spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona, ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov, za ktorých platí zdravotné poistenie štát.

Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov, detí, študentov, dôchodcov, invalidov a ďalších ľudí občanov druhej kategórie, ktorí budú mať obmedzené právo slobodne sa rozhodnúť, poistením v ktorej zdravotnej poisťovni môžu najlepšie realizovať ochranu svojho zdravia. Nútený presun poistencov do štátnych poisťovní bude pôsobiť likvidačne na konkurenčné prostredie vo sfére zdravotných poisťovní. Návrh je v rozpore so záväzkom vlády vytvárať rovnocenné prostredie pre všetky zdravotné poisťovne, ktorý bol deklarovaný v jej programovom vyhlásení.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je požiadavka vypustiť z novely zákona o zdravotnom poistení tie ustanovenia, ktoré obmedzujú možnosť slobodného výberu zdravotnej poisťovne.

Preto sa na ministerstvo zdravotníctva obraciame s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 28. februára 2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37


V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme túto hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo materiálu 7327/2007–OL):

V čl. I návrhu zákona vypustiť body 4, 22, 24 a 41.

Hromadná  pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Peter Pažitný, Nobelova 24, 831 02 Bratislava
Tomáš Szalay, Nábrežie L. Svobodu 18, 811 02 Bratislava
Juraj Karpiš, Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina


Odôvodnenie:

Bod 4 návrhu zákona likviduje slobodu výberu zdravotnej poisťovne a pre široký okruh poistencov nariaďuje povinnosť poistiť sa vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo Spoločnej zdravotnej poisťovni. Body 22 a 24 predstavujú súvisiace legislatívno-technické zmeny zákona. Bod 41 je prechodným ustanovením, ktoré má zabezpečiť prechod zo súčasného stavu k stavu obmedzeného výberu zdravotnej poisťovne pre určité skupiny obyvateľstva.

V súčasnosti platné znenie zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení v § 7 ods. 1 uvádza, že „Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral“. Navrhovanou zmenou zákona by sa toto právo slobodného výberu poisťovne malo prestať vzťahovať na poistencov, za ktorých platí poistenie štát. Príslušníci ozbrojených síl, Policajného zboru, SIS, NBÚ, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a Colnej správy by mali byť podľa návrhu povinne poistení v Spoločnej zdravotnej poisťovni. Štátni zamestnanci, deti, nezaopatrení študenti, dôchodcovia, invalidi, osoby celoročne umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, časť zahraničných študentov, poberatelia dávok v hmotnej núdzi a evidovaní nezamestnaní by museli byť poistení buď vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo v Spoločnej zdravotnej poisťovni.

Zrušenie slobodného výberu zdravotnej poisťovne je v dôvodovej správe k návrhu zákona zdôvodnené iba úplne všeobecným konštatovaním, že „štát je platiteľom poistného za najväčší okruh účastníkov verejného zdravotného poistenia, preto je opodstatnené, aby mal zvýšenú kontrolu nad finančnými prostriedkami, ktoré do systému vkladá“. Tým však nie je vysvetlené, prečo by ich mal štát pripraviť o slobodný výber zdravotnej poisťovne.

Ústava SR zaručuje v čl. 40 každému právo na ochranu zdravia. Toto právo i vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie si ľudia realizujú prostredníctvom slobodného výberu lekára a v podmienkach plurality zdravotných poisťovní aj prostredníctvom slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Navrhovanou zmenou zákona o zdravotnom poistení a obmedzením slobodného výberu zdravotnej poisťovne by štát širokým skupinám obyvateľstva uprel právo vyberať si najvhodnejšiu formu zabezpečenia svojho práva na ochranu zdravia.
Navrhovaná zmena robí zo štátnych zamestnancov a z ďalších ľudí, za ktorých platí poistenie štát, občanov druhej kategórie. Kým zamestnanci v súkromnom sektore budú o svojej zdravotnej poisťovni rozhodovať slobodne sami, za zamestnancov v štátnej sfére urobí výber ich zamestnávateľ alebo im bude právo výberu obmedzené na dve štátom kontrolované zdravotné poisťovne. Na takýto odlišný prístup pritom nie je žiadny reálny dôvod.

V súčasnosti rozhodujú o výbere zdravotnej poisťovne detí ich rodičia. Podľa návrhu im má byť toto právo obmedzené, čo predstavuje neprijateľný zásah do ich rodičovských práv a do autonómie rodiny. Diskriminačne pôsobí návrh aj voči dôchodcom, invalidom a ďalším skupinám. Štát totiž neplatí poistenie za vybrané skupiny ľudí zo zdrojov, ktoré sám vytvoril, ale z daní, ktoré získal od pracujúcich občanov, čiže aj od rodičov neplnoletých detí alebo od detí a vnukov súčasných dôchodcov.

Navrhovaná zmena nezaručí nikomu lepšiu zdravotnú starostlivosť, ani efektívnejšie nakladanie s prostriedkami v sektore zdravotníctva. Práve naopak, je potrebné sa obávať, že oba parametre sa v dôsledku takejto zmeny zhoršia. Štátom kontrolované poisťovne fungujú v porovnaní so súkromnými menej efektívne a nie sú schopné garantovať vyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti ako súkromné poisťovne.
Nútený presun veľkých skupín poistencov do štátnych poisťovní bude pôsobiť likvidačne na súkromné poisťovne, obmedzí konkurenčné prostredie v oblasti zdravotného poistenia, čo sa premietne do znižovania efektivity zdravotníckeho systému a z dlhodobejšieho hľadiska zrejme aj kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

Návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády Roberta Fica, v ktorom sa uvádza, že „vláda presadí také právne prostredie, v ktorom všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu“. Presadenie povinného poistenia poistencov, za ktorých platí poistenie štát, v štátnych zdravotných poistením je priamym popretím tohto záväzku z vládneho vyhlásenia.

Návrh nie je zdôvodnený žiadnymi reálnymi potrebami, obmedzuje slobodu výberu zdravotnej poisťovne veľkej skupine občanov, obmedzuje konkurenčné prostredie v sektore zdravotníctva, neodôvodnene diskriminuje občanov a hrozí zhoršením situácie v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Preto žiadame, aby boli z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení vypustené všetky ustanovenia, ktoré obmedzujú slobodný výber zdravotnej poisťovne.


Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Peter Pažitný, Health Policy Institute
Tomáš Szalay, Health Policy Institute
Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ján Štrasser, spisovateľ,
Eva Štrasserová, šepkárka
Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva
Viera Satinská, lekárka
Peter Osuský, lekár, Občianska konzervatívna strana
Marta Španiková, lekárka – pediater
Lenka Buchelová, lekárka - otorinolaryngológ
Angelika Szalayová, Health Policy Institute
Henrieta Maďarová, Health Policy Institute
Michal Gajdzica, Health Policy Institute
Simona Frišová, Health Policy Institute
Eva Konečná, Health Policy Institute
Karol Morvay, Health Policy Institute
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana
Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
16.9.2007 23:41 | Milan Schauhuber

Zásadne nesúhlasím so zrušením slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Zastavme konečne týchto Gottwaldových a Husákových pohrobkov!!!
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
26.3.2007 18:59 | michaelka

keby sa radšej starali tam tí hore o to, či máme dosť finančných prostriedkov pre dieťa, či máme na plienky, na jedlo, na oblečenie, na hračky z tej mizernej materskej ... ako riešiť také nepodstatné veci ako je práve táto... ale veď niečim nám oči zalepiť musia..
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
10.3.2007 20:00 | Zuzana T.

Som poistena v Dovere, poistila som tam aj svojho syna a nevidim dovod to menit.
Som proti návrhu na zrušenie slobodeného výberu poisťovne.

Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
8.3.2007 09:12 | Eva Eleková

Myslím, že vláda by nemala zasahovať do "vecí tohto typu" a mala by to nechať na slobodnú voľbu občana.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
2.3.2007 15:28 | Lubica Misikova

ano - vsetkych nezamestnanych, studentov, atd prepoistime nasilne do statnej poistovne

lebo nevieme si vybrat sami nijaku poistovnu - to ma musia prepoistit - lebo som asi uz nesvojpravna!!! to uz nech mi zoberu obciansky!!!!!!!!!!!!!!!!
aby som sa uz vobec nemohla rozhodovat sama!!!!!!!!!!!!

zrusime vsetky poistovne - lebo maju zisk - a zisk je zly!!!

a to ze efektivnejsie vyuzivaju zdroje ako tie statne??? to im nevadi...
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
2.3.2007 12:46 | zdenko hlinka, ing.

podporujem zachovanie doterajšieho stavu, čiže slobodnej voľby poisťovne. Som svojprávny občan SR a viem sa zodpovedne rozhodnúť. Dôvody, ktoré sa uvádzajú su silne zavádzajúce a zaváňaju totalitou.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
2.3.2007 10:27 | Dušan Dolinaj

Som štátnym zamestnancom a preto si vôbec neviem predstaviť, že ja budem poistený v jednej poisťovni, manželka v druhej a moje deti znova v inej. Myslím si, že je to absolútne nenormálna vec. Kde je tá sloboda výberu?
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
2.3.2007 09:14 | Danica Iliťová

Nesúhlasím s návrhom na zrušenie slobodného výberu poisťovne.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
2.3.2007 08:56 | Marián Benčat

Som proti takej zmene súčasných zákonov, ktorá by viedla k likvidácii alebo obmedzeniu slobodného výberu zdravotných posiťovní pre občanov Slovenskej republiky
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
1.3.2007 16:19 | Zuzana

Od r.1997 som poistena v Siderii, teraz uz Dovere a nikdy som nemala problemy u nijakeho lekara.. Myslim, ze keby sa toto povinne prepoistenie tykalo aj panov ministrov (stale nerozumiem, preco sa ich to netyka), tak by asi rozmyslali inak a zrazu by im az tak nevonalo, ze aj oni by sa mali povinne prepoistit.
Nesuhlasim s tymto povinnym prepoistovanim
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
1.3.2007 15:29 | Dana Michalkova

Svoje dieta NIKDY neprepoistim, len preto, ze mi bude stat prikazovat. Nie. Som za slobodny vyber poistovne!
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
1.3.2007 13:59 | Igor

Som proti návrhu na zrušenie slobodeného výberu poisťovne.

Preco sa ma niekto rozhodovat v mojom mene?
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
1.3.2007 12:33 | Famina

Hlavne, ze je slobodna volba lekara, tak preco nemoze byt slobodna volba ZP. Do 3 rokov veku dietata je dobre, mat rovnaku poistovnu. V tom pripade by sa zmena tykala nielen deti, ale aj ich matiek, respektive otcov, ak maju zverene dieta do opatery.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
28.2.2007 23:16 | Noro Brázda

Pripomienky zaslané elektronickou formou sú platné a plne v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré sú pre ministerstvo a prípravu zákonov záväzné.

Minister Valentovič tára, ak tvrdí niečo iné.


Viac info nájdete tu:

Stanovisko organizátorov hromadnej pripomienky za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=261069

Valentovičov zdravotnícky cirkus
http://www.changenet.sk/?section=forum&x=261066

L egislatívne pravidlá vlády SR
http://www.changenet.sk/?section=doc&x=261093
ignorovanie internetovej kampane ministrom
28.2.2007 18:57 | Jana Sch.

Tak som sa prave dozvedela, ze moj podpis pod hromadnou pripomienkou je pre ministra NIC, kedze som ju podpisala na Internete. ;o( Ako to teda vlastne je? Su tieto internetove kampane platne alebo nie? Je mozne, aby minister takto opovazlivo ignoroval hlasy ludi??? Je to nehoraznost! Ostatne ako vsetky hokusy-pokusy tejto vlady!!!
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
27.2.2007 23:27 | Jana Š.

Je fajn, že na nás štát myslí.Som práve na materskej dovolenke a snaď keby sa tvárim, že na ,,krátkodobej,, tak by som mala šancu zostať v rokmi odskúšanej neštátnej poisťovni. Ale naša dcéra by spravodlivej štátnej moci neunikla. Napriek tej úctyhodnej starostlivosti štátu som presvedčená, že si vieme riziká výberu poisťovne pre našu rodinu znášať sami a máme dosť možností poisťovňu zmeniť, ak by sme neboli s ňou spokojní. A nebudeme to robiť podľa 500,- Sk poukážok.
Mám aj tajny tip - prečo vláda uvažuje dve štátne poisťovne: v jednej vojaci, polícia...a štátni zamestnanci - teda relatívne zdraví ľudia a v tej druhej zvyšok. Najviac ma zaráža, čo všetko na uvedenú tému odznelo v médiách z úst vládnych predstaviteľov, poslancov a hovorcov. Buď sa nepočúvajú, alebo už stratili súdnosť. Tak uvidíme, či sa nás vôbec niekto bude pýtať na náš názor a ak áno, či sa našej prosociálnej vláde bude javiť ako dosť reprezentatívny.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
27.2.2007 20:27 | Katarína R

Prosim slovensky narod, aby sa uz konecne spamatal a zastavil tychto komunistov! Preco si nasi politici myslia, ze sme narod dementov, ktori sa nevedia rozhodnut, co je pre nich najlepsie? Vrcholne nesuhlasim s danym navrhom. Nikto ma nezbavil svojpravnosti, nechcem aby rozhodoval niekto za mna.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
27.2.2007 15:23 | jana

absolutne nesuhlasim s touto sprostostou.cela rodina je spokojna s Doverou a so VZP nechcem mat nic spolocne.Ludia maju potom problemy,ked ich lekari nechcu osetrit.neprajeme si aby v nasom mene niekto rozhodoval,kde budeme poisteni.Ak nemaju v parlamente co robit,nech sa prepoistuju sami.A minister zdravotnictva nech ide radsej oddychovat na zasluzeny dochodok!!!!!!
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
27.2.2007 14:58 | Jozef Tuhela

Je to len a len dalšie zaťažovanie ludí.
Ad: Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
27.2.2007 14:42 | eva

jednoznačne nesúhlasím aby moje deti boli nutene prepoistené vo VZP. sme všetci poistení v Dôvere a som spokojná!!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (40)

 


Čítajte tiež:
Stanovisko organizátorov hromadnej pripomienky za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne
Valentovičov zdravotnícky cirkus


Kontakty:
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Súvisiace témy:
Zdravie
Rodina
Deti a mládež
Práca a zamestnanosť
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt