotné poistenie tak, aby bolo možné hospodársky výsledok zistiť za každú činnosť samostatne; položky analytickej evidencie spoločné pre oba poistné druhy sa delia pomerne podľa podielu verejného zdravotného poistenia a individuálneho zdravotného poistenia na poisťovacej činnosti,

  3. uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre oba poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií na základe osobitného zákona.34)“


Vypustiť článok II návrhu zákona.


Všetky body hromadnej  pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Peter Pažitný, Nobelova 24, 831 02 Bratislava
Tomáš Szalay, Nábrežie L. Svobodu 18, 811 02 Bratislava
Juraj Karpiš, Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina


Odôvodnenie:

Bod 1 článku I návrhu zákona dopĺňa súčasnú definíciu zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti založenej na účely verejného zdravotného poistenia o deklaratívne konštatovanie, že verejné zdravotné poistenie je „činnosť vo verejnom záujme“, pri ktorej poisťovňa „spravuje verejné prostriedky“. V kombinácii s bodom 4 sa tým má zdravotným poisťovniam zabrániť v tvorbe zisku. Bod 4 ukladá zdravotným poisťovniam povinnosť, že kladný výsledok hospodárenia môže zdravotná poisťovňa použiť len na úhradu zdravotnej starostlivosti. Článok II návrhu zákona predstavuje nadväzujúcu právnu úpravu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorou majú byť od dane z príjmu oslobodené príjmy zdravotných poisťovní z verejného zdravotného poistenia.

Bod 3 článku I návrhu zákona úpravou § 6a ods. 1 zákona č. 581 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou znižuje maximálnu výšku prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 % úhrnu poistného.

Vytváranie zisku je prirodzenou súčasťou trhovej ekonomiky a aj v oblasti zdravotníctva pôsobí ako motivačný faktor, ktorý prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti jednotlivých subjektov, k zefektívneniu celého systému a k skvalitneniu poskytovaných služieb. Odmietaním zisku ministerstvo zdravotníctva ukazuje svoje nepochopenie fungovania trhovej ekonomiky a snahu o návrat do socialistických pomerov, charakteristických neefektívnym nakladaním s prostriedkami z poistných odvodov a prehlbujúcim sa zadlžovaním zdravotníctva.

Navrhované zníženie maximálnej výšky prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 % zdôvodňuje ministerstvo tvrdením, že „prax ukázala, že i tu sú ešte rezervy a výdavky je možné znížiť o ďalšie 1 %“. Pritom obmedzenie prevádzkových nákladov na 4 % platí iba od 1.1.2007 a bolo schválené na návrh ministerstva zdravotníctva v septembri 2006. V roku 2006 boli prevádzkové náklady všetkých zdravotných poisťovní, vrátane dvoch štátom kontrolovaných, vyššie ako 3 %. Z toho je evidentné, že skutočným zámerom ministerstva je aj v tomto prípade zhoršiť podmienky pre pôsobenie súkromných zdravotných poisťovní.

Oba návrhy slúžia v konečnom dôsledku základnému zámeru ministerstva zdravotníctva, ktorým je likvidácia plurality zdravotných poisťovní. Sme presvedčení, že zachovanie plurality zdravotných poisťovní, stabilných ekonomických a legislatívnych podmienok pre ich pôsobenie a konkurenčného prostredia v sektore zdravotných poisťovní je v záujme zdravotníctva i všetkých občanov Slovenskej republiky. Preto navrhujeme upraviť pripravovanú novelu zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou vyššie uvedeným spôsobom.


Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Peter Pažitný, Health Policy Institute
Tomáš Szalay, Health Policy Institute
Juraj Karpiš, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ján Štrasser, spisovateľ,
Eva Štrasserová, šepkárka
Viera Satinská, lekárka
Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Marta Španiková, lekárka – pediater
Lenka Buchelová, lekárka - otorinolaryngológ
Peter Osuský, lekár, Občianska konzervatívna strana
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Silvester Bizoň, Stála konferencia Občianskeho inštitútu
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Richard Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

 POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
28.9.2007 23:40 | Jozef Mikita

Ked jedna poistovna, tak jedna, ale nestatna. Tiez sa:
1. znížia sa fixné náklady (personál, pobobočky, kancelárie, administratívny aparát) na výkon systému
zdravotného poistenia
2. zvýši sa efektivita výberu poistného
3. zníži sa podvojnosť v evidencii poistencov
4. znížia sa administratívne náklady pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (výkazníctvo, diskety,
fakturácie, a pod.)"
5. Nestatne firmy funguju spravidla efektivnejsie, lebo je na zamestnancov vyvijany vacsi tlak.

Neda sa zrusit aj Socialna poistovna?

:-D
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
12.8.2007 00:49 | ajfi

Ku kolegovi Liptakovi
Vazeny kolega, Tvoje prispevky hranicia priam s fanatizmom, ale zrejme preto im chyba racio.
Preventivne a skriningove programy musia splnat urcite kriteria, aby sa tak mohli nazvat. Tie kriteria by mali byt vseobecne zname, ale ako vidim, nie su. Nema zmysel zvysovat frekvenciu vysetreni, ak na to nie su relevantne podklady a ak na to nie su moznosti (okrem financnych aj ludske zdroje). Nadbytocne vysetrenia alebo opatrenia mozu byt a aj byvaju zdrojom poskodenia pacientov.
Nie je pravda, ze preventivne vysetrenia nie su limitovane. Su. Staci si pozriet zmluvy prave s tymi propagovanymi statnymi poistovnami VsZP a SZP, kde je priamo v zmluvach uvedene, ze sa objednany objem vztahuje na vsetky vysetrenia - dokonca aj na akutne a neodkladne!
Vidim snahu "presuvat" vykonavanie preventivnych vysetreni do posobnosti vseobecnych lekarov - vid priklady v navrhoch na pripoistenie. Ale aka je skutocnost? Vseobecni lekari dostali moznost podstatnej ucasti v skriningu rakoviny konecnika a hrubeho creva. Vysledok je taky biedny, ze pocet poistencov, ktori sa takeho skriningu zucastnili je pod limitom, kedy je mozne hovorit vobec o nejakej efektivite takeho skriningu.
Na koniec este dodam, ze k spravnym (aspon ciastocne) zaverom je treba vela studovat. Navrhovany postup v bode 6 o ockovani proti hepatitide A+B je nepsravny. Plosne ockovanie proti hepatitide A nema ziaden racionalny dovod a proti hepatitide B neexistuje celozivotna imunita. Toto je podlozene sirokymi klinickymi vyskumami a Tvoj navrh by znamenal len komercne vytahovanie penazi z vrecak "pripoistenych" a z etickeho hladiska a z ciste medicinskeho hladiska je neprijatelny.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
16.6.2007 22:23 | Peter Lachký

Prajem všetkým dobrý deň, ja som za to aby bola na Slovensku len jedna zdravotná poisťovňa, kontrolovaná štátom a poskytujúca štandartné služby všetým občanom. Tak, ako je to tu v jednom z predchádzajúcich príspevkov načrtnuté, kto by chcel mať nadštandartnú zdravotnú starostlivosť, nech si priplatí.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
10.6.2007 20:31 | Igor Dorcak

Vazeny pan doktor Liptak,

dakujem za odpoved a navrh, budeme sa nim zaoberat. Na zaklade doterajsich skusenosti vsak odhadujem, ze na takyto produkt by reagovalo niekolko stovak, v lepsom pripade niekolko tisicov poistencov. Da sa na takomto pocte poistencov postavit individualne zdravotne poistenie ( poistovna)? Pritom je vysoko pravdepodobne, ze kazdy, kto si ho zaplati ho aj vyuzije a teda pravdepodobnost cerpania prostriedkov hranici s istotou a teda skoro cele na produkt stanovene poistne sa pouzije na krytie tejto ZS. Uvedeny navrh - produkt mi pripada skor ako preventivny program verejnej zdravotnej poistovne v rozsahu nad "standardne" definovany ramec prevencie s cielom vcasneho zachytavania pripadov a teda znizovania buducich nakladov verejneho ZP. Podobne programy uz jestvujuce ZP maju alebo ich podla mojich informacii pripravuju. Aby ZP mohli vytvarat realne, zmysluplne a pre obcanov atraktivne produkty individualneho zdravotneho poistenia ( a dostat do zdravotnictva viac financii), musi byt v terajsom rozsahu ZS zavedena spolucast na "dolezitej" ZS( myslim z pohladu obcana na obmedzenie rizika spojeneho s nakladmi na liecbu). Pod dolezitou chapem hlavne urazy a pod., teda hlavne to co sa da nazvat poistitelnym rizikom a na zaklade poistenej matematiky definovat. Menej "dolezita" ZS moze potom tvorit doplnok ( povedzme produkty site na mieru) k tejto "dolezitej" ZS.
Pokial takato "dolezita" ZS bude plne hradena z verejneho ZP, tak sa ziadne vyznamne pripostenie nerozbehne.
To co som uviedol je myslienkovy extrakt, redukciu rozsahu plne hradenej ZS zavedenim spoluucasti je mozne uvazovat v kontexte znizenia odvodov do verejneho ZP,...
Stale vsak prizvukujem, terminy uloh ktore vlada ulozila ministrovi zdravotnictva nevytvaraju ziadny priestor pre IZP v tomto volebnom obdobi ( navrh na riesenie do 31.12.2009, volby su v 2010 a kto by v tom case robil ...). Tato uloha je tam iba aby sa nepovedalo, ze sa obstrukciami likviduje pluralitny system verejneho ZP a neriesi sa pritom "priestor" v systeme zdravotnictva pre sukromne zdravotne poistovne.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
8.6.2007 18:05 | Macho

Vazeny pan dr. Liptak

Tato novela vedie k tomu aby mal stat dohlad nad VSETKYMI financiami ktore do tohoto systemu ,,vtekaju" a zabudli ste pravdepodobne na to ako to dopadlo naposledy...
Momentalna situacia je ajtak taka ze sa oplati ist za sukromnym lekarom pretoze spravy pre vas viac kedze je priamo po vykone plateny ale v statnych zariadneniach su v obehu uplatky alebo neadekvatne osetrenie pretoze ste iba otrava pre lekara kedze dostane rovnaky plat za akykolvek vykon... Malo by sa zlepsit prave to a nie spekulovat o poistovniach
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
8.6.2007 09:55 | ivan

Vazeny pan doktor Liptak,

co sa tyka preventivnej mamografie ponukanej ZP Dovera, tam si dovolim oponovat Vasmu nazoru ze dochadza k neopravnenemu uprednostnovaniu jednej skupiny pacientiek pred druhou. Za pridanu hodnotu a nadstandard tu vidim prave tu lehotu 15 dni. Ak toto povazujete za diskriminaciu, tak potom nechapem Vase navrhy na poskytovanie pripoistenia. Pretoze rovnako by sa mohlo povazovat za diskriminaciu ked niekomu, kto je pripoisteny by poistovna preplatila lieky, tu ide o to iste - poistenkyna ma vyhodu, pretoze je poistena v urcitej poistovni.

Inak suhlasim s Vasim nazorom ze poistovne si len malo konkuruju na trhu verejne ZP a system by aj podla mna mal vyzerat tak, ze z povinnych odvodov by sa platila zakladana starostlivost v kazdemu rovnako v jednej ZP a konkurencia by sa mala prejavovat v pripoisteniach nad ramec zakladnej starostlivosti.

Je smutne ze v minulosti, ked poistovne zacinali poskytovali omnoho viac vyhod pre svojich poistencov ako teraz. Napr. Vzajomna zdravotna poistovna (teraz Dovera) poskytovala pripevok na ram okuliarov castejsie ako musela, alebo Poistovna Ministerstva vnutra nadstandardne prispevky na zubne osetrenia a nahrady.

Dokonca by prispevky na ZS, mohli vyberat priamo danove urady, nakolko v skutocnosti nejde o poistenie ale o formu zdravotnej dane. Doplnkove poistenie na ZS by mohlo byt navyse bonifikovane ako odpocitatelna polozka zo zakladu dane.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
7.6.2007 21:50 | MUDr. Peter Lipták

Vážený pán Ing. Dorčák, Ste skúsený manažér a vynikajúci obchodník. Na Vašu žiadosť si dovolím uviesť Vám príklad marketingového produktu, ktorým by mohla reagovať Vaša poisťovňa na potreby Vašich aj potencionálnych klientov.
Navrhujem Vám ponúkať tento pripoisťovací balíček poisťovne Dôvera+ za ročné pripoistenie napríklad 2000 Sk:
1. Všetky lieky bez doplatku.
2. Mamografické vyšetrenie u žien nad 40 rokov nad rámec základného poistenia- zákon stanovuje 1x za dva roky poisťovňa Dôvera+ uhradí toto vyšetrenie pacientkám v rámci pripoistenia aj v roku, v ktorom na toto vyšetrenie nemajú nárok z verejného zdravotného poistenia tak aby intervaly medzi jednotlivými vyšetreniami boli jeden rok.
3. U mužov poisťovňa uhradí 1x za dva roky v rámci pravidelnej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára vyšetrenie onkomarkeru PSA.
4. Pri pravidelnej prehliadke 1x za dva roky u všeobecného lekára poisťovňa uhradí vyšetrenie cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu a vyšetrenie triglyceridov. Tiež vyšetrenie pečeňového testu ALT.U žien, ktoré plánujú graviditu poisťovňa uhradí preventívne vyšetrenie TSH a u žien nad 55 rokov poisťovňa uhradí preventívne vyšetrenie TSH v termine najbližšej preventívnej prehliadky po dovŕšení 55 roku života u praktického lekára.
5.Poisťovňa uhradí každoročne očkovanie proti chrípke a u nezaočkovaných pacientov, ktorí nemajú na toto očkovanie nárok z verejného zdravotného poistenia, 1x v živote absolvovanie kompletnej schémy očkovania proti žltačke A +B.(celoživotná ochrana)
6.Poisťovňa uhradí ženám vo veku od 13 rokov do 25 rokov polovicu ceny očkovania proti HPV vírusu

Čiže pán inžinier Dorčák viem si predstaviť, že napríklad takýto poistný produkt by sa stretol s mimoriadnym záujmom občanov a nielen Vašich poistencov.Cit Vášho marketingového oddelenia pre potreby občanov je rozhodujúci pre Váš úspech na trhu. Ak by sa zobudili aj ostatné poisťovne konečne by vznikla taká potrebná pluralita ponuky na strane poisťovní orientovanej na spotrebiteľov, poistencov, pacientov. Ak by Ste takto pluralitne fungovali v pripoistení, potom by Ste občanov mohli žiadať o podporu plurality v pripoistení. Lenže Vy takto nefungujete...
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
7.6.2007 18:40 | fridrich falb

súhlasím s pripomienkou.
Ad: MUDr. Liptak
7.6.2007 17:46 | Igor Dorcak

Vazeny pan doktor Liptak,

doba je ozaj narocna. Som presvedceny , ze ste premyslavy clovek a teda ja osobne by som Vas poprosil o navrh toho, co by ste vy ako komercny pripoistovatel ponukal obcanom. O televizoroch a telefonoch na izbach, jedno ci dvojpostelovych s milou sestrickou nemusite pisat, to uz je zname. Istotne ako lekar velmi dobre poznate rozsah starostlivosti hradenej z verejneho zdravotneho poistenia a viete ho komparovat s prakticky poskytovanou - pozadovanou zdravotnou starostlivostou. Nemal by teda byt pre Vas problem uviest viacero typov na produkty - pozadovanu ZS nehradenu z verejneho poistenia za ktoru by obcania ( a povedzme aj vy ) boli ochotni sa pripostit. Pisete, ze o trh pripoistenia sa komercne poistovne neusiluju, ale to asi necitate materialy ktore Zdruzenie zdravotnych poistovni predklada a v ktorych neustale pripomina ake mnozstvo neriesenych uloh pred zdravotnictvom stoji. Jednou z nich je prehodnotenie - redukcia zdravotnej starostlivosti hradenej z verejneho zdravotneho poistenia ( kategorizacia ) a vytvorenie tak priestoru pre pripoistenie. Ak by proklamacie vlady ( ministerstva zdravotnictva) boli uprimne a s cielom najst priestor pre poistovne v individulanom zdravotnom poisteni, tak by minister zdravotnictva nedostal termin pre vypracovanie ulohy "vytvoriť podmienky pre viaczdrojové financovanie zdravotníctva správne nastavenou kategorizáciou výkonov, čo vytvorí priestor pre rozvoj individuálneho zdravotného poistenia" do 31. decembra 2009 a termin pre vypracovania navrhu na de facto likvidaciu pluralitneho systemu vo verejnom zdravotnom poisteni do 30.juna 2007.Uprimnejsie by to bolo, ak by tieto terminy boli vymenene.
To by uz naznacovalo, ze je zaujmom vlady vytvorit priestor pre realne komercne zdravotne pripoistovanie (poistovne) a v konecnom dosledku aj zvysit objem zdrojov v zdravotnictve.
O zmysle plurality nebudem s Vami na tomto mieste polemizovat, chce to podstatne viac priestoru a casu.
V kazdom pripade spomeniem aspon Vase vyjednavania o zmluvach s najvacsou ZP v roku 2006. Pisem vyjednavania, lebo ak by tu nebol pluralitny system, tak by ziadne vyjednavania neboli. Jedine uvedomenie si kazdej z poistovni ze na tu nie je sama - jedina ju nuti sadnut si s PZS za rokovaci stol.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní
7.6.2007 16:14 | Tipi

Vážený pán MUDr. Lipták,
to, že už existujú rozdiely v Zdravotných poisťovniach a pluralita začína pomaličky fungovať, dokazuje napr. fakt, že istá nemenovaná poisťovňa zaplatí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti viac, ak stihne spraviť mamografické vyšetrenie do 15 dní a nedáva mu na ne žiadne limity. Pre poistenkyne tejto poisťovne platí, že už nečakajú 3 mesiace, kým ich poisťovňa prostredníctvom systému limitov "pustí" na vyšetrenie. Pre poskytovateľov to znamená zase lepšie využitie dostupných prístrojov a celkovo prevencia začína byť na prvom mieste. Ak toto nazývate psou hlavou a propagandistickou lžou, tak si robíte naozaj zlú vizitku, keď sa pod to ešte aj podpíšete.
Ad: MUDr. Liptak
7.6.2007 09:54 | Peter Pazitny

Vazeny pan Liptak

Dakujem pekne za Vasu pripomienku. Tyka sa roku 2000! Skutocne model jednej poistovne sme zvazovali ako nahradu za nefungujucu pluralitu v roku 2000.

Zaroven sme pracovali aj na pokladnicnom systeme, aj na decentralizovanom regionalnom modeli aj na pluralitnom modeli (vid prezentacie z februara 2001 a publikacie v tlaci).

V roku 2001 po diskusiach o viacerych modeloch sme sa Rudolfom Zajacom alternativu jednej poistovne zamietli a zhodli sme sa, ze pre Slovensko je ovela vyhodnejsie pokracovat v pluralitnom modeli, ktory je vsak nutne vyrazne reformovat, aby pluralita mala zmysel (napr. posilnit nakupnu funkciu zdravotnych poistovni, posilnit ich financnu zodpovednost). Dnes pluralita a konkurencia zmysel ma.

Zaroven suhlasim s tym, ze system nie je dokonaly a mali by sme ho neustale zlepsovat - napr. cez lepsie platobne mechanizmy, lepsi system prerozdelenia, lepsie nastavenie minimalnej siete, ci formou lepsieho definovania zakladneho balika.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (11)

 Kontakty:
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Súvisiace témy:
Zdravie
Ekonomika
Štátna správa
Politika
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt