spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky

V auguste 2006 sme sa prostredníctvom médií dozvedeli, že sa znova raz plánuje výstavba na jednom z mála kúskov zelene v Ružinove. O čo presne ide a kto za to všetko môže?

Veľmi zjednodušene povedané, ide o záujem investora zarobiť pekných pár peňazí, nehľadiac na to, že obyvateľom okolitých ulíc riadne skomplikuje život vo viacerých smeroch.

Návrh nového Územného plánu mesta Bratislavy vo svojej grafickej časti hovorí o určení územia na občiansku vybavenosť, čo však nemusí nevyhnutne znamenať, že súkromný investor „vrazí“ 8 – 11 podlažnú budovu na miesto, kde je v súčasnej dobe zeleň. Zeleň plánuje nahradiť objektom so 163 bytovými jednotkami, 126 parkovacími miestami v podzemí a 58 parkovacími miestami na povrchu.

Parcely č. 1235/102 a 1235/113, ktoré sú investorom označené ako miesto realizovania stavby tvoria časť areálu bývalej Materskej škôlky Exnárova, ktorú sa miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov rozhodlo v r. 2004 ako nepotrebnú zavrieť. Štátny pedagogický ústav, ktorý v budovách bývalej Materskej škôlky na Exnárovej ulici sídli však tiež nie je nadšený zámerom.

A nie je to len Štátny pedagogický ústav, kto bude „trpieť“ výstavbou. Samotná výstavba postihne najmä obyvateľov Chlumeckého ulice, kde im výrazne zníži preslnenie bytov, pričom napr. v jednom z bytov preslnenie nepresiahne dňa 1.marca 1,15 hodiny, čo je v zjavnom nesúlade s platnou svetlo-technickou normou. Výrazne dotknutý budú rovnako obyvatelia Šándorovej ulice 1-3, ktorým v tesnej blízkosti ich obydlia na mieste zelene, chodníka a využívaných parkovacích miest vyrastie 11 poschodový kolos.

Bezprostredný dopad by mala stavba aj na dopravnú situáciu v dotknutej oblasti. Prístupová cesta je plánovaná cez ulicu Chlumeckého, ktorá je jedinou dopravnou prístupovou cestou nielen pre obyvateľov Chlumeckého 1-15, ale aj pre obyvateľov domov Šándorova 1-3, 5-7, 2-4, 6-8, Štefúnková 1-21, Andreja Mráza 9-17, Exnárová, vlastníkov 80 garáží na Chlumeckého ulici, vlastníkov 54 garáží na Exnárovej ulici, ako aj tú skutočnosť, že je jedinou prístupovou cestou k voľno-časovému zariadeniu ESKO, k predajni potravín, aj k Základnej škole. Výstavbou ďalšieho obytného domu s 184 parkovacími miestami sa táto jediná prístupová cesta stane neprejazdnou a nebezpečnou pre súčasných aj budúcich obyvateľov tejto časti.

Pozemok súkromného investora určený na zástavbu patrí do tzv. „vnútroblokovej zelene“. Písomná časť návrhu nového Územného plánu mesta Bratislavy v sekcii C.3. „Zásady a regulatívy umiestnenia bývania“ zaväzuje investora umiestňovať zástavbu zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu tak, aby sa zvyšoval štandard jestvujúcich území. Likvidáciou zelene na spomenutých pozemkoch sa štandard územia nielenže nezvýši ale sa výrazne zníži !!

Miestne zastupiteľstvo v decembri 2004 schválilo uznesenie, na základe ktorého sa môže v mestskej časti Ružinov na 90 percentách zelených plôch uskutočňovať zástavba. Vo svojom stanovisku k návrhu územnému plánu mesta zastupiteľstvo navrhlo zo 44 plôch zelene 40 (!!!) na výstavbu v rôznej forme. Postavili sa tak proti občanom svojej mestskej časti. To otvorilo dvere investorom, ktorí tak, ako v iných častiach Bratislavy, chcú zabrať voľné plochy zelene na neustále zahusťovanie výstavbou, s dôsledkom negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia

Podľa správy Ministerstva životného prostredia SR o stave životného prostredia SR v roku 2003 je však miera znečistenia ovzdušia v danom území silne narušená – 5. stupeň úrovne narušenia životného prostredia (z 5tich!), pričom v tom čase ešte nebol do prevádzky uvedený diaľničný obchvat Letisko – Prístavný most/ D1 ani expandujúca prevádzka letiska M.R.Štefánika. Realizácia ďalšej výstavby na tomto území podľa zámeru navrhovateľa zapríčiní neúnosné zvýšenie zaťaženia životného prostredia v lokalite a bude mať negatívny dopad na zdravie obyvateľov a kvalitu ich života.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 44 ods. 1:“Každý má právo na priaznivé životné prostredie“, ods. 4: „Štát dbá o ekologickú ochranu a účinnú starostlivosť o životné prostredie“ a podľa čl. 45 „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Nebyť jedného „nevinného článku“ v denníku SME v prílohe Bratislava v mesiaci august, neboli by sme sa o tejto plánovanej aktivite investora dozvedeli.

Zeleň v danej lokalite je určená na jej užívanie a vytváranie priaznivého životného prostredia pre cca 500 rodín, žijúcich v najtesnejšej blízkosti navrhovanej stavby ako aj mnohých ďalších, ktorí využívajú túto oblasť ako jednu z mála kľudných oddychových zelených zón. Namiesto skutočného naplnenia „poslania“ daného územia určeného ako občianska vybavenosť (laik by rozumel tomu termínu ako vybavenie pre občanov – a nie proti občanom) a teda revitalizovanie areálu bývalej Materskej škôlky za účelom zriadenia napr. denného stacionára pre seniorov, detského ihriska,... má Mestská časť znova raz v rámci územného konania tendenciu rozhodnúť proti svojim obyvateľom.V petícii vyjadrujeme svoj názor na dianie okolo nás a z dôvodu zachovania kvality životného prostredia a kvality bývania žiadame:
  1. zastaviť plánovanú výstavbu bytového domu „Axton Residence II“ na ulici Ivana Horvátha,
  2. zastaviť schvaľovacie rozhodnutia mestskej časti Ružinov, týkajúce sa akejkoľvej bytovej výstavby a s tým súvisiacej likvidácie zelených plôch do konca volebného obdobia,
  3. zadať vypracovanie územného plánu zóny na lokality Pošeň a Ostredky, ktorými bude regulovaná zástavba

Petícia je adresovaná:
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Miestny úrad mestskej časti - Ružinov
Stavebný úrad, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2

Petičný výbor:
Ing. Pavol Poklemba, Šándorova 3, 821 03 Bratislava 2
Mgr. Zuzana Petríková, Mierová 30, 821 05  Bratislava 2
Zuzana Vavrová, Šándorova 13, 821 03  Bratislava 2
Jozef Obuch, Chlumeckého 7, 821 03 Bratislava 2
Ing. Marian Zvozil, Chlumeckého 7, 821 03 Bratislava 2
Dáša Malíková, Planét 15, 821 02 Bratislava 2
Ing. Ľubica Trubíniová, Bakošová 36, 841 03 Bratislava 4
Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava 2


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zachovanie zelene v lokalite Pošeň a Ostredky
13.7.2016 16:28 | PetraPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika
Právo
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS