spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny predložil dňa 6. 3. 2007 na pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon); číslo materiálu 1953/2007/OĽPM.

 Hoci oceňujeme snahu vlády SR skvalitňovať slovenskú antidiskriminačnú legislatívu a zosúlaďovať ju s požiadavkami legislatívy a judikatúry Európskeho spoločenstva, v súčasne platnej legislatíve v oblasti rovnakého zaobchádzania, ako aj vo vládou navrhnutej novele tohto právneho predpisu vidíme ďalší priestor na prehlbovanie existujúcej antidiskriminačnej ochrany a na jej ďalšie zosúlaďovanie s požiadavkami európskych smerníc zakotvujúcich zásadu rovnakého zaobchádzania. Preto sa na podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny obraciame s hromadnou pripomienkou k návrhu novely antidiskriminačného zákona, ktorou sa v zásade snažíme o dosiahnutie nasledovných zmien a doplnení:

1)     
Navrhujeme ponechať, s drobnými zmenami navrhnutými vo vládnom návrhu novely antidiskriminačného zákona, súčasne platnú definíciu obťažovania, a to z dôvodu, že zohľadňuje nerovnováhu moci, ktorá je častým sprievodným znakom obťažovania.

2)   
  
Do antidiskriminačného zákona tiež navrhujeme zakomponovať definíciu sexuálneho obťažovania, a to jednak tak, aby bola v súlade s už existujúcou všeobecnou definíciou obťažovania zakotvenou v antidiskriminačnom zákone, a tiež tak, aby spĺňala požiadavky smernice 2002/73/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami (smernica o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi).

3)     
Požadujeme, aby sa niektoré definície dôvodov, na základe ktorých je zakázané porušovať zásadu rovnakého zaobchádzania a ktoré sa v súčasnosti výslovne uplatňujú len v niektorých oblastiach, rozšírili na všetky oblasti, v ktorých je zakotvená povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. Tieto definície totiž rozširujú kategórie osôb, ktorým antidiskriminačný zákon priznáva ochranu pred diskrimináciou.

4)
Predložený vládny návrh novely antidiskriminačného zákona ruší možnosť, aby sa v oblasti zamestnania uplatňovala výnimka zo  zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá by v súlade s povahou činností vykonávaných v tomto zamestnaní alebo s okolnosťami, za ktorých by sa vykonávalo, umožňovala, aby toto zamestnanie vykonávala len osoba určitého pohlavia. V aplikačnej praxi by takéto ustanovenie mohlo znamenať značné problémy. Napríklad by neumožňovalo, aby v organizáciách, ktoré poskytujú pomoc ženám – obetiam násilia v párových vzťahoch -,  boli v prípade potreby prijímané na poskytovanie tejto pomoci ženy (s vopred stanoveným kritériom ženského pohlavia ako podmienky na prijatie do takéhoto zamestnania); podobná situácia by mohla nastať napríklad v prípade zamestnávania osôb, ktoré vykonávajú osobné prehliadky (osobnú prehliadku určitej osobe môže vykonať len osoba toho istého pohlavia) alebo v prípade, kedy by prijatie príslušníčky alebo príslušníka vopred vymedzeného pohlavia do zamestnania odôvodňovala napríklad umelecká predloha (ženská postava v divadle v súlade s divadelným scenárom apod.).

5)     
Požadujeme, aby sa ustanovenie o možnosti uplatňovať výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania v prípade cirkví, náboženských spoločností a iných právnických osôb, ktorých činnosť je postavená na náboženstve alebo viere, zosúladilo s požiadavkami Smernice 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie  v zamestnaní a povolaní (tzv. rámcová smernica).

6)     
Navrhujeme, aby nová legislatíva vyslovene ustanovila povinnosť dodržiavať zákaz diskriminácie aj vo vzťahoch spoluzamestnancov a spoluzamestnankýň na pracoviskách (vrátane vzťahov osôb vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a vzťahov osôb vykonávajúcich prácu v štátnozamestnaneckých pomeroch). Takéto zakotvenie by výrazne posilnilo napĺňanie cieľov a požiadaviek európskych antidiskriminačných smerníc, keďže prejavy diskriminácie sa vo vzťahoch spoluzamestnancov a spoluzamestnankýň vyskytujú veľmi často – napríklad vo forme obťažovania alebo vo forme sexuálneho obťažovania, vo forme nabádania na diskrimináciu apod.).

7)     
Požadujeme, aby sa existujúca legislatíva v oblasti služieb zamestnanosti a vzdelávania upravila tak, aby vyplnila medzeru v nedostatku formálne poskytovanej ochrany pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie.

8)     
Hromadnou pripomienkou tiež upozorňujeme na nesprávnu transpozíciu rámcovej smernice a smernice 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica). Pri prijímaní antidiskriminačného zákona, ktorým sa novelizoval aj zákon o ochrane spotrebiteľa, sa totiž stalo, že z predtým garantovanej všeobecnej ochrany pred diskrimináciou v oblasti služieb (spotrebitelia a spotrebiteľky boli chránené pred diskrimináciou na základe neobmedzeného počtu dôvodov) sa ochrana pred diskrimináciou zredukovala len na dôvod pohlavia a rasového, národnostného alebo etnického pôvodu. To je však v rozpore s uvedenými smernicami, ktoré ustanovujú, že ich implementácia za žiadnych okolností nemôže byť dôvodom na zníženie úrovne ochrany proti diskriminácii už poskytovanej členskými štátmi v oblastiach, na ktoré sa tieto smernice vzťahujú. Preto žiadame, aby vláda SR priviedla opísané ustanovenie o povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti služieb do súladu s uvedenými smernicami a aby rozšírila rozsah poskytovanej ochrany aj na dôvody ako napríklad vek, náboženstvo a viera, zdravotné postihnutie a sexuálna orientácia.

 Predkladateľky a predkladatelia hromadnej pripomienky, ako aj jej signatárky a signatári, pevne dúfajú, že vláda SR sa bude predloženými pripomienkami vážne zaoberať. Veríme, že konštruktívny dialóg smerujúci ku konečnému prijatiu navrhnutých pripomienok posilní ideu Európskeho roka rovnakých príležitostí a pomôže preniesť jeho ciele do reálneho života.

Túto hromadnú pripomienku zasielame na vedomie Európskej komisii.


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)


V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). (Číslo materiálu 1953/2007/OĽPM.)

 

1. V bode 3 navrhujeme § 2 ods. 7 predložiť v znení alternatívy č. 1.

Odôvodnenie:

Ak by sa do § 2 ods. 7 antidiskriminačného zákona mala premietnuť alternatíva č. 2, k obťažovaniu by mohlo z tejto definície prísť až vtedy, ak by boli kumulatívne splnené podmienky súčasnej existencie zásahu do slobody aj zásahu do ľudskej dôstojnosti. Keďže európske antidiskriminačné smernice hovoria v súvislosti s obťažovaním len o zásahu do ľudskej dôstojnosti, definícia obsiahnutá v navrhnutej alternatíve č. 2 by prekračovala rámec definícií obťažovania obsiahnutých v európskych antidiskriminačných smerniciach, čo by sťažovalo dostupnosť ochrany všeobecne dostupnej v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Definícia obťažovania obsiahnutá v súčasnom § 2 ods. 5 písm. b) antidiskriminačného zákona (ktorá je obsiahnutá v navrhovanej alternatíve č. 1) je významným legislatívno-definičným nástrojom, ktorý odzrkadľuje prvok častej asymetrie moci vyskytujúcej sa v prípadoch obťažovania. Takéto definičné vymedzenie je nesporne pridanou hodnotou k všeobecným definíciám obťažovania obsiahnutým v rámcovej a rasovej smernici a odráža definičnú zložku obťažovania a sexuálneho obťažovania definovaného v čl. 1 ods. 2 smernice 2002/73/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (ďalej len smernica o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami).

Definícia obťažovania obsiahnutá v alternatíve č. 1 sa zhoduje aj s ustanovením čl. 2 ods. 3 oboch smerníc (rámcovej i rasovej), podľa ktorých môže byť definícia obťažovania v jednotlivých členských štátoch vytvorená v súlade s požiadavkami vnútroštátnej legislatívy a praxe.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


2. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme doplniť bod 3a) v nasledovnom znení:

„V § 2 ods. 2 znie:

„Diskrimináciou je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskrimináciou je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.““

Odôvodnenie:

Taxatívny výpočet foriem diskriminácie uvedený v súčasne platnom znení antidiskriminačného zákona navrhujeme v súlade s požiadavkou smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami obohatiť o definíciu sexuálneho obťažovania, ktorá v našom právnom poriadku stále absentuje, a to aj napriek skutočnosti, že lehota na transpozíciu smernice  o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami uplynula 5. októbra 2005. V súčasnosti táto smernica stále nie je komplexne transponovaná, jej čiastočná transpozícia sa premieta len do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, do zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, do zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom záchrannom zbore a do zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov (aj keď vo viacerých zákonoch vrátane antidiskriminačného sa faktické prvky tejto transpozície objavujú).

Nahradenie slov „diskriminácia“ slovami „diskrimináciou“ v navrhnutom zmenenom znení tohto odseku je správnym gramatickým vyjadrením  inštrumentálu jednotného čísla, v ktorom by sa mal objaviť zastrešujúci pojem pre jednotlivé vymenované formy diskriminácie.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


3. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme doplniť bod 3b) v nasledovnom znení:

„§ 2 sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie:

„Sexuálne obťažovanie je také verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexualizovanej povahy k určitej osobe, ktoré táto osoba môže považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a

a)      ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia alebo

b)      ktorého strpenie môže táto osoba pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov.“


Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.“

Odôvodnenie:

Hoci lehota na transpozíciu smernice  o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami uplynula 5. októbra 2005 a táto smernica vyslovene ukladá štátom povinnosť zakázať sexuálne obťažovanie, slovenská legislatíva doposiaľ nezakotvila jeho výslovný zákaz a ani jeho legálnu definíciu. Zákonné definovanie tohto pojmu a jeho zaradenie medzi zákonom zakázané formy diskriminácie bude nepochybne prehĺbením poskytovanej antidiskriminačnej ochrany a priblížením sa ku komplexnejšej faktickej transpozícii smernice o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami.

Štruktúra navrhnutej definície sexuálneho obťažovania korešponduje so štruktúrou definície obťažovania obsiahnutej v alternatíve 1 bodu 3 navrhnutej novely antidiskriminačného zákona, ktorú navrhujeme uprednostniť pred alternatívou č. 2 (bližšie pozri bod 1 tejto hromadnej pripomienky). 

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


4. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme doplniť bod 3c) v nasledovnom znení:

„§ 2 sa dopĺňa o nový odsek 13, ktorý znie:

„Za diskrimináciu z dôvodu

a)      pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,

b)      rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu,

c)      náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania,

d)      zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že má zdravotné postihnutie.“

§ 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 sa vypúšťajú.“

Odôvodnenie:

Navrhovaná pripomienka prináša zmenu v systematickom začlenení súčasne platného § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 a odstraňuje aplikačnú a interpretačnú neistotu o tom, či sa rozšírená ochrana pred diskrimináciou z dôvodu vzťahu k osobe s určitou diskriminačnou charakteristikou (rasový pôvod, národnosť alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viera), z dôvodu komplexnejšie definovanej diskriminácie na základe pohlavia či z dôvodu predchádzajúceho alebo predpokladaného zdravotného postihnutia vzťahuje len na oblasť pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, resp. čiastočne aj na oblasť sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vzdelania (v prípade rasového, národnostného alebo etnického pôvodu), alebo je možné túto ochranu na základe právnej analógie uplatňovať aj v iných oblastiach. Takáto legislatívna úprava by nepochybne prispela k prehĺbeniu súčasne existujúcej ochrany pred diskrimináciou a k odstráneniu akýchkoľvek pochybností o rozsahu aplikovateľnosti súčasne platného § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3. Zároveň  by zrovnocennila rozsah poskytovanej antidiskriminačnej ochrany v jednotlivých oblastiach, resp. spresnila, prípadne rozšírila rozsah personálnej pôsobnosti antidiskriminačného zákona v niektorých oblastiach, ktoré upravuje.

Navrhované slovné spojenie „má zdravotné postihnutie“ na konci odseku d) je v súlade so slovným spojením „osoba so zdravotným postihnutím“, ktoré je uvedené v § 7 ods. 1  a ktoré korešponduje so sociálnym modelom zdravotného postihnutia, z ktorého vychádza rámcová antidiskriminačná smernica (v tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť aj na predložený návrh Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny [materiál predložený dňa 6.2.2007 do medzirezortného pripomienkového konania], ktorý na účely Zákonníka práce zavádza definíciu zdravotného postihnutia založenú na striktnom medicínskom modeli; takáto definícia môže výrazne oslabiť až znefunkčniť antidiskriminačnú ochranu na základe zdravotného postihnutia v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov).

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


5. Súčasné znenie bodu 8 predloženého návrhu zákona žiadame nahradiť nasledovným znením:

„V § 7 ods. 1 znie:

„(1) Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím zamestnávatelia prijmú také opatrenia, ktoré umožnia takýmto osobám prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému či inému postupu v zamestnaní alebo prístup k odbornému vzdelávaniu; to neplatí, ak by prijatie takýchto opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane náročné.“

Odôvodnenie:

Táto pripomienka plne akceptuje obsah pôvodne navrhnutého ustanovenia, avšak navrhuje drobnú gramatickú a štylistickú úpravu.

Pripomienka nemá charakter zásadnej pripomienky.


6. Súčasné znenie bodu 10 predloženého návrhu zákona žiadame doplniť takto:

„V § 8 ods. 1 sa za úvodné slová „Diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie z dôvodu“ vkladá slovo „pohlavia“ a čiarka.“

Odôvodnenie:

Navrhnutá zmena korešponduje s ustanovením článku 1 ods. 6 smernice  o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami, ktorá členským štátom umožňuje ustanoviť výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti prístupu k zamestnaniu z dôvodu pohlavia, ak takáto výnimka zakladá skutočnú a určujúcu požiadavku na výkon tohto zamestnaniu. Hoci lehota na transpozíciu tejto smernice uplynula 5. októbra 2005 a táto smernica stále nie je formálne transponovaná prostredníctvom antidiskriminačného zákona a ďalších relevantných právnych predpisov, možnosť zakotvená v citovanom článku o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami je premietnutá do súčasne platného antidiskriminačného zákona. Ak by sa táto možnosť odstránila schválením súčasnej podoby vládneho návrhu novely antidiskriminačného zákona, prinieslo by to nemálo problémov v aplikačnej praxi. Napríklad organizácie poskytujúce pomoc týraným ženám by nemohli v prípadoch, kedy je to potrebné, prijímať na poskytovanie tejto pomoci ženy (s vopred stanoveným kritériom ženského pohlavia ako podmienky na prijatie do takéhoto zamestnania); podobná situácia by mohla nastať napríklad v prípade prijímania do zamestnania osôb, ktoré vykonávajú osobné prehliadky (osobnú prehliadku určitej osobe môže vykonať len osoba toho istého pohlavia) alebo v prípade, kedy by prijatie príslušníčky alebo príslušníka vopred vymedzeného pohlavia do zamestnania odôvodňovala napríklad umelecká predloha (ženská postava v divadle v súlade s požiadavkami scenára apod.).

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


7. Súčasné znenie bodu 11 predloženého návrhu zákona žiadame zmeniť takto:

„V § 8 ods. 2 prvá veta znie:

„Ak ide o registrované cirkvi, náboženské spoločnosti a iné právnické osoby, ktorých činnosť je postavená na náboženstve alebo viere, nie je diskrimináciou rozdielne zaobchádzanie z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, ak ide o zamestnanie v týchto organizáciách alebo vykonávanie činností pre tieto organizácie a podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania v súlade s princípmi ich náboženstva alebo viery.“

Odôvodnenie:

Táto pripomienka žiada zo súčasne platného antidiskriminačného zákona, ako aj z predloženého vládneho návrhu novely tohto zákona, odstrániť pohlavie ako povolený dôvod rozdielneho zaobchádzania, ak ide o zamestnávanie v organizáciách, ktorých činnosť, resp. étos je založený na náboženstve alebo viere. Dôvodom, pre ktorý navrhujeme túto zmenu, je, že rámcová smernica umožňuje legislatívne zakotviť túto výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania len na základe náboženstva alebo viery určitej osoby. Zakotvenie tejto výnimky vo vzťahu k inému dôvodu – v tomto prípade pohlaviu - je rámcovou smernicou výslovne zakázané (pozri čl. 4 ods. 2 tejto smernice).

Slovné spojenie „právnické osoby, ktorých činnosť súvisí s náboženstvom alebo vierou“ navrhujeme nahradiť spojením „právnické osoby, ktorých činnosť je postavená na náboženstve alebo viere“ z dôvodu, že súbor činností, ktoré môžu súvisieť s náboženstvom alebo vierou, je veľmi široký a ťažko limitovateľný a prekračuje v rámcovej smernici definovaný rozsah takýchto organizácií. Tieto organizácie sú v rámcovej smernici vymedzené „étosom, ktorý je založený na náboženstve alebo viere“ (pozri § 2 ods. 2 rámcovej smernice).

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


8. Text Čl. II vládneho návrhu novely antidiskriminačného zákona sa nahrádza týmto textom:

„Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení takto:

§ 81 sa dopĺňa o nové písmeno d), ktoré znie:

„d) dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania definovanú v § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona vo vzťahu k spoluzamestnancom.“

Doterajšie písmená d) až f) v § 81 Zákonníka práce sa označujú písmenami e) až g).“

Doterajší Čl. II sa označuje ako Čl. XII.

Odôvodnenie:

Hoci európske antidiskriminačné smernice (rámcová smernica, rasová smernica, smernica o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami) ukladajú členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby na ich území nedochádzalo k diskriminácii, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov upravených Zákonníkom práce si Slovenská republika tento záväzok splnila len čiastočne – a to iba priamym stanovením povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania na strane zamestnávateľa (pozri § 13 ZP). Napriek tomu, že v pracovnoprávnych vzťahoch k diskriminácii často dochádza aj v horizontálnej rovine (teda vo vzťahu medzi dvoma spoluzamestnancami/-kyňami – napríklad vykonaním pokynu na diskrimináciu spoluzamestnanca/-kyne, nabádaním na diskrimináciu spoluzamestnanca/-kyne, prípadne sexuálnym obťažovaním spoluzamestnankyne), zákon takéto konanie zamestnanca/-kyne výslovne nezakazuje ani nepostihuje. Výslovným zakotvením takéhoto zákazu aj do vzťahov medzi spoluzamestnancami/kyňami sa výrazne zvýši ochrana pred diskrimináciou, a tým aj implementačný potenciál slovenskej antidiskriminačnej a pracovnoprávnej legislatívy vo vzťahu k európskym antidiskriminačným smerniciam.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


9. Návrh zákona žiadame doplniť o Čl. III až Čl. VII, ktoré by zakotvili výslovnú povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania definovanú v § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona v horizontálnych pracovnoprávnych vzťahoch, resp. vo vzťahoch realizovaných v služobnom pomere (t. j. vo vzťahoch medzi spoluzamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme a vo vzájomných vzťahoch pri výkone štátnej služby v štátnozamestnaneckom pomere). Za týmto účelom žiadame, podľa vzoru obsiahnutého v bode č. 8, primerane novelizovať relevantné ustanovenia nasledujúcich právnych predpisov, a to:

a)      § 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

b)      § 53 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov,

c)      § 44 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov,

d)      § 48 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v znení neskorších predpisov,

e)      § 69 zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Odôvodnenie sa zhoduje s odôvodnením uvedeným v bode č. 8 tejto hromadnej pripomienky.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


10. Návrh zákona žiadame doplniť o Čl. VIII, ktorý znie:

V § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov sa za slovné spojenie „manželského stavu“ vkladá čiarka a slovné spojenie „sexuálnej orientácie“.

Odôvodnenie:

Výslovné zakotvenie sexuálnej orientácie ako zakázaného diskriminačného dôvodu do § 62 ods. 2 zákona o službách o zamestnanosti prinesie uvedené ustanovenie zákona do súladu s všeobecne vymedzenou povinnosťou dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch, upravenou v § 6 ods. 1 antidiskriminačného zákona (ktorý túto povinnosť zakotvuje aj vo vzťahu k sexuálnej orientácii), a tiež s ustanovením § 62 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti, ktoré zakazuje zamestnávateľovi vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú sexuálnej orientácie.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


11. Návrh zákona žiadame doplniť o Čl. IX, ktorý znie:

V § 55 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov sa v druhej vete za slovo „rodu“ vkladá čiarka a slovné spojenie „sexuálnej orientácie“.

Odôvodnenie:

Hoci výpočet zakázaných diskriminačných dôvodov uvedených v § 55 ods. 2 zákona o vysokých školách je demonštratívny a nevylučuje sexuálnu orientáciu ako dôvod zákazu diskriminácie v prístupe k právam vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách, sexuálna orientácie je jediným z dôvodov existujúcich v slovenskej legislatíve (ústava, antidiskriminačný zákon, iné zákony obsahujúce antidiskriminačné ustanovenia), ktorý v uvedenom výpočte chýba. Zakomponovanie tohto dôvodu zákazu diskriminácie by bolo nepochybne vyjadrením komplexnosti a hodnotovej orientácie slovenskej antidiskriminačnej legislatívy. Takéto zakomponovanie je o to žiaducejšie, že sexuálna orientácia je ústavne ustanovenou charakteristikou, na základe ktorej je diskriminácia neprípustná (pozri ods. 14 nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/04-202 zo dňa 18. októbra 2005).

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


12. Návrh zákona žiadame doplniť o Čl. X, ktorý znie:

V § 4b ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa v druhej vete za slovo „rodu“ vkladá čiarka a slovné spojenie „sexuálnej orientácie“.

Odôvodnenie:

Odôvodnenie sa zhoduje s odôvodnením uvedeným v bode č. 11 tejto hromadnej pripomienky.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


13. Návrh zákona žiadame doplniť o Čl. XI, ktorý znie:

§ 6 ods. 1 zákona č. 643/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa mení takto:

„(1) Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní tovarov a služieb ustanovenú osobitným zákonom.7b) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia. Predávajúci najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie takisto viazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie iných služieb, pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé. To neplatí v prípadoch, v ktorých spotrebiteľ nespĺňa podmienky, ktoré musí spĺňať podľa osobitných predpisov. 7b)

Odôvodnenie:

Pred novelizáciou zákona o ochrane spotrebiteľa antidiskriminačným zákonom obsahoval zákon o ochrane spotrebiteľa všeobecný zákaz diskriminovať spotrebiteľa. Konkrétne, tento zákon obsahoval ustanovenie, podľa ktorého predávajúci nesmel spotrebiteľa žiadnym spôsobom diskriminovať ani konať v rozpore s dobrými mravmi (§ 6 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 469/2003 Z. z.). Dôvody zákazu diskriminácie pritom v zákone neboli vymenované a v spojení s formuláciu „nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať“, posilnenou odkazom na dobré mravy, z neho vyplývalo, že predávajúci nesmel spotrebiteľa diskriminovať zo žiadneho dôvodu (napríklad z dôvodu jeho alebo jej pohlavia, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania, veku, zdravotného postihnutia apod.). V súčasnom znení zákona o ochrane spotrebiteľa (t. j. v znení zákona č. 264/2006 Z. z.) je však už povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní tovarov služieb vymedzená odkazom na antidiskriminačný zákon, ktorý ju však zakotvuje len v súvislosti s pohlavím a rasovým, národnostným alebo etnickým pôvodom.

Čl. 8 ods. 2 rámcovej smernice a čl. 6 ods. 2 rasovej smernice pritom jasne ustanovujú, že  „implementácia Rámcovej smernice za žiadnych okolností nie je dôvodom na zníženie úrovne ochrany proti diskriminácii už poskytovanej členskými štátmi v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica“. Z uvedeného vyplýva, že pri transpozícii rasovej a rámcovej smernice došlo prostredníctvom antidiskriminačného zákona a zákona o ochrane spotrebiteľa k redukcii predtým už poskytnutej ochrany, čo je v rozpore s ustanoveniami oboch smerníc. Táto pripomienka si kladie za cieľ toto porušenie odstrániť, a to prostredníctvom čo najširšieho otvoreného výpočtu dôvodov, na základe ktorých spotrebiteľa nemožno diskriminovať.

Táto pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.

Hromadná  pripomienka a všetky jej časti (s výnimkou pripomienky uvedenej v bode 5) majú charakter zásadnej pripomienky.

V prípade, že
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny tejto hromadnej pripomienke nevyhovie, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvané nižšie uvedené zástupkyne a zástupca verejnosti.
Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., L. Novomeského 26, 977 01 Brezno
Mgr. Laco Oravec, Palárikova 7, 040 01 Košice
Mgr. Zuzana Dlugošová, Letná 30, 064 01 Stará Ľubovňa

Hromadnú pripomienku predkladajú:
Janka Debrecéniová, Občan a demokracia
Šarlota Pufflerová, Občan a demokracia
Zuzana Dlugošová, Občan a demokracia
Hana Fábry, Museion
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Možnosť voľby
Partners for Democratic Change Slovakia
Adriana Mesochoritisová, EsFem
Jaroslava Farkašová, Ľudia proti rasizmu
Miloslava Kvasnicová, Únia materských centier
Július Kolenič, Iniciatíva Inakosť
Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Anna Reháková, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Záujmové združenie žien ASPEKT
Inštitút pre verejné otázky
Amnesty International

Pripomienka je určená:
Podpredseda vlády SR
pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
KPPV
Námestie slobody 1
813 70 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
19.3.2007 18:19 | Jaroslava Červeňáková

Podporujem tuto kampan
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
18.3.2007 15:22 | Andrej Slivka

Plne podporujem kampan
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
16.3.2007 17:52 | Maria Gondova

Plne podporujem kampan za akukolvek diskriminaciu
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
16.3.2007 17:52 | Maria Gondova

Plne podporujem kampan za akukolvek diskriminaciu
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
16.3.2007 17:52 | maria Gondova

Plne podporujem kampan za akukolvek diskriminaciu
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
15.3.2007 08:23 | Jana Pastuchova

podporujem hromadnu pripomienku
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
15.3.2007 08:00 | Anna Rajnáková

.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
15.3.2007 01:29 | Iris Kopcsayová

Modra
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
14.3.2007 14:21 | Miloslav Vološin

Veľkou témou je diskriminácia detí v ich práve na výchovu a starostlivosť oboch rodičov po rozvode.
Je úplne bežné, že rodič (zvyčajne otec), ktorý dieťa nemá prisúdené do starostlivosti, je vytláčaný zo života svojho dieťaťa. Rozsah súdom priznaného stretávania sa zužuje na krátky čas každý druhý víkend a niekoľko (cca 10 dní)počas hlavných prázdnin. Deje sa tak napriek tomu, že otec má s dieťaťom dobrý vzťah, javí oň záujem a má všetky predpoklady na dieťa pozitívne vplývať. Zakrýva sa to "záujmom dieťaťa" a pred väčším rozsahom stretávania má prednosť mimoškolská činnosť, v lete babka, tábor atď.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely antidiskriminačného zákona
13.3.2007 07:56 | hsutatyova

Podporujem každú diskusiu, ktorá otvorí zjednodušené ponímanie rovnosti príležitostí vrátane práva voľby ženy o počte a čase narodenia svojich detí, vrátane preskúmania diskriminačných momentov prijatých zákonov o zvýšení vekovej hranice odchodu do dôchodku - rovnako muži a ženy v zložitej ekonomickej situácie v regiónoch, časti možnosti odchodu do predčasného dôchodku pri nedostatku pracovných príležitostí, vrátane straníckych vyjadrení - momentov /ne/zapájania žien do rozhodovacích procesov o veciach verejných a verejných financiách - nevytvorené spoločenské podmienky, a pretože dobrovoľníctvo a verejnoprospešná práca nie je legislatívne v SR ošetrená - väčšinou ŽENY sú dobrovoľníčky popri neplatenej práci doma vo svojom mimopracovnom čase, a nezamestnanosť v regiónoch Slovenska sa mení málo.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (10)

 


Čítajte tiež:
MVO navrhujú skvalitnenie antidiskrimančnej legislatívy


Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Museion - prvé lesbické združenie

Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Právo

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS