spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona

V spolupráci s advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners pripravil pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých cieľom je:
  • zlepšiť podmienky hospodárneho využívania výhradného ložiska a to s prihliadnutím na straty, znečistenie a bezpečnosť prevádzky

  • zabezpečiž bezpečnosť dobývaného výhradného ložiska

  • zabezpečiť podmienky pre ochranu životného prostredia a prírody, ktoré je potrebné chrániť a nad všetky iné druhy a typy vlastníctva.

  • zakázať technológiu ťažby zlata kyanidom, alebo aj iných postupov, ktoré využívajú kyanidové zlúčeniny.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke Greenpeace Slovensko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsiahnutej v prílohe 1.

Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Juraja Rizmana nar. 01. 11. 1976, Kateřinu Věntusovú nar. 11. 11. 1981, Tomáša Kamenca nar. 14. 3. 1976 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10 ods. 5 Legislatívnych pravidiel vlády.
Text pripomienky:


  1. § 30 – hospodárne využívanie výhradných ložísk

Návrh novely zásadným a negatívnym spôsobom zasahuje do možnosti efektívnejšie chrániť životné prostredie a ide o vypustenie § 30 ods. 9 (pôvodný § 30 ods. 7), kde sa priamo v zákone ukladá povinnosť vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska s čo najväčšou výrubnosťou alebo vyťažiteľnosťou, pričom sa kladie dôraz na ochranu životného prostredia, ako aj na technické a ekonomické možnosti organizácie (podnikateľa). Súčasne sa upravuje povinnosť vykonávať aj úpravu a zušľachťovanie nerastov tak, aby sa vydobyté nerasty upravili a zušľachtili s čo najväčšou využiteľnosťou ich úžitkových zložiek.


Vzhľadom k tomu, že chceme, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia počas a aj po skončení ťažby odporúčame bod novely daný odsek ponechať.


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:
Dôvodová správa k novele zákona č. 44/19988, Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona"), obsahuje tvrdenie, že návrhy zákonov budú mať rovnovážny vplyv na životné prostredie mimo iného aj tým, že vo výberových komisiách vyberajúcich nové podnikateľské subjekty na uvoľnené dobývacie priestory sú mimo iného aj zástupcovia odborov životného prostredia a ich úlohou bude posudzovať vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie. Aby bol zabezpečený minimálny negatívny dopad na životné prostredie je nutné, aby už samotný zákon ukladal povinnosť vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska s čo najväčšou výrubnosťou alebo vyťažiteľnosťou, pričom sa kladie dôraz na ochranu životného prostredia, ako aj na technické a ekonomické možnosti organizácie (podnikateľa).  1. Zákaz využívania technológie ťažby drahých kovov kyanidom


V ustanovení § 30 sa vkladá nový ods. 2, ktorý znie:


(2) Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, z ktorých je možné priemyselne vyrábať kovy, je zakázané použitie metód, technológií a postupov využívajúcich kyanid alebo kyanidové zlúčeniny, najmä technológiu kyanidového lúhovania. Tento zákaz platí pre samostatné kyanidové lúhovanie v akejkoľvek miere a taktiež pre použitie kyanidu v kombinácii s inými metódami technológiami a postupmi úpravy a zušľachťovania kovov.


Doterajšie odseky 2 – 9 sa označujú ako 3 – 10.

Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:

Považujeme za výrazný nedostatok zákona, že explicitne nerieši významný zdroj znečistenia životného prostredia, ktorým by v tomto prípade bola možná kontaminácia kyanidom v prípade havárie. Ťažba drahých kovov je možná aj inými metódami. Možné riziká a náklady s nimi spojené presahujú skutočný výnos z ťažby, ktorá vážne zasiahne do rázu krajiny a životného prostredia, pretože ide o povrchovú ťažbu.

V dôvodovej správe návrhu novely o tom, že nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky a nemôže byť podľa princípov, uvedených v Čl. I Ústavy SR právo väčšej ochrany území európskeho významu, vtáčích území alebo iných právom chránených území nadradené nad právo vlastnícke, zakotvené v Čl. IV a Čl. 20 Ústavy SR. Musíme namietať nad danou argumentáciou, pretože je vytrhnutá z kontextu a je jasné, že podľa Ústavy SR výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom (zákon č. 543/2002 Z.z.).Vzhľadom k riziku závažnej kontaminácie a k dosiaľ nejasným dopadom na zdravie a životné prostredie je nevyhnutné dôsledne upraviť zákon o banskej činnosti.


  1. Chránené ložiskové územie na území s čiastočným alebo úplným prekryvom s iným chráneným územím alebo ochranným pásmom (určených podľa osobitných predpisov)


Vypustiť z návrhu novely bod 3. – doplnenie vety na konci § 17 ods.1


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:
V tomto prípade sa odvolávame na smernicu Rady Európskeho spoločenstva č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a Smernicu Rady č. 79/409/EHS z 2.4.1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov v platnom znení, ktoré boli transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedené smernice sú právnymi normami, ktorých ciele a priority sa Slovenská republika zaviazala riadne a včas implementovať v právnom poriadku. Z týchto smerníc vyplýva, že sa z hľadiska ohrozenia určitých biotopov tieto je nevyhnutné definovať ako prioritné. A tak musí byť zabezpečená ich ochrana.

Bez akceptovania daných zásadných pripomienok nesúhlasíme s ich ďalším predložením a prerokovaním vo vláde Slovenskej republiky.


V Bratislave, 23.2.2006


Vypracovali:

Mgr. Tomáš Kamenec, DEDÁK & Partners, s.r.o.
Mgr. Kateřina Věntusová, Greenpeace
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
28.3.2006 17:25 | Veronika Dvorščáková

Súhlasím s predloženými pripomienkami.
Zlato nestojí za to aby sme zničili prírodu.
Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
17.3.2006 08:32 | Michaela Tothova

Suhlasim s podmienkami.Mam rada zvierata a prirodu a preto chcem urobit vsetko pre to aby neboly nicene podmienky pre zivot zvierat a rastlin avsetkeho ziveho na nasej zemi...
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
14.3.2006 12:54 | miro kmet

Chranme zivotne prostredie vela toho nemame.
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
14.3.2006 12:53 | miro kmet

Chranme zivotne prostredie vela toho nemame.
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
12.3.2006 15:22 | Ivona Kralikova

Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
9.3.2006 11:14 | STAFF

Dňa 11. marca 2006 o 19.00 hod. sa v kine Partizán v Kremnici uskutoční benefičný koncert proti ťažbe zlata v meste Kremnica.
Koncert organizuje občianske združenie Kremnica nad zlato.

Program:

Aktuálne informácie o občianskom združení Kremnica nad zlato:

- o posledných a aktuálnych aktivitách (pripomienkovanie zámeru povrchovej ťažby a pripomienkovanie pripravovanej novelizácie banského zákona),
- o stave členskej základne
- o budúcich akciách združenia

vystúpenie skupín:

Andersen
Musica Barbacana
Eva Kollárová (klavír) a Dušan Radič (viola)
TAJF
Feelband

Začiatok o 19.00 hod.
Vstupné dobrovoľné, výťažok bude poukázaný o. z. Kremnica nad zlato
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
3.3.2006 20:10 | DURO z LEVIC

áno som proti tažbe a súhlasím s výhradami GREENPEACE voči ťažbe
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
2.3.2006 15:13 | Marianna Sustiakova

Suhlasim s predlozenymi pripomienkami. Ziadne zlato nam nevrati ani jeden den prezity v mrtvej krajine.
Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
2.3.2006 09:18 | Veronika Strakova

Ad: Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona
28.2.2006 07:39 | Viera Gregova

Súhlasím s predloženými pripomienkami. Chráňme si životné prostredie a všetko čo sme doposiaľ preň urobili, nedajme zničiť prírodu pre zlato. Zdevastovanie a zaprášenie okolia zničí oázu pokoja a čistého prostredia tejto lokality.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (10)

 


Čítajte tiež:
MVO pripomienkujú ťažbu zlata v Kremnici
Priatelia Zeme a Greenpeace odmietajú kyanidovú ťažbu zlata v Kremnici
Urán alebo lesy?


Kontakty:
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt