spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15


Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona), ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb sa so zástupcami verejnosti musí uskutočniť rozporové konanie.    

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736 týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) (číslo materiálu MF/22086/2006-72) a ktorou žiadame vypustiť nasledovné ustanovenia predloženého návrhu zákona o dani z príjmov:
1) bod 70 a 71  - § 50 ods. 1, 2 a 3 a § 50 ods. 6 písm. b) navrhovaného znenia zákona,

2) bodu 19 - § 13 ods. 1 písm. e) navrhovaného znenia zákona,

pričom hromadná  pripomienka má charakter zásadnej pripomienky.
Odôvodnenie:

Jedným zo základných ústavných práv je sloboda združovania občanov. Samotná ústava teda vytvára právny základ pre zakladanie a činnosť mimovládnych organizáci. Mimovládne neziskové organizácie, to sú aktívni občania, ktorí majú chuť a vôľu vykonávať činnosti v prospech verejného záujmu, či  jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc.

Ich konanie sa často vymyká bežným a pohodlným predstavám o deľbe zodpovedností v spoločnosti. Pomáhajú zdravotne či sociálne postihnutým spoluobčanom. Pracujú s deťmi a mladými ľuďmi. Obhajujú záujmy prírody a prostredia, v ktorom ľudia trávia svoj každodenný život. Prinášajú do spoločnosti nové kultúrne vzorce, dbajú o zachovanie odkazov histórie, strážia krehkosť pluralizmu, morálky a spravodlivosti v spoločnosti. Svojimi aktivitami významne prispievajú k rozvoju spoločnosti a jej originality na národnej i miestnej úrovni. Niet na Slovensku obce, v ktorej by nepracovala aspoň jedna mimovládna organizácia. Na celom Slovensku sú ich desiatky, stovky, tisíce.

Uznanie mimovládnych neziskových organizácií spoločnosťou sa premietlo aj do nášho právneho poriadku. Zákony garantujú nielen právnu suverenitu mimovládnych neziskových organizácií, ale upravujú aj ich postavenie vo vzťahu k verejnej prospešnosti ich činnosti, a tým aj účasti na verejných zdrojoch.  Zákon o dani z príjmov a jeho ustanovenia o osobitnom daňovom režime, o osobitných daňových inštitútoch pre  mimovládne organizácie predstavujú vo svojej podstate deklarovanie osobitného záujmu spoločnosti na existencii takýchto organizácií. Stále vyšší počet plátcov dane, ktorí určujú, ktorej mimovládnej neziskovej organizácii majú ísť  2 % zo zaplatenej dane z príjmu, je toho najvýrečnejším dôkazom. Zrušenie tohto osobitného postavenia a osobitných inštitútov v zákone o dani z príjmov preto pre mimovládne neziskové organizácie znamená vyjadrenie nezáujmu až pohŕdanie vlády občanmi, ktorí sa snažia aktivovať spoluobčanov k vzájomnej solidarite a k záujmu o verejné veci. Je zreteľným pokusom o centralizáciu moci štátom v čase, keď celý svet už vie, že štátom organizovaná solidarita nemôže vyriešiť všetky problémy spoločnosti.

Záleží nám na tom, aká je naša spoločnosť. Chceme, aby bola prirodzene morálna, spravodlivá a solidárna. Záleží nám na tom, aby aktívni občania a ich organizácie mohli naďalej oficiálne, s podporou prirodzených elít, s podporou verejného a podnikateľského sektora a s podporou občanov pracovať.

Preto považujeme návrh novely zákona o dani z príjmov  ktorý ruší hlavné mechanizmy umožňujúce a deklarujúce verejný záujem štátu na vykonávaní verejnoprospešných aktivít za návrh likvidačný, ktorého cieľom je  ukončenie činnosti tretieho sektora a jeho asimilácia pod sektor podnikateľský, prípadne štátny. Nehovoriac o tom, že návrh je popretím  programového vyhlásenia samotnej vlády.

„Vláda SR považuje tretí sektor za dôležitý spoločenský pilier a súčasť slobodnej občianskej spoločnosti. Uvedomujúc si dôležitosť rozvoja občianskej spoločnosti bude viesť partnerský dialóg s jednotlivými zložkami a platformami občianskej spoločnosti za účelom neustáleho vytvárania kvalitného ekonomického a právneho prostredia.“ (z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky august 2006)


Návrh na zrušenie mechanizmu asignácie 2 % z daní právnických osôb bude:
  • znamenať stratu asi 700 miliónov slovenských korún, čo je dnes rozhodujúca finančná čiastka  zabezpečujúca činnosť mimovládnych organizácií v prospech detí, mládeže, starých a chorých spoluobčanov v malých obciach i veľkých mestách na celom Slovensku; zrušene spravodlivého, efektívneho a finančne nenáročného mechanizmu prerozdeľovania verejných prostriedkov na verejnoprospešné účely
  • znamenať zrušenie mechanizmu ktorý motivačne, informačne a  vzdelávaco prispieva k  solidarite, dobrovoľníctvu a filantropii jednotlivcov a podnikateľských subjektov
Návrh na zrušenie nezdaňovania príjmov do 300.000 plynúcich z iných ako hlavných  činností  mimovládnych neziskových organizácií bude:
  • jednoznačným signálom toho, že spoločnosť nevidí rozdiel medzi súkromnými organizáciami, ktoré vznikli za účelom vyšších ziskov a súkromnými organizáciami, ktoré vznikli, aby zvyšovali  verejné blaho
  • demotivovať mimovládne neziskové organizácie, aby vlastnými nápadmi získavali ďalšie príjmy na  financovanie svojich  verejno-prospešných aktivít; to v konečnom dôsledku povedie k ich stále vyššej závislosti od verejných zdrojov a neprinesie nové zdroje do systému verejno-prospešných aktivít
  • vytvárať disproporcie v spoločnosti, nakoľko viac postihne menšie a menej inštitucionálne rozvinuté mimovládne neziskové organizácie.
Návrh na zvýšenie minimálneho limitu poukazovanej čiastky u fyzických osôb zo súčasných 20 Sk na 250 Sk bude:
  • znamenať že možnosť poukázať dve percentá zo svojich daní bude odopretá veľkému množstvo občanov Zvýšenie minimálneho limitu na 250 Sk by znamenalo, že zamestnanec s príjmom na úrovni priemernej hrubej mzdy v hospodárstve uplatňujúci si daňový bonus na dve deti by nemal príjem dostatočný na to, aby mohol poukázať 2 percentá. Poukazovať 2 percentá by mohol až v prípade, žeby jeho príjem bol vyšší ako 21.660 Sk. Priemerná mesačná mzda pritom v prvom štvrťroku 2006 dosiahla 17.223 Sk.
  • vytvárať disproporcie v spoločnosti, nakoľko bude znevýhodňovať mimovládne organizácie v  regiónoch, v ktorých majú občania nižšie príjmy.

   
Pre vyššie uvedené dôvody žiadame Ministerstvo financií Slovenskej republiky, vypustiť nasledovné ustanovenia predloženého návrhu zákona:
1) bod 70 a 71  - § 50 ods. 1, 2 a 3 a § 50 ods. 6 písm. b) navrhovaného znenia zákona,

2) bodu 19 - § 13 ods. 1 písm. e) navrhovaného znenia zákona

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Helena Woleková, Legionárska 17, Batislava, wolekova@socia.sk
Peter Handiak, Kocelova 9, Bratislava, handiak@changenet.sk
Boris Strečanský , Medená 5, Bratislava, strecansky@changenet.sk
Milan Andrejkovič, Kocelova9, Bratislava, andrejkovic@rozhodni.sk
Marcel Zajac, Medená 5, Bratislava, zajac@changenet.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
24.9.2010 06:19 | Svetlana dodekova

podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
5.12.2007 15:38 | jozef Mezei

jednoznacne PODPORUJEM!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
28.11.2007 09:22 | Alena Pechová

podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
28.11.2007 07:25 | Alena Ftoreková

podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
16.10.2007 10:32 | Eva Uhlíková

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
10.10.2007 14:02 | Jana Surínová, Humenné

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
10.10.2007 14:01 | Dagmar Rajňaková, Humenné

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
10.10.2007 14:00 | Gabriela Andrejova, Humenné

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
10.10.2007 13:20 | Iveta Hodorová

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
5.9.2007 16:39 | Taganyi Jan

Podporujem hromadnú pripomienku
k novele zákona o daniach
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
29.6.2007 13:48 | Jozef Kucej

Podporujem!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
23.1.2007 22:16 | Michal Pecho

jednoznacne PODPORUJEM!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
23.1.2007 22:16 | Michal Pecho

jednoznacne PODPORUJEM!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
23.1.2007 22:15 | Michal Pecho

jednoznacne PODPORUJEM!!!
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
16.1.2007 11:32 | Maria Klimova

podporujem zachovanie 2%
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
10.1.2007 10:35 | Miriam Bukovčanová

Vyjadrujem plnú podporu.
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
9.1.2007 21:08 | Slávka Halmová

Podporujem
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
7.1.2007 11:18 | Alexandra Buchelova

Podporujem! =)
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
7.1.2007 11:18 | Alexandra Buchelova

Podporujem! =)
Ad: Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o dani z príjmov!
7.1.2007 11:13 | Eva Chvojková

Podporujem aby sa 2% mohli dalej odovzdavat neziskovým organizáciam.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (144)

 


Čítajte tiež:
MF navrhuje zrušiť 2 % právnických osôb


Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
Granty, fundraising a filantropia
Neziskový sektorREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt