spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce, obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov, neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov. Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné právo a nižšia flexibilita trhu práce znamenajú vážne prekážky pre tvorbu nových pracovných miest a najviac poškodzujú práve najohrozenejšie skupiny – dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných občanov, ktorí majú problémy uplatniť sa na trhu práce. Viaceré z navrhovaných zmien by mali negatívny dopad na fungovanie podnikateľských subjektov, čím by poškodzovali aj záujmy ich zamestnancov. Pre posilňovanie vplyvu odborov a privilégií ich funkcionárov neexistujú žiadne vecné dôvody. Ide o politicky motivované opatrenia súvisiace s podporou odborárskych predákov pre stranu SMER-SD pred parlamentnými voľbami.

Pružný trh práce nezväzovaný nadbytočnými reguláciami je jedným zo základných predpokladov rozvoja ekonomiky a prosperity celej spoločnosti. Preto žiadame vypustiť z návrhu novely Zákonníka práce tie ustanovenia, ktoré znižujú pružnosť pracovnoprávnych vzťahov a neopodstatnene zvyšujú vplyv odborov. Obsahom hromadnej pripomienky sú nasledovné body:
 • Zachovanie slobody zmluvných vzťahov pri práci
 • Ponechanie možnosti skúšobnej doby aj pri opakovane uzatváraných zmluvách na dobu určitú
 • Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na dobu určitú
 • Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na kratší pracovný čas
 • Vypustenie navrhovaných ustanovení zvyšujúcich privilégiá odborárskych funkcionárov
 • Nezvyšovanie nákladov na rozväzovanie pracovného pomeru
 • Zachovanie možnosti pružnejšej úpravy pracovného času
 • Ponechanie rozsahu nadčasov na doterajšej úrovni
 • Jednoduchšia úprava minimálnych mzdových nárokov
 • Ponechanie zodpovednosti zamestnanca za chybnú prácu
 • Ponechanie určovania pracovných noriem v kompetencii zamestnávateľov
 • Neobmedzovanie motivačných nástrojov bez preukázateľných dôvodov
 • Nerozširovanie osobných prekážok v práci
 • Neuznanie účasti na štrajku mimo štrajku na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní za osobnú prekážku v práci
 • Jednoduchšia úprava stravovania zamestnancov

Obraciame sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 26.2.2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (Číslo materiálu: 4753/2007 – I/51). Všetky nižšie uvedené pripomienky sa vzťahujú k článku I. návrhu zákona, čiže k ustanoveniam, ktorými sa mení a dopĺňa Zákonník práce.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Martin Chren, Lenardova 16, 851 01  Bratislava
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 038 61 Vrútky

1. Zachovanie slobody zmluvných vzťahov pri práci
V bode 3 článku I návrhu zákona vypustiť novo navrhovaný ods. 3 v § 1 Zákonníku práce.

Odôvodnenie:

Návrh novely vymedzuje pojem „závislá práca“. Zároveň stanovuje, že závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Navrhujeme, aby forma zmluvného vzťahu bola aj pri práci, ktorá má charakter závislej práce, ponechaná na slobodnú dohodu medzi dvoma zmluvnými stranami, napr. medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo medzi dodávateľom a odberateľom. Pre rôzne situácie môžu byť vhodné rôzne formy zmluvných zväzkov a zákon by nemal umelo obmedzovať slobodu vytvárania zmluvných vzťahov podľa želania ich účastníkov. Nútený prechod všetkých činností, ktorých charakter zodpovedá navrhovanej definícii závislej práce, do režimu pracovnoprávnych vzťahov by poškodil pracovníkov vykonávajúcich práce sezónneho, projektového alebo remeselného charakteru.


2. Ponechanie možnosti skúšobnej doby aj pri opakovane uzatváraných zmluvách na dobu určitú
Vypustiť bod 21 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely dopĺňa § 45 Zákonníka práce odsekom 4, podľa ktorého „skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opakovane uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu“. Návrh je odôvodňovaný tvrdením, že účelom skúšobnej doby je „umožniť obom účastníkom pracovného pomeru, aby si overili, či  dohodnutý pracovný pomer vyhovuje ich predstavám“. Počas skúšobnej doby existuje jednoduchšia možnosť ukončenia pracovného pomeru. Pokiaľ sa obaja účastníci pracovného pomeru slobodne dohodnú, že majú záujem o fungovanie v režime skúšobnej doby, znamená to, že je takéto riešenie pre obe strany akceptovateľné a neexistuje žiadny dôvod, prečo by im mal zákon takúto možnosť umelo obmedziť.


3. Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na dobu určitú
Vypustiť body 22 – 29 a bod 52 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Súčasné znenie Zákonníka práce obsahuje pružnejšiu úpravu pracovného pomeru na dobu určitú v porovnaní s pracovným pomerom na dobu neurčitú, umožňuje dohodnúť, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť takýto pracovný pomer až na dobu troch rokov a za určitých okolností aj na dlhšie obdobie. Návrh novely zamedzuje uzatváraniu pracovného pomeru na dobu určitú nad tri roky, zužuje možnosti predlžovania alebo opätovného uzatvárania tohto pracovného pomeru a ruší možnosť okamžitého ukončenia pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu. Prijatie navrhovaných zmien by skomplikovalo situáciu zamestnávateľom, pre ktorých je vzhľadom k charakteru ich činnosti vhodnejšie alebo dokonca nevyhnutné uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú. Takáto zmena by mala za následok obmedzenie tvorby nových pracovných príležitostí pre činnosti, ktoré pre zamestnávateľa nebude vhodné pokrývať prostredníctvom pracovných pomerov na dobu neurčitú.


4. Zachovanie pružnejšej úpravy pracovného pomeru na kratší pracovný čas
Vypustiť body 30 – 32 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Súčasné znenie Zákonníka práce obsahuje pružnejšiu úpravu pracovného pomeru na kratší pracovný čas v porovnaní s pracovným pomerom na plný pracovný čas. Návrh novely predpokladá zrušenie viacerých z existujúcich rozdielov medzi týmito dvoma typmi pracovného pomeru, napr. obmedzuje možnosť skončiť pracovný pomer na kratší pracovný čas výpoveďou bez uvedenia dôvodu, predlžuje výpovednú dobu, obmedzuje opakované uzatváranie pracovného pomeru na kratší pracovný čas na dobu určitú rovnakým spôsobom ako pri pracovnom pomere na plný pracovný čas. Návrh do značnej miery stiera rozdiely medzi pracovným pomerom na kratší a plný pracovný čas. Takáto zmena by znížila záujem zamestnávateľov vytvárať pracovné úväzky na kratší pracovný čas a prispela by tak k znepružneniu trhu práce.


5. Vypustenie navrhovaných ustanovení zvyšujúcich privilégiá odborárskych funkcionárov
Vypustiť body 47, 108, 121, 122, 139, 141, 143, 144 a 145 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely obsahuje viacero bodov, ktoré majú za cieľ zvýšiť privilegované postavenie odborárskych funkcionárov. Zavádza sa, že na výkon odborárskej funkcie sa vzťahuje ochranná doba, počas ktorej nemožno dať zamestnancovi výpoveď. Doba po skončení výkonu odborárskej funkcie, počas ktorej je takto chránený a zvýhodňovaný oproti ostatným zamestnancom, sa predlžuje zo 6 mesiacov na jeden rok. Zamestnávateľ bude musieť nielenže uvoľniť zamestnanca na výkon odborárskej funkcie, ale na rozdiel od doterajšieho stavu nie na základe dohodnutých podmienok, ale na základe podmienok ustanovených v zákone. Odbory majú získať právo v rámci kontroly bezpečnosti práce zakázať pokračovanie v práci na pracovisku, zástupca odborov má mať právo na vstup do priestorov zamestnávateľa, aj keď nejde o zamestnanca, odbory majú získať právo kontroly aj mimo času dohodnutého so zamestnávateľom. Ešte viac sa má zvýhodniť postavenie odborov voči zamestnaneckým radám. Na rozširovanie privilégií odborárskych funkcionárov neexistuje žiadny vecný dôvod, schválenie navrhovaných zmien nijako nezlepší situáciu zamestnancov, s výnimkou samotných odborárskych funkcionárov. Ide len o politicky motivovanú snahu strany SMER-SD odvďačiť sa odborárskym predákom za ich podporu v predvolebnej kampani.


6. Nezvyšovanie nákladov na rozväzovanie pracovného pomeru
Vypustiť body 58 a 59 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely zvyšuje náklady zamestnávateľov pri rozväzovaní pracovného pomeru. Návrhom sa zavádza neopodstatnený povinný súbeh odstupného a výpovednej doby, duplicitne k povinnému úrazovému poisteniu pôsobí povinnosť vyplatenia odstupného vo výške desaťnásobku priemerného zárobku v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania. Komplikovanosť rozväzovania pracovného pomeru a vysoké náklady s tým spojené patria k hlavným bariéram vytvárania nových pracovných príležitostí.


7. Zachovanie možnosti pružnejšej úpravy pracovného času
Vypustiť body 66, 67, 69 a 73 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely znižuje flexibilitu pri určovaní iného ako pravidelného pracovného času – nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a pružného pracovného času. Aj v tejto situácii sa posilňuje postavenie odborov (miesto „prerokovania“ sa vyžaduje „dohoda“ s odbormi) a odbory sú dokonca preferované pred samotnými zamestnancami (nerovnomerný pracovný čas môže zamestnanec sám dohodnúť so zamestnávateľom iba vtedy, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, inak je to potrebné dohodnúť s nimi). Zamestnávateľovi sa miesto možnosti povoliť zamestnancovi z vážnych dôvodov na jeho žiadosť úpravu pracovného času stanovuje povinnosť urobiť tak. Zachovanie možnosti pružnejšej úpravy pracovného času je predpokladom efektívneho fungovania podnikateľských subjektov v súlade s ich reálnymi potrebami, čo je v záujme aj samotných zamestnancov.


8. Ponechanie rozsahu nadčasov na doterajšej úrovni
Vypustiť body 77 – 79 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely obmedzuje prácu nadčas u zamestnávateľa z 250 na 150 hodín a obmedzuje dôvody pre prácu nadčas. Tento návrh neopodstatneným spôsobom obmedzuje možnosť zamestnancov zvyšovať si vlastnou prácou svoje príjmy a životnú úroveň.


9. Jednoduchšia úprava minimálnych mzdových nárokov
Zmeniť znenie bodu 92 článku I návrhu zákona na nasledovné:

„§ 120 vrátane nadpisu znie:

㤠120
Minimálne mzdové nároky

1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku, ktorým je suma mesačnej minimálnej mzdy, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, alebo násobku počtu odpracovaných hodín a minimálnej hodinovej mzdy. Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku.

2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

3) U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v Sk na mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.“

Vypúšťa sa Príloha k zákonu č. 311/2001 Z.z.“

Vypúšťa sa bod 150 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely upresňuje spôsob výpočtu minimálnych mzdových nárokov, vychádzajúc z upraveného systému stupňov náročnosti práce, ktoré sú definované v prílohe zákona. Výška mzdy by však mala byť vecou slobodnej dohody zamestnávateľa a zamestnanca. Preto navrhujeme vypustiť zo zákona systém stupňov náročnosti práce, ponechať výšku mzdy na dohodu zamestnávateľa a zamestnanca a stanoviť minimálne mzdové nároky jednoduchším spôsobom, a to na úrovni minimálnej mzdy.


10. Ponechanie zodpovednosti zamestnanca za chybnú prácu
Vypustiť body 96, 131 a 132 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Podľa súčasného znenia Zákonníka práce, ak zamestnanec vyrobí zavinenne svojou chybou nepodarok, nepatrí mu za prácu na ňom mzda a zamestnávateľ môže od neho vyžadovať náhradu základov za vynaložené materiály a mzdy. Návrh novely tieto ustanovenia zo zákona vypúšťa, na čo neexistuje reálny dôvod, pretože zodpovednosť zamestnanca za zavinenne chybnú prácu by mala ostať zachovaná.


11. Ponechanie určovania pracovných noriem v kompetencii zamestnávateľov
Vypustiť bod 102 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely predpokladá zavádzanie nových noriem spotreby práce až po dohode so zástupcami zamestnancov, miesto doterajšieho podmieňovania ich prerokovaním so zástupcami zamestnancov. Stanovovanie noriem spotreby práce je záležitosťou zamestnávateľov a nemalo by byť podmieňované vyžadovaním súhlasu zástupcov zamestnancov.


12. Neobmedzovanie motivačných nástrojov bez preukázateľných dôvodov
V bode 103 článku I návrhu zákona, ktorým sa § 133 dopĺňa odsekom 4 nahradiť slová „mohlo dôjsť“ slovami „preukázateľne došlo“.

Odôvodnenie:

Návrh novely dopĺňa § 133 novým odsekom 4 v znení „Zamestnávateľ nesmie využívať na odmeňovanie zamestnancov normy spotreby práce, motivujúce zamestnancov na zvyšovaní pracovných výkonov pri prácach, pri ktorých by v dôsledku zvýšeného množstva práce a vyššieho pracovného tempa mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.“ Takáto formulácia je však príliš široká a vágna, a tým i zneužiteľná, keďže teoreticky môže vyššie pracovné tempo viesť k ohrozeniu zdravia skoro v akejkoľvek situácii. Motivačné nastavenie odmeňovania je však dôležité pre zamestnávateľov i zamestnancov, preto sa navrhuje stanoviť jeho zákaz iba v situácii, keď by zvýšením pracovného tempa preukázateľne došlo k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.


13. Nerozširovanie osobných prekážok v práci
Vypustiť body 113 – 116 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely rozširuje počet dní, počas ktorých je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy z osobných dôvodov na strane zamestnanca. Ide o neopodstatnené zvyšovanie nákladov zamestnávateľov, ktoré môže zhoršovať ekonomickú situáciu podnikov. Súčasnú právnu úpravu možno považovať dostatočnú a nie je potrebné ju meniť.


14. Neuznanie účasti na štrajku mimo štrajku na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní za osobnú prekážku v práci
Vypustiť bod 119 z článku I návrhu zákona.

Odôvodnenie:

Návrh novely ustanovuje účasť na štrajku mimo štrajku na základe zákona o kolektívnom vyjednávaní za ospravedlniteľnú neprítomnosť zamestnanca v práci. Na rozšírenie ospravedlniteľných dôvodov neprítomnosti zamestnanca v práci o účasť na politicky motivovanom štrajku nie je dôvod.


15. Jednoduchšia úprava stravovania zamestnancov
Zmeniť znenie bodu 123 článku I návrhu zákona na nasledovné:
„§ 152 vrátane nadpisu znie:

㤠152
Stravovanie zamestnancov

1) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnávateľov dohodnúť, že bude zamestnancom zabezpečovať stravovanie priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

2) Zamestnávateľ môže zamestnancom prispievať na stravovanie počas pracovnej doby.““

Odôvodnenie:

Návrh novely predpokladá ešte podrobnejšiu úpravu stravovania zamestnancov a jeho zabezpečovania a prispievania naň zamestnávateľom ako v súčasnosti. Navrhujeme ponechať túto otázku na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancami.Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda, ekonóm, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Martin Chren, ekonóm, Nadácia F. A. Hayeka
Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka
Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Dalibor Roháč, ekonóm, Inštitút pre slobodnú spoločnosť


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
26.3.2007 09:43 | Katarína Jakubíková

Síce neskoro, ale pripájam sa ku tejto hromadnej pripomienke.
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
21.3.2007 13:16 | Michal Pobori

Po prečítaní HP k novele ZP sa týmto pridávam na názorovú stranu členov KI M.R.Štefánika a stotožňujem sa s ich iniciatívou.
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
13.3.2007 08:37 | Ján Fitoš

Prečo ste sa neopýtali zamestnancov či ím vyhovuje zakonik práce ktorý Káník vymyslel pre seba a teraz Vám vadí keď to chce niekto napraviť.O čo Vám ide???
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
28.2.2007 18:25 | Vladimir Poliak

Pripajam sa k tejto hromadnej pripomienke k ZP. Sorry, ze neskoro, ale lepsie ako nikdy
Adresa : Obrancov mieru 11, Kosice
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
27.2.2007 15:16 | Rastislav Nemeček

Po prečítaní HP k novele ZP sa týmto pridávam na názorovú stranu členov KI M.R.Štefánika a stotožňujem sa s ich iniciatívou.
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
27.2.2007 12:38 | Michal Babál

Po prečítaní HP k novele ZP sa týmto pridávam na názorovú stranu členov KI M.R.Štefánika a stotožňujem sa s ich iniciatívou.
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
27.2.2007 12:38 | Michal Babál

Po prečítaní HP k novele ZP sa týmto pridávam na názorovú stranu členov KI M.R.Štefánika a stotožňujem sa s ich iniciatívou.
Ad: Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce
23.2.2007 11:50 | Peter Palka


§ 49
Pracovny cas na kratsi pracovny pomer

Zmena na max. 15 hodin tyzdenne skomplikuje zamestnavanie na polovicny uvazok /20 hod./.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (8)

 Kontakty:
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Súvisiace témy:
Práca a zamestnanosť
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt