spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky Greenpeace k novele banského zákona

V spolupráci s advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners pripravil pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých cieľom je:
  • zlepšiť podmienky hospodárneho využívania výhradného ložiska a to s prihliadnutím na straty, znečistenie a bezpečnosť prevádzky

  • zabezpečiž bezpečnosť dobývaného výhradného ložiska

  • zabezpečiť podmienky pre ochranu životného prostredia a prírody, ktoré je potrebné chrániť a nad všetky iné druhy a typy vlastníctva.

  • zakázať technológiu ťažby zlata kyanidom, alebo aj iných postupov, ktoré využívajú kyanidové zlúčeniny.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke Greenpeace Slovensko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsiahnutej v prílohe 1.

Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Juraja Rizmana nar. 01. 11. 1976, Kateřinu Věntusovú nar. 11. 11. 1981, Tomáša Kamenca nar. 14. 3. 1976 na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl. 10 ods. 5 Legislatívnych pravidiel vlády.
Text pripomienky:


  1. § 30 – hospodárne využívanie výhradných ložísk

Návrh novely zásadným a negatívnym spôsobom zasahuje do možnosti efektívnejšie chrániť životné prostredie a ide o vypustenie § 30 ods. 9 (pôvodný § 30 ods. 7), kde sa priamo v zákone ukladá povinnosť vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska s čo najväčšou výrubnosťou alebo vyťažiteľnosťou, pričom sa kladie dôraz na ochranu životného prostredia, ako aj na technické a ekonomické možnosti organizácie (podnikateľa). Súčasne sa upravuje povinnosť vykonávať aj úpravu a zušľachťovanie nerastov tak, aby sa vydobyté nerasty upravili a zušľachtili s čo najväčšou využiteľnosťou ich úžitkových zložiek.


Vzhľadom k tomu, že chceme, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia počas a aj po skončení ťažby odporúčame bod novely daný odsek ponechať.


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:
Dôvodová správa k novele zákona č. 44/19988, Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona"), obsahuje tvrdenie, že návrhy zákonov budú mať rovnovážny vplyv na životné prostredie mimo iného aj tým, že vo výberových komisiách vyberajúcich nové podnikateľské subjekty na uvoľnené dobývacie priestory sú mimo iného aj zástupcovia odborov životného prostredia a ich úlohou bude posudzovať vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie. Aby bol zabezpečený minimálny negatívny dopad na životné prostredie je nutné, aby už samotný zákon ukladal povinnosť vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska s čo najväčšou výrubnosťou alebo vyťažiteľnosťou, pričom sa kladie dôraz na ochranu životného prostredia, ako aj na technické a ekonomické možnosti organizácie (podnikateľa).  1. Zákaz využívania technológie ťažby drahých kovov kyanidom


V ustanovení § 30 sa vkladá nový ods. 2, ktorý znie:


(2) Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, z ktorých je možné priemyselne vyrábať kovy, je zakázané použitie metód, technológií a postupov využívajúcich kyanid alebo kyanidové zlúčeniny, najmä technológiu kyanidového lúhovania. Tento zákaz platí pre samostatné kyanidové lúhovanie v akejkoľvek miere a taktiež pre použitie kyanidu v kombinácii s inými metódami technológiami a postupmi úpravy a zušľachťovania kovov.


Doterajšie odseky 2 – 9 sa označujú ako 3 – 10.

Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:

Považujeme za výrazný nedostatok zákona, že explicitne nerieši významný zdroj znečistenia životného prostredia, ktorým by v tomto prípade bola možná kontaminácia kyanidom v prípade havárie. Ťažba drahých kovov je možná aj inými metódami. Možné riziká a náklady s nimi spojené presahujú skutočný výnos z ťažby, ktorá vážne zasiahne do rázu krajiny a životného prostredia, pretože ide o povrchovú ťažbu.

V dôvodovej správe návrhu novely o tom, že nerastné bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky a nemôže byť podľa princípov, uvedených v Čl. I Ústavy SR právo väčšej ochrany území európskeho významu, vtáčích území alebo iných právom chránených území nadradené nad právo vlastnícke, zakotvené v Čl. IV a Čl. 20 Ústavy SR. Musíme namietať nad danou argumentáciou, pretože je vytrhnutá z kontextu a je jasné, že podľa Ústavy SR výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom (zákon č. 543/2002 Z.z.).Vzhľadom k riziku závažnej kontaminácie a k dosiaľ nejasným dopadom na zdravie a životné prostredie je nevyhnutné dôsledne upraviť zákon o banskej činnosti.


  1. Chránené ložiskové územie na území s čiastočným alebo úplným prekryvom s iným chráneným územím alebo ochranným pásmom (určených podľa osobitných predpisov)


Vypustiť z návrhu novely bod 3. – doplnenie vety na konci § 17 ods.1


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:
V tomto prípade sa odvolávame na smernicu Rady Európskeho spoločenstva č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a Smernicu Rady č. 79/409/EHS z 2.4.1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov v platnom znení, ktoré boli transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedené smernice sú právnymi normami, ktorých ciele a priority sa Slovenská republika zaviazala riadne a včas implementovať v právnom poriadku. Z týchto smerníc vyplýva, že sa z hľadiska ohrozenia určitých biotopov tieto je nevyhnutné definovať ako prioritné. A tak musí byť zabezpečená ich ochrana.

Bez akceptovania daných zásadných pripomienok nesúhlasíme s ich ďalším predložením a prerokovaním vo vláde Slovenskej republiky.


V Bratislave, 23.2.2006


Vypracovali:

Mgr. Tomáš Kamenec, DEDÁK & Partners, s.r.o.
Mgr. Kateřina Věntusová, Greenpeace
POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 


Čítajte tiež:
MVO pripomienkujú ťažbu zlata v Kremnici
Priatelia Zeme a Greenpeace odmietajú kyanidovú ťažbu zlata v Kremnici
Urán alebo lesy?


Kontakty:
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS