spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu dokumentu „Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007-2013“, č.materiálu: 2502/2006-100.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 665 Bratislava


Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona alebo dokumentu), ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb sa so zástupcami verejnosti musí uskutočniť rozporové konanie.

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007-2013:


V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Mgr. Rastislav Rybanič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, rybanic@vtaky.sk
Ing. Boris Maderič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, maderic@vtaky.sk
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, blaskovic@vtaky.skPRIPOMIENKA č.1

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 9 – doplniť do prvého odseku za štvrtú vetu nasledovný text:

Sústava NATURA 2000 zahŕňa 382 území európskeho významu (ÚEV) s rozlohou 573 689 ha (11,7 % výmery SR – 54 657 ha PPF a 497 295 ha LPF) a 38 chránených vtáčích území s rozlohou 1 236 545 ha (25,2 % výmery SR – 365 102 ha PPF a 655 622 LPF).

Strana č. 9 – na konci prvého odseku, doplniť nasledovný text:

Prekrývanie navrhnutej sústavy NATURA 20001 so súčasnými chránenými územiami je 68 %. Celková rozloha navrhnutej sústavy NATURA 2000 zaberá 29 % územia SR.

Strana č. 9 - doplniť text pod čiarou k indexu 1:

Sústava NATURA 2000 vychádza zo Stratégie implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na roky 2005 – 2013 v podmienkach MŽP SR, ktorá je v súlade so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS.


Odôvodnenie:

Je paradoxné, že Slovenská republika ako členský štát Európskej únie nepovažuje sústavu chránených území európskeho významu – NATURA 2000 za prioritnú a vôbec nie je súčasťou charakteristiky environmentálnej situácie Slovenska. Naviac SR je povinná zabezpečiť starostlivosť o sústavu chránených území NATURA 2000.PRIPOMIENKA č.2

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; slabé stránky – doplniť nové body s nasledovným textom:

 • Pokles biodiverzity, úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles rozlohy vzácnych chránených biotopov

 • Nedostatočná systematická ochrana niektorých kľúčových živočíšnych druhov a ich biotopov

 • Nestatočne fungujúci systém ochrany chránených území

 • Zásadné rozpory medzi lesníckou a ochranárskou odbornou verejnosťou v prístupe k zachovaniu biologickej diverzity, problematike modernej ochrany prírody a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“

 • Zásadné legislatívne nedostatky v oblasti ochrany prírody, najmä v súvislosti s účinnou správou chránených území a kompetenciami príslušných orgánov štátnej správy a štátnych organizácii.


Odôvodnenie:

Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska vo svojich slabých stránkach neobsahuje relevantné skutočnosti respektíve body, ktorých riešenie je následne aj obsahom priorít a cieľov predloženého návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007-2013. Je nevyhnutné slabé stránky doplniť o ďalšie skutočnosti, ktoré sú svojim významom zásadné a podstatné a ich riešenie zapracovať následne do priorít a cieľov predloženého návrhu NSPRV SR.PRIPOMIENKA č.3

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; ohrozenia – doplniť nový bod s nasledovným textom:

 • Ohrozenie vzácnych stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov vo vidieckej krajine


Odôvodnenie:

Slovenská republika je ešte stále domovom pre populácie mnohých chránených druhov rastlín a živočíchov. V posledných desaťročiach neusmernenou hospodárskou činnosťou človeka dochádza k čoraz väčšiemu úbytku druhov živočíchov a rastlín a s nimi súvisiacich biotopov, ekosystémov a génov alebo dokonca k ich úplnému vymiznutiu. Ich zachovanie je nevyhnutnou zložkou dlhodobej udržateľnosti poľnohospodárstva a lesníctva.

Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska v časti ohrozenia neobsahuje relevantné skutočnosti respektíve body, ktorých riešenie je následne aj obsahom priorít a cieľov predloženého návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007-2013. Je nevyhnutné už existujúce typy ohrozenia doplniť aj o ohrozenie vzácnych stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov vo vidieckej krajine. Toto ohrozenie je svojim významom zásadné a podstatné a jeho riešenie je nevyhnutné zapracovať následne do priorít a cieľov predloženého návrhu NSPRV SR.PRIPOMIENKA č.4

1.4 Zhrnutie SWOT analýzy


Strana č. 12 – Do predposledného odseku doplniť text v nasledovnom znení:

Z pohľadu environmentálnej situácie sa za výrazne slabú stránku dá považovať vysoký podiel pôdy ohrozený vodnou eróziou, ako i vysoký podiel pôd v znevýhodnených oblastiach; taktiež úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov vplyvom hospodárenia na pôde.


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.3.


PRIPOMIENKA č.5

1.4 Zhrnutie SWOT analýzy

Strana č. 12 – V poslednom odseku, dve posledné vety doplniť a zmeniť nasledovne:

Vo vzťahu k environmentálnej situácii sa udržanie hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, zachovanie charakteristického rázu krajiny, využívanie alternatívnych zdrojov energie, rozvoj ekologického poľnohospodárstva ako i zachovanie biologickej diverzity javia ako dôležité faktory rozvoja vidieckych oblastí. Taktiež zachovanie a zveľaďovanie lesov a podporenie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov prispievajúcich k zníženiu emisií skleníkových plynov a zachovaniu organickej hmoty v pôde je krokom k zvýšeniu kvality životného prostredia.


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.3.


PRIPOMIENKA č.6

1.5 Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele


Strana č. 13 – Do tabuľky 1.5.1. „Kontextuálne základné ukazovatele pre vyhodnotenie stratégie“ doplniť pre Os 2, Životné prostredie: ukazovateľ, meranie a jednotku v nasledovnom znení:


Os

Ukazovateľ

Meranie

Jednotka

Os 2,

Životné prostredie

Oblasti

NATURA 2000

 • % výmery územia do NATURA 2000

 • % výmery poľnohospodárskej pôdy zaradenej do NATURA 2000

 • % výmery lesnej pôdy zaradenej do NATURA 2000

%


%
% 

Odôvodnenie:

Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele musia vychádzať z potreby monitorovania a hodnotenia účinnosti definovaných priorít a opatrení. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné aby ďalším takýmto ukazovateľom bol aj ukazovateľ „Oblasti NATURA 2000“. Len takto doplnené ukazovatele môžu relevantne posúdiť a vyhodnotiť účinnosť pomoci Európskeho spoločenstva v rámci Programu rozvoja vidieka.PRIPOMIENKA č.7

2.3. Celková vyváženosť medzi konkurencieschopnosťou/životným prostredím/diverzifikáciou a kvalitou života na vidieku


Strana č. 19 – V tabuľke č. 1 „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov“ zmeniť % podiel nasledovne:

Hlavné oblasti % podiel
Konkurencieschopnosť 20
Životné prostredie 62
Diverzifikácia a kvalita života na vidieku 13 + 3


 

 

 

Odôvodnenie:

Súčasný návrh NSPRV SR obsahuje 31,5 % finančných prostriedkov pre „Konkurencieschopnosť“, 50 % pre „Životné prostredie“, 13 % pre „Diverzifikáciu a kvalitu života na vidieku“ a 3 % pre „Program Leader“. Takto uvedené percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých hlavných oblastí neumožní naplniť stanovené ciele a priority. Ak Slovenská republika plánuje dosiahnuť celkovú vyváženosť medzi hlavnými oblasťami a plánuje sa zameriavať hlavne na multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dopadom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny je nevyhnutné zmeniť „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov“ práve v prospech „Životného prostredia“.


PRIPOMIENKA č.8

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Strana č. 23 – Priorita č.2: „Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva“, v časti „Smerovanie“ doplniť v prvom odseku text za zátvorkou (napr. ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálne opatrenia) v nasledovnom znení:

...hospodárenia v prírodne hodnotných územiach (napr. NATURA 2000),


Odôvodnenie:

Ak Slovenská republika plánuje prispieť k naplneniu cieľov a priorít v rámci osi 1 a 2 je nevyhnutné aby súčasťou priority „Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva“ bolo aj vzdelávanie, poradenstvo a informovanosť farmárov a lesníkov v oblasti hospodárenia v prírodne hodnotných územiach, medzi ktoré zaraďujeme aj sústavu území NATURA 2000. V opačnom prípade nebude možné ciele a priority v rámci osi 1 a 2 naplniť.


PRIPOMIENKA č.9

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny


Strana č. 24 – Cieľ priority č.1: „Zachovanie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov k zachovaniu biodiverzity a vidieckej krajiny“, za prvú vetu doplniť nasledovný text:


Dôležitou súčasťou priority je zastavenie poklesu vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, a to hlavne v územiach sústavy NATURA 2000.


Odôvodnenie:

Pôvodná formulácia cieľa priority je nepostačujúca a povrchná. Zachovať biodiverzitu a vidieckej krajinu je možné len vtedy, ak zastavíme pokles vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, a to hlavne v územiach sústavy NATURA 2000. Ako príklad úbytku voľne žijúcich druhov živočíchov môžeme uviesť dramatický pokles populácií vtákov žijúcich v poľnohospodárskej
krajine, u niektorých druhov došlo až k 80 % poklesu! Ešte v roku 2001 sa Európski lídri zaviazali Göteborgskou dohodou zvrátiť pokles biodiverzity do roku 2010. Tým, že predkladaný návrh NSPRV SR neobsahuje ako súčasť tejto priority zastavenie poklesu vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, považujeme to, že návrh je v rozpore s Göteborgskou stratégiou.


PRIPOMIENKA č.10

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Strana č. 25 – Priorita č.1: „Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou“, v časti „Podporované aktivity zamerané na naplnenie cieľa v rámci priority 1“ doplniť nasledovné podporované aktivity:

 • Platby v rámci NATURA 2000  na poľnohospodárskej pôde

 • Platby v rámci NATURA 2000  na lesnej pôde


Odôvodnenie:

Prioritu č. 1 „Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou“, jednoznačne nie je možné zabezpečiť ak medzi podporovanými aktivitami nebudú „Platby v rámci NATURA 2000  na poľnohospodárskej a lesnej pôde“. Podmienkou nárokovania týchto platieb zo strany žiadateľov je práve uplatňovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sú súčasťou priorít a cieľov NSPRV 2007-2013. Tieto platby sú zároveň aj motivačným faktorom pre farmárov a lesníkov na uplatňovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu.PRIPOMIENKA č.11

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu kvality vody a pôdy“, v časti „Smerovanie“ doplniť poslednú vetu:

Ťažiskom pri riešení priorít bude agroenvironmentálne opatrenie zamerané na priamu prevenciu pred spomínanými ohrozeniami a ochranu prírodných zdrojov vo väzbe na rámcovú smernicu o vodách.


Odôvodnenie:

Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov, vedúce k zlepšeniu kvality vody a pôdy je nevyhnutné zosúladiť s rámcovou smernicou o vodách.PRIPOMIENKA č.12

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny


Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu kvality vody a pôdy“, v časti „Podporované aktivity zamerané na naplnenie cieľa v rámci priority 2 a 3“ doplniť nasledovnú podporovanú aktivitu:

 • Platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách4


Zároveň doplniť na tej istej strane text pod čiarou k indexu: 4 Smernica Rady 2000/60/ES


Odôvodnenie:

Platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách by mali byť motivačným faktorom pre žiadateľov na zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov, ktoré vedú k zlepšeniu kvality vody a pôdy.PRIPOMIENKA č.13

4.2 Rozdelenie finančných zdrojov na úrovni jednotlivých osí

Finančný plán na roky 2007-2013


Strana č. 31 a 32 – V tabuľkách „Regióny cieľa Konvergencia“, „Ostatné regióny“ a „Celkom“ zmeniť „Podiel osi v % (z EAFRD)“ a príslušné vyjadrenie v EUR nasledovne:


Os 1 – 20 %
Os 2 – 62 %
Os 3 – 13 %


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.7.


PRIPOMIENKA č.14

5.1.1 Zohľadnenie iných stratégii na úrovni EÚ


Strana č. 33 – V odseku č.3 doplniť v zátvorke za Akčný plán pre trvalo udržateľný rozvoj a v zátvorke za Akčný plán pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo nasledovný text:

NATURA 2000


Strana č. 33 – Odsek č.4 zmeniť nasledovne:

V súvislosti s prioritou „zlepšenie kvality vody a pôdy“ bolo hlavným cieľom dosiahnuť súlad s rámcovou smernicou o vodách (podporou AE opatrení smerom k zníženiu pesticídov a hnojív a v spojitosti s ekologickým poľnohospodárstvom), tematickou stratégiou o ochrane pôdy (v rámci všetkých AE opatrení) a stratégiou v oblasti ŽP.


Odôvodnenie:

Zabezpečenie starostlivosti o sústavu území NATURA 2000 by malo byť neodmysliteľným nástrojom k zachovaniu biodiverzity na Slovensku ako jednej z priorít NSPRV SR. Taktiež nástrojom na zlepšenie kvality vody a pôdy je uplatňovanie smernice o vodách a stratégie o ochrane pôdy, ako aj stratégie v oblasti ŽP.


PRIPOMIENKA č.15

5.2 Vonkajšia súdržnosť s ostatnými nástrojmi Spoločenstva

Stanovenie demarkačných línií


Strana č. 37 – Doplniť tabuľku nasledovne:


Opatrenie PRV

NSPRV - priorita

NSRR

Demarkačná línia


OS 2


Platby NATURA 2000 a platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách


Platby NATURA 2000

(lesné pozemky)


OS 2

Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenie:

Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov

NSPRV – poľnohospodári, súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia


NSRR – spracovanie a realizácia programov starostlivosti o chránené územia NATURA 2000,

monitoring území sústavy NATURA 2000


Odôvodnenie:

Vzhľadom na nevyhnutnosť začlenenia sústavy území NATURA 2000 do priorít a cieľov NSPRV SR je potrebné aj stanovenie demarkačných línií medzi NSPRV a NSRR.


PRIPOMIENKA č.16

Zoznam skratiek

Strana č. 40 – doplniť do zoznamu nasledovnú skratku s textom:

NATURA 2000 – sústava chránených území európskeho významu


Odôvodnenie:

Vzhľadom na nevyhnutnosť začlenenia sústavy území NATURA 2000 do priorít a cieľov NSPRV SR je potrebné doplnenie ďalšej skratky do zoznamu.


PRIPOMIENKA č.17

Príloha A, časť 11-3


Strana č. 103 – doplniť text o NATURA 2000 a doplniť mapu Chránených vtáčích území SR a mapu Území európskeho významu SR:

K hlavným faktorom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie ochrany prírody patrí tiež realizácia princípov sústavy NATURA 2000 v záujme vytvorenia európskej ekologickej siete osobitne chránených území.

V súčasnom období prebieha podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v gestorstve MŽP SR vymedzovanie a následné vyhlásenie podľa

 • smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch)

 • smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch).

Národný zoznam navrhovaných CHVÚ (schválený vládou uznesením č. 636/2003 zo dňa 9.júla 2003) obsahuje celkovo 38 území s výmerou 1 236 545 ha, pokrývajúcich 25,2 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.05.2005 bolo vyhlásené CHVÚ Horná Orava a s účinnosťou od 01.06.2005 bolo vyhlásené CHVÚ Malé Karpaty. CHVÚ Lehnice bolo vyhlásené s účinnosťou od 01.09.2005 a CHVÚ Sysľovské polia s účinnosťou od 01.05.2006.

Národný zoznam navrhovaných ÚEV (schválený vládou SR uznesením č.239/2004 zo 17.marca 2004 obsahuje 382 území s výmerou 574 745 ha, čo predstavuje 11,76 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.08.2004 bola predbežná ochrana ÚEV ustanovená výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1.

V súčasnosti je na 55,2 % celkovej rozlohy navrhovaných chránených vtáčích území vyhlásené niektoré z CHÚ. Navrhované CHVÚ pokrývajú do značnej časti 8 vyhlásených NP, vrátanie ich OP a 11 CHKO.

Prekrytie navrhovaných ÚEV s dnešnou národnou sústavou CHÚ predstavuje 10,16 % z rozlohy územia SR. Časť navrhovaných ÚEV nachádzajúcich sa mimo jestvujúcej národnej sústavy CHÚ, čo predstavuje 1,6 % územia Slovenska, je významných z hľadiska ochrany biotopov a biotopov druhov nezastúpených v národnej sústave CHÚ.

V navrhovaných ÚEV sa nachádza 66 biotopov európskeho významu, z toho 22 prioritných.

MŽP SR stanovilo predbežný časový harmonogram vyhlasovania území NATURA 2000. Do roku 2013 sa plánujú vyhlásiť územia európskeho významu s výmerou 497 295,24 ha lesnej pôdy a 54 657,30 ha poľnohospodárskej pôdy.


Odôvodnenie:

V nadväznosti na odôvodnenie k pripomienke č.1 je nevyhnutné v prílohovej časti objasniť smerovanie ochrany prírody Slovenskej republiky, ako členskej krajiny EÚ. Súčasťou tohto smerovania je aj uplatňovanie princípov sústavy NATURA 2000. Preto je potrebné doplniť do prílohovej časti aj samostatný text o tejto problematike.


PRIPOMIENKA č.18

Príloha A, časť 12


Strana č.109: Princíp partnerstva – vypustiť nasledovné vety:

„Zároveň bola zabezpečená ich informovanosť a komunikácia aj v čase medzi jednotlivými stretnutiami. Týmto spôsobom sa dosiahlo, že partneri mali možnosť sa detailne oboznámiť s návrhom NSPRV a následne prezentovať svoje stanoviská, požiadavky či pripomienky s tým, že boli zároveň spätne informovaní o tom, či ich stanovisko bolo v pláne zohľadnené alebo nie spolu s odôvodnením.“


Odôvodnenie:

Nemôžeme súhlasiť s uvedenou skutočnosťou, nakoľko je nepravdivá. Sme členmi Agroekofóra, neformálneho združenia slovenských mimovládnych organizácii zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom. V tejto súvislosti nám dôležité dokumenty boli zasielané v nedostatočnom časovom predstihu, čo neumožňovalo ich dôsledné preštudovanie a pripomienkovanie.

Proces pripomienkovania NSPRV trvá od februára 2006, teda už prakticky 9 mesiacov, a vyhodnotenie našich pripomienok sme obdržali až 18.10.2006!!! Z posledného návrhu NSPRV SR však opäť vypadli veci ktoré v predchádzajúcom návrhu už boli čiastočne akceptované na základe našich pripomienok.


 
Všetky pripomienky predložené v rámci hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: tomas
2.11.2006 21:49 | jan

Tomas pise:
Absolutizáciou tejto stránky veci skutočne žiadne "otvorené" spolunažívanie, ani iná reálna a zmysluplná existencia, nie sú možné. Nepochybne, je veľký problém túto vec prekonať.

V tejto diskusii bolo poznamenane prave to, ze peniaze nezmyju nedoveru voci roznym rychlokvasenymochranarom, kt. verejnost natiskaju, ze obycan a zaroven vlastnik je environeuvedomeny skodca.
Malo sa zacat v dobrom a dialogom, tak ako inde, aj v spominanom Rakusku.
Teraz po roznych konaniach sa necudujte, ze sa vzoprela nejaka vlna.
A peniaze z EU to nevyriesia.
Ako bolo napisane nizsie:
Aj moresy preberte z EU.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
2.11.2006 19:35 |

Vacsinou su to ludia,kt. zastavaju principz a nejsu poddajni, len peniazom
40rokov cakali na svoje vlastnictvo niektori.
A robite z nich neuvedomelych skodcov prirody a ludstva pred verejnostou.
To je chyba
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
2.11.2006 19:32 | z

Za zaidne penize si nekupite doveru vlastnikov
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
2.11.2006 19:32 | tomas

Dovolím si iba krátku reakciu - je skutočne pozoruhodné, sledovať v podobných diskusiách neochvejnú potrebu niektorých zdôrazňovať najmä "vlastnícke práva"; v ich vyjadreniach sú vždy na začiatku i v závere. Absolutizáciou tejto stránky veci skutočne žiadne "otvorené" spolunažívanie, ani iná reálna a zmysluplná existencia, nie sú možné. Nepochybne, je veľký problém túto vec prekonať.
Ad: TOMAS
2.11.2006 17:00 | lajos

Spor" ochranári vs. vlastníci by nebol problémom, keby sa najmä vlastníci, ale nielen oni, správali normálne.

To je problem, ze obidve strany posudzuju casto inak, ako je to, spravat sa "normalne".

Ochranari maju castokrat pocit, ze to ich je jedine spravne a vlastnici a najomcovia su banda zlych a neschopnych oligarchov, kt. tuzia robit apriori zle prirode.

To je vsak blbost.
Aj doposial podu,lesy a luky vacsinou obrabali tak, ze zaujem ochrany/chranenyzivocich,rastlina/
tam bol.
A este raz vela vlastnikov sa nebude za peniaze naraz kamartatit s tymi ludmi, kt. s nimi predtym pozametali na roznych konaniach...

Okrem penazi podobnych ako v Rakusku sem treba doniest aj moresy a uctu k vlastnictvu od nich.
A to je tazsie priniest ako peniaze.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
2.11.2006 13:32 | tomas

"Spor" ochranári vs. vlastníci by nebol problémom, keby sa najmä vlastníci, ale nielen oni, správali normálne. Nie je možné, aby krajina, pôda, lesy, potoky, sídla boli nechané napospas konaniu komukoľvek, spôsobom typu: "kde čo pustím, tam to ostane". Miera (seba)disciplíny značnej časti obyvateľstva, vlastníkov a investorov v štátoch "starej" EÚ umožňuje, podľa môjho názoru, nevykonávanie množstva nad-opatrení, zameraných ochranársky; úlohu v budovaní disciplíny a všeobecného poriadku hrá v podstatnej miere mimoriadne silná verejná mienka a tlak. Oligarchický systém spravovania skutočne verejných vecí (vecí s dopadom na verejné prostredie, vrátane ŽP) nie je mysliteľný; k tomu treba porovnať situáciu v našej krajine a obciach/mestách; voči neželanému - problematickému konaniu vonku spravidla vždy nasleduje extrémne silná reakcia, ktorej by som sa ja osobne ako potenciálny "devastátor" bál. Občianskych hlasov bolo doteraz veľmi skromne, hoci o niektorých sa možno dozvedieť aj na tejto stránke. Keďže však u nás vcelku chýba "vonkajší tlak", resp. ochranárske/poriadkové/normatívne opatrenia sú chápané ako čosi cudzie, ľuďom zväčša nie vlastné, disciplínu aspoň na časti územia je potrebné presadiť iným, vždy však zákonným spôsobom.
Ad: Ing. Jozef Vlčák, Marián Hušťák
1.11.2006 22:24 | Mgr. Imrich Vozár

Možno by bolo dobré upozorniť na zopár faktov, prečo sa táto kampaň rozbehla a pridať aj pár poznámok k predchádzajúcim reakciám.
Národný strategický plán rozvoja vidieka je dokument, ktorý určuje základný rámec prerozdeľovania peňazí vyčlenených EÚ na účel rozvoja vidieka. Na základe neho sa následne schvaľuje tzv. Program rozvoja vidieka, ktorý už určuje konkrétne platby a opatrenia. Jeho právny rámec určuje nariadenie Rady č. 1698/2005 o Európskom poľnohospodárskom fonde rozvoja vidieka, pričom ako jednu z priorít a možností, kam by mali byť platby z tohto fondu smerované, stanovuje územia Natury 2000.
Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka spracovaný MP SR z 18.10.2006 ešte tieto platby obsahoval v celkovej výške 800 mil. ročne. Avšak na medzirezortné pripomienkové konanie sa dostal návrh, ktorý už nielenže tieto platby neobsahoval, ale dokonca v celom materiály nie je ani zmienka o tom, že nejaká Natura 2000 existuje. Je tam rozobratá národná sieť chránených území, ale Natura 2000, chránené územia vyhlasované na základe smerníc EHS, tam nie je vôbec ani spomenutá. V národnom materiáli, ktorý aplikuje nariadenie Rady, ktoré vyslovene počíta s platbami pre územia Natura 2000, nie je o Nature 2000 ani zmienka.
Tento materiál, bez platieb Natura 2000, bol daný na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 27.10.2006. Koniec pripomienkového konania bol stanovený na 31.10.2006. Na pripomienkovanie materiálu, ktorý určuje prerozdelenie miliárd korún z fondu EÚ boli dané 3 pracovné dni. V rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády (ktoré určujú lehotu na pripomienkovanie 15 pracovných dní a vo výnimočných prípadoch 7 pracovných dní), ale hlavne v rozpore s elementárnou slušnosťou a princípmi právneho a demokratického štátu, ktorý by mal stáť na takých hodnotách ako je diskusia a počúvanie názorov inej strany.
A spracovatelia tohto materiálu s v ňom dovolia tvrdiť, že o ňom prebehla dlhá a odborná diskusia (viď. napr. pripomienku č. 18).
Tvrdenie, že sa jedná o kapitolu MP SR je zavádzajúce. Toto nie je štátny rozpočet a jeho kapitoly. Toto je fond Európskej únie, pričom na národnej úrovni bolo na prerozdeľovanie peňazí určené MP SR. To však neznamená, že MP SR si tieto peniaze privlastní, ako by sa jednalo o jeho položku určenú len a len na jeho účely.
Tvrdenie, že iniciátori tejto kampane tak robia za účelom obohatenia sa na projektoch, je zavádzajúce. Toto sú priame platby určené súkromným vlastníkom pôdy (či už lesnej, alebo poľnohospodárskej). V prípade, ak sa podarí presadiť platby za Naturu 2000, tak súkromným vlastníkom bude vyplácaná ročná priama platba na hektár pôdy. Jej výška bude závislá od charakteru a veľkosti obmedzení vyplývajúcich z ochranných podmienok chránených území Natura 2000.
V prípade, ak sa platby za Naturu 2000 nepodarí presadiť do plánu rozvoja vidieka, bude to súkromným vlastníkom len na škodu. V danej fáze sa bude len veľmi ťažko hľadať náhradný zdroj financií, keďže práve tento fond je primárne určený na vyplácanie náhrad za obmedzenia vyplývajúce z Natury. Je naivné si myslieť, že ak nebudú peniaze na vyplácanie náhrad, automaticky nebudú ani obmedzenia. Na základe prístupovej zmluvy sa SR zaviazalo aj k dodržiavaniu smerníc o vtákoch a biotopoch (a do ich výkladu by som sa na Vašom mieste, vážený pán Vlčák, bez preštudovania relevantnej judikatúry ESD nepúšťal. Vytrhnutie jedného článku z celkového kontextu smernice znie pre ľudí, ktorý sa v problematike orientujú, dosť demagogicky.), pričom Európska komisia má páky, ako členské štáty k plneniu stanovených povinností prinútiť – a až platenie pokút bude zbytočným mrhaním daní.
Neviem z akého dôvodu sa pán Hušťák domnieva, že sa jedná o protiústavné obmedzenia súkromných vlastníkov. Ja si myslím, že jediná autorita ktorá toto môže vysloviť je Ústavný súd SR a pokiaľ viem, tak sa k vzťahu obmedzenia z titulu ochrany ŽP – vlastnícke práva, ešte nijakým zásadným a právne záväzným spôsobom nevyjadril. V istých nálezoch môžeme nájsť isté náznaky a tie vyznievajú skôr v prospech práv na priaznivé ŽP pred právom vlastníckym. Neviem, z akého článku ústavy vychádza presvedčenie o nadradenosti vlastníckeho práva (možno by ste mohli, vážený pán Hušťák, Vaše úvahy, ktoré k prezentovanému záveru došli, zverejniť), keď čl. 20 ods. 3, ktorý sa na tento vzťah jednoznačne vzťahuje, znie:

„Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“

Neviem prečo si myslíte, že zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je v rozpore s týmto článkom ústavy. Vlastnícke právo nie je len bezbrehé využívanie vlastného majetku (pôdy). Sú to aj povinnosti a zodpovednosť za jeho využívanie. Každý vlastník pôdy je iný a inak cíti to, ako svoj majetok využívať. Kvôli tomu, aby nevznikala bezbrehosť a rôznorodosť vyžívania majetku podľa pocitu, existujú normy verejného práva, ktoré toto stavajú do jednej roviny, aby aj ten vlastník, ktorý nemá záujem o svoje povinnosti voči verejným statkom, bol k tomu nútený. Nechať na vôli každého jednotlivca, aby sám určil, kde je hranica toho čo vlastním, a kde už začína to, čo už patrí k verejným statkom, by bolo veľmi veľkým hazardom (napr. čo je súčasťou vlastníckeho práva na lesnom pozemku? Je ním aj vták, ktorý tam zahniezdi? Sú ním aj mimoprodukčné funkcie lesa? Je ním čistý vzduch?). Je na diskusiu, kde sa táto hranica nachádza. Momentálne je, v prípade ochrany prírody, právne zakotvená zákonom č. 543/2002 Z.z.
Aj predtým, než prišla legislatívna ochrana prírody (teda v čase vytvárania hodnôt, ktoré spomína pán Vlčák), boli vlastníci regulovaní verejným právom. Je len otázka formy a stupňa poznania (a možno aj extrémnou polarizáciou ochranárskej a napr. lesníckej verejnosti), že sa tak v súčasnosti deje osobitným zákonom o ochrane prírody.
Každopádne je zaujímavé, že voči iným verejným statkom sa nikto v takej miere, ako voči ochrane prírody, nevymedzuje. Veď štát, formou verejného práva a ochranou verejných statkov, zasahuje do množstva vlastníckych záujmov (stačí spomenúť napr. ochranu podzemných vôd).
Existuje reálny príklad, kde sa skutočne vlastnícke právo historicky vyvinulo ako nadradené voči ostatným právam a do istej miery nahrádza ochranu verejných statkov. Je to Veľká Británia. Ak sa tam však pôjdete pozrieť a precestujete ju, tak zistíte, že pôvodne zalesnený ostrov je v súčasnosti takmer bez lesa (dosahuje lesnatosť 4% z územia), je tam obrovská erózia pôdy z nadmernej pastvy a takmer na každom kilometri narazíte aspoň na jedno oplotenie ostnatým drôtom. A to bolo spôsobené práve absolutizáciou vlastníckeho práva.
Predpokladám, pán Hušťák, že Vaše presvedčenie o protiústavnosti zákona o ochrane prírody vychádza z podania na Ústavnom súde, ktoré práve toto namieta. Podanie, ktoré už rok a pol leží na ústavnom súde a ešte nebolo ani pridelené sudcovi spravodajcovi, však podľa mňa nemôže byť dôvodom na takýto záver. Viete napríklad o tom, že aj zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch je predmetom podobného podania? Prečo o ňom nevyhlasujete, že je protiústavný?
Je dobré hľadať spoločné cesty a diskutovať o tom, kde by mala byť hranica medzi vlastníctvom a ochranou verených statkov a odstraňovať napätie, ktoré v súčasnosti v náladách dotknutej verejnosti vládne. Myslím, že práve Program rozvoja vidieka s platbami Natura 2000 je jedným z nástrojov, ako toto napätie zmierniť na únosnú mieru. Avšak nemyslím si, že tomu pomôže vykrikovanie o zelených talibanistoch.
Prajem príjemný večer.
Ad*Jozef Vlčák
1.11.2006 10:08 | Róbert Oružinský

Vážený pán Vlčák,

vzhľadom k Vášmu postaveniu by som očakával, že viete, že nejde o peniaze ministerstva pôdohospodárstva.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
31.10.2006 22:03 | tibi

SOVSkari sa ozvali.
Ide im o co ine... o peniaze.
Pani, ved ste zainteresovani uz skoro vo vsetkych EU projektoch spolu so SOP, kt. to plati.
Stale malo??
Potichu pretlacate do zakonov a smernic a strategickych planov svoje veci, ale Miklos slaby uz tam nie je.

Neplytvajme takto peniaze z nasich dani pre tychto..

Dajme radsej detom, skolstvu, zdavotnictvu, rozvoju regionov a socialne slabsim.
NEPODPORUJEM TUTO PRIPOMIENKU!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
31.10.2006 20:44 | marián hušťák

To je moja poznámka.
Zdravím vospolok všetkých slušných ľudí!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
31.10.2006 19:58 |

Ak budete podporovať tieto zasadne pripomienky, podporujete aj protiustavný stav pri vyhlasovaní CHVU a UEV v pripade sukromnych vlastnikov pozemkov.
Len tak dalej, podporujte protiustavné regulacie!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
31.10.2006 15:20 | Tibor Králik

Nemám čas hlbšie sa zaoberať touto problematikou. Vďaka reakcii p. Vlčáka však vidno, kde je asi jadro problému. V peniazoch.
Nebolo by možné zo strategického hľadiska vzdať sa peňazí v prospech hospodárov (lesných/poľných), ktorí budú záväzne presadzovať podmienky ochrany prírody a nedráždiť ich nárokmi na financie z rezortu pôdohospodárstva? Financie na ochranu prírody by malo zabezpečiť MŽP.
Iná vec je presadiť ochranárske požiadavky do zmieneného dokumentu. To mu rozhodne môže iba prospieť.

Ak v dnešnej dobe siahnete človeku na jeho príjmy (hoci potenciálne), darmo mu budete citovať slová indiánskeho náčelníka z 19. storočia: "Každá časť tejto krajiny je môjmu ľudu svätá. Každá trblietajúca sa ihlička borovice, každý piesočný presyp, každý chumáč hmly v hlbokých lesoch, každá lúčinka, každý bzučiaci hmyz je svätý v pamäti a skúsenostiach môjho ľudu.... Čo je človek bez zvierat? Keby všetky zvieratá odišli, človek by zahynul veľkým osamením ducha, pretože čokoľvek sa prihodí zvieratám, prihodí sa aj človeku. Čokoľvek postihne Zem, postihne aj synov Zeme..."

A ešte dačo pre čisto ekonomicky uvažujúcich ľudí. Moderná ekonómia začína chápať, že ekonomicky jednať znamená nedegradovať ekonómiu na primitívne počtárstvo.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!
31.10.2006 13:58 | Jozef Vlčák

Zásadne nesúhlasím s uvedenými pripomienkami. Ide o Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a NATURA 2000 je najväčšia brzda sociálpno ekonomického rozvoja vidieka, je to ekonomická sabotáž vidieka. A platená z našich dani.
Smernica 92/43/EHS, na ktorú sa odvolávate, v čl.2,ods.3 jednoznačne hovorí:"Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske a sociálne požiadavky".Teda priorita nie je NATURA 2000. Ale nič nebráni SOS/BirdLife Slovensko kúpiť si pozemky na SLovensku, živiť sa hospodárením na nich a tam sa vyžívať. Ale za vlastné prostriedky. Nežiadať na to peniaze z našich daní. Potrebnejšie sú v školstve, zdravotníctve a pod.
Z cudzieho sa dobre pýta a žije. Skúste sa konečne živiť sami. A vytvoriť nejaké hodnoty, nie priživovať sa na tom, čo vytvorili a zachovali generácie vlastníkov a hospodárov na pôde. Celá NATURA 2000 má byť hradená s prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR a nie pôdohospodárstva. Tam pýtajte.
P.S. Radšej mať v regióne 274 rómov, ako jedného Zeleného talibanistu.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (13)

 Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy:
Európska únia
Rozvoj
Ekonomika
Ochrana prírody
RegiónyREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt