spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov.

Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Schválením novely zákona by sa stavebné úrady zbavili povinnosti stanovovať primeranú náhradu za vyvlastňovaný pozemok. Ak vlastník pozemku nebude súhlasiť s cenou ponúkanou stavebníkom diaľnice, bude musieť náhradu vymáhať súdnou cestou, znášať všetky trovy s tým spojené a dočká sa náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Zároveň sa má zaviesť, že odvolanie prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu nebude mať v prípade vyvlastňovania odkladný účinok, čím sa ešte viac obmedzia práva vlastníkov.

Návrh zákona vytvára priestor pre posilnenie svojvôle štátnych úradov voči občanom a obmedzenie základných a ústavou garantovaných práv občanov.

Preto sa na ministerstvo dopravy obraciame s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 8. februára 2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisovMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) (číslo materiálu 259/M-2007) a ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok,

pričom hromadná  pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


V prípade, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Richard Drutarovský, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 1
Pavel Nechala, Podunajska 17, 82106 Bratislava
Pavel Vlček, Vavilovova 16, 851 01 Bratislava
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava


Odôvodnenie:

Súkromné vlastníctvo a jeho ochrana patria k základným a neodmysliteľným pilierom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásahy do výkonu vlastníckych práv sú vždy problematické a znižujú mieru slobody a demokratickosti štátu, ktorý sa k nim uchyľuje.

Právo na nedotknuteľnosť súkromného majetku, ako aj právo na jeho ochranu všetkými dostupnými prostriedkami zakotvuje Ústava SR, ako aj ďalšie zákony.

Slovenský právny poriadok upravuje prípady, kedy je možné obmedziť výkon vlastníckeho práva, ako aj prípady, kedy je vo verejnom záujme možné občana zbaviť vlastníckych práv, teda vyvlastniť ho. Je to možné len v prípade verejného záujmu v zmysle zákona a Ústava SR zakotvuje povinnosť štátu odškodniť občana, ktorému boli vlastnícke práva odňaté rozhodnutím štátu, primeranou náhradou. Zodpovednosť za stanovenie náhrady leží na pleciach toho orgánu, ktorý o vyvlastnení rozhodol, je to zodpovednosť, ktorej sa nemôže zbaviť a je nerozlučne spojená so samotným aktom vyvlastnenia.

Vyššie uvedený návrh zákona zásadným spôsobom narušuje tento princíp zodpovednosti štátneho orgánu, rozhodujúceho o vyvlastnení a presúva ju v prípade sporu o výšku náhrady na súdnu moc. Tým, že odvolanie proti vyvlastneniu nemá mať podľa návrhu odkladný účinok pre jeho vykonanie, vytvára si tu štát pozíciu pre situáciu „fait accompli“, ktorá jednak môže viesť k tendencii iných štátnych orgánov už len potvrdzovať reálny stav vyvlastnenia a súčasne môže v prípade rozhodnutia o neplatnosti vyvlastnenia spôsobiť štátu a jeho daňovým poplatníkom škody veľkého rozsahu za zmarené investície.

Zároveň je presun kompetencie, rozhodovať v prípade sporu o primeranej náhrade, zo štátneho orgánu na súd protiústavný. Protiústavnosť spočíva v rozpore s ustanovením Čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá stanovuje: "Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu." To, že dotknutá osoba, ktorej pozemok bol vyvlastnený (ďalej len "dotknutá osoba"), v prípade ak sa s nadobúdateľom vlastníckeho práva nedohodne na primeranej náhrade, bude musieť  za účelom stanovenia primeranej náhrady za vyvlastnený pozemok podať žalobu na súd znamená, že právo dotknutej osoby bolo ohrozené, resp. porušené a preto musí požadovať nápravu na súde. Úloha súdov v občianskom súdnom konaní zaručovať zákonnosť a chrániť práva, ktoré boli ohrozené a porušené vyplýva napr. z § 3 zákona č. 99/1963 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Nesprávne je taktiež tvrdenie predkladateľa vyššie uvedeného návrhu zákona, uvedené v dôvodovej správe, že v prípade ak sa dotknutá osoba a nadobúdateľ vlastníckeho práva nedohodnú, je určenie výšky primeranej náhrady súkromnoprávnym sporom. Základným ústavným predpokladom vyvlastnenia je "verejný záujem", ktorý je dôvodom, prečo vznikol medzi dvoma nezávislými osobami - dotknutou osobou a nadobúdateľom vlastníckeho práva - vzájomný vzťah spočívajúci v prevedení vlastníckeho práva na jednej strane a zaplatení primeranej náhrady na strane druhej. Vzhľadom na uvedené  a vzhľadom na to, že tento vzájomný vzťah subjektov a teda ani následný spor, nevzniká na základe ich slobodnej súhlasnej vôle, nemožno v žiadnom prípade tento spor zaradiť do oblasti súkromného práva a označiť ho za vzťah súkromnoprávny. Presun zodpovednosti za ústavnosť jednotlivých vyvlastňovacích konaní na súkromnoprávne subjekty, t.j. dotknuté osoby, je neodôvodneným a neústavným zasiahnutím do práv dotknutých osôb. Vyššie uvedený presun zodpovednosti spočíva v tom, že ak dotknutá osoba, ktorej majetok bol vyvlastnený sa nedohodne s nadobúdateľom vlastníckeho práva, musí sa obrátiť na súd. V prípade ak však dotknutá osoba takto postupovať nebude, vyvlastnenie bude protiústavné, pretože nebude poskytnutá žiadna náhrada.

Návrh zákona navyše uvoľňuje prísnosť pravidiel pre vydávanie územných rozhodnutí pre stavby diaľnic, čím znižuje možnosť samosprávy a občanov uplatniť pripomienky k plánovanej investičnej výstavbe v rámci územného konania. Aj toto ustanovenie návrhu zákona je podľa našej mienky v rozpore s demokratickými princípmi, ktoré predpokladajú, že dotknutí občania majú vo všetkých fázach prípravy investičnej výstavby právo vyjadrovať sa k nej a prostredníctvom námietok ju aj ovplyvňovať.

Z vyššie uvedených dôvodov považujeme návrh zákona za protiústavný, nedemokratický, sledujúci len urýchlenie výstavby diaľnic a ignorujúci štandardné demokratické zásady ochrany súkromného vlastníctva, ako aj práva občanov podieľať sa na rozhodovaní orgánov štátnej správy a samosprávy v primeranej miere. Preto žiadame zamietnuť tento návrh ako celok.


Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Miroslav Mihálik, manažér,
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Viera Satinská, lekárka
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.10.2008 11:20 | kysel Ivan

Pripájam sa k Hromadnej pripomienke
a som proti vyvlastneniu pozemku-totálna diktatúra tohto systému,kde majú všetci plné ústa demokracie

Kysel Ivan v.r.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
1.3.2007 18:39 | František Vámoši František Vámoši

To čo dnes volajú vyvlastnenie, moj otec volal znárodnenie a môj starý otec krádež. Keď sa niekomu bez jeho súhlasu odoberie majetok je dodnes v civilizovaných krajinách krádež. Dnes vo verejnom záujme pozemok, prečo nie v budúcnosti vo verejnom záujme napr. obličku. Veď verejný činiteľ ju potrebuje, pracuje pre verejnosť a z toho dieťaťa, ktorému ju vezmeme bude možno grázel alebo bezdomovec.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
13.2.2007 09:12 | Miroslav Tullner

Som za aby sa pozemky vyvlastnovali, ale pod odbornym dohladom, lebo riesit niekde pozemok ktory ma prikl. 86 rocna babicka a "mudry" jej vnuk sa chce nabalit, tak taketo zmyslania urcite brzdia ekonomicky rozvoj statu, dialnice su tu potrebne ako sol a zial malo ludi si to uvedomuje ...
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
12.2.2007 10:03 | Noro Brázda

Proti pripomienke môžete byť, v tom vám nikto brániť nebude. Z toho čo píšete je však zrejmé, že nepoznáte súčasný stav a nerozumiete problematike.

Táto hromadná pripomienka smeruje proti pokusu ministra Vážneho hrubo zasiahnúť do vzťahu medzi štátom a občanom. Vyvlastnenie je totiž možné aj podľa súčasnej legislatívy, Vážny však navrhuje práva občanov vo vyvlastňovacom konaní protiústavným spôsobom obmedziť.

Plátať neschopnosť investorov riadne naplánovať a pripraviť výstavbu takýmito legislatívnymi paškvilmi a nadraďovať záujmy úradníkov nad záujmami občanov bolo možno bežné za totality, ale ja dúfam, že dnes sme už o kúsok ďalej.
ANTI-hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
12.2.2007 09:33 | Jan Lukes

Nemyslim si, ze to co vravite, je pravda.
V stave ked sa s 1000 vlastnikmi dohonete a 10 nie(spekulanti) a kvoli tomu stoji priprava uzemnej dokumentacie 2-3 roky treba riesit.

Ci je to protiustavne alebo nie nech posudi ustavny sud.
Takyto rezim maju v francuzsku a nemecku a tam to neni protiustavne iba u nas?


Aj tak si myslim, ze keby to bolo aj protizakonne, tak celospolocensky zaujem, je ovela vyzsi nech zaujem tych 10 ludi(spekulanti) z 1000.

Tak ci tak, musia mu poskytnut cenu na zaklade znaleckeho posudku a ked si bude mysliet, ze mal dostat o 30 sk za m2, viac nech sa ide sudit. Ak vyhraje, dostane od statu odskodnenie + nahrada trov konania + inflacia za pozemok a o nic nepride ak vyhra. (radsej Vy mu ponuknite bezplatnu pravnu pomoc, ak ste si taky isty svojim tvrdenim pan JuDr. Pavel Nechala, ved ziskate veke peniaze)


A to ze samosprava, uz nebude o tom rozhodovat, bude iba dotknuty organ s zavaznym stanoviskom, je zlacnenie vystavby dialnic, ludia ved mi mame jedny z najdrahsich dialnic v europe, dokedy ja danovy poplanik mam platit obiazdy a podobne vymysli starostov, ktory na tom ze pojde okolo nich (v katastralnom uzemi obce) dialnica chcu vytazit co najviac. Toto je konecne nejaky realny pokus, aby sme ziskali viac km dialnic a vyuzili eurofondy, ktore tu mame, a musia byt pripravene projekty, ale do roku 2013 musia byt vycerpane...


Ekonomicky efekt by bol urcite lepsi aj ked pripadne, ak zaplatime tym 10 vlastnikom(spekulantom) ich odskodnenie a trovy, ale to ze bude dialnica do Ke, a ze tam pridu invesori to daleko presiahne tie sudne trovy a to este nehovorim o tom, ze mozeme cerpat eurofondy.... toto by mohol spocitat pan Peter Gondal, ked je taky ekonom, co by bolo pre sk lepsie, nestavat a nevyuzit eurofondy, a nikto z investorv Vam tu nepride, alebo en v minimalne alebo stavat vyuzit eurofondy, prilev investorov a zapalatit nejakym nespokojnym vlastnikom(spekulantom) sudne torvy a ich odskodnenie, tak davam Vam ekonomicku ulohu objednavku a cinte sa pan Peter Gondal ekonom ...

Taketo fakty zaujimaju ludi a nie ochranovat spekulantov...


Som proti tejto pripomienke aj ked ma z nej vyhodite a nie som ziadny bolsevik..
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
11.2.2007 13:58 | Jana Hrdá

plne stojime na Vasej strane, je to nehorazne, coho vsetkeho sa este dozijeme
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
10.2.2007 17:16 | Petronela Šamajová

Aj ja sa pripajam k petiicii obcanov prti vyvlastnovaniu pozemkov!!!
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
10.2.2007 13:07 | Branislav Kralik

Pripajam sa k peticii proti novele zákona 129/1996 Z.z.

Brano Kralik
Kolkata, India (momentalne)
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 23:19 | Viera Csorgoova

Plne súhlasím a pripájam sa.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 23:17 | Viera Csorgoova

Plne súhlasím a pripájam sa.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 20:17 | štefan sopčiak

Plne súhlasím a pripájam sa.

Dúfam, že toto jasné porušenie ľudských práv neprejde.

PS.. Omylom som podpísaný 2x. Prosím, potom opravte, vďaka.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 10:45 | Viktor Lechta

Súhlasím s pripomienkou
Viktor Lechta
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 08:30 | Marián Bachár

Urýchlenie stavby diaľnic je nutné a túto iniciatívu podporujem. Ale ak dôjde k vyvlastneniu a stavebník sa stane vlastníkom pozemkov, kto bude mať záujem na primeranej náhrade???
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
8.2.2007 08:27 | Peter Furinda

Pripájam sa k prípomienke voči návrhu zákona 129/1996 Z.z.
Prečo takýto arogantný a povýšenecký postup, často by stačilo pochopenie a ľuský prístup zodpovedných pracovníkov a dohodnúť sa na trhových cenách. Myslím že by to celý proces výstavby podstatne urýchlilo a čo je podstatné, v konečnom dôsledku vyšlo výhodnejšie aj po finančnej stránke.
Vzorom takéhoto arogantného konanie je exminister Rusko v postoji pri vyvlastňovaní pozemkov pre KIA, nechce snáď táto vláda isť tou istou cestou s následným koncom!Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam
8.2.2007 07:19 | Miloš Encinger

Čo odborné, právne a technicky kvalifikované má pripravené, alebo pripravuje Vaša iniciatíva na skutočné zlepšenie poriadku v evidencii nehnuteľností, narábaní vlastníkov s nimi vyvlastňovaní (zákon o významných investíciách - tiež bezprecedentné vyvlastňovanie), na právne korektné zrýchlenie prípravy diaľnic a verejných investícií vôbec......... a desiatky ďaľších otázok len v súvislosti s pozemkami ? Môžete mi odpovedať aj individuálne na môj mail. Možno by som vedel s vami aj kvalifikovane, nepoliticky podiskutovať........
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.2.2007 22:37 | Budzovská Janka

Pokus o niečo podobné tu už raz bol.
Nechápem, prečo sa tí hore nesnažia s dotknutými občanmi dohodnúť a radšej ich odškodniť tak, aby boli spokojní:
buď im dať primeranú náhradu dom za dom alebo vyplatiť o niečo viac, aby
boli dostatočne odškodnení a nekládli
odpor. To chceme tak veľa od vlády ?
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.2.2007 20:11 | Melánia Rýpalová

Pripájame sa k petícii proti novelizácii zákona č.129/1996 Z.z. o vyvlastňovaní,ktorý preložilo Ministerstvo dopravy. Bohužiaľ je to proti ľuďom, lebo v tomto štáte je človek a životné prostredie na poslednom mieste. Je to smutné, že exhaláty, hluk z diaľnic nikomu nevadia a tí ktorí majú žiť pod diaľnicou budú mať super životné prostredie a čistý vzduch podľa Ministerstva zdravotníctva. Skúste si to páni bývať pod diaľnicou a uvidíte ako sa Vám bude dýchať. Veď pre obyčajných ľudí neurobíte vôbec nič.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.2.2007 19:57 | Melánia Rýpalová

Pripájame sa k petícii proti novelizácii zákona č.129/1996 Z.z. o vyvlastňovaní,ktorý preložilo Ministerstvo dopravy. Bohužiaľ je to proti ľuďom, lebo v tomto štáte je človek a životné prostredie na poslednom mieste. Je to smutné, že exhaláty, hluk z diaľnic nikomu nevadia a tí ktorí majú žiť pod diaľnicou budú mať super životné prostredie a čistý vzduch podľa Ministerstva zdravotníctva. Skúste si to páni bývať pod diaľnicou a uvidíte ako sa Vám bude dýchať. Veď pre obyčajných ľudí neurobíte vôbec nič.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.2.2007 19:33 | ivan kucharik

Pripajame sa k petícii proti novelizacii zákona č. 129/1996 Z.z.o vyvlastnovani ktore predlozilo Ministerstvo dopravy
Kucharik Ivan
Kuchariková Magda
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.2.2007 09:00 | Karel Vondráček

Připojuji se k hromadné připomínce k novele zákona 129/1996 Z.z.
Karel Vondráček
Lázeňská 155E
76312 Vizovice
Česká RepublikaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (20)

 


Čítajte tiež:
Vážneho vyvlastňovacia novela urobí z vlastníkov osoby druhej kategórie


Súvisiace témy:
Vyvlastňovanie
Ekonomika
Štátna správa
Politika
Právo
Doprava
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt