spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k Národnému strategickému plánu rozvoja vidieka!

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu dokumentu „Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007-2013“, č.materiálu: 2502/2006-100.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 665 Bratislava


Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona alebo dokumentu), ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb sa so zástupcami verejnosti musí uskutočniť rozporové konanie.

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007-2013:


V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Mgr. Rastislav Rybanič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, rybanic@vtaky.sk
Ing. Boris Maderič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, maderic@vtaky.sk
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, blaskovic@vtaky.skPRIPOMIENKA č.1

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 9 – doplniť do prvého odseku za štvrtú vetu nasledovný text:

Sústava NATURA 2000 zahŕňa 382 území európskeho významu (ÚEV) s rozlohou 573 689 ha (11,7 % výmery SR – 54 657 ha PPF a 497 295 ha LPF) a 38 chránených vtáčích území s rozlohou 1 236 545 ha (25,2 % výmery SR – 365 102 ha PPF a 655 622 LPF).

Strana č. 9 – na konci prvého odseku, doplniť nasledovný text:

Prekrývanie navrhnutej sústavy NATURA 20001 so súčasnými chránenými územiami je 68 %. Celková rozloha navrhnutej sústavy NATURA 2000 zaberá 29 % územia SR.

Strana č. 9 - doplniť text pod čiarou k indexu 1:

Sústava NATURA 2000 vychádza zo Stratégie implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch na roky 2005 – 2013 v podmienkach MŽP SR, ktorá je v súlade so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS.


Odôvodnenie:

Je paradoxné, že Slovenská republika ako členský štát Európskej únie nepovažuje sústavu chránených území európskeho významu – NATURA 2000 za prioritnú a vôbec nie je súčasťou charakteristiky environmentálnej situácie Slovenska. Naviac SR je povinná zabezpečiť starostlivosť o sústavu chránených území NATURA 2000.PRIPOMIENKA č.2

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; slabé stránky – doplniť nové body s nasledovným textom:

 • Pokles biodiverzity, úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles rozlohy vzácnych chránených biotopov

 • Nedostatočná systematická ochrana niektorých kľúčových živočíšnych druhov a ich biotopov

 • Nestatočne fungujúci systém ochrany chránených území

 • Zásadné rozpory medzi lesníckou a ochranárskou odbornou verejnosťou v prístupe k zachovaniu biologickej diverzity, problematike modernej ochrany prírody a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“

 • Zásadné legislatívne nedostatky v oblasti ochrany prírody, najmä v súvislosti s účinnou správou chránených území a kompetenciami príslušných orgánov štátnej správy a štátnych organizácii.


Odôvodnenie:

Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska vo svojich slabých stránkach neobsahuje relevantné skutočnosti respektíve body, ktorých riešenie je následne aj obsahom priorít a cieľov predloženého návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007-2013. Je nevyhnutné slabé stránky doplniť o ďalšie skutočnosti, ktoré sú svojim významom zásadné a podstatné a ich riešenie zapracovať následne do priorít a cieľov predloženého návrhu NSPRV SR.PRIPOMIENKA č.3

1.3 Environmentálna situácia


Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; ohrozenia – doplniť nový bod s nasledovným textom:

 • Ohrozenie vzácnych stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov vo vidieckej krajine


Odôvodnenie:

Slovenská republika je ešte stále domovom pre populácie mnohých chránených druhov rastlín a živočíchov. V posledných desaťročiach neusmernenou hospodárskou činnosťou človeka dochádza k čoraz väčšiemu úbytku druhov živočíchov a rastlín a s nimi súvisiacich biotopov, ekosystémov a génov alebo dokonca k ich úplnému vymiznutiu. Ich zachovanie je nevyhnutnou zložkou dlhodobej udržateľnosti poľnohospodárstva a lesníctva.

Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska v časti ohrozenia neobsahuje relevantné skutočnosti respektíve body, ktorých riešenie je následne aj obsahom priorít a cieľov predloženého návrhu Národného strategického plánu rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007-2013. Je nevyhnutné už existujúce typy ohrozenia doplniť aj o ohrozenie vzácnych stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov vo vidieckej krajine. Toto ohrozenie je svojim významom zásadné a podstatné a jeho riešenie je nevyhnutné zapracovať následne do priorít a cieľov predloženého návrhu NSPRV SR.PRIPOMIENKA č.4

1.4 Zhrnutie SWOT analýzy


Strana č. 12 – Do predposledného odseku doplniť text v nasledovnom znení:

Z pohľadu environmentálnej situácie sa za výrazne slabú stránku dá považovať vysoký podiel pôdy ohrozený vodnou eróziou, ako i vysoký podiel pôd v znevýhodnených oblastiach; taktiež úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov vplyvom hospodárenia na pôde.


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.3.


PRIPOMIENKA č.5

1.4 Zhrnutie SWOT analýzy

Strana č. 12 – V poslednom odseku, dve posledné vety doplniť a zmeniť nasledovne:

Vo vzťahu k environmentálnej situácii sa udržanie hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, zachovanie charakteristického rázu krajiny, využívanie alternatívnych zdrojov energie, rozvoj ekologického poľnohospodárstva ako i zachovanie biologickej diverzity javia ako dôležité faktory rozvoja vidieckych oblastí. Taktiež zachovanie a zveľaďovanie lesov a podporenie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov prispievajúcich k zníženiu emisií skleníkových plynov a zachovaniu organickej hmoty v pôde je krokom k zvýšeniu kvality životného prostredia.


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.3.


PRIPOMIENKA č.6

1.5 Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele


Strana č. 13 – Do tabuľky 1.5.1. „Kontextuálne základné ukazovatele pre vyhodnotenie stratégie“ doplniť pre Os 2, Životné prostredie: ukazovateľ, meranie a jednotku v nasledovnom znení:


Os

Ukazovateľ

Meranie

Jednotka

Os 2,

Životné prostredie

Oblasti

NATURA 2000

 • % výmery územia do NATURA 2000

 • % výmery poľnohospodárskej pôdy zaradenej do NATURA 2000

 • % výmery lesnej pôdy zaradenej do NATURA 2000

%


%
% 

Odôvodnenie:

Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele musia vychádzať z potreby monitorovania a hodnotenia účinnosti definovaných priorít a opatrení. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné aby ďalším takýmto ukazovateľom bol aj ukazovateľ „Oblasti NATURA 2000“. Len takto doplnené ukazovatele môžu relevantne posúdiť a vyhodnotiť účinnosť pomoci Európskeho spoločenstva v rámci Programu rozvoja vidieka.PRIPOMIENKA č.7

2.3. Celková vyváženosť medzi konkurencieschopnosťou/životným prostredím/diverzifikáciou a kvalitou života na vidieku


Strana č. 19 – V tabuľke č. 1 „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov“ zmeniť % podiel nasledovne:

Hlavné oblasti % podiel
Konkurencieschopnosť 20
Životné prostredie 62
Diverzifikácia a kvalita života na vidieku 13 + 3


 

 

 

Odôvodnenie:

Súčasný návrh NSPRV SR obsahuje 31,5 % finančných prostriedkov pre „Konkurencieschopnosť“, 50 % pre „Životné prostredie“, 13 % pre „Diverzifikáciu a kvalitu života na vidieku“ a 3 % pre „Program Leader“. Takto uvedené percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých hlavných oblastí neumožní naplniť stanovené ciele a priority. Ak Slovenská republika plánuje dosiahnuť celkovú vyváženosť medzi hlavnými oblasťami a plánuje sa zameriavať hlavne na multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dopadom na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny je nevyhnutné zmeniť „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov“ práve v prospech „Životného prostredia“.


PRIPOMIENKA č.8

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Strana č. 23 – Priorita č.2: „Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva“, v časti „Smerovanie“ doplniť v prvom odseku text za zátvorkou (napr. ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálne opatrenia) v nasledovnom znení:

...hospodárenia v prírodne hodnotných územiach (napr. NATURA 2000),


Odôvodnenie:

Ak Slovenská republika plánuje prispieť k naplneniu cieľov a priorít v rámci osi 1 a 2 je nevyhnutné aby súčasťou priority „Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva“ bolo aj vzdelávanie, poradenstvo a informovanosť farmárov a lesníkov v oblasti hospodárenia v prírodne hodnotných územiach, medzi ktoré zaraďujeme aj sústavu území NATURA 2000. V opačnom prípade nebude možné ciele a priority v rámci osi 1 a 2 naplniť.


PRIPOMIENKA č.9

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny


Strana č. 24 – Cieľ priority č.1: „Zachovanie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov k zachovaniu biodiverzity a vidieckej krajiny“, za prvú vetu doplniť nasledovný text:


Dôležitou súčasťou priority je zastavenie poklesu vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, a to hlavne v územiach sústavy NATURA 2000.


Odôvodnenie:

Pôvodná formulácia cieľa priority je nepostačujúca a povrchná. Zachovať biodiverzitu a vidieckej krajinu je možné len vtedy, ak zastavíme pokles vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, a to hlavne v územiach sústavy NATURA 2000. Ako príklad úbytku voľne žijúcich druhov živočíchov môžeme uviesť dramatický pokles populácií vtákov žijúcich v poľnohospodárskej
krajine, u niektorých druhov došlo až k 80 % poklesu! Ešte v roku 2001 sa Európski lídri zaviazali Göteborgskou dohodou zvrátiť pokles biodiverzity do roku 2010. Tým, že predkladaný návrh NSPRV SR neobsahuje ako súčasť tejto priority zastavenie poklesu vzácnych stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, považujeme to, že návrh je v rozpore s Göteborgskou stratégiou.


PRIPOMIENKA č.10

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Strana č. 25 – Priorita č.1: „Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou“, v časti „Podporované aktivity zamerané na naplnenie cieľa v rámci priority 1“ doplniť nasledovné podporované aktivity:

 • Platby v rámci NATURA 2000  na poľnohospodárskej pôde

 • Platby v rámci NATURA 2000  na lesnej pôde


Odôvodnenie:

Prioritu č. 1 „Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou“, jednoznačne nie je možné zabezpečiť ak medzi podporovanými aktivitami nebudú „Platby v rámci NATURA 2000  na poľnohospodárskej a lesnej pôde“. Podmienkou nárokovania týchto platieb zo strany žiadateľov je práve uplatňovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sú súčasťou priorít a cieľov NSPRV 2007-2013. Tieto platby sú zároveň aj motivačným faktorom pre farmárov a lesníkov na uplatňovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu.PRIPOMIENKA č.11

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu kvality vody a pôdy“, v časti „Smerovanie“ doplniť poslednú vetu:

Ťažiskom pri riešení priorít bude agroenvironmentálne opatrenie zamerané na priamu prevenciu pred spomínanými ohrozeniami a ochranu prírodných zdrojov vo väzbe na rámcovú smernicu o vodách.


Odôvodnenie:

Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov, vedúce k zlepšeniu kvality vody a pôdy je nevyhnutné zosúladiť s rámcovou smernicou o vodách.PRIPOMIENKA č.12

3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny


Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu kvality vody a pôdy“, v časti „Podporované aktivity zamerané na naplnenie cieľa v rámci priority 2 a 3“ doplniť nasledovnú podporovanú aktivitu:

 • Platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách4


Zároveň doplniť na tej istej strane text pod čiarou k indexu: 4 Smernica Rady 2000/60/ES


Odôvodnenie:

Platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách by mali byť motivačným faktorom pre žiadateľov na zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov, ktoré vedú k zlepšeniu kvality vody a pôdy.PRIPOMIENKA č.13

4.2 Rozdelenie finančných zdrojov na úrovni jednotlivých osí

Finančný plán na roky 2007-2013


Strana č. 31 a 32 – V tabuľkách „Regióny cieľa Konvergencia“, „Ostatné regióny“ a „Celkom“ zmeniť „Podiel osi v % (z EAFRD)“ a príslušné vyjadrenie v EUR nasledovne:


Os 1 – 20 %
Os 2 – 62 %
Os 3 – 13 %


Odôvodnenie:

viď odôvodnenie k pripomienke č.7.


PRIPOMIENKA č.14

5.1.1 Zohľadnenie iných stratégii na úrovni EÚ


Strana č. 33 – V odseku č.3 doplniť v zátvorke za Akčný plán pre trvalo udržateľný rozvoj a v zátvorke za Akčný plán pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo nasledovný text:

NATURA 2000


Strana č. 33 – Odsek č.4 zmeniť nasledovne:

V súvislosti s prioritou „zlepšenie kvality vody a pôdy“ bolo hlavným cieľom dosiahnuť súlad s rámcovou smernicou o vodách (podporou AE opatrení smerom k zníženiu pesticídov a hnojív a v spojitosti s ekologickým poľnohospodárstvom), tematickou stratégiou o ochrane pôdy (v rámci všetkých AE opatrení) a stratégiou v oblasti ŽP.


Odôvodnenie:

Zabezpečenie starostlivosti o sústavu území NATURA 2000 by malo byť neodmysliteľným nástrojom k zachovaniu biodiverzity na Slovensku ako jednej z priorít NSPRV SR. Taktiež nástrojom na zlepšenie kvality vody a pôdy je uplatňovanie smernice o vodách a stratégie o ochrane pôdy, ako aj stratégie v oblasti ŽP.


PRIPOMIENKA č.15

5.2 Vonkajšia súdržnosť s ostatnými nástrojmi Spoločenstva

Stanovenie demarkačných línií


Strana č. 37 – Doplniť tabuľku nasledovne:


Opatrenie PRV

NSPRV - priorita

NSRR

Demarkačná línia


OS 2


Platby NATURA 2000 a platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách


Platby NATURA 2000

(lesné pozemky)


OS 2

Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os:

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenie:

Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov

NSPRV – poľnohospodári, súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia


NSRR – spracovanie a realizácia programov starostlivosti o chránené územia NATURA 2000,

monitoring území sústavy NATURA 2000


Odôvodnenie:

Vzhľadom na nevyhnutnosť začlenenia sústavy území NATURA 2000 do priorít a cieľov NSPRV SR je potrebné aj stanovenie demarkačných línií medzi NSPRV a NSRR.


PRIPOMIENKA č.16

Zoznam skratiek

Strana č. 40 – doplniť do zoznamu nasledovnú skratku s textom:

NATURA 2000 – sústava chránených území európskeho významu


Odôvodnenie:

Vzhľadom na nevyhnutnosť začlenenia sústavy území NATURA 2000 do priorít a cieľov NSPRV SR je potrebné doplnenie ďalšej skratky do zoznamu.


PRIPOMIENKA č.17

Príloha A, časť 11-3


Strana č. 103 – doplniť text o NATURA 2000 a doplniť mapu Chránených vtáčích území SR a mapu Území európskeho významu SR:

K hlavným faktorom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie ochrany prírody patrí tiež realizácia princípov sústavy NATURA 2000 v záujme vytvorenia európskej ekologickej siete osobitne chránených území.

V súčasnom období prebieha podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v gestorstve MŽP SR vymedzovanie a následné vyhlásenie podľa

 • smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch)

 • smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch).

Národný zoznam navrhovaných CHVÚ (schválený vládou uznesením č. 636/2003 zo dňa 9.júla 2003) obsahuje celkovo 38 území s výmerou 1 236 545 ha, pokrývajúcich 25,2 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.05.2005 bolo vyhlásené CHVÚ Horná Orava a s účinnosťou od 01.06.2005 bolo vyhlásené CHVÚ Malé Karpaty. CHVÚ Lehnice bolo vyhlásené s účinnosťou od 01.09.2005 a CHVÚ Sysľovské polia s účinnosťou od 01.05.2006.

Národný zoznam navrhovaných ÚEV (schválený vládou SR uznesením č.239/2004 zo 17.marca 2004 obsahuje 382 území s výmerou 574 745 ha, čo predstavuje 11,76 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.08.2004 bola predbežná ochrana ÚEV ustanovená výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1.

V súčasnosti je na 55,2 % celkovej rozlohy navrhovaných chránených vtáčích území vyhlásené niektoré z CHÚ. Navrhované CHVÚ pokrývajú do značnej časti 8 vyhlásených NP, vrátanie ich OP a 11 CHKO.

Prekrytie navrhovaných ÚEV s dnešnou národnou sústavou CHÚ predstavuje 10,16 % z rozlohy územia SR. Časť navrhovaných ÚEV nachádzajúcich sa mimo jestvujúcej národnej sústavy CHÚ, čo predstavuje 1,6 % územia Slovenska, je významných z hľadiska ochrany biotopov a biotopov druhov nezastúpených v národnej sústave CHÚ.

V navrhovaných ÚEV sa nachádza 66 biotopov európskeho významu, z toho 22 prioritných.

MŽP SR stanovilo predbežný časový harmonogram vyhlasovania území NATURA 2000. Do roku 2013 sa plánujú vyhlásiť územia európskeho významu s výmerou 497 295,24 ha lesnej pôdy a 54 657,30 ha poľnohospodárskej pôdy.


Odôvodnenie:

V nadväznosti na odôvodnenie k pripomienke č.1 je nevyhnutné v prílohovej časti objasniť smerovanie ochrany prírody Slovenskej republiky, ako členskej krajiny EÚ. Súčasťou tohto smerovania je aj uplatňovanie princípov sústavy NATURA 2000. Preto je potrebné doplniť do prílohovej časti aj samostatný text o tejto problematike.


PRIPOMIENKA č.18

Príloha A, časť 12


Strana č.109: Princíp partnerstva – vypustiť nasledovné vety:

„Zároveň bola zabezpečená ich informovanosť a komunikácia aj v čase medzi jednotlivými stretnutiami. Týmto spôsobom sa dosiahlo, že partneri mali možnosť sa detailne oboznámiť s návrhom NSPRV a následne prezentovať svoje stanoviská, požiadavky či pripomienky s tým, že boli zároveň spätne informovaní o tom, či ich stanovisko bolo v pláne zohľadnené alebo nie spolu s odôvodnením.“


Odôvodnenie:

Nemôžeme súhlasiť s uvedenou skutočnosťou, nakoľko je nepravdivá. Sme členmi Agroekofóra, neformálneho združenia slovenských mimovládnych organizácii zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom. V tejto súvislosti nám dôležité dokumenty boli zasielané v nedostatočnom časovom predstihu, čo neumožňovalo ich dôsledné preštudovanie a pripomienkovanie.

Proces pripomienkovania NSPRV trvá od februára 2006, teda už prakticky 9 mesiacov, a vyhodnotenie našich pripomienok sme obdržali až 18.10.2006!!! Z posledného návrhu NSPRV SR však opäť vypadli veci ktoré v predchádzajúcom návrhu už boli čiastočne akceptované na základe našich pripomienok.


 
Všetky pripomienky predložené v rámci hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Súvisiace témy:
Európska únia
Rozvoj
Ekonomika
Ochrana prírody
RegiónyREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS