spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch

Podľa minuloročnej zmeny zákona o súdnych poplatkoch, ak ministerstvo alebo iný ústredný orgán poškodí občana nezákonným rozhodnutím, a ak sa chce občan brániť proti tomuto rozhodnutiu na súde, musí zaplatiť súdny poplatok až 10 000 Sk (pôvodná výška poplatku bola 2000 Sk.)

Ak chce občan podať proti rozhodnutiu súdu aj odvolanie, suma, ktorú musí zaplatiť, je až 20 000 korún. Občania popri tom musia navyše platiť aj odmenu advokátovi, pretože pri súdnom konaní proti nezákonným rozhodnutiam je potrebné byť zastúpený advokátom.

Ak ministerstvo nezákonne občanovi uloží pokutu, občan bude musieť zaplatiť súdny poplatok až vo výške 6 % z tejto pokuty, čo môžu byť vzhľadom na pomery občana veľmi vysoké sumy (napr. ak sa bude chcieť brániť proti nezákonnej pokute vo výške 1 milión Sk, bude musieť zaplatiť súdny poplatok až 60 000 Sk.)

Táto zmena bola minulý rok urobená poslaneckým návrhom, ktorý bol podaný až na rokovaní pléna parlamentu, bez akéhokoľvek zdôvodnenia a predchádzajúcej diskusie, a to napriek tomu, že znamenal výrazné sťaženie prístupu občanov ku spravodlivosti.

Ide o neodôvodnenú prekážku v prístupe občanov k spravodlivosti, ktorá pre sociálne slabších občanov väčšinou znamená odradenie resp. znemožnenie možnosti domáhať sa ochrany svojich práv na súde.
 
V novom návrhu novely zákona o súdnych poplatkoch však Ministerstvo spravodlivosti tieto poplatky zachováva a potvrdzuje.

Pripomienka navrhuje tieto vysoké súdne poplatky zrušiť.
Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (číslo materiálu 17585/2006-110).


Pripomienka k čl. II bodu 15
Pripomienka je zásadná.

Navrhujeme, aby bod 15 znel nasledovne:
„V prílohe v položke 10 sa vypúšťa písmeno e).“

Pripomienka k čl. II bodu 16

Pripomienka je zásadná.

Navrhujeme bod 16 vypustiť.


Odôvodnenie:

1.  k čl. II. bodu 15

V čl. II návrhu zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Pripomienka smeruje k náprave stavu, ktorý trvá od začiatku roku 2006. Ešte v decembri 2005 bol na rokovaní pléna Národnej rady SR o novele zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch predložený pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorým bol zvýšený súdny poplatok za domáhanie sa súdnej ochrany proti nezákonným rozhodnutiam ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a orgánov s pôsobnosťou pre celé územie SR z pôvodnej výšky 2000 Sk až na 10 000 Sk.

Ak chce občan podať proti rozhodnutiu súdu aj odvolanie, suma, ktorú musí zaplatiť, je až 20 000 korún. Občania popri tom musia navyše platiť aj odmenu advokátovi, pretože pri súdnom konaní proti nezákonným rozhodnutiam je potrebné byť zastúpený advokátom.

Táto zmena bola vsunutá do prílohy zákona - sadzobníka súdnych poplatkov v časti I. - ide o nové písm. e) v položke 10.

Uvedený poslanecký pozmeňujúci návrh bol podaný až na rokovaní pléna, bez zdôvodnenia a predchádzajúcej diskusie, a to napriek tomu, že znamenal výrazné sťaženie prístupu občanov ku spravodlivosti.

Neexistuje legitímny dôvod, prečo by domáhanie sa súdnej ochrany voči ministerstvám a iným celoštátnym orgánom malo stáť občanov až 5-násobne viac, ako voči iným štátnym orgánom. Nejde o majetkové spory, kde by sa občania domáhali na súde vysokých súm - domáhajú sa iba preskúmania a zrušenia nezákonného rozhodnutia štátu. Ide o neodôvodnenú prekážku v prístupe občanov k spravodlivosti, ktorá pre sociálne slabších občanov väčšinou znamená odradenie resp. znemožnenie možnosti domáhať sa ochrany svojich práv na súde.

Túto skutočnosť potvrdzuje samotná dôvodová správa k čl. II. bodu 16, ktorá uvádza: „Preto najnižšiu hranicu súdneho poplatku uzavretú na 10 000 Sk možno považovať za zjavne neprimeranú, ktorá je súčasne spôsobilá zamedziť prístup k súdu.

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR má každý právo na prístup k súdu. Podľa čl. 13 ods. 3 Ústavy SR zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. S osobami v rovnakom postavení teda musí zákon zaobchádzať rovnako a ukladať im rovnaké obmedzenia a povinnosti. Ustanovenie, ktoré zakotvuje pre občana žalujúceho ústredný štátny orgán 5-násobne vyšší poplatok ako pre občana žalujúceho iný štátny orgán, možno považovať za diskriminačné. Obaja občania majú totiž rovnaké postavenie a nie je dôvod stanovovať pre jedného z nich tak sťažené podmienky prístupu k súdu – rozhodnutie vydal v oboch prípadoch štátny orgán, súd o žalobe koná a rozhoduje rovnakým postupom a obe rozhodnutia majú voči občanom právny účinok. Skutočnosť, že v jednom prípade vydal rozhodnutie ústredný štátny orgán a v jednom iný štátny orgán, nemá vplyv na to, že postavenie oboch občanov je rovnaké. Táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na znevýhodnenie jedného z občanov.


2.  k čl. II. bodu 16

Navrhujeme vypustiť aj ustanovenie, ktoré ukladá súdny poplatok vo výške 6 % z pokuty v prípade, že bola rozhodnutím ústredného orgánu uložená pokuta (čl. II. bod 16).

Sadzba poplatku vo výške 6 % z pokuty zohľadňuje iba finančnú situáciu veľkých firiem a nezohľadňuje situáciu bežných ľudí alebo malých a stredných podnikateľov.

Rôzne orgány s celoštátnou pôsobnosťou môžu ukladať občanom alebo podnikateľom pokuty vo veľmi vysokej výške (až niekoľko miliónov Sk). Ide napríklad o Úrad na ochranu osobných údajov (môže uložiť pokutu až 10 miliónov Sk) alebo Ústredné daňové riaditeľstvo Daňové riaditeľstvo SR.

Ak tieto orgány neoprávnene a v rozpore so zákonom uložia veľmi vysokú pokutu (napr. 1 000 000 Sk), občan sa bude môcť domáhať súdnej ochrany iba v prípade, že zaplatí poplatok 6 % z tejto pokuty – t.j. napr. 60 000 Sk.

Dochádzalo by teda k situácii, kedy by občan nebol poškodený len nezákonným rozhodnutím ukladajúcim mu vysokú pokutu, ak by chcel túto nezákonnú pokutu napadnúť, bol by poškodený aj tým, že by musel zaplatiť veľmi vysoký súdny poplatok (ktorého výška môže byť v mnohých prípadoch vzhľadom na jeho pomery extrémne vysoká a tak mu znemožniť prístup k súdu).Spracovali:
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play
Peter Wilfling, občianske združenie Občan a demokraciaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
2.1.2007 11:09 | Bohumil Kubis

Pripájam sa k petícii,
Kubis
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
29.12.2006 17:45 | Maria Berecova

Suhlasím s navrhnutou pripomienkou, pretože súčasný text novely zákona sťažuje možnosť občanov domáhať sa svojich práv. Som za to, aby mali všetci občania rovnaké šance na uplatnenie svojich práv.

Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
28.12.2006 17:51 | Jana Wagnerová

Pripájam sa k už vyslovenému presvedčeniu, že brániť sa proti nespravodlivosti alebo nesprávnemu rozhodnutiu by nemalo byť otázkou peňazí. Je to právo každého človeka, či chudobného alebo bohatého. Taký zákon, ktorý je diskriminačný je zlý a tento sa takým javí.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
27.12.2006 16:04 | Anastazia Ferancova

Musím reagovať na pána Martina Alberta
Vyskúsajte si to v praxi ako Vám poradia - tak že odtiaľ môžete isť na
lampáreň. Keď nemáte konexie nedovoláte
sa pravdy a tými poplatkami je to
úplne zabetonované. Slušný človek tu
nemá šancu.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
27.12.2006 16:02 | Anastazia Ferancova

Musím reagovať na pána Martina Alberta
Vyskúsajte si to v praxi ako Vám poradia - tak že odtiaľ môžete isť na
lampáreň. Keď nemáte konexie nedovoláte
sa pravdy a tými poplatkami je to
úplne zabetonované. Slušný človek tu
nemá šancu.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
26.12.2006 17:21 | Andrea Uherkova

Len dalsi z hnusnych sposobov akymi chce stat zakryvat svoju nespravodlivost...
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
26.12.2006 15:23 | Peter Borcin

Toto nema konca.Uz mi je jasne, ze demokracia nie je ako nas ucili v skole- vlada ludu, ale vlacenie ludu!
Som za zrusenie nie len poplatkov, ale aj demokracie, t.z. podvodu menom volby.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
24.12.2006 13:17 | Pavol Ičo

vela stastia na ceste k spravodlivosti!
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
23.12.2006 17:13 | Vladimír Húšťava

Tomuto zakonu sa vôbec nečudujem. Na teplých dobre platených miestach ministerstiev sedia sami politickí nominanti, ktorí by sa len ťažko niekde inde uplatnili a už vôbec nie s takým príjmom a tak musele stopnúť narastajúci počet sťažnosti na ich absolútne nekompetentné, neodborné rozhodnutia. Tento papierový štát ich v tom len podporil. "Ryba smrdí od hlavy a tam hore to teda poridne zapácha. cítiť to uý po celom Slovensku". preto plne súhlasím s pripomienkami k tomuto zákonu, ak sa to dá nazvať ešte zákonom.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
23.12.2006 15:51 | Imrich T arcsi

Drzím Vám palce!!!
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
23.12.2006 00:18 | Daniel L. Archleb

Zrusit poplatky takehoto druhu! Nie je o com diskutovat. Socialna politika vlady je urcite schopna integrovat poplatky do svojho ludomilneho rozpoctu. ;-)
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
22.12.2006 13:06 | Vladimír Kondé

Prečo by mal občan platiť tak vysoký poplatok , veď predsa štát musí chrániť jeho práva !
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 23:46 | Jurík Peter

Totalita je hrozná. Príkladom jej sily je aj toto zvyšovanie poplatkov v súdných sporoch voči rozhodnutiam štátnych orgánov.Pri dnešných finančných pomeroch väčšiny občanov je to jasná,účelová prekážka pre ktorú si bežný občan nemôže uplatniť svoje práva ak mu, pre chyby štátnych orgánov, siahnu na jeho práva. A tých chýb a krívd je v dnešných časoch stále viac.
Jenoducho sa opancierovali štátne orgány a ich rozhodnutia sú znova veľa krát len nová totalita.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 23:45 | Jurík Peter

Totalita je hrozná. Príkladom jej sily je aj toto zvyšovanie poplatkov v súdných sporoch voči rozhodnutiam štátnych orgánov.Pri dnešných finančných pomeroch väčšiny občanov je to jasná,účelová prekážka pre ktorú si bežný občan nemôže uplatniť svoje práva ak mu, pre chyby štátnych orgánov, siahnu na jeho práva. A tých chýb a krívd je v dnešných časoch stále viac.
Jenoducho sa opancierovali štátne orgány a ich rozhodnutia sú znova veľa krát len nová totalita.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 14:54 | Jaroslav Sulík

Súhlasím s úplným zrušením poplatkov. Pre väčšinu ľudí v súčasnosti je aj 2000 Sk priveľa.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 10:20 | Andrej Buday

Sťažovanie prístupu k spravodlivosti považujem za krok nesprávným smerom. Vďaka aspoň za možnosť súdiť sa proti rozhodnutia štátnych orgánov. Aj tak štátne orgány disponujú rozsiahlými štábmi právnikov proti ktorým sú malé šance.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 08:49 | Rasťo Havalda

Keď sa hadrkujú rozhnevaní susedia, nech si to platia, no žaloby proti rozhodnutiam štátu by mali byť z princípu bezplatné.

Kua, kua, občania každoročne pracujú takmer pol roka na štát, takže v tom nehoráznom paušále by mali byť obsiahnuté aj všetky správne poplatky. V opačnom prípade navrhujem bojkotovať daňové úrady.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 08:36 | Ján Lach

Toť, budovanie sociálneho štátu. Spravodlivosť iba pre bohatých. Neomylnosť štátnych úradníkov sa má zabetonovať cez poplatky. Vedomie občanov dospelo k tomu, že štát (štátny úradník) nie je neomylný a musí niesť zodpovednosť za svoje chyby. Ústava zaručuje právo na spravodlivosť pre každého, právo na spravodlivý súd. Zavedenie vysokých poplatkov má toto právo časti občanov odňať. Návrh zákona v tejto podobe je cesta späť k totalitnej minulosti. Je po voľbách, zvykajme si.
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 07:36 | hancakova

Som rada, že na Slovensku sú organizácie, ktoré si všímajú aj také veci, ktoré si bežný občan nevšimne. Naviac, že sú v nich odborníci, ktoré sa usilujú hájiť práva občanov.
Držím Vám palce.

Mgr. Eva Hančáková
Ad: Pripomienky k novele zákona o súdnych poplatkoch
21.12.2006 07:36 | hancakova

Som rada, že na Slovensku sú organizácie, ktoré si všímajú aj také veci, ktoré si bežný občan nevšimne. Naviac, že sú v nich odborníci, ktoré sa usilujú hájiť práva občanov.
Držím Vám palce.

Mgr. Eva HančákováPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (21)

 


Čítajte tiež:
Nezmyselne vysoký súdny poplatok – prekážka prístupu k spravodlivosti


Kontakty:
Občan, demokracia a zodpovednosť
Aliancia Fair-play

Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt