spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vyhlásenie bývalých pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu

My, bývalí pracovníci a spolupracovníci Slovenského rozhlasu, znepokojení súčasným dianím  v inštitúcii, obraciame sa na zainteresovaných a na verejnosť s týmto vyhlásením:

S nádejou sme hľadeli na pretváranie Slovenského rozhlasu na verejnoprávnu inštitúciu, ktorá by umožnila slobodnú tvorbu, rozsiahlu výmenu názorov, priamu účasť občanov na vysielaní. Usilovali sme sa v medziach svojich možností a schopností k takémuto účinkovaniu Slovenského rozhlasu prispieť.

Ako vždy, aj pri budovaní novej rozhlasovej inštitúcie, sa vyskytovali prekážky, ktoré bolo treba prekonávať. Musíme ale konštatovať, že v ostatných rokoch ťažkosti pribúdajú v takom rozsahu, že vážne narúšajú činnosť Slovenského rozhlasu. Problémy vyplývajú najmä z nedostatočného zohľadňovania poslania inštitúcie a potrieb poslucháčov, a to ako zo strany kompetentných štátnych orgánov, tak zo strany vedenia Slovenského rozhlasu.

V roku 1994 prijali v Prahe účastníci 4. európskej konferencie ministrov o masmediálnej politike záväzok „udržiavať a rozvíjať silný systém verejnoprávneho vysielania v prostredí charakterizovanom neustále sa zvyšujúcou konkurenčnou programovou ponukou a rýchlym technologickým vývojom“. Na Slovenský rozhlas sa hľadí len ako na jednu z mediálnych organizácií krajiny a nie ako na inštitúciu so špecifickým poslaním a povinnosťami. (Platí to aj o Slovenskej televízii.)  Predstavy o Slovenskom rozhlase ako o bežnom mediálnom podniku majú za následok tlak na redukciu ľudských, materiálnych a finančných zdrojov potrebných na tvorbu programu. Pritom Slovenský rozhlas v tomto ohľade už dávnejšie zaostával za príbuznými rozhlasovými organizáciami Európy. Napriek tomu sa od neho opakovane  požadovali úsporné opatrenia označované za reformy. Slovenská televízia takéto „reformy“ už uskutočnila. Dnes je zrejmé, že výsledkom je zdecimovanie domácej tvorby, fádnosť programov, oslabenie ich profesionálnej úrovne. Slovenský rozhlas, ako sa zdá, na túto cestu tiež nastúpil. Ak za predchádzajúceho vedenia sa tak dialo v obmedzenom rozsahu, teraz sa, podľa všetkého, „reforma“ rozvinula naplno.

Spravodajstvo Slovenského rozhlasu čoraz viac nadobúda charakter tlmočníka domácich a zahraničných spravodajských agentúr, ubúda práca s vlastnými zdrojmi. Namiesto zriaďovania ďalších miest zahraničných spravodajcov, potrebného v časoch globalizácie, pristúpilo sa k zrušeniu doterajších. Školených spravodajcov nahradili neprofesionáli, čo sa negatívne odrazilo na kvalite relácií, a spoliehanie sa na cudzincov v tejto oblasti rozhlasovej tvorby je vec prinajmenšom nezvyklá.

Slovenský rozhlas zrušil stále miesta regionálnych spravodajcov, čo by bol krok pochopiteľný, keby budoval potrebné regionálne štúdiá, lenže potom keď zastavil svoju činnosť v Prešove, dostal sa, pokiaľ ide o počet regionálnych štúdií, na úroveň päťdesiatych rokov minulého storočia.  

V oblasti publicistiky nastal úbytok analytických materiálov a investigatívna publicistika prakticky absentuje.  

Došlo k redukcii, ba aj zániku viacerých tvorivých zložiek, ktoré majú byť prirodzenou súčasťou verejnoprávneho rozhlasu. Markantné je to napríklad pri vysielaní pre deti a mládež obmedzenom na minimum.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstaršie slovenské symfonické teleso, v dôsledku chystanej redukcie počtu hráčov nebude schopné interpretovať symfonickú tvorbu v plnej šírke a nevyhnutne klesne medzi hudobné telesá nižšej kategórie.

V oblasti programovej realizácie súčasný Slovenský rozhlas upúšťa od štýlu vlastného verejnoprávnym rozhlasom a uspôsobuje sa štýlu súkromných rozhlasov. S tým súvisí nenáležité vyzdvihovanie formy nad obsah, prenikanie neadekvátneho reklamného spôsobu interpretácie do spravodajstva a publicistiky. Badateľný je pokles úrovne jazyka relácií Slovenského rozhlasu.

Slovenský rozhlas nie je personálne a materiálne vybavený tak, aby mohol primerane plniť povinnosť chrániť a sprístupňovať rozhlasovú tvorbu, ktorá sa vďaka dokumentárnym a umeleckým hodnotám stala súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Jeho archívne zložky v tomto smere výrazne zaostávajú za podobnými zložkami zahraničných rozhlasov.

Znepokojení situáciou, obraciame sa na Rozhlasovú radu so žiadosťou, aby sa zaoberala jestvujúcimi nedostatkami, ktoré poškodzujú Slovenský rozhlas a v konečnom dôsledku poslucháčov. Obávame sa, že pokračovanie v doterajšom smerovaní bude znamenať degradáciu Slovenského rozhlasu ako kultúrnej inštitúcie.

Uvedomujeme si, že celkové riešenie nepriaznivého stavu presahuje možnosti samotného Slovenského rozhlasu. Obraciame sa preto na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a na Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, aby sa zaoberali situáciou a aby sa v súlade so spomenutou rezolúciou pražskej ministerskej konferencie o masmediálnej politike postarali o vytvorenie vhodných podmienok na to, aby Slovenský rozhlasu mohol plniť úlohy dané mu zákonom. Žiaduce je predovšetkým zabezpečenie adekvátneho financovania rozhlasovej činnosti a súčasne zvýšenie podielu verejnosti na ovplyvňovaní a kontrole chodu inštitúcie a jej vysielania prostredníctvom Rozhlasovej rady.

Obraciame sa na kolegov z oblasti publicistiky, umenia, vedy, školstva a techniky, aby v záujme zachovania Slovenského rozhlasu ako popredného kultúrneho činiteľa krajiny podporili predloženú výzvu.

Obraciame sa napokon na občanov, aby tiež podporili túto výzvu, lebo ide vlastne o ich rozhlas, o médium, ktoré má v prvom rade slúžiť poslucháčom.


Stanislav Bachleda, hudobný kritik a publicista, Ján Berger, výtvarník, Roman Berger, hudobný skladateľ, Anton Blaha, publicista, Milan Blaha, publicista, Miloslav Blahynka, muzikológ, Roman Brat, prekladateľ, Ali Brezovský, hudobný skladateľ, Mikuláš Bugár, režisér, Katarína Čintalová, publicistka, Gábor Delmár, publicista, Hana Derzsyová, publicistka, Michal Dočolomanský, herec, Vladimír Draxler, historik, Samuel Dubovský, publicista, Július Farkaš, autor umeleckoslovesných relácií, Anna Fischerová, estetička, Helena Geregová, herečka, Peter Glocko ml., spisovateľ, Marta Gogálová, režisérka, Pavel Haulik, sociológ, Emil Holečka, básnik, Eva Hornišová, vydavateľská redaktorka, Štefan Horský, publicista, Ivan Horváth, hudobný skladateľ, Ján Chovanec, publicista, Ladislav Chudík, herec, Peter Jezný, režisér, František Juriga, dramatik, Vladimír  Kalina, publicista, Anna Klímová, publicistka, Dagmar Kociánová, publicistka, Mária Kráľovičová, herečka, Štefan Korenči, režisér, Milan Korytár, publicista, Ábel Kráľ, jazykovedec, Anton Kret, teatrológ, Emil Kudlička, prekladateľ, Rudolf Kuchar, jazykovedec, Juraj Kulík, publicista, Ivan Laca, herec, Július Loderer, rozhlasový technik, Mária Mačáková, hlásateľka, Roman Michelko, vydavateľský pracovník, Ľubomír Moncoľ, publicista, Bohumil Olach, publicista, Viktor Oravec, publicista, Pavol Palkovič, teatrológ, Eva Pavlíková, herečka, Ján Protič, publicista, Viliam Roth, publicista, Ivan Rosival, vysokoškolský pedagóg, Viera Rosivalová, publicistka, Eva Rysová, herečka, Milan Semík, režisér, Peter Sklár, herec, Ľubomír Stanček, dramaturg a publicista, Ladislav Staroň, autor umeleckoslovesných relácií, Jozef Šimonovič, herec, Rada Šubová, režisérka, Magda Šulcová, hudobná redaktorka, Viera Švenková, prozaička, Ján Vdovják, dramaturg, Ladislav Ťažký, prozaik, Ivan Teren, režisér, Mária Terenová, dramaturgička, Anita Tešovičová, spisovateľka, Jarmila Uhrová, publicistka, Viera Václavková, publicistka, Angela Vargicová, speváčka, Ľudovít Vajdička, muzikológ, Zuzana Vošková, lekárka, Dušan Záhorský, publicista, Osvald Zahradník, dramatik a režisér, Pavol Zelenay, hudobný skladateľ a publicista, Tibor Žilka, literárny vedec, Marta Žilková, literárna vedkyňa a kritička

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Umenie
Médiá
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS