spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov

Ústava SR v článku 20 zaručuje nedotknuteľnosť vlastníctva a rovnaký zákonný obsah a ochranu vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Už dlhšiu dobu sa pripravuje novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, ktorej cieľom je umožniť väčšinovým akcionárom odkupovať aj proti vôli menšinových akcionárov ich akcie. Prijatím takejto zákonnej normy sa vytvoria podmienky pre vážne zasahovanie do vlastníckeho práva mnohých osôb. S takýmito zmenami nemôžme súhlasiť, pretože vo svojej podstate odporujú základným princípom, na ktorých stojí demokracia.

Preto my, dolu podpísaní občania, žiadame kompetentné osoby a to predovšetkým vládu Slovenskej republiky, aby neprijala vládny návrh zmeny zákona o cenných papieroch, prípadne ani nezačínala rokovanie o takomto návrhu.

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby neprijala zákon, ktorý by zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky možnosť pre väčšinových akcionárov vykúpiť akcie menšinových akcionárov aj proti ich vôli.

Máme zato, že takáto zákonom stanovená možnosť by bola spôsobilá vážne ohroziť výkon vlastníckeho práva.  


Petičný výbor:
  • Jozef Fila, Hemerkova 20, Košice
  • Peter Rašev, Stará baštová 1, Košice
  • Judr. Marek Šedovič, Bukureštská 32, Košice
  • Michal Vršanský, Hemerkova 17, Košice


Problematická časť návrhu novely zákona o cenných papieroch a investičných službách:


§ 118i
Právo výkupu

(1) Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov tejto spoločnosti, aby na neho previedli svoje akcie za primerané protiplnenie ak v dôsledku prijatia tejto ponuky nadobudol akcie alebo sa zmluvne zaviazal nadobudnúť akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 90 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a súčasne v dôsledku prijatia tejto ponuky nadobudol akcie alebo sa zmluvne zaviazal nadobudnúť najmenej 90 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti, na ktoré sa vzťahovala ponuka na prevzatie.

(2) Na výpočet podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 113.

(3) Navrhovateľ, ktorý prijal rozhodnutie o tom, že využije právo výkupu, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť cieľovej spoločnosti a Národnej Banke Slovenska a rozhodnutie spolu s uvedením skutočností, ktoré mu toto právo zakladajú, oznámiť všetkým dotknutým akcionárom. Centrálny depozitár poskytne navrhovateľovi na jeho písomnú žiadosť na tento účel zoznam akcionárov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 13 sa použije primerane.

(4) Právo podľa odseku 1 môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak zaniká. Právo výkupu navrhovateľ uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií všetkým dotknutým akcionárom. V návrhu zmluvy navrhovateľ uvedie najmä:

 a) údaje o výške protiplnenia spôsobom podľa § 116 ods. 5 písm. i), vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
 b) lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
 c) lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.

(5) Protiplnením pri uplatnení práva výkupu môže byť len peňažné protiplnenie.

(6) Ponúkané protiplnenie musí byť primerané cene akcií spoločnosti. Protiplnenie sa považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie, za ktoré navrhovateľ nadobudol podiel podľa odseku 1 na základe ponuky na prevzatie, ktorá zakladala uplatnenie práva výkupu podľa odseku 1.

(7) Povinná osoba prijme návrh zmluvy v lehote uvedenej v návrhu, inak v lehote desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak povinná osoba návrh v tejto lehote neprijme, môže sa navrhovateľ domáhať na súde, aby prijatie návrhu nahradil súdnym rozhodnutím. Toto právo musí navrhovateľ uplatniť do troch mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety, inak zaniká.

(8) Povinná osoba môže bez zbytočného odkladu od doručenia návrhu zmluvy, požiadať súd, aby primeranosť ponúkaného protiplnenia preskúmal. Toto právo zaniká, ak nebolo uplatnené do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu zmluvy. Dôkazné bremeno o primeranosti protiplnenia nesie navrhovateľ, okrem prípadu, že bola výška protiplnenia určená znaleckým posudkom. 

(9) Súdne rozhodnutie, ktorým bolo akcionárovi priznané právo na inú výšku protiplnenia ako navrhovaná výška protiplnenia, je pre navrhovateľa záväzné i voči ostatným akcionárom.

(10) Za účelom vykonania prevodu akcií je predstavenstvo spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi potrebnú súčinnosť.

(11) Ak bolo v prípade, že sú predmetom práva výkupu zaknihované akcie, prijatie návrhu povinnej osoby nahradené súdnym rozhodnutím, toto súdne rozhodnutie nahrádza aj príkaz prevodcu na registráciu prevodu cenného papiera v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov
23.9.2006 08:54 | Ladislav Škotta

Myslím si, že v tomto prípade ide o hrubé porušenie Ústavy SR. Pripomína mi to znárodňovanie, ale v obrátenom garde.
V minulosti už pod dozorom štátnych orgánov bolo vykonané protiprávne kupčenie s poisťovacími zmuvami pri zlučovaní poisťovní Alianz a Slovenskej poisťovne. V tomto prípade pod dozorom Úradu pre finačný trh boli poistné zmluvy Slovenskej poisťovne prevedené na iné poisťovne pôsobiace na území SR bez súhlasu poistencov.
Penta Lexa Lorenc a spol stale nemaju dost.
4.6.2006 21:16 | Fila Jozef

Dalsia perlicka z produkcie "Zralocej " firmy "Penta group".Pred dvomi mesiacmi sa transformovala akciova spolocnost Slovensky investicny holding na Slovenske investicne druzstvo avsak clensky podiel je v druzstve 360 000sk kdezto cena jednej akcie akciovej spolocnosti je v sucasnych dnoch 412sk??Ziadaju akcionarov o doplatok ak chcu zostat nadalej clenmi tentoraz uz nie akciovky ale druzstva!Aj takto sa na Slovensku "vytesnuju" cize vyvlastnuju mensinovy akcionari a zbavuju ich vlastnickych prav!Ukazka arogantnej moci penazi.Volakedy nas ovladali pomocou komunistickej ideologie dnes pomocou moci penazi avsak tieto peniaze maju v rukach byvaly komunisticky vysokopostaveni pohlavari ved za Pentou stoja spicky byvaleho rezimu:Lexa starsi,Lorenc(STB)a dalsi?????Ak sa to podari vznikne precedens na zaklade ktoreho budu moct vyvlastnit akukolvek spolocnost v ktorej ziskaju väcsinu!!!
Ad: Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov
28.5.2006 16:27 | Fila Jozef

Kontakt pre zaujemcov o papierovu verziu:)Vopred dakujeme! filajozef@post.sk
Ad: Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov
19.5.2006 15:22 | jednokto

navrhujem doplnit peticiu aj o dovodovu spravu k uvedenmu ustanoveniu... aby bolo jasne, ako to odovodnuje MF SR. to mi tu chyba...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Vyvlastňovanie
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt