spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Výzva rómskych a prorómskych aktivistov a mimovládnych organizácií k tvorbe programového vyhlásenia vlády

Zlepšenie životnej situácie Rómov vytvorí podmienky k rozvoju celej spoločnosti

Vítame skutočnosť, že všetky parlamentné strany venovali vo svojich volebných programoch pozornosť riešeniu rómskej problematiky. Veríme, že dobrá vôľa deklarovaná vo volebných programoch politických strán koalície sa premietne aj do programového vyhlásenia novej vlády.

Ako skupina odborníkov so skúsenosťami s prácou so segregovanými rómskymi osídleniami sme presvedčení, že pre dosiahnutie pozitívnej systémovej zmeny je nevyhnutné pokračovať a rozvíjať osvedčené politiky a dopĺňať ich o nové nástroje.

Novej vláde odporúčame upriamiť pozornosť pri tvorbe programového vyhlásenia vlády na nasledujúce oblasti:
  • Pozorne monitorovať dodržiavanie ľudských práv a v prípadoch ich porušovania vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k náprave. Navrhnúť novelizáciu zákona o rovnakom zaobchádzaní, v ktorej sa zakotví možnosť prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení tak, aby boli v súlade s Ústavou SR. Venovať osobitnú pozornosť postaveniu rómskych žien a vyvíjať kroky zamerané na zlepšenie ich situácie.
  • Posilniť súčasné inštitucionálne zabezpečenie problematiky sociálne vylúčených rómskych komunít tak, aby sa dosiahla efektívna koordinácia a finančné riadenie všetkých štátnych intervencií smerujúcich do rómskych osídlení.
  • Pokračovať vo výstavbe nájomných bytov so zapájaním budúcich užívateľov vo fáze plánovania i realizácie. Riešenie bytovej situácie rozšíriť o nové  flexibilnejšie formy, ktoré reálne prispejú k integrácii do spoločnosti. Výstavbou nepodporovať segregáciu. Prijať definíciu sociálneho bývania.
  • Podporovať rozvoj a dostupnosť predškolskej výchovy. V rámci reformy vzdelávania presadzovať úplnú integráciu žiakov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami. Podporovať a  zefektívňovať overené nástroje na všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu. Do školských osnov zapracovať dejiny a kultúru Rómov ako súčasť slovenských reálií.
  • V oblasti sociálnej politiky systematicky podporovať komunitný rozvoj, terénnu sociálnu prácu a vytvárať ďalšie lokálne verejné služby prispievajúce k sociálnej inklúzii. Vyhodnotiť a zefektívniť projekty verejného, neziskového a súkromného sektora zamerané na aktivizáciu dlhodobo nezamestnaných. Prijať špeciálne opatrenia na podporu zamestnávania Rómov vo verejnom sektore, ako aj súkromných spoločnostiach.

Touto výzvou apelujeme na novú vládu, aby pri tvorbe svojho programu, ale aj počas celého funkčného obdobia, intenzívne komunikovala s občianskym sektorom a predstaviteľmi rómskych komunít o vhodných riešeniach.

Z pozície rómskych a pro-rómskych aktivistov a mimovládnych organizácií ponúkame spoluprácu a veríme, že tak dokážeme zúročiť svoje dlhodobé skúsenosti v prospech najzraniteľnejšej časti slovenskej spoločnosti – v prospech ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych osídleniach.

Signatári:

OZ  Nová Rómska Generácia
Nadácia Milana Šimečku
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
OZ  Otvorené dvere, Spišská Nová Ves
OZ  Žiť na plno, Markušovce
OZ  Robme kvalitné zmeny, Letanovce
OZ  Dženo Spiš, Smižany
OZ  Dlhá cesta - Báro Drom, Spišská Nová Ves
OZ  Sme spolu, Levoča
OZ  Stanley klub, Spišské Tomášovce
OZ  Lepší život pre Rómov v Bystranoch, Bystrany
OZ  Pro komunita, Levoča
OZ  Nová cesta, Levoča
IPC ROMA Levice
OZ  Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica
OZ  Šachovnica
OZ  Rómskych žien – Lucia, Košice
OZ  Na podporu vzdelávania, Soľ
OZ  Oblik Východ Bystré


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Rómovia
Rozvoj
Menšiny
Politika
Ľudské práva

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS