spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Vizualizácia územia v blizkosti Sadu J. Kráľa ohrozeného plánovanou výstavbou Podporte petíciu proti výrubu stromov pri Sade J. Kráľa!

My, dolupodpísaní občania vyjadrujeme znepokojenie proti postupu Magistrátu hl.mesta, ktorý znovu predkladá návrh na predaj pozemkov so vzrastlou zeleňou medzi Einsteinovou a Sadom J. Kráľa (firme IPD).

Poslanci Mestského zastupiteľstva v novembri 2005 predaj neodsúhlasili, preto žiadame vysvetlenie, prečo sa nezmenený návrh na predaj opätovne predkladá, pretože takýto postup vyvoláva pochybnosti o zodpovednom hospodárení magistrátu s majetkom mesta.

Žiadame, aby sa na tomto územií zachovali jestvúce stromy, zastavil sa planovaný výrub a neuvážená výstavba výškového hotela, polyfunkčného domu a 8-podlažného garážového domu v tesnej blízkosti Sadu J. Kráľa . Dreviny, ktorých výrub sa plánuje, sú v dobrom zdravotnom stave, rastú na svojom pôvodnom stanovišti a sú svojím vzrastom ojedinelé v Bratislave. Plánovanou výstavbou by sa všetky stromy zlikvidovali. Stavby navyše ohrozia najstarší park v Európe – Sad J. Kráľa, ktorý má tento rok 230 rokov. Toto územie sa má vyhlásiť za chránené územie z hľadiska ochrany prírody. Odmietame na ňom umiestniť uvedené stavby. Žiadame ho upraviť a sprístupniť pre širokú verejnosť ako plochy parkovej zelene, napojiť na jestvujúce pešie lávky a bicyklové trasy.
Petičný výbor poverený zastupovaním občanov v styku s orgánom verejnej správy:
Ing. Anna Kovárová, Ľubovnianska 1, 851 07 Bratislava, Ing. arch. Elena Pätoprstá, Švabinského 20, Bratislava, Andrej Popovič, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava. , Katarína Šimončičová, Mestský výbor SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava.


Vizualizácia územia v blizkosti Sadu J. Kráľa ohrozeného plánovanou výstavbou


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Kontakty:
Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK)
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika
Ochrana prírody
Lesy
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS