spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválenie novely by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv súčasných vlastníkov pozemkov.

Ústava SR umožňuje vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu (Čl. 20 ods. 4). Schválením novely zákona by sa stavebné úrady zbavili povinnosti stanovovať primeranú náhradu za vyvlastňovaný pozemok. Ak vlastník pozemku nebude súhlasiť s cenou ponúkanou stavebníkom diaľnice, bude musieť náhradu vymáhať súdnou cestou, znášať všetky trovy s tým spojené a dočká sa náhrady za svoj vyvlastnený majetok až po rozhodnutí súdu, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Zároveň sa má zaviesť, že odvolanie prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu nebude mať v prípade vyvlastňovania odkladný účinok, čím sa ešte viac obmedzia práva vlastníkov.

Návrh zákona vytvára priestor pre posilnenie svojvôle štátnych úradov voči občanom a obmedzenie základných a ústavou garantovaných práv občanov.

Preto sa na ministerstvo dopravy obraciame s touto hromadnou pripomienkou, ktorú možno podporiť do 8. februára 2007:


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisovMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) (číslo materiálu 259/M-2007) a ktorou žiadame zamietnuť návrh ako celok,

pričom hromadná  pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.


V prípade, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava
Richard Drutarovský, Pod Kalváriou 44, 080 01 Prešov 1
Pavel Nechala, Podunajska 17, 82106 Bratislava
Pavel Vlček, Vavilovova 16, 851 01 Bratislava
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava


Odôvodnenie:

Súkromné vlastníctvo a jeho ochrana patria k základným a neodmysliteľným pilierom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásahy do výkonu vlastníckych práv sú vždy problematické a znižujú mieru slobody a demokratickosti štátu, ktorý sa k nim uchyľuje.

Právo na nedotknuteľnosť súkromného majetku, ako aj právo na jeho ochranu všetkými dostupnými prostriedkami zakotvuje Ústava SR, ako aj ďalšie zákony.

Slovenský právny poriadok upravuje prípady, kedy je možné obmedziť výkon vlastníckeho práva, ako aj prípady, kedy je vo verejnom záujme možné občana zbaviť vlastníckych práv, teda vyvlastniť ho. Je to možné len v prípade verejného záujmu v zmysle zákona a Ústava SR zakotvuje povinnosť štátu odškodniť občana, ktorému boli vlastnícke práva odňaté rozhodnutím štátu, primeranou náhradou. Zodpovednosť za stanovenie náhrady leží na pleciach toho orgánu, ktorý o vyvlastnení rozhodol, je to zodpovednosť, ktorej sa nemôže zbaviť a je nerozlučne spojená so samotným aktom vyvlastnenia.

Vyššie uvedený návrh zákona zásadným spôsobom narušuje tento princíp zodpovednosti štátneho orgánu, rozhodujúceho o vyvlastnení a presúva ju v prípade sporu o výšku náhrady na súdnu moc. Tým, že odvolanie proti vyvlastneniu nemá mať podľa návrhu odkladný účinok pre jeho vykonanie, vytvára si tu štát pozíciu pre situáciu „fait accompli“, ktorá jednak môže viesť k tendencii iných štátnych orgánov už len potvrdzovať reálny stav vyvlastnenia a súčasne môže v prípade rozhodnutia o neplatnosti vyvlastnenia spôsobiť štátu a jeho daňovým poplatníkom škody veľkého rozsahu za zmarené investície.

Zároveň je presun kompetencie, rozhodovať v prípade sporu o primeranej náhrade, zo štátneho orgánu na súd protiústavný. Protiústavnosť spočíva v rozpore s ustanovením Čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá stanovuje: "Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu." To, že dotknutá osoba, ktorej pozemok bol vyvlastnený (ďalej len "dotknutá osoba"), v prípade ak sa s nadobúdateľom vlastníckeho práva nedohodne na primeranej náhrade, bude musieť  za účelom stanovenia primeranej náhrady za vyvlastnený pozemok podať žalobu na súd znamená, že právo dotknutej osoby bolo ohrozené, resp. porušené a preto musí požadovať nápravu na súde. Úloha súdov v občianskom súdnom konaní zaručovať zákonnosť a chrániť práva, ktoré boli ohrozené a porušené vyplýva napr. z § 3 zákona č. 99/1963 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Nesprávne je taktiež tvrdenie predkladateľa vyššie uvedeného návrhu zákona, uvedené v dôvodovej správe, že v prípade ak sa dotknutá osoba a nadobúdateľ vlastníckeho práva nedohodnú, je určenie výšky primeranej náhrady súkromnoprávnym sporom. Základným ústavným predpokladom vyvlastnenia je "verejný záujem", ktorý je dôvodom, prečo vznikol medzi dvoma nezávislými osobami - dotknutou osobou a nadobúdateľom vlastníckeho práva - vzájomný vzťah spočívajúci v prevedení vlastníckeho práva na jednej strane a zaplatení primeranej náhrady na strane druhej. Vzhľadom na uvedené  a vzhľadom na to, že tento vzájomný vzťah subjektov a teda ani následný spor, nevzniká na základe ich slobodnej súhlasnej vôle, nemožno v žiadnom prípade tento spor zaradiť do oblasti súkromného práva a označiť ho za vzťah súkromnoprávny. Presun zodpovednosti za ústavnosť jednotlivých vyvlastňovacích konaní na súkromnoprávne subjekty, t.j. dotknuté osoby, je neodôvodneným a neústavným zasiahnutím do práv dotknutých osôb. Vyššie uvedený presun zodpovednosti spočíva v tom, že ak dotknutá osoba, ktorej majetok bol vyvlastnený sa nedohodne s nadobúdateľom vlastníckeho práva, musí sa obrátiť na súd. V prípade ak však dotknutá osoba takto postupovať nebude, vyvlastnenie bude protiústavné, pretože nebude poskytnutá žiadna náhrada.

Návrh zákona navyše uvoľňuje prísnosť pravidiel pre vydávanie územných rozhodnutí pre stavby diaľnic, čím znižuje možnosť samosprávy a občanov uplatniť pripomienky k plánovanej investičnej výstavbe v rámci územného konania. Aj toto ustanovenie návrhu zákona je podľa našej mienky v rozpore s demokratickými princípmi, ktoré predpokladajú, že dotknutí občania majú vo všetkých fázach prípravy investičnej výstavby právo vyjadrovať sa k nej a prostredníctvom námietok ju aj ovplyvňovať.

Z vyššie uvedených dôvodov považujeme návrh zákona za protiústavný, nedemokratický, sledujúci len urýchlenie výstavby diaľnic a ignorujúci štandardné demokratické zásady ochrany súkromného vlastníctva, ako aj práva občanov podieľať sa na rozhodovaní orgánov štátnej správy a samosprávy v primeranej miere. Preto žiadame zamietnuť tento návrh ako celok.


Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Miroslav Mihálik, manažér,
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana
Viera Satinská, lekárka
Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Richard Drutarovský, Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
7.10.2008 11:20 | kysel Ivan

Pripájam sa k Hromadnej pripomienke
a som proti vyvlastneniu pozemku-totálna diktatúra tohto systému,kde majú všetci plné ústa demokracie

Kysel Ivan v.r.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic
1.3.2007 18:39 | František Vámoši František Vámoši

To čo dnes volajú vyvlastnenie, moj otec volal znárodnenie a môj starý otec krádež. Keď sa niekomu bez jeho súhlasu odoberie majetok je dodnes v civilizovaných krajinách krádež. Dnes vo verejnom záujme pozemok, prečo nie v budúcnosti vo verejnom záujme napr. obličku. Veď verejný činiteľ ju potrebuje, pracuje pre verejnosť a z toho dieťaťa, ktorému ju vezmeme bude možno grázel alebo bezdomovec.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (2)

 


Čítajte tiež:
Vážneho vyvlastňovacia novela urobí z vlastníkov osoby druhej kategórie


Súvisiace témy:
Vyvlastňovanie
Ekonomika
Štátna správa
Politika
Právo
Doprava
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS