spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!

Návrh novely banského zákona, ktorý môžete pripomienkovať do 28. februára 2006, má snahu neprípustne posilniť a nadradiť záujem využitia ložísk nerastných surovín nad všetky ostatné záujmy (ochrana prírody, rekreačno-turistické využitie územia a pod.).

Schválenie zákona v navrhovanej forme by znamenalo umožnenie ťažby nerastných surovín aj na územiach s najvyššími stupňami ochrany, na Chránených vtáčích územiach, ako aj na Územiach európskeho významu NATURA 2000.

Tento legislatívny nástroj by sa tak stal legálnym nástrojom na ohrozenie najcennejších častí prírody a to v rozpore s environmentálnou legislatívou Slovenskej republiky aj EÚ.

Ťažba nerastov patrí medzi najviac ohrozujúce činnosti vo vzťahu k prírode a krajine a poplatky za aktivity spojené s banskou činnosťou nestačia ani na rekultiváciu území a odstránenie starých banských záťaží. Pre štát prinášajú len minimálny výnos z poplatkov z úhrad za ťažbu nerastných surovín a za využívanie dobývacieho priestoru ale znamenajú vo veľkej miere predovšetkým ohrozenie a poškodenie prírody, krajiny a zdravia obyvateľstva.

V mene ochranárskych organizácií SOSNA, SOVS, Priatelia Zeme SPZ, Brečtan, Lesoochranárske zoskupenie VLK a MV SZOPK Bratislava Vás preto vyzývame, aby ste podporili naše pripomienky k novele banského zákona. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR
vilim@economy.gov.sk

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu č. 140-2006-1000 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zasielam zásadné pripomienky k materiálu č. 711-2005-001 140-2006-1000 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Text pripomienky bol spracovaný a zaslaný na MH SR elektronicky JUDr. Jozefom Šuchtom, Ing. Petrom Nováčikom, Mgr. Jurajom Rizmanom, Ladislavom Hegyim a Mgr. Rastislavom Rybaničom a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujem:
JUDr. Jozefa Šuchtu, Košice,
Ing. Petra Nováčika, Nové Mesto nad Váhom,
Ladislava Hegyiho, Košice
Mgr. Rastislava Rybaniča, Bratislava.

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 10 bod 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241, v znení uznesenia vlády SR zo 16. decembra 1999 č. 1118 , v znení uznesenia vlády SR z 28. novembra 2001 č. 1130, v znení uznesenia vlády SR z 19. novembra 2003 č. 1097 a uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736.Znenie pripomienok (všetky sú zásadné).

1) V súlade s čl. 10 ods. 1 druhej a tretej vety Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (ďalej len „legislatívne pravidlá“ ) máme výhrady k  zneniu doplnení ust. § 17 ods. 1, § 24. ods. 1 a § 18 ods. 1 a 2 návrhu predmetnej novelizácie banského zákona. Navrhované znenia požadujeme z textu zákona vypustiť. Bez vypustenia uvádzaných ustanovení nesúhlasíme s predložením návrhu tejto novelizácie na rokovanie vlády SR najmä pre rozpor s právom Európskeho spoločenstva a rozpor s Ústavou Slovenskej republiky a rozpor s viacerými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 12 ods. 2 druhej vety legislatívnych pravidiel v dôvodovej správe sa medzi iným musí uviesť súlad návrhu zákona s ústavou, súvislosť s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a súlad návrhu zákona s právom Európskeho spoločenstva a právom Európskej únie vypracovaný formou doložky zlučiteľnosti.

V dôvodovej správe návrhu novelizácie zákona uvádza sa úplný stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskeho spoločenstva a právom Európskej únie. Hodnotenie úplnej zlučiteľnosti tejto úpravy s právom Európskej únie je však v rozpore so skutočnosťou.

Vyššie uvedené doplnenia ust. § 17 ods. 1, § 24. ods. 1 a § 18 ods. 1 a 2 návrhu predmetnej novelizácie nie sú v súlade s právom Európskeho spoločenstva a právom Európskej únie z nasledovných dôvodov :

V navrhovanom doplnení § 17 ods. 1 novelizácie banského zákona sa uvádza, že Obvodný banský úrad určí chránené ložiskové územie aj vtedy, ak sa územie s navrhovaným chráneným ložiskovým územím čiastočne alebo úplne prekrýva s iným chráneným územím alebo ochranným pásmom, ktoré sú určené podľa osobitného predpisu7a) (7a) zákon o ochrane prírody a krajiny) ; chránené ložiskové územie už určené a jeho využitie vo verejnom záujme7b) (7b)Zákon č. ..... /2006 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb) má prednosť pred inými chránenými územiami alebo ochrannými pásmami, určenými podľa osobitného predpisu7a) (opäť (7a) zákon o ochrane prírody a krajiny). Zároveň sa v navrhovanom doplnení § 24 ods. 1 novelizácie banského zákona (zmena je vyznačená tučným písmom) sa uvádza, že na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii, ktorá má príslušné banské oprávnenie, /12a/ určí dobývací priestor, ktorý v prípade jeho využívania na dobývanie výhradného ložiska má prednosť pred inými chránenými územiami alebo ochrannými pásmami, určenými podľa osobitného predpisu7a) (7a) opäť zákon o ochrane prírody a krajiny). Rovnako v navrhovanom doplnení novelizácie banského zákona (zmena je vyznačená tučným písmom) 18 ods. 1 sa uvádza, že v záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska a zriaďovať chránené územia podľa osobitného predpisu7a) (opäť (7a) zákon o ochrane prírody a krajiny), pokiaľ sa na to nedal súhlas podľa tohto zákona. V odseku 2 citovaného ustanovenia sa zároveň dopĺňa, že ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s dobývaním výhradného ložiska alebo vyhlásiť iné chránené územia podľa osobitného predpisu7a) (7a) zákon o ochrane prírody a krajiny) v chránenom ložiskovom území, treba dbať na to, aby sa čo najmenej narušilo využitie nerastného bohatstva.

Vychádzajúc z uvedeného, v tejto súvislosti poukazujeme na Smernicu Rady Európskeho spoločenstva č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a Smernicu Rady č. 79/409/EHS z 2.4.1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov v platnom znení, ktoré boli transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedené smernice sú právnymi normami, ktorých ciele a priority sa Slovenská republika zaviazala riadne a včas implementovať v právnom poriadku.

Smernice v tejto súvislosti uvádzajú ako svoje ciele v svojej preambulách, že z hľadiska ohrozenia určitých biotopov a určitých druhov je nevyhnutné ich definovať ako prioritné (aj z pohľadu zákonodarstva členského štátu EÚ), aby sa podporila rýchla realizácia opatrení na ich ochranu. Zároveň sa v preambulách  smerníc uvádza, že všetky vyhlásené územia, vrátane tých, ktoré sú teraz alebo budú klasifikované ako osobitne chránené územia (chránené územia európskeho významu, resp. chránené vtáčie územia) sa musia začleniť do súvislej európskej ekologickej siete.

S prihliadnutím na ust. § 26 a osobitne § 27 ods. 7 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (v rámci týchto ustanovení sa implementovali spomínané smernice) navrhované územia európskeho významu, resp. chránené vtáčie územia uvedené v národnom zozname po jeho odsúhlasení vládou SR sa považujú za chránené územia, vyhlásené podľa tohto zákona so stupňom ochrany uvedenom v národnom zozname, resp. so zákazom činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany.

Navrhované doplnenia vyššie uvedených ustanovení banského zákona o paušálnom  uprednostňovaní chráneného ložiskového územia a jeho využitia pred inými ochrannými územiami alebo pásmami, resp. o paušálnom uprednostnení využívania dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska sa môžu dostať do rozporu s režimom ochranného územia, určeným na základe uvedených ustanovení zák.č. 543/2002 Z.z. V prípade napr. určenia III. , IV. a V. stupňa ochrany chráneného územia s prihliadnutím na ust. § 14,15 a 16 zák.č. 543/2002 Z.z.,je banská činnosť na takomto území zakázaná. V prípade schválenia navrhovaných doplnení novelizácie banského zákona by sa mohla uprednostňovať na tomto území banská činnosť. V dôsledku uvedeného budú dva právne predpisy rovnakej právnej sily v rozpore a na základe toho bude dochádzať k reálnym stretom na základe možného uplatňovania protichodného režimu činností na rovnakom území. Rovnako doplnenia § 18 ods. 1 a 2 návrhu novelizácie o odsúhlasovaní iných ochranných území (podľa zák. č. 543/2002 Z.z. ) v chránenom ložiskovom území banským úradom, resp. o určení pravidiel režimu týchto ochranných území je v rozpore s platnými ust. § 26 ods. 6 a § 27 ods.ods. 5 zák.č. 543/2002 Z.z., podľa ktorých ministerstvo životného prostredia v prípade schválenia Národných zoznamov uvedených území vládou SR ustanoví vo vestníku (v prípade chránených vtáčích území), alebo všeobecne záväzným právnym predpisom (v prípade území európskeho významu) zoznam zákazov činností v chránenom vtáčom území, vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu, resp. stupeň územnej ochrany navrhovaného územia európskeho významu vrátane územnej a časovej doby platnosti podmienok ochrany a odôvodnenie návrhu ochrany. Schválením doplnení § 18 ods. 1 a 2 by pri aplikácii opäť došlo k rozporu dvoch právnych predpisov rovnakej právnej sily.

Uvedený vývoj by určite nebol v súlade s princípom, vyjadreným v čl. I ods. 1 Ústavy SR o demokratickom a právnom štáte. Naviac, predmetná novela nemôže v ďalšom článku zmeniť vyššie uvedené ustanovenia zák. č. 543/2002 Z.z. o režime týchto ochranných území. V danom prípade sa jedná o implementáciu smerníc Rady, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala v záujme deklarovaných cieľov a priorít Európskeho spoločenstva o ochrane biotopov a voľne žijúcich živočíchov európskeho významu.

V súvislosti s argumentáciou, uvedenou v dôvodovej správe návrhu novelizácie o nadradenosti vlastníckeho práva SR v Ústave SR nad inými vecnými právami, vyplývajúcimi z vyhlásenia európsky chránených území , kde sa vychádza zo znenia čl. 4 a 20 ods. 3 Ústavy SR uvádzame, že tieto články sa používajú účelovo, bez úplnej citácie, vytrhnuté z kontextu. Poukazujeme na druhú vetu v dôvodovej správe uvádzaného článku 20 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom (v danom prípade sa jedná o spomínaný zákon č. 543/2002 Z.z.) Skutočnosť , že návrhu novelizácie banského zákona „vadí“, že v prípade chránených území európskeho významu môže dôjsť na území chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru na základe zákona č. 543/2002 Z.z. k obmedzeniu, resp. zákazu banskej činnosti v dôsledku nepochybného negatívneho vpyvu banskej činnosti na chránené biotopy alebo vtáctvo, resp. že sa „nepáči“ európska legislatíva v tejto oblasti (viď osobitnú časť dôvodovej správy k novelizačnému bodu č. 2 návrhu) je irelevantná . V tomto smere je nevyhnutné rešpektovať implementovaný cieľ a prioritu Európskeho spoločenstva , vyjadrená vo vyššie uvedených Smerniciach.

V tejto súvislosti upozorňujeme aj na čl. 44 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom (opäť predovšetkým podľa zák. č. 543/2002 Z.z.) ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. Zároveň , štát s prihliadnutím na čl. 44 ods. 4 Ústavy SR dbá aj o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. Ako uvádzame vyššie, skutočnosť, že v tomto prípade dochádza k zabezpečeniu ochrany biotopov a voľne žijúcich živočíchov európskeho významu na základe implementácie smerníc Európskeho spoločenstva, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala v rámci prístupových dohovorov, nemôže znížiť stupeň tejto ochrany, ani nadradiť iný partikulárny záujem nad záujem , chránený celým Európskym spoločenstvom. V tejto súvislosti poukazujeme na čl. I ods. 2 Ústavy SR (ktorý sa v dôvodovej správe návrhu novelizácie banského zákona v rámci jej argumentácie opäť opomenuli citovať), podľa ktorého Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Zároveň podľa čl 7 ods. 2 ústavy SR Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR.

Zmluva SR o pristúpení k Európskemu spoločenstvu , z ktorej vyplýva aj povinnosť akceptovať podmienky Európskeho spoločenstva, vrátane povinnosti implementovať ciele a priority tohto spoločenstva vyjadrené v Smerniciach Rady Európskeho spoločenstva v  právnom poriadku členského štátu EÚ, - je nesporne medzinárodným záväzkom, ktorý je potrebné rešpektovať, rovnako ako úpravu vyššie citovaného čl. 7 ods. 2 Ústavy SR.

Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť , že v návrhu novelizácie banského zákona v dôvodovej správe – vo všeobecnej časti a v osobitnej časti – v prípade vyššie uvedených ustanovení návrhu sa spochybňuje záväznosť vyhlásenia chránených území európskeho významu, resp. vtáčích chránených území. Z obsahu dôvodovej správy vyplýva, že zavedením nami vytýkaných úprav v banskom zákone dôjde k nadradenosti využitia nerastného bohatstva nad vecnými právami, súvisiacimi s vyhlásením európsky chránených území. Skutočnosti, že k vyhláseniu týchto území a uplatňovaniu uvádzaných vecných práv dochádza v dôsledku dodržiavania medzinárodného záväzku SR o implementácií cieľov smerníc Rady Európskeho spoločenstva návrh nevenuje pozornosť, na druhej strane však deklaruje úplnú zlučiteľnosť s právom Európskeho spoločenstva!

V tejto súvislosti zároveň poznamenávame, že nami uvádzané ustanovenia Ústavy SR , citované vyššie, majú v porovnaní so spracovateľom návrhu novelizácie banského zákona uvádzaným článkom 4, resp. neúplne citovaným čl. 20 Ústavy rovnakú právnu záväznosť.

V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že doplnenie uprednostnenia využitia verejného záujmu v chránenom ložiskovom území podľa zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (viď odkaz 7b) v  navrhovanom doplnení § 17 ods. 1 návrhu) – zrejme využitia nerastného bohatstva, resp. uprednostnenia dobývacieho priestoru na dobývanie výhradného ložiska v  navrhovanom doplnení § 24 ods. 1 je v rozpore s účelom úpravy o chránenom ložiskom priestore a dobývacom priestore. V  konaniach o určení chráneného ložiskového územia a určení dobývacieho priestoru sa nerozhoduje o využití nerastného bohatstva ložiska, resp. dobývacieho priestoru O využití nerastného bohatstva výhradného ložiska sa rozhoduje až v ďalších štádiách konaní. Predpokladom pre nadobudnutie právoplatnosti súvisiacich rozhodnutí je aj vyriešenie stretov záujmov, pričom aj predmetný návrh novelizácie s nutnosťou riešenia týchto stretov naďalej uvažuje. V banskom zákone sa naďalej predpokladá riešenie stretov viacerých verejných záujmov, čo je spôsob, ktorý umožňuje využiť chránené ložiskové územie, resp. dobývací priestor na dobývanie výhradného ložiska. Kvôli tomu však nie je určite potrebné navrhnúť doplnenia tohto predpisu, ktoré sú v zrejmom rozpore s príslušnými článkami Ústavy SR, implementovanými právnymi aktmi Európskeho spoločenstva a platnými ustanoveniami iných zákonov.

Podotýkame v tejto súvislosti, že účel vytvorenia inštitútu chráneného ložiskového územia na ochranu nerastného bohatstva do budúcnosti zároveň umožňuje existenciu iných ochranných území na území ložiska.

Zároveň si dovoľujeme poznamenať, že v návrhu novelizácie „sa odporuje“ v prípade chráneného ložiskového územia, resp. dobývacieho priestoru len ochranným územiam a ochranným pásmam podľa Zákona č. 543/2002 Z.z., čo je evidentné z použitia odkazu 7a) , ktorý sa vzťahuje len na tento zákon. V prípade však schválenia doplnení § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, § 24 ods. 1 banského zákona sa tieto ustanovenia dostanú do rozporu s väčším počtom ďalších zákonov, bez ohľadu na to, že na tieto predpisy sa odkazy nepoužili. V danom prípade by došlo k rozporom napr. v prípade nutnosti iného ochranného územia na území chráneného ložiskového územia, napr. vodného zdroja, minerálnej vody, ropovodu, plynovodu, ochranného pásma cestnej komunikácie (napr. diaľnice), atď.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade doplnenia § 17 ods. 1 návrhu je nesprávne použitý odkaz 7b), ktorý sa má vzťahovať na Zákon č. ..... /2006 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb).

V predchádzajúcej vete platného znenia tohto ustanovenia je už použitý odkaz 7b), rovnako ako v § 27 ods. 1 banského zákona, ktorý sa vzťahuje na ust. § 33 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb.

2.V súlade s čl. 10 ods. 1 druhej vety legislatívnych pravidiel v § 17 ods. 1 banského zákona navrhujeme vložiť za pôvodnou vetou ďalšiu vetu v tomto znení :

„V prípade, ak dôjde k rozporu medzi záväzným stanoviskom stavebného úradu a banským úradom o určení chráneného ložiskového územia, alebo jeho zmien a rozpor sa nepodarí odstrániť ich dohodou, banský úrad konanie o určení chráneného ložiskového územia zastaví.“

Odôvodnenie :

Platné znenie § 17 ods. 1 banského zákona uvádza, že chránené ložiskové územie a jeho zmeny určuje obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody 7a) a na základe záväzného stanoviska stavebného úradu 7b). V rámci odkazu7b) , vzťahujúceho sa na § 33 ods. 2 stavebného zákona toto ustanovenie stanovuje, že ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia (aj rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia a jeho zmien – pozn. autorov hromadnej pripomienky verejnosti – ďalej len pozn.)) alebo o chránenom území či o ochrannom pásme, príslušný podľa osobitných predpisov iný orgán štátnej správy (v prípade určenia chráneného ložiskového územia banský úrad – pozn.) než orgán uvedený v odseku 1 (všeobecný stavebný úrad – príslušná obec, pozn.), dohodne sa tento orgán o návrhu rozhodnutia alebo opatrenia so stavebným úradom.

Z dikcie uvedených ustanovení je zrejmé, že podmienkou   určenia chráneného ložiskového územia a jeho zmien je súlad stanoviska banského úradu a záväzného stanoviska stavebného úradu. Bez ohľadu na to, že logickým výkladom týchto ustanovení by v prípade neodstránenia rozporov uvedených stanovísk malo dôjsť k zastaveniu konania, v praxi sa tak často nedeje a vyplývajúci postup nie je v banskom zákone výslovne upravený. V danom prípade by malo byť aplikované ust. § 30 ods.1 písm h) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ktorý sa na konanie o určení chráneného ložiskového územia a jeho zmien vzťahuje – pozn.), podľa ktorého správny orgán konanie zastaví, ak tak ustanoví osobitný zákon. Aj keď podľa autorov hromadnej pripomienky je nutnosť zastavenia konania v prípade neodstránenia rozporov stanovísk banského úradu a stavebného úradu zrejmá aj pri doterajšom znení § 17 ods. 1 banského zákona, v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa navrhuje vyššie uvedené doplnenie.

3. V § 27 ods. 1 banského zákona navrhujeme vložiť za pôvodnou vetou ďalšiu vetu v tomto znení :

„V prípade, ak dôjde k rozporu medzi záväzným stanoviskom stavebného úradu a banským úradom o určení dobývacieho priestoru, alebo o jeho zmene alebo zrušení a rozpor sa nepodarí odstrániť ich dohodou, banský úrad konanie o určení dobývacieho priestoru, alebo o jeho zmene alebo zrušení zastaví.“

Odôvodnenie :

Dôvody návrhu sú zrejmé z odôvodnenia k pripomienke č. 2.

4. V navrhovanom ust. nového § 27 b) ods. 10 banského zákona za slovami „...banský úrad...“ navrhujeme slová „...môže z vlastného podnetu začať konanie o zrušenie dobývacieho priestoru.“ nahradiť slovami „začne z vlastného podnetu konanie o zrušenie dobývacieho priestoru.“

Odôvodnenie :

Z navrhovanej zmeny § 27 ods.12 banského zákona vyplýva, že pôvodná možnosť zrušenia dobývacieho priestoru pre trojročnú nečinnosť organizácie sa predĺži možnosťou nezapočítania času potrebného na prekonanie prekážky pri otvárke výhradného ložiska majúcej charakter mimoriadnej udalosti podľa osobitného predpisu. Rovnako sa táto lehota i predĺži na päť rokov v prípade (podľa dôvodovej správy) väčších investícií organizácie - v tejto súvislosti odporúčame uviesť túto podmienku priamo v predmetnom ustanovení a definovať v ňom aj rozsah väčších investícií. Zároveň túto lehotu je možné predĺžiť podľa navrhovanej úpravy o ďalšie tri roky aj v prípade neukončenia zisťovacích a povinných hodnotení vplyvov dobývania a ťažby na životné prostredie a v dôsledku organizovania (aj opakovaného) výberového konania o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu o ďalšie časové obdobie.

Na základe uvedeného považujeme predĺženie pôvodnej lehoty nečinnosti v ložisku z troch rokov na vyššie uvedené časové obdobia za dostatočne rozsiahle.

V dôsledku uvedeného upozorňujeme, že úpravu v navrhovanom ustanovení len o možnosti (teda nie povinnosti) zrušenia dobývacieho priestoru banským úradom v prípade neúspechu opakovaného výberového konania (konečnej možnosti predlžovania nečinnosti v ložisku) hodnotíme ako neprimeranú.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
7.6.2006 09:38 | David Číp

Příroda Slovenska je v celoevropském měřítku naprosto unikátní, což je hlavní důvod proč tuto zemi několikrát do roka navštěvujeme a nejsme rozhodně sami. Není to "jenom" vaše přírodní bohatství, ale je to i vaše "narodní" bohatství, které jsme si v Čechách bohužel (narozdíl od Vás) už hodně poničili. Neudělejte prosím stejnou chybu a nesnažte se nyní oslabovat možnosti státní i občanské ochrany přírody. Krátkodobé zisky totiž budou rozhodně menší, než dlouhodbé zisky z turistického prumyslu ve Vaší krásné zemi. Doufám, že uděláte všechno proto, abychom se všichni i nadále mohli do Vaší zěmě zase vracet. S pozdravem David Číp
Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
3.3.2006 20:11 | emilia Cadletova

pripajam sa s radostou
Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
3.3.2006 17:48 | Pavel Lukáč

Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
3.3.2006 17:41 | Zuzana Juhárová

Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
3.3.2006 16:42 | Andrej Rusnák

Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
23.2.2006 09:30 | Ondrej Dvouletý

Skuste oslovit aj SPZ, polovnici maju takisto zaujem na ochrane biotopov volne zijucej zveri a predsa len sa jedna o silnu organizaciu so slusnym vplyvom.
Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
23.2.2006 08:42 |

Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
22.2.2006 18:52 | Eva Panakova

Ad: Podporte: Hromadná pripomienka k návrhu novelizácie banského zákona!
22.2.2006 12:26 | Zuzana Tormova
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (9)

 Kontakty:
Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK)
SOSNA, o. z.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Greenpeace Slovensko
Brečtan o.z.

Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Slovensko


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt