spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Podporte pripomienku k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú v parlamente predložili poslanci Marian Záhumenský (SMER-SD), Ján Slabý (SNS), Zdenka Kramplová (ĽS – HZDS) a Magda Košútová (SMER-SD).

Cieľom nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi je chrániť druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručiť ich ochranu reguláciou obchodu s nimi. Cieľom nariadenia je preto taká regulácia obchodu, ktorá prakticky neumožňuje vydanie príslušných povolení na držbu, dovoz, vývoz alebo tranzit jedincov druhov podliehajúcich ochrane nelegálne odobratých z prírody, čím znižuje mieru nelegálneho odberu živočíchov a rastlín z prírody.

Slovenská republika zákonom č. 15/2005 Z. z. ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 110/2005 Z. z. stanovila prísne podmienky na registráciu, nezameniteľné označovanie a vedenie evidencie o exemplároch vybraných chránených druhoch podliehajúcich dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá prakticky vylučuje legalizáciu jedincov neznámeho alebo nelegálneho pôvodu. Predložená novela niektoré z týchto ustanovení ruší alebo významne oslabuje, čo je v rozpore s cieľom nariadení EÚ a samotným dohovorom CITES.


Hromadná pripomienka občanov návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Tlač 297)


Pre:

Pavol Paška – predseda Národnej rady SR
Marian Záhumenský, Magda Košútová, Ján Slabý, Zdenka Kramplová – predkladatelia návrhu zákona
Mojmír Mamojka, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR
Tibor Cabaj, predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Ján Slabý, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Poslanci NR SR, Marian Záhumenský (SMER-SD), Magda Košútová (SMER-SD), Ján Slabý (SNS), Zdenka Kramplová (ĽS – HZDS), predložili plénu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona predložili do pléna NR SR ako poslanecký návrh a to aj napriek tomu, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) na základe legislatívneho plánu vlády spracovalo kvalitnú novelu zákona 15/2005 Z. z. ktorá plne zosúlaďuje našu legislatívu s novým nariadením Európskej komisie 865/2006. Pre účely prerokovania došlých pripomienok a dopracovania zákona MŽP SR vytvorilo aj pracovnú komisiu, ktorej predsedá štátny tajomník MŽP SR, Ing. Jaduš. V pracovnej komisii majú svoje zastúpenie chovatelia a obchodníci ale aj mimovládne organizácie. Táto komisia dáva priestor pre uplatnenie odborných pripomienok k zákonu a teda prispieva k jeho kvalite.

Poslanci predložili novelu zákona bez toho, aby pripravili návrh vykonávacieho predpisu (vyhlášky), ktorý v tomto prípade považujú chovatelia, obchodníci, ale aj mimovládne organizácie za rovnako dôležitý ako samotný zákon, nakoľko určuje zoznamy druhov, ktoré podliehajú rôzne prísnej ochrane a kontrole pri držbe, odchove a obchodovaní s nimi. Preto sa MŽP SR zaviazalo chovateľom, obchodníkom a mimovládnym organizáciám, „že v súvislosti s novelou zákona č.15/2005 Z. z. zabezpečí aj novelu vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. tak, aby tieto dva právne predpisy mali rovnakú účinnosť“.

Tým, že návrh zákona predložili poslanci ako poslanecký návrh, preskočili proces legislatívnej tvorby na úrovni vlády, a vyhli sa tak aj procesu otvoreného, medzirezortného pripomienkovania, a v rámci neho, aj pripomienkam, ktoré môžu prostredníctvom hromadnej pripomienky predložiť aj aktívni občania. Iniciatíva poslancov zároveň neguje doterajšiu prácu MŽP SR ako aj dosiahnuté dohody s chovateľmi, obchodníkmi a mimovládnymi organizáciami.

Okrem niekoľkých bodov návrhu jednoznačným cieľom novely podľa mimovládnych organizácii nie je zosúladenie našej legislatívy s novým nariadením 865/2006, ako sa uvádza v 2. odseku všeobecnej časti dôvodovej správy, ale oslabenie možností kontrolných orgánov rušením ich kompetencií a zvoľnenie povinností pre držiteľov, čo bude mať za následok rozmach čierneho obchodu, horšiu kontrolu obchodu s ohrozenými druhmi všeobecne . Chceme veriť, že sa tomu tak stalo nedopatrením.

V dôvodovej správe sa uvádza, že „navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí ani na rozpočty vyšších územných celkov“, ktoré však rovnako nie je pravdivé. Konkrétne ide o body 10, 13, 14 a 20 navrhovanej novely, ktoré budú mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.

Návrh zákona je ďalej v priamom rozpore s existujúcou európskou legislatívou a to konkrétne v bodoch 15 a 16.


Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Slovenská republika si vďaka účinnej legislatíve v tejto oblasti a vynikajúcim odborníkom získala medzinárodné renomé. Práve vďaka tomu nás pred niekoľkými rokmi oslovilo mnoho krajín, medzi inými i USA, Veľká Británia a ďalšie, aby sme vstúpili do Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) a svojím členstvom prispeli k ochrane ohrozených druhov veľrýb.

Ak bude predložený návrh zákona prijatý v predloženom znení, môže mať za následok porušenie európskej legislatívy ako aj poškodenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti predchádzania medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi.Zákon predložili poslanci priamo do Národnej rady Slovenskej republiky, kde legislatívny proces nepozná inštitút hromadnej pripomienky, preto nepredkladáme riadnu hromadnú pripomienku v súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736.


Predkladáme predsedovi NR SR, predkladateľom zákona a predsedom výborov NR SR, ktorým bol návrh predložení do čítania, Hromadnú pripomienku občanov k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dúfame, že hromadná pripomienka občanov nebude mať charakter pripomienky hodenej do smetného koša.V prípade, že ktokoľvek z oslovených bude mať záujem o pripomienkach diskutovať, radi sa zúčastníme stretnutia na ktoré radi prijmú pozvanie nižšie uvedených zástupcovia verejnosti.Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:


Rastislav Rybanič, Bernolákova 49, 919 43 Cífer

Mgr. Martina Badidová, Trieda SNP 51, 040 11 Košice
Hromadná pripomienka občanov k zákonu ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(Tlač 297)
Žiadame nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona resp. návrh zákona ako celok neschváliť z nasledovných dôvodov:Bod 1 návrhu zákona znie nasledovne:


1. V § 2 ods. 6 sa slovo „vzťahujú“ nahrádza slovom „nevzťahujú“


Navrhujeme bod 1 návrhu vypustiť:


Odôvodnenie:


Predložený bod návrhu ruší zodpovednosť dopravcu za porušenie ustanovení nariadenia v prípade, ak prepravca prevážané exempláre sám nesprevádza. Zrušenie uvedenej povinnosti bude mať za následok prakticky pomoc pašerákom. Pri dovoze exemplárov sa stávajú prípady, keď sa v dopravnom prostriedku v kufri nájdu napr. korytnačky, bez potrebných dokladov a v neoznačenej batožine. Z tohoto dôvodu ošetruje platný zákon povinnosti súvisiace s predkladaním povolení, teda, že dovozca nesprevádza exempláre sám (v spomínanom prípade ich logicky po objavení nesprevádza nikto). Takto by vznikol širší priestor pre pašovanie exemplárov nie len cestujúcimi, ale najmä by to umožnilo využiť dopravcov ako kuriérov, pričom by bolo prakticky nedokázateľné, že exempláre prepravuje priamo dopravca. Pri odhalení zásielky by dopravca mohol tvrdiť, že sa jedná o neoznačenú batožinu niektorého z cestujúcich. To by významne znížilo riziko pašovania a teda zjednodušilo a zvýšilo mieru pašovania exemplárov chránených druhov, zároveň by to prispelo k vytváraniu organizovaných skupín zaoberajúcich sa pašovaním exemplároch chránených druhov a teda k nárastu organizovanej trestnej činnosti.

Tým, že je zodpovedný dopravca, je jednak motivovaný k dôslednému dodržiavaniu označenia prepravovanej batožiny a zároveň sa tým významne znižujú možnosti pre využitie dopravcov ako kuriérov.
Bod 4 návrhu zákona znie nasledovne:


4. V § 9 odsek 1 sa vypúšťajú slová ,, a požiadať vedecký orgán podľa § 21
o pridelenie evidenčného čísla“


Navrhujeme bod 4 návrhu vypustiť


Odôvodnenie:


Predložený návrh ruší povinnosť požiadať o pridelenie evidenčného čísla vedeckým orgánom, pričom pridelenie evidenčného čísla je bezplatné. Pôvodným zámerom zákona je jedna celoslovenská databáza všetkých chovateľov či pestovateľov CITES exemplárov a  lepšia kontrola a to pri dodržaní ochrany osobných údajov (v preukaze o pôvode sa uvádza evidenčné číslo chovateľa namiesto mena alebo iných osobných údajov). Ide o oslabenie možnosti kontroly o reálnom počte držiteľov exemplárov a ich mieste pre štátne orgány ako napr. veterinárne správy, orgány činné v trestnom konaní a SIŽP, colné správy. Evidenčné číslo sa ďalej spomína vo viacerých ustanoveniach návrhu zákona, ktoré zrušené neboli (§ 8, § 11).
Bod 5 návrhu zákona znie nasledovne:


5. V § 9 sa vypúšťa odsek 4

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6


Navrhujeme bod 5 návrhu vypustiť


Odôvodnenie:


Novela ruší povinnosť pre človeka, ktorý odovzdáva (predáva, daruje, požičiava) exemplár (živý plaz, vták alebo cicavec) požadovať od prijímateľa legitimovanie občianskym preukazom. Predchádzajúci držiteľ tak nebude chránený pred tým, aby mal v evidencii nesprávne údaje. Prijímateľ by mohol uviesť zámerne nesprávne údaje a pri kontrole už potom nie je možné dopátrať sa exemplára ani podvodníka. Opäť ide o oslabenie možnosti kontroly pohybu exemplárov a ľudí, ktorí majú snahu obchodovať načierno.
Bod 6 návrhu zákona znie nasledovne:


6. V § 11 odseku 6 sa vypúšťa prvá a tretia veta.


Navrhujeme bod 6 návrhu vypustiť


Odôvodnenie:Novela ruší povinnosť držiteľov (aj podnikateľov!) oznamovať aktuálne zmeny v evidencii (týka sa to len živých plazov, vtákov a cicavcov) obvodnému úradu ŽP. Príslušný úrad tak nebude mať prehľad o aktuálnom stave exemplárov v držbe. Kontrola pohybu zvierat pri opakovanom nákupe a predaji nebude možná. Môže dôjsť ku kurióznemu prípadu, že chovateľ svoj chov zruší a úrad o tom nebude mať informáciu, lebo chovateľ nemusí nič nahlasovať. Minimálne u podnikateľov by mala zostať povinnosť určená v zákone – teda raz štvrťročne nahlasovať zmeny obvodnému úradu ŽP prostredníctvom aktualizovanej druhovej karty zachovaná.

Bod 7 návrhu zákona znie nasledovne:


7. V § 11 odseku 7 sa vypúšťa druhá veta.


Navrhujeme bod 7 návrhu vypustiť


Odôvodnenie:


Ako bod 6., len sa to týka exemplárov živých bezstavovcov, rýb a obojživelníkov.
Body 8 a 9 zákona znejú nasledovne:


8. V § 12 odsek 21 sa slová ,, ktorých držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo
v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami


„ skupiny A, ktorých držiteľ má platné potvrdenie o pôvode podľa osobitného predpisu43a a na exempláre skupiny


B, ktoré boli nadobudnuté v súlade s osobitným predpisom43a.“.


9. V § 12 sa vypúšťa odsek 22


Navrhujeme body 8 a 9 návrhu vypustiť


Odôvodnenie:


Za súčasného právneho stavu je jasne a jednoznačne definované, akým dokladom má byť pôvod živých exemplárov preukázaný. V prípade exemplárov z prílohy A, B, C, D je to preukaz o pôvode, v prípade exemplárov z prílohy B, C a D to môže byť aj potvrdenie o registrácii. Pri zrušení tejto povinnosti sa občan dostáva do právnej neistoty. V súlade s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady č. 338/97 totiž musí byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že aj exempláre prílohy B boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V opačnom prípade pre exempláre platí zákaz komerčného využitia v súlade s čl. 8 ods. 1. V prípade zrušenia preukazov o pôvode pre exempláre prílohy B nie je nikde jasne definované, ako resp. akými dokladmi má občan k spokojnosti príslušného orgánu pôvod exemplárov preukázať. V prípade pôvodného znenia zákona držiteľ exemplára dokazuje legálny spôsob nadobudnutia len raz, pričom mu je vydaný preukaz o pôvode alebo potvrdenie o registrácii. Podľa navrhovaného znenia však tak bude musieť robiť opakovanie pri nakladaní s exemplárom, pričom sa môže stať, že niektorý z príslušných orgánov nemusí na základe predložených dokumentov legálny pôvod exemplára uznať.
Bod 10 návrhu zákona znie nasledovne:


10. V § 13 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: ,, Náklady na DNA test znáša príkazca.“


Navrhujeme bod 10 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Novela žiada, aby si DNA testy neplatil chovateľ, ale aby mu to platil štát, keď mu to v zákone prikazuje. Štát mu to podľa zákona zaplatí len vtedy, keď vykonáva kontrolu, inak nie.

Je dôležité si uvedomiť, že táto povinnosť sa vzťahuje len na úzku skupinu exemplárov druhov skupiny A (teda tie, ktorých prežitie je obchodom priamo ohrozené a s ktorými je obchod zakázaný resp. povolený len výnimočne), a to na: vtákov a cicavcov pôvodných druhov chránených živočíchov (čím chránime to, čo máme doma), a ostatných vtákov a cicavcov okrem kakarikiho červenočelého ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva.

Analýza profilu DNA pre vybrané a v súčasnosti najviac komerčne využívané exempláre prílohy A je v súčasnosti jediným spôsobom jednoznačného nezameniteľného označenia exemplára a zároveň pri odchove slúži na jednoznačné preukázanie rodičovstva deklarovaného chovného páru. Tým zároveň slúži na nespochybniteľné preukázanie pôvodu odchovaného exemplára.

Ak bude náklady na vykonanie DNA profilu bude znášať príkazca – teda štátny kontrolný orgán – zvýšia sa náklady na štátny rozpočet. Predložený návrh zákona na jednej strane tvrdí, že novela nebude mať dopad na štátny rozpočet, na strane druhej žiada, aby náklady znášal príkazca. Ide pri tom o činnosť, z ktorej má jednoznačne zisk držiteľ exemplára a navyše ide o hobby chovateľov vlastniť daný exemplár, preto neexistuje jediný dôvod na to, aby to bolo hradené zo štátneho rozpočtu.Bod 11 návrhu zákona znie nasledovne:


11. V § 13 odsek 6 sa slová: ,, držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v slovenskej republike, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami: ,,exempláre stavovcov skupiny ,,B“, okrem vtákov narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere, ktoré sa označujú jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným
krúžkom 3.


Navrhujeme bod 11 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Pôvodný zákon riešil označovanie exemplárov, ktoré si sem donesú občania iného čl. štátu EÚ (obdobne ako v bodoch 8. a 9.). Exemplár musí byť označený podľa nášho zákona, iba ak sa tu zdržuje viac ako 6 mesiacov. Označené musia byť ešte pred vstupom na územie SR z iného čl. štátu EÚ len tie exempláre, u ktorých to vyžaduje priamo nariadenie.

Ruší sa povinnosť mať nezameniteľne označené exempláre stavovcov prílohy B, okrem vtákov narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere – tie sa majú označovať jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom.

Novela dáva do zákona to, čo má byť vo vyhláške (tá upravuje podrobnosti o označovaní, teda čo je potrebné a akým spôsobom označiť.)

Aktuálna evidencia spolu s dokladom preukazujúcim pôvod a jednoznačným nezameniteľným označením exemplára umožňuje adekvátnu kontrolu legálnej držby exemplárov. Kontrola dokladov, v ktorých nie je uvedené jednoznačné nezameniteľné označenie exemplára, nespĺňa svoj účel a je úplne bezpredmetná.  

Ďalej nie je zrejmé, čo je v návrhu myslené pod termínom „narodený a odchovaný v intenzívnej ľudskej opatere“. Je tým myslená len druhá generácia vtákov narodená v zajatí alebo aj prvá generácia narodená v zajatí? Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že termín „intenzívna ľudská opatera“ nie je používaný v legislatíve EÚ ani SR.Body 13 a 14 zákona znejú nasledovne:


13.V § 15 odsek 2 písmeno f) sa za slovo „evidenciu“ dopĺňajú slová
,,v rozsahu stanovenom osobitným predpisom“43b.

14. V § 16 sa doplňuje písmeno h), ktoré znie: „h) vydáva potvrdenia o pôvode exemplárov skupiny ,,A“ v súlade s osobitným predpisom43c.


Navrhujeme body 13 a 14 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Novela oberá MŽP o dôležité kompetencie pri udeľovaní výnimiek zo zákazov komerčných činností (pre exempláre. skupiny A) a dáva ich Krajským úradom ŽP (pričom paradoxom je, že sa už dlhodobo diskutuje o ich zrušení). Uvedený návrh považujeme za nezmyselný. Navyše bude viesť k zvýšeným nákladom na štátny rozpočet (počítačové a programové vybavenie, ako aj špeciálne tlačiarne pre krajské úrady ŽP, školenia pracovníkov). Zníži sa doterajší prehľad vydávania potvrdení. Rovnako nebude zabezpečené splnenie jednotných podmienok pri vydávaní potvrdení.

Krajské úrady budú žiadateľov menej kontrolovať a budú výnimky vydávať ľahšie. Obdobná situácia je v Čechách a Nemecku, kde už dávno uznali, že urobili chybu pri príprave legislatívy. Napr. v Nemecku nie sú schopné Krajinské úrady poslať na ministerstvo ani zoznam výnimiek, ktoré udelili,  pričom ministerstvo má povinnosť o takomto zozname informovať raz ročne Európsku Komisiu.

Z uvedených dôvodov je potrebné ponechať kompetencie vydávania potvrdení v súlade so všetkými písmenami ods. 3 čl. 8 nariadenia Rady č. 338/97 na MŽP SR.Body 15 a 16 zákona znejú nasledovne:


15. V § 22 odsek 1 sa za slová ,,protiprávneho konania tým, že “ vkladajú slová ,,svojím konaním spôsobí trvalú ujmu na exemplároch ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov, pričom účelne vynaložené náklady na rehabilitáciu predmetných exemplárov alebo uvedenie životného prostredia do predošlého stavu predstavujú škodu, ktorá nie je malá.“


16. V § 22 odsek 2 sa za slová : ,,protiprávneho konania tým, že “ vkladajú slová ,,svojím konaním spôsobí trvalú ujmu na exemplároch ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov, pričom účelne vynaložené náklady na rehabilitáciu predmetných exemplárov alebo uvedenie životného prostredia do predošlého stavu predstavujú škodu, ktorá nie je malá.“


Navrhujeme body 15 a 16 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Pôvodné znenie § 22 obsahuje zodpovednosť za porušenie povinností, teda sú tu vymenované typy porušenia a podľa ich závažnosti udané rozmedzie pokuty. Za porušenie akéhokoľvek ustanovenia zákona musí byť udelená sankcia, inak je dané ustanovenie zákona nevynútiteľné a to bez ohľadu na to, či porušenie daného ustanovenia je priestupkom alebo trestným činom. Navrhované znenie § 22 bude mať za následok, že porušovanie ustanovení zákona nebude v určitých prípadoch postihovateľné, čo umožní beztrestné porušovanie zákona.
Body 17 a 18 zákona znejú nasledovne:


17. V § 23 odsek 1 sa vypúšťajú slová ,,a prepadnutie exemplára“.


18. V § 23 odsek 2 sa vypúšťajú slová ,,a prepadnutie exemplára“.Navrhujeme body 17 a 18 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Novela vypúšťa možnosť kontrolného orgánu udeliť prepadnutie exemplára ako sankciu pri priestupku, teda oslabuje postihy. V prípade, že držiteľ poruší zákon, tak nemôže o exemplár prísť, dostane len pokutu. V odôvodnení je v bodoch 15 a 16 uvedené, že novela odstraňuje povinnosť správneho orgánu uložiť prepadnutie ako opakovanú sankciu za jeden priestupok. Podľa odseku 7 prepadnutie exemplára možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou. V prípade nelegálneho nadobudnutia živého exemplára kriticky ohrozeného druhu (napr. odchytom a dovozom z voľnej prírody) je potrebné potrestať páchateľa primeranou pokutou a zároveň zabezpečiť návrat jedinca do voľnej prírody, nakoľko strata každého jedinca zvyšuje riziko vyhynutia daného druhu. V týchto prípadoch je uloženie pokuty aj zhabanie jedinca odôvodnené, podobne aj v prípadoch, keď držiteľ nie je schopný zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o exempláre, ktorých pôvod nie je schopný preukázať. Povinnosť členského štátu zaviesť medzi sankcie prepadnutie exemplára taktiež priamo vyplýva z článku 16 ods. 2 a 3 nariadenia Rady č. 338/97.
Bod 19 návrhu zákona znie nasledovne:


19. V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).


Navrhujeme bod 19 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Paragraf 25 sa týka zhabania exemplára správnym orgánom. Novela ruší niekoľko dôvodov na zhabanie, teda oslabuje postihy. Tie sa týkajú porušenia zákona vo veci vedenia evidencie (tá slúži na to, aby orgán vedel, kde sa v danej chvíli resp. dni exemplár nachádza). V prípade závažného porušovania predmetných ustanovení zákona, napríklad pri nevedení evidencie, správny orgán príde o možnosť exempláre zhabať.Bod 20 návrhu zákona znie nasledovne:


20. V § 25 odsek 4 znie: „(4) Osoba, ktorej bol živý exemplár zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s návratom zhabaného exemplára do štátu vývozu.“.


Navrhujeme bod 20 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Novela zase ruší povinnosti osobe, ktorej bol zhabaný exemplár, uhradiť náklady spojené s jeho nakladaním do právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní. V dôvodovej správe sa uvádza, že je to duplicitná povinnosť, čo nie je pravda. Zrušením povinnosti uhradiť náklady spojené s odobratím, zaistením a so zhabaním exemplára ako aj s jeho následnou starostlivosťou, prejde táto povinnosť na štát.
Bod 21 návrhu zákona znie nasledovne:


21. V § 29 sa vypúšťa ods.1 a ods. 9. Doterajšie odseky 2 až 8 a 10 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 10.


Navrhujeme bod 21 návrhu vypustiť


Odôvodnenie


Novela vypúšťa 2 odseky z prechodných ustanovení. Tie slúžia na zosúladenie legislatívy platnej do účinnosti zákona 15/2005.

Odsek 1 súvisí s konaniami o porušení predpisov. Umožňuje konať kontrolnému orgánu a postupovať podľa zákona 15/2005 v prípade, keď zistí porušenie, ktoré sa stalo pred platnosťou zákona 15/2005. Vypustením odseku 1 ich už nebude možné postihovať.

Odsek 9 umožňuje na dva roky pozastaviť možnosť obchodovať, dovážať alebo vyvážať druhy, na ktoré sa vyžadujú povolenia podľa tohto predpisu pre vedcov a vedecké inštitúcie, ktoré majú výnimku z niektorých ustanovení zákona. Inak povedané pre vedcov a vedecké inštitúcie je jednoduchšie exepláre dovážať, vyvážať alebo s nimi obchodovať, čo zvyšuje riziko zneužitia týchto výhod. Zákaz dovozu, vývozu a obchodovania na dva roky v prípade porušenia zákona vedcami a vedeckými inštitúciami eliminuje zneužitie výhod, ktorými disponujú.

Odôvodnenie k danému ustanoveniu je neopodstatnené, nakoľko sa opiera o Kontrolu zhody Nariadenia Rady ES č. 338/97 a zákona č. 237/2002 Z. z. PHARE číslo dokumentu 360027-06-RP-202, teda o výsledok kontroly zhody nariadenia a zákona, ktorý platil pred zákonom č. 15/2005.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
28.6.2007 11:53 | Šafařík

Přečtěte si http://www.reflex.cz/Clanek21779.html
i když původní bohatá diskuse se z tama taky "vypařila".
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
26.6.2007 11:30 | Šafařík

Vážený pane, hodnotím jen to, co jsem slyšel na vlastní uši. Pro Vás byla asi v obraze ta praštěná ženská, co tam oznámila mj., že na Slovensku jsou ohrožení medvědi ..., ale těch pitomostí tam bylo od těch vtipálků více.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
26.6.2007 10:16 | Noro Brázda

Máte na mysli toho, čo predložil pozmeňovacie návrhy k pozmeňovacím návrhom k vlastnému návrhu novely zákona? Ten musí byť skutočne v obraze a v problematike sa vyznať...
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
26.6.2007 09:21 | Šafařík

Pánové, měl jsem tu čest slyšet zasedání Vašeho parlamentu k danému zákonu. Toho Miklósa tam někteří nazývali odborníkem ekologem, ale řekl bych, že venku nikdy nebyl a o přírodě nic neví. A těch hlupáčků Vám tam vystupovala celá řada. Takové hovadiny jsem už dlouho neslyšel. Jediný, kdo byl vlastně v obraze byl ten pán (teď nevím, jak se jmenoval), co ty zákony předkládal. Ale bylo mi ho velmi líto, když musel oponovat těm praštěným nápadům. Jeho argumenty však byly věcné a je vidět, že se v celé problematice okolo přírody vyzná. Jen více takových a doufám, že i u nás sedí v parlamentě takoví fundovaní odborníci. Sekám mu tímto poklonu ...
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
25.6.2007 18:00 | Noro Brázda

Ak by sme Váš príspevok vymazali (čo robíme v prípade spamu alebo občasných duplicít), bol by v publikačnom systéme umiestnený v "koši" medzi ostatnými vymazanými reakciami. Keďže tam nie je, platí to, čo som už napísal, iná možnosť nie je. Ak neveríte, musíte sa s tým nejako vysporiadať sám, ja s tým už asi nič neurobím.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
25.6.2007 17:05 | Martin Dratva

Mato: Bolo by ferovejsie priznat, ze Vam dosli argumenty.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
25.6.2007 17:03 | Martin Dratva

Vazeny pan Brazda,

Strata mojich prispevkov nebola kvoli upgrade Vasho redakcneho systemu. Jednak som ich sem nevlozil pred polnocou a jednak tu boli zobrazene, to znamena, ze boli uz vo Vasej databaze a nestratili sa pomimo. O updrage databaz a systemov nieco viem, zivim sa tym.
Priznam sa, uz nemam chut znova sem svoj prispevok pisat. Mohol by sa znova stratit...
Ostatni diskutujuci aj tak dostatocne inteligentne oponuju tunajsiemu fundamentalizmu.


Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
20.6.2007 09:33 | Dušan Barlík

Záchrana ohrozených druhov chovateľmi
Stále nástojčivejšie sa vynárajú otázky: “Je v mieste s prísnou ochranou viac kakariky červenočelých a žltočelých ako v Európe?” Cenná, veľká populácia oboch druhov bola na Slovensku zničená vďaka prísnym ochranárskym zákonom.
“Je v Austrálii viac niektorých druhov vtákov po prísnom zavedení zákazu vývozu?”
- Ťažko povedať, ale na Slovensku a v celej Európe sú silné populácie takmer všetkých austrálskych druhov, okrem niekoľkých veľkých druhov kakadu, ktoré pred zákazom vývozu z Austrálie neboli pre vtedajších chovateľov zaujímavé alebo také, ktoré boli v Austrálii vždy vzácne alebo žili v prostredí, kde bol ich odchyt problematický.
Vtáky v svojom prirodzenom prostredí nevymierajú kvôli odchytu pre chovateľov. Naopak, chovatelia by uvítali, keby sa druhy odchovávané vo veľkým množstvách už z prírody nedovážali. Napríklad z Afriky: papagáj senegalský, žako sivý, agapornis nigrigenis, a. fišeri, a. ružovohrdlý, a. škraboškový. Zo Slovenska sa ich z odchovov vyvážajú ročne tisícky do Talianska, Španielska a ďalších krajín. Napríklad Agapornis nigrigenis, (CITES I. príloha A) je odchovávaný vo veľkých množstvách, aj vrátane mutácií a jeho cena v prírodnom sfarbení nepresahuje 500 Sk. Prečo teda nepreradiť druh Agapornis nigrigenis do skupiny B s tým, že sa jeho odchovy nemusia registrovať podobne, ako A. fischeri, A. personatus, A. roseicollis? Veď z domoviny sa už dávno nedováža. Preradenie do skupiny B bez povinnosti registrácie by jeho rozvoju ešte viac prospelo, pretože by sa ho ujali aj chovatelia, ktorí sa “CITES papagájom” vyhýbajú, aby sa vyhli stresujúcim návštevám tzv. ochrancov. Treba si už konečne uvedomiť, že Slovensko je krajina s rozvinutým chovom papagájov.
Astur

Poznámka – Dušan Barlík: S týmto názorom možno len súhlasiť a podporiť ho. Kakariky červenočelý a žltočelý sa z Nového Zélandu navyvážajú viac ako polstoročie. V Európe za tento čas vychovali chovatelia mnohotisícovú zdomácnená pupulácia oboch druhov, ktorá mnohonásobne prevyšuje stavy v mieste ich pôvodného výskytu. Chovajú sa v prírodnom sfarbení, ale aj v najrôznejších mutačných sfarbeniach. Nákupný cenník obchodných podnikov Zverimex a Chovprodukt uvádzal už v roku 1982 nákupnú cenu za kakariky žltočelé a červenočelé 60 Kčs za jedinca. Vyvážali sa v stovkách do iných krajín vtedajšieho západu. Pre zaujímavosť uvediem aj iné nákupné ceny: papagáj spevavý Psephotus haematonotus 40 Kčs/1 ks, neoféma tyrkysová Neophema pulchella 50 Kčs/1 ks, rozela pestrá Platycercus eximius 120 Kčs/1 ks, agapornis škraboškový (černastohlavý) Agapornis personatus 130 Kčs/1 ks, agapornis ružovohrdlý 65 Kčs/1 ks atď. (Příloha IZ ČSCH pro chovatele okrasného ptactva a kanárů, marec 1982).
Je na počudovanie, že nikde v literatúre som sa nestretol, že by ochranári na Novom Zélande mali záujem nakúpiť alebo nechať si podarovať, prípadne na výmenu, napríklad za kakariky jednofarebného Cyanoramphus unicolor o ktorého by chovatelia mali veľký záujem, ani jeden z týchto druhov. Ak by sa tak stalo, boli by tieto vtáky na N. Z. už dávno nielen zachránené. Tento postup nie je, zdá sa, pre ochranárov zaujímavý. Veď by rýchlo stratili toky peňazí na svoju ochranársku činnosť “in situ”, pretože by nebolo čo zachraňovať, domnievam sa, že aspoň v prípade oboch kakariky. Škoda, že v minulosti sa kakariky jednofarené nedoviezli. Aj z nich by mohla byť už v chovoch silná populácia.
Ani ďalšie druhy kakarikov sa v zajatí nikdy nechovali, napriek tomu sú v prírode veľmi vzácne alebo už nenávratne vyhynuli.
Kakariky alpský Cyanoramphus malherbi, veľkosť asi 20 cm, malá populácia obýva Nový Zéland, Južný a možno aj Severný ostrov, Stewartove a Aucklandove ostrovy.
Kakariky tahitský Cyanoramphus zealandicus, veľkosť asi 25 cm, žil na Tahiti a Spoločenských ostrovoch. Vyhynutý. Bol vzácny už v 17. a 18. storočí. Zo svojej druhej plavby doviezol kapitán Cook dva exempláre na vedecké účely.
Kakariky hnedohlavý (modrokrídly) Cyanoramphus ulietanus, veľkosť asi 25 cm, žil na ostrovoch Raiatea a Spoločenských, je vyhynutý. Predpokladá sa, že vyhynul už koncom 17. storočia. Dva zachované exempláre doviezol roku 1773 na vedecké účely kapitán Cook. ■
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
20.6.2007 09:03 | Barlik

Poslaneckú novelu – 297 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – PODPORUJEM.
Jej prijatím sa slovenskí chovatelia stanú rovnocennými partnermi chovateľov vyspelej Európy, a to práve zosúladením novely s nariadením č. 865/06 zo 4. mája 2006, ktorým sa ruší nariadenie č. 1808/01 ES a ustanovujú sa nové pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
Niekoľko príkladov z prílohy X nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006. Na exempláre týchto druhov narodené a odchované v zajatí a ich krížence, nevyžaduje sa (podľa prílohy X nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) udelenie výnimky zo zákazu obchodných činností, ani sa na ne nevzťahuje povinnosť registrácie. Označovanie týchto exemplárov nie je povinné. Ale – podľa doteraz na Slovensku platného zákona (č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov…) sa pre exempláre týchto druhov vyžaduje vedenie druhovej karty, nezameniteľné označovanie, test DNA a zákaz obchodných činností.
Cyanoramphus novaezelandiae kakariky červenočelý
Psephotus dissimilis papagáj (speváčik) žltoramenný
Anas laysanensis kačica divá laysanská
Branta ruficollis bernikla červenokrká
Branta sandvicensi bernikla havajská
Catreus wallichii bažant škvrnitý (Wallichov)
Colinus virginianus ridgwayi prepelica virginská (prepelka hnedá)
Crossoptilon crossoptilon uškáň biely (bažant tibetský)
Crossoptilon mantchuricum uškáň bielochrbtý (bažant mandžuský)
Lophophorus impejanus bažant lesklý
Lophura edwardsi bažant pestrý (Edwardsov)
Lophura swinhoii bažant sedlatý (Swinhoeov)
Polyplectron emphanum bažant palavanský
Syrmaticus ellioti bažant Elliotov
Syrmaticus humiae bažant Humeov
Syrmaticus mikado bažant mikado
Columba livia holub skalný
Carduelis cucullata stehlík ohnivý. Dušan Barlík
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
19.6.2007 15:28 | Šafařík V.

Cites dobře řeší i některé názory čtenářů na Ekolistu, v sekci Zpravodajství, např. http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2012058#disc . Někdy tam bývají docela veselé komentáře.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
19.6.2007 11:25 | Noro Brázda

Včera pred polnocou sme robili upgrade publikačného systému a jeho databáz. Je možné, že kvôli istým komplikáciám mohlo dôjsť k strate reakcií odoslaných v priebehu upgrade. Za problém sa ospravedlňujeme, reakcie môžete poslať ešte raz.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
19.6.2007 11:24 | mato

navrhujem, aby vsetky zakony boli upravene tak aby vam vyhovovali. pretoze len to moze zachranit vsetky zivocichy a rastliny. a dakujem ze ste mi to tak krasne vysvetlili. slubujem, ze uz nebudem nikdy proti. a ospravedlnujem sa za zmiznuty prispevok.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
19.6.2007 11:09 | Šafařík V.

Je-li tomu tak, byla by to už druhá diskuse, kterou "někdo" monitoruje a cenzoruje. Ta první byla na www.dravce.sk, kde po napsání toho "nesprávného" názoru jednoduše blokují další přístup do diskuse. Došlo to až tak daleko, že rozhodující diskutující začali to fórum ignorovat. Všechno v každém režimu vždy začíná (ne)svobodou slova a končí (ne)svobodou jednání.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
19.6.2007 10:21 | Martin Dratva

To je zvlastne, vcera som sem dal svoj prispevok a dnes tu nie je ?? Moze mi to niekto vysvetlit ?
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
15.6.2007 11:33 | Šafařík V.

Mato: "vam totiz vobec nejde o ochranu zvierat a rastlin.
robit si mozete co chcete. ja vam nic nezakazujem."
Vážený, nemáte zase pravdu. Jestli nám jde nebo ne o ochranu přírody, je tady druhořadá věc. A dělat si zatím svobodně nemůžeme co chcem, neboť nám v tom brání nysmyslné byrokratické překážky zde kritizované - a mj. Vaší osobou schvalované. A tvrdím tu veřejně, že je opravdu velkou chybou státu (živ. prostř.), že není schopen využít potenciálu chovatelů a pěstitelů pro účely záchrany těch druhů.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
15.6.2007 10:51 | mato

safarik: 'Vážený, máte to nějak dopletené, stejně jako "odborníci" ohánějící se CITES-em. Živočichové a rostliny vzniklé v lidské péči nejsou divoce žijící a na ně se CITES nemá vztahovat, neboť s divokou přírodou nemají nic společného a Vám všem do jejich existence a účelu prostě nic není. A jestli jsou pro obchod nebo na talíř či do klece (květináče) Vás celkově nemusí trápit, neboť jste se o jejich existenci ničím nepřičinili. Proto ty zde padlé filozofie o farmách a jejich účelu jsou úplně "mimo mísu".'
som velmi rad ze ste to tak jasne napisali. pretoze presne o tomto som pisal aj ja. vam totiz vobec nejde o ochranu zvierat a rastlin.
robit si mozete co chcete. ja vam nic nezakazujem.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
15.6.2007 10:25 | Šafařík V.

ad Mato: Vážený, máte to nějak dopletené, stejně jako "odborníci" ohánějící se CITES-em. Živočichové a rostliny vzniklé v lidské péči nejsou divoce žijící a na ně se CITES nemá vztahovat, neboť s divokou přírodou nemají nic společného a Vám všem do jejich existence a účelu prostě nic není. A jestli jsou pro obchod nebo na talíř či do klece (květináče) Vás celkově nemusí trápit, neboť jste se o jejich existenci ničím nepřičinili. Proto ty zde padlé filozofie o farmách a jejich účelu jsou úplně "mimo mísu".
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
14.6.2007 12:00 | mato

skusim radsej este raz.
mame tu zvierata vo volnej prirode. nechovaju sa v zajati. obchod si ziada surovinu, ktora sa da lahko ziskat lovom zvierat. tak sa zacnu lovit zvierata. zrazu je ich malo, tak sa stanu ohrozene. prijme sa zakon na ochranu zvierat. takze tie zvierata uz nie je mozne legalne lovit. tak si ludia povedia ze budu tieto zvierata chovat. toto je vsak riesenie nedostupnosti obchodnej komodity a nie riesenie lovu zvierat. pretoze prvotnou pricinou bol dopyt po surovine, ktory tu stale je. takze sa neodstranil problem ale iba dosledok.

toto pravidlo plati pre uplne vsetky priemyselne odvetvia. su zdroje na ktorych su tieto odvetvia zavisle. tieto zdroje su cerpane z prirody a prirodnych zdrojov. nie vsetky su nahraditelne na farmach ako zvierata.

aby som sa vratil k CITES. zvierata preto musia byt chranene, pretoze inac by sa odstranila prekazka, ktora bola podnetom ku zacatiu chovu zvierat na farme. to znamena, ze by bolo mozne opat zadarmo sa dostat ku surovine.

statisticke informacie mozu byt uzitocne akurat na pravdepodobne zistenie stavu v konkretnom case ( zavisle od mnozstva zhromazdenych dat, podmienok, meracich pristrojov, ... ). a mate pravdu, nerozumiem ako tieto metody mozu tento druh zachranit. rad sa od vas necham poucit. neberte to ironicky, fakt ma to zaujima.
Ad: Podporte pripomienku k poslaneckej novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín
13.6.2007 23:45 |

Ale chlapci. Toto je ďalšia ukážka, ako sa jeden segment trhu s prírodninami(a životným priestorom)vyhovára na iný segment trhu s prírodninami. To nie my, to oni. Oni robia zle, my len zachraňujeme. Nevadí, že ono "zachraňovanie", je len vedľajším efektom našej obchodnej činnosti, ak sa to dá použiť na našu obhajobu, tak to použijme. Veď aj my musíme z niečoho žiť, a z čoho, keď všetky naše ľudské ekonomické niky sú už obsadené a je tam riadna tlačenica. Nebudeme predsa rušiť náš zabehaný biznis a umožňovať "tzv." ochrancom zvierat uplatňovať sa vo svojej nike, ktorá tak nejako rušivo interferuje s tou našou, však áno.
Ľudia milujem vás, ste takí chrumkaví a chutnučkí, také malé bezbranné ružové uzlíky organickej hmoty s riadne ostrými hryzadlami na konci hlavičky vyplnenej "mozgou kôrovou" vyvinutou za účelom čo najlepšieho rozmnožovania. Možno vás raz príde "zachraňovať" nejaká mimozemská civilizácia, obsadzovať a meniť vaše územie, odvážať vás niekam preč a obchodovať s vami na galaktickej burze s exotickým životom, prípadne vás reintrodukovať na nejakú inú planétu, kvôli zachovaniu galaktického genofondu.
Poučme sa z minulosti!
13.6.2007 21:30 | Roman

V 60-80-tych rokoch sa v Československu vyhlásili viaceré prírodne rezervácie za účelom ochrany slatinných a lúčnych biotopov. Pojem rezervácia znamenalo žiadne zásahy, tj. ponechanie prirodzenému vývoju. A to bola chyba – druhy, kvôli ktorým sa rezervácie vyhlásili v nich do 10 rokov vyhynuli (nahromadila sa starina (suchá tráva), prerástli to dreviny, čím svetlomilné, konkurenčne málo odolné lúčne druhy stratili miesto pre život). Ak boli v okolí rezervácie príhodné lokality (kosené lúky), niektoré druhy prežili v okolí na týchto lokalitách, ak nie, tak vyhynuli úplne. Dnes už každý vie, že ak chceme udržať druhovú bohatosť lúk, ktoré vznikli činnosťou človeka (prirodzene by tam bol les), je nutné ich kosiť a / alebo vypásať (podľa druhu lúky).

Nie je CITES a tento zákon chybnou dneška? Nerobíme chybu, ktorú nám budú naše deti a vnúčatá vyčítať?
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (46)

 Kontakty:
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Kriminalita
Štátna správa
Právo
Ochrana prírodyREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt