spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte petíciu proti likvidácii parku na Belopotockého a zelene na Štefanovičovej ulici

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nasledovnej petície zameranej proti výstavbe na území parku na Belopotockého ulici parc. č. 7855/1 a  v zeleni s platanmi na Štefanovičovej ulici na parc. č.7785/5. Táto petícia je on-line verziou existujúcej "papierovej" petície. Ak ste ju už podporili svojim podpisom na papierových petičných hárkoch, on-line formulár nevypĺňajte!

 

My, podpísaní občania, na základe ďalej uvedených skutočností, žiadame, aby:

 1. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nevydal územné rozhodnutie a stavebné povolenie umožňujúce likvidáciu alebo redukciu zelene na uvedených plochách.

 2. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto nesúhlasila s výrubom stromov na území súčasného parku na Belopotockého ulici (92 ks stromov a krov) a na zelenej ploche s platanmi  na Štefanovičovej ulici pri Slovenskom rozhlase (15 platanov)

 3. Magistrát Hlavného mesta Bratislava zrevidoval svoje súhlasné stanovisko s výstavbou na území súčasného parku na Belopotockého parc. č. 7855/1 a na parc. č. 7785/5 s platanmi na Štefanovičovej.

 4. Magistrát Hlavného mesta konečne vstúpil do efektívneho rokovania s investormi a zabezpečil výmenu dotknutých pozemkov tak, aby sa na oboch mohli realizovať v plnom rozsahu zámery pripravovaného Územného plánu t.j. zachovanie súčasnej zelene.

 5. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto park zrevitalizovalo a umožnilo tak všetkým skupinám občanov tu žijúcich jeho plnohodnotné využívanie ako verejnej zelene, parku.


Dôvody pre uvedené požiadavky sú nasledovné:


Park na Belopotockého ulici

 1. Jedná sa o jediný a posledný park v tejto husto obývanej lokalite umožňujúci svojou rozlohou a polohou aktívny oddych občanov. Tvorí zelené pľúca štvrte. Na  tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba, vždy tu bola zeleň, v dávnej minulosti park v štýle francúzskej záhrady.

 2. Jedná sa o posledný pozostatok bývalých Eszterházyho záhrad ktorý prežil 14 ročnú výstavbu budovy Slovenského rozhlasu, bol aj z našich peňazí/daní/ zrevitalizovaný a v roku 1987 vrátený do užívania mestu.

 3. Park bol v roku 1991 za veľmi nejasných okolností odstúpený bývalej Vojenskej ubytovacej správe, ktorá ho vzápätí predala za 10 600,- Sk súkromnej osobe.

 4. Magistrát mesta Bratislava nevykonal v tom období nič pre to, aby park zostal v jeho vlastníctve a slúžil naďalej občanom.

 5. Magistrát odmietol viaceré ponuky bývalého majiteľa parku investora na zámenu pozemkov, dokonca aj takú ponuku v ktorej navrhoval výmenu za pozemok pod vlastným objektom.

 6. Magistrát,

  • vediac o opakovaných snahách o zastavenie parku,

  • vediac o výsledkoch urbanistických štúdií, ktoré so zachovaním parku počítali,

  • vediac o negatívnych stanoviskách vlastných odborných útvarov a Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,

  • vediac, že realizácia výstavby zabráni užívaniu územia v súlade s pripravovaným územným plánom nepožiadal v zmysle odseku § 39, ods. d) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona Stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery, aj keď na to boli splnené všetky predpoklady,

  • naopak, vediac o tom, že pripravovaný územný plán s ktorého prijatím sa počíta v tomto roku predpokladá zachovanie parku vydal opakovane súhlasné záväzné stanovisko znamenajúce likvidáciu parku bez toho aby o tom upovedomil občanov formou zmeny v pripravovanom územnom pláne.

V prípade realizácie výstavby by došlo praktickej likvidácii parku. Jedná sa o výrub 80% zelene na území stavby a pravdepodobne celej zvyšnej zelene v dôsledku nevyhnutnej stavebnej činnosti.

V prípade realizácie výstavby dôjde k ďalšiemu nárastu dopravy v už dnes ťažko priechodzích uliciach Belopotockého a Lehotského so všetkými negatívnymi dopadmi.


Zeleň parku s platanmi na Štefanovičovej ulici

 1. Zeleň na parcele parku s platanmi bola vysadená v rámci výstavby Slovenského rozhlasu a bola deklarovaná ako verejná zeleň. Na ploche sa vysadilo 27 platanov a plocha sa zatrávnila.

 2. Napriek tomu v tomu v roku 2002 primátor, JUDr. Jozef Moravčík, po dohode so spoločnosťou K.F.A. s.r.o. uvalil na vlastný (mestský) pozemok vecné bremeno v prospech uvedenej spoločnosti, zaväzujúce strpieť na svojom pozemku výstavbu 7 poschodového polyfunkčného objektu.

 3. Uvedená dohoda nebola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve a nebola o nej informovaná ani mestská časť Staré Mesto.

 4. Napriek tejto skutočnosti predložil magistrát občanom na prerokovanie návrh Územného plánu v ktorom je uvedená plocha deklarovaná z väčšej časti ako verejná zeleň. Tým zabezpečil, aby pri prekovaní návrhu územného plánu nebolo toto územie stredobodom záujmu a pripomienkovania obyvateľov.

 5. Hoci vedel, že realizácia výstavby zabráni užívaniu územia v súlade s pripravovaným územným plánom nepožiadal v zmysle odseku § 39, ods. d) zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona Stavebný úrad o vyhlásenie stavebnej uzávery, aj keď na to boli splnené všetky predpoklady.

 6. Naopak, napriek tomu že vedel o tom, že pripravovaný územný plán s ktorého prijatím sa počíta v tomto roku predpokladá zachovanie väčšej časti plochy ako verejná zeleň, vydal súhlasné záväzné stanovisko znamenajúce likvidáciu zhruba dvoch tretín parku bez toho, aby o tom upovedomil občanov formou zmeny v pripravovanom územnom pláne.

V prípade realizácie výstavby by došlo k výrubu 15 vzrastlých zdravých 18 ročných platanov.

Výrazne by sa zmenšila rozloha zelene v tejto lokalite a došlo by k zmene charakteru územia v ktorom je zeleň integrálnou súčasťou a výrazným mestotvorným prvkom a celkovo by klesla kvalita životného prostredia pre občanov tu žijúcich.


Petičný výbor:

Štefan Dian, Škovránčia 1,  811 06 Bratislava
Mgr. Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Ing. Koloman Prónay, Lehotského 4, 811 05 Bratislava
Ing. Katarína Šimončičová, Godrova 3b, 811 06 Bratislava
Soňa Párnická, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
MUDr. Peter Tatár, Palisády 34, 811 06 Bratislava
Dana Herrmannova, Björnsonova 3, 811 05 Bratislava
Mgr. Tomáš Surý, Björnsonova 1, 811 05 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS