spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte petíciu za zachovanie zelenej plochy na Sputnikovej ulici v Bratislave

V návrhu nového Územného plánu mesta Bratislavy, ktorý sa pripravuje na schválenie Mestským zastupiteľstvom bola pozemku na parc.č. 15675/197 k.ú. Ružinov pridelená funkcia  „ochranná a izolačná zeleň“, čím by bol zachovaný jej súčasný charakter medziblokovej zelene. V tejto podobe bol v roku 2004 návrh nového Územného plánu predložený odbornej a laickej verejnosti na pripomienkovanie. Táto zeleň má slúžiť na ochranu priľahlého územia pred nepriaznivým vplyvom okolia. V jej bezprostrednej blízkosti býva 320 rodín, čo je približne 1.000 ľudí, z toho asi 270 detí v predškolskom a školskom veku. Zelený priestor medzi domami je už dlhé roky miestom susedských stretnutí, udržiavania sociálnych vzťahov a predovšetkým miestom, kde sa môžu hrať deti obyvateľov okolitých domov.

V tesnej blízkosti tejto lokality ( Sputnikova a Planét ) sú 2 železničné priecestia, z toho 1 akustické s výstražnou signalizáciou. Po tejto železnici denne prechádza cca 180 vlakov.  Po priľahlej komunikácii prejde denne viac ako 45.000 vozidiel ( sčítanie dopravy – oficiálne prieskumy ). Zelená plocha a asi 30 stromov, má kompenzačný charakter a vytvára aspoň čiastočnú bariéru voči tomuto hlukovo a emisne agresívnemu prostrediu.

Orgány samosprávy mestskej časti Ružinov navrhli zmenu v Návrhu územného plánu mesta Bratislavy a ako jediné požadovali a presadili požiadavku na zaradenie tejto zelenej plochy do kategórie viacpodlažná bytová výstavba. Paradoxne sa postavili proti občanom svojej mestskej časti a proti zámeru magistrátu, ktorý navrhoval zachovanie zelene. Magistrát túto pripomienku Ružinova akceptoval. To otvorilo dvere investorom ktorí tak, ako v iných častiach Bratislavy chcú zabrať voľné plochy zelene na neustále zahusťovanie výstavby, s dôsledkom negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia. Pri ďalšom procese tvorby nového územného plánu sme boli ako občania vynechaní, nakoľko zo strany mesta bola prezentovaná len variant územného plánu s funkčným využitím uvedenej plochy ako „ochranná a izolačná zeleň“.

O možnosti akejkoľvek výstavby na tejto zelenej ploche neboli občania nijakým spôsobom informovaní. Variant s uvedením možnosti výstavby na tejto parcele nebol verejnosti vo forme návrhu územného plánu alebo v inej adekvátnej forme  prezentovaný na pripomienkovanie, aby mohli byť uplatnené naše občianske práva. Podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 44 ods. 1:“Každý má právo na priaznivé životné prostredie“, ods. 4: „Štát dbá o ekologickú ochranu a účinnú starostlivosť o životné prostredie“ a podľa čl. 45 „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“ Sme v situácii, keď ani príslušná samospráva mestskej časti nestojí za svojimi občanmi a voličmi.

Napriek počiatočnej vôli Magistrátu hlavného mesta Bratislavy na definitívne ponechanie zelene v tejto lokalite pre kvalitnejšie životné prostredie obyvateľov, dáva mestská časť a magistrát prednosť jednorázovému záujmu a zisku investora. O návrhu MČ Ružinov na nahradenie zelene za viacpodlažnú výstavbu sme sa dozvedeli až teraz, keď sa posudzuje investičný zámer Vodohospodárskych stavieb Malacky na výstavbu polyfunkčného 7-9 poschodového bytového domu so 101 bytmi a 175 parkovacími miestami na území súčasnej lúky. Namiesto vybudovania účinnej hlukovej ( a emisnej ) bariéry a obohatenia územia o maximále množstvo zelene s ohľadom na zdravie občanov, dávajú kompetentné orgány prednosť záberu zelenej plochy na ďalšie zahusťovanie územia. Namiesto proklamovanej humanizácie životného prostredia sa opäť rozhoduje v neprospech súčasných obyvateľov.

My, podpísaní občania, na základe uvedených skutočností žiadame, aby kompetentné orgány pri prijímaní nového Územného plánu mesta Bratislavy ponechali pôvodne navrhovanú funkciu pozemku parc.č. 15675/197 .ú. Ružinov ako „ochranná a izolačná zeleň“. Ďalej vyjadrujeme nesúhlas so zamýšľanou výstavbou na tomto území na Sputnikovej ulici v Bratislave a žiadame príslušné orgány, aby pri rozhodovaní o navrhovanej výstavbe v súlade so zákonom zabezpečili starostlivosť o životné prostredie a neumožnili výstavbu, ktorá zhorší kvalitu života tunajších obyvateľov a poškodí ich životné prostredie.
Petícia je adresovaná:
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
 • Miestny úrad mestskej časti - Ružinov, Stavebný úrad, Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 2

Petičný výbor:
 • Katarína Šimončičová, Godrova 3b, 811 06 Bratislava
 • Soňa Párnická, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
 • Daša Malíková, ul. Planét 15, 821 02 Bratislavy, poverená zastupovaním členov petičného výboru s orgánmi štátnej správy
 • Ing.arch. Anna Grandtnerová, Sputnikova 25, 821 02 Bratislava
 • Mgr. Marian Brázda, Sputnikova 14, 821 02 Bratislava
 • RNDr. Zlatica Vrábliková, Sputnikova 21, 821 02 Bratislava
 • Ing. Katarína Feňušová, Planét 15, 821 02 Bratislava
 • Ing. Miloslav Arnold, Sputnikova 16, 821 02 Bratislava
 • Peter Straka, Sputnikova 25, 821 02 Bratislava
 • Peter Mareček, Sputnikova 16, 821 02 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Občianska spoločnosť
Ochrana prírody
Regióny

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS