spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky Agro-eko fóra k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín!

Agro-eko fórum – platforma mimovládnych organizácii presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a EKOTREND – Zväz ekologického poľnohospodárstva predkladajú slovenskej verejnosti – spotrebiteľom,  poľnohospodárom atď. pripomienky k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín. V pripomienkach navrhujeme zmenu názvu – Zákon o geneticky modifikovaných plodinách (GMP) a zároveň rozširujeme jeho platnosť na všetkých užívateľov GMP.

Obe organizácie presadzujú v prvom rade prostredie bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO), tzv. GMO-free zóny a produkty bez GMO, ktoré ako jediné môže zabezpečí 100% bezpečnosť pred nežiadúcou kontamináciou/únikom GMO do prostredia či susedných porastov. Medzinárodné prostredie Európskej únie, ktorého je SR súčasťou, zatiaľ neumožňuje plošný zákaz GMO ale slobodu výberu, preto navrhuje členským štátom prijať zákon, ktorý bude GMO riešiť na národnej úrovni.

Navrhované pripomienky zákona o geneticky modifikovaných rastlinách resp. plodinách AEF/EKOTRENDU rozširujú a menia navrhovanú verziu MPSR vo všetkých paragrafoch. Snažia sa vytvoriť také legislatívne a informačné prostredie v SR, ktoré zabezpečí maximálne možnú:

 1. bezpečnosť pred nežiadanou kontamináciou resp. únikom GMO do prostredia a tak naplnenie práva slobodného výberu pre pestovateľov, ostatných užívateľov GMO a spotrebiteľov

 2. kontrolu správneho pestovania resp. iného nakladania s GMO, dodržiavanie odborných plánov koexistencie a havarijných plánov pri narábaní s GMO

 3. zodpovednosť užívateľov GMP a povinnosť odstránenia následkov a plnej úhrady v prípade spôsobenej škody

 4. transparentnosť pestovania a iného nakladania s GMP, povinnú registráciu všetkých užívateľov GMP; on-line registre ako aj výsledky povinných kontrol a povinnosť jasného označovania GMP od pestovania až po predaj

 5. informovanosť obyvateľov SR o pestovateľoch, spracovávateľoch a ostatných užívateľov GMP; o pestovateľských plochách a o produktoch GMP, o prípadných únikoch, haváriách a následných opatreniach a to tak v tlačených ročenkách ako aj elektronickej on-line formy aktualizovanej bez zbytočného odkladu.

 6. samofinancovanie systému registrácie, vzdelávania, kontroly atď. cestou registračných resp. licenčných poplatkov, ktoré by mali zabezpečiť samofinancovanie celého systému a nezaťažovanie štátneho rozpočtu, prostriedkov všetkých daňových poplatníkov, teda aj tých, ktorí s GMO nesúhlasia.


Týmto prosíme občanov SR aby podporili pripomienky AEF/EKOTRENDu a svojim súhlasom a nám dali mandát obhajovať všetkých spotrebiteľov a poľnohospodárov, ktorým otázky GMO nie sú ľahostajné. Naše zmeny/doplnky sú písané červenou a podčiarknuté, pôdodný návrh zákona nájdete na stránke MPSR: http://www.mpsr.sk/pk/podrob.php?ID=514.


Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
timea.lengyelova@land.gov.sk

Vec: Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín Ministerstva pôdohospodártsva SR

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke Agro-eko fóra a EKOTRENDu k návrhu Návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín Ministerstva pôdohospodártsva SR.

Zároveň svojim podpisom splnomocňujem Daniela Lešinského, Zlatovská 6, Trenčín, Zuzanu Homolovú, Odorica 1025/4, Levoča a Richarda Medala, Nové Prúdy 20, Trenčín na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl.10 ods.5 Legislatívnych pravidiel vlády.


Priezvisko [*]
Meno [*]
Organizácia
Adresa [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail
Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude spolu s pripomienkou zaslaný Ministerstvu. Podporovatelia budú informovaní o výsledku a prípadných ďalších kampaniach.Priebežne aktualizovaný zoznam podporovateľovPripomienky Agro-eko fóra a EKOTRENDu k návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín

1. Zásadná pripomienka:
Celý text návrhu návrhu zákona sa mení nasledovne (zmeny sú v texte vyznačené červenou farbou):

Návrh

ZÁKON

z ............. 2005

o geneticky modifikovaných plodinách

Národná rada  Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje

a)       práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb pri pestovaní registrovaných odrôd1) geneticky modifikovaných plodín (GMP) pri výrobe a uvádzaní ich množiteľského materiálu a produktov na trhu, ako aj ostatné subjekty narábajúce s GMP – transport, skladovanie, spracovanie a pod. (ďalej len „ostatní užívatelia“)

b)       podmienky registrácie GMP, pestovateľov, ostatných užívateľov narábajúcich s geneticky modifikovanými plodinami a evidencie pestovateľských plôch, na ktorých sa nakladá s  geneticky modifikovanými plodinami,

c)       podmienky pre nakladanie s množiteľským materiálom a produkciou geneticky modifikovaných plodín,

d)       opatrenia na ochranu pôvodných rastlinných druhov podľa osobitných predpisov2)  rastlinných produktov pestovaných konvenčným a ekologickým3) spôsobom a opatrenia na zamedzenie ich nežiadúcej kontaminácie geneticky modifikovanými rastlinami,

e)       kontrolné opatrenia a monitoring vykonávaný orgánmi štátnej správy zamerané na dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

f)         pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej správy v oblasti geneticky modifikovaných plodín,

g)       sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ako aj povinnosť náhrady plnej škody vzniknutej nežiadanou kontamináciou GMP.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)       geneticky modifikovanou plodinou (GMP) rastlina, ktorá sa cielene pestuje, spracováva, transportuje, skladuje, predáva a pod. a ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje, opatrenia, povinnosti viažuce sa ku GMP sú záväzné i pre narábanie s akoukoľvek časťou takejto plodiny (napr. semená)

b) geneticky modifikovanou rastlinou akákoľvek rastlina (teda aj divorastúca, napríklad i  tzv. „burina“), ktorá má zmenený genetický materiál spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje,

c)       geneticky modifikovaným materiálom časť geneticky modifikovanej plodiny, ktorá sa po rozšírení prostredníctvom peľu, osiva alebo vegetatívneho množiteľského materiálu môže vyskytnúť v rastline pestovanej konvenčným spôsobom alebo ekologickým spôsobom alebo v divorastúcich rastlinách,

d)       koexistenciou geneticky modifikovaných plodín forma pestovania, ktorá umožňuje poľnohospodárom účelne si vybrať medzi konvenčným poľnohospodárstvom, ekologickým poľnohospodárstvom a výrobou geneticky modifikovaných plodín,

e)       množiteľským materiálom pestovaných rastlín (ďalej len "množiteľský materiál") semená na pestovanie rastlín alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a uvádzanie do obehu a výpestky získané z bunkových alebo pletivových kultúr na pestovanie rastlín,

f)       nakladaním resp. narábaním s geneticky modifikovanými plodinami alebo produktmi  akákoľvek činnosť najmä pestovanie, skladovanie, spracovanie a transport, ktorej predmetom sú geneticky modifikované plodiny schválené pre uvádzanie na trh podľa osobitných predpisov4),

g)         konvenčným spôsobom hospodárenia  obvyklý spôsob hospodárenia, ktorý nevyužíva geneticky modifikované plodiny a neriadi sa pravidlami ekologického poľnohospodárstva3),

h)       ekologickým spôsobom hospodárenia  taký spôsob hospodárenia, ktorý sa riadi pravidlami ekologického poľnohospodárstva3),

i)       zmiešaným pestovateľským systémom  poľnohospodárske pestovateľské systémy, využívajúce kombináciu súbežného pestovania (koexistenciu) geneticky modifikovaných plodín a konvenčných plodín, alebo geneticky modifikovaných plodín a ekologických plodín,

j)         zariadeniami technologické zariadenia, prepravné linky a dopravné zariadenia, skladové priestory a iné technologické systémy, použité pri nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami,

k)         minimálnou izolačnou vzdialenosťou najmenšia priama vzdialenosť medzi dvoma porastami toho istého druhu plodín pestovaných ekologickým spôsobom alebo konvenčným spôsobom a geneticky modifikovanými plodinami,

l)       odborným plánom koexistencie súbor technických odborných a organizačných pravidiel pre správnu poľnohospodársku prax pri výrobe geneticky modifikovaných plodín a geneticky nemodifikovaných plodín,

m) havarijným plánom súbor technických odborných a organizačných pravidiel a opatrení pre zamedzenie nežiadaného šírenia GMP, resp. akejkoľvek ich časti, počas pestovania, transportu, skladovania, spracovania resp. iného nakladania s GMP, ako aj opatrenia a pravidlá pre prípad nežiadaného úniku GMP do prostredia, resp. nežiadanej kontaminácie okolitých rastlín.

n)         kontamináciou prítomnosť geneticky modifikovaného rastlinného materiálu v konvenčných rastlinách, ekologických rastlinách, alebo v divorastúcich rastlinách

o)     hraničné hodnoty kontaminácie relatívne obsahy geneticky modifikovaných plodín prípustné pre jednotlivé rastlinné druhy v ekologickom alebo konvenčnom spôsobe pestovania.

p) ostatní, iní užívatelia GMP subjekty nakladajúce s GMP mimo pestovateľov; sú to napr. subjekty zabezpečujúce skladovanie, transport, predaj, spracovanie GMP a pod.

q) únikom prítomnosť geneticky modifikovaného rastlinného materiálu v prostredí, mimo oficiálnu pestovanú plochu resp. oficiálnu plochu pre jeho spracovanie, skladovanie či iné nakladanie.

 

§ 3

Registrácia geneticky modifikovaných plodín, pestovateľov a ostatných užívateľov GMP

 

(1) Každý, kto chce pestovať či inak nakladať s geneticky modifikovanými plodinami (ďalej len „pestovateľ“)  je povinný na túto činnosť sa  zaregistrovať na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ďalej len „kontrolný ústav“). Register pestovateľov a ostatných užívateľov geneticky modifikovaných plodín (ďalej len „register“) vedie kontrolný ústav.


(2) Žiadosť o registráciu podľa odseku 1 predkladá pestovateľ resp. ostatní užívatelia  kontrolnému ústavu na tlačive vydanom kontrolným ústavom.

 

(3) Žiadosť musí byť úplne vyplnená, jej obsahom je aj:

a)      meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b)       meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu -podnikateľa,

c)      obchodné meno alebo názov, sídlo podnikania, identifikačné číslo, štatutárneho zástupcu a odborne spôsobilú osobu, ak ide o právnickú osobu.

 

(4) Pestovateľ k žiadosti o registráciu prikladá

a)       odpis z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra,

b)       identifikačné údaje a mapy pozemkov, výmeru a doklady o vlastníctve pozemkov alebo prenájme pozemkov,


(5) Pestovateľ a ostatní užívatelia GMP k žiadosti o registráciu prikladá doklad o platnej licencii na pestovanie, uskladnenie, predaj, transport, spracovanie či iné nakladanie s GMP, ktorú získa po absolvovaní školenia so záverečným preskúšaním (minimálne raz zatri roky), odovzdaní havarijného plánu, v prípade pestovateľa i odborného plánu koexistencie a potvrdenie o zaplatení licenčného poplatku


(6) Licenčný poplatok (LP) sa každoročne vypočíta zo základnej sadzby a poplatku odvodeného z množstva a druhu pestovanej GMP. Výšku a sadzby LP stanoví každoročne MPSR prostredníctvom vestníka a to vždy najneskôr do 1. októbra predchádzajúceho roku. Pestovateľ a ostatní užívatelia sú povinní poplatok zaplatiť pred získaním registrácie, po schválení všetkých ostatných dokumentov kontrolným ústavom.

 

(7) Ak kontrolný ústav zistí, že k žiadosti o registráciu neboli priložené doklady podľa odseku 4, vyzve pestovateľa a ostatných užívateľov, aby ich najneskôr do 30 dní doplnili. Ak vyzvaný subjekt požadované doklady v určenej lehote nepredloží, kontrolný ústav ho nezaregistruje.

 

(8) Kontrolný ústav zaregistruje pestovateľa resp. ostatných užívateľov po splnení podmienok podľa odsekov 2 až 7 a vydá im osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami (ďalej len „osvedčenie“).


(9) Pestovateľ a ostatní užívatelia GMO sú povinný oznámiť kontrolnému ústavu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 3 až 5 do 15 dní od ich vzniku. Kontrolný ústav na základe tohto oznámenia vydá pestovateľovi nové osvedčenie.

 

(10) Kontrolný ústav zruší registráciu a odníme pestovateľovi a ostatným užívateľom osvedčenie, resp. licenciu ak:

a)     o to sám požiada,

b)      nie je v pracovnoprávnom vzťahu s osobou odborne spôsobilou

c)      inak porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,

d)     zanikne, alebo ak

e)     zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

f) má na to kontrolný ústav iný relevantný dôvod, napr. odôvodnené sťažnosti, porušovanie pravidiel atď.

g) nezaplatí registračný, licenčný poplatok alebo pokutu v dohodnutom termíne


(11) Registrácia GMP. Každá geneticky modifikovaná plodina, ktorá sa má pestovať, distribuovať, skladovať, alebo spracovávať na území SR musí byť registrovaná kontrolným ústavom. Kontrolný ústav oznamuje každý rok registrované GMP vestníkom MPSR a to vždy do 1.septembra predchádzajúceho roku. Žiadateľ o registráciu GMP je povinný:

a, odovzdať vyplnený formulár,

b, priložiť registračnú dokumentáciu GMP

c, po kladnom rozhodnutí kontrolného ústavu zaplatiť registračný poplatok pre

obdobie relevantné rozhodnutiu 


(12) Registračná dokumentácia GMP, písaná v slovenskom jazyku obsahuje:

a) ekotoxikologické a toxikologické analýzy GMP

b) odbornú analýzu potenciálneho prenosu na pôvodné rastliny resp. plodiny konvenčného a ekologického poľnohospodárstva na území SR, ktoré nie sú geneticky modifikované

c) metódy detekcie genetickej modifikácie

d) zásady a opatrenia odborného plánu koexistencie, ktoré budú cielené na zamedzenie prenosu nežiadanej kontaminácie

e) zásady a opatrenia havarijného plánu pri nežiadanej kontaminácii, resp. úniku GMP pri pestovaní, transporte a spracovaní do prostredia


(13) Kontrolný ústav (KU) preskúma všetky odovzdané dokumenty, a do 6 mesiacov od ich doručenia vydá rozhodnutie, súhlasné povolenia majú platnosť max. 3 roky. V prípade že (KU) požaduje doplňujúce informácie vyzve podávateľa o ich dodanie. Podávateľ, ak sa s KU nedohodnú inak, dodá požadované informácie do 14 pracovných dní odo dňa ich vyžiadania.


(14) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") môže v odôvodnených prípadoch obmedziť alebo nepovoliť pestovanie geneticky modifikovaných plodín v určitých oblastiach alebo obmedziť pestovanie určitých druhov alebo odrôd geneticky modifikovaných plodín na území Slovenskej republiky5)

 

 

§ 4

Povinnosti pestovateľa a ostatných užívateľov GMP

 

(1) Pestovateľ je povinný informovať kontrolný ústav a užívateľov susedných pozemkov o zámere pestovať geneticky modifikované plodiny, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti najneskôr do 15. januára kalendárneho roka pre jarné druhy a najneskôr do 1.júna kalendárneho roka pre ozimné druhy.

 

 

(2) Pestovateľ je povinný predložiť kontrolnému ústavu do dátumov uvedených v odseku 1, najneskôr však mesiac pred výsevom

a)       písomný súhlas užívateľov susedných pozemkov s pestovaním geneticky modifikovaných plodín,

b)       odborný plán zabezpečenia koexistencie špecifikovaný pre konkrétne podmienky v pestovateľskom systéme.


(3) Odborný plán zabezpečenia koexistencie podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)       úplný názov druhu a odrody plodiny,

b)       metódy detekcie geneticky modifikovanej plodiny,

c)       údaje o spôsobe rozmnožovania, schopnosti prežívania plodiny mimo vegetačného obdobia a rozširovaní sa plodiny,

d)       údaje o mieste pestovania, najmä opis ekosystému miesta pestovania, údaje o prítomnosti pohlavne zlučiteľných voľne žijúcich príbuzných alebo kultivovaných rastlinných druhov,

e)       údaje o spôsobe pestovania, najmä termín výsevu, predpokladané trvanie pestovania, agrotechnické postupy a predpokladané rastlinolekárske opatrenia,

f)         opatrenia na prevenciu alebo zníženie možnosti rozširovania reprodukčného materiálu (najmä peľu, semien a hľúz) na pohlavne zlučiteľné druhy voľne sa vyskytujúcich alebo pestovaných rastlín,

g)       podrobné údaje o plánoch kontroly pestovania, monitorovaní, spracovaní odpadu a havarijný plán6).


  (4) Havarijný plán GMP. Registrovaný pestovateľ resp. ostatní užívatelia GMP s platnou licenciou sú povinný predložiť kontrolnému ústavu do dátumov uvedených v odseku 1, najneskôr však 1 mesiac pred výsevom resp. transportom, uskladnením, spracovaním a pod. havarijný plán (HP) pre jednotlivé GMP pre zamedzenie nežiadanej kontaminácie/úniku, resp. pre prípad nežiadanej kontaminácie/úniku GMP do prostredia. Po uhradení poplatku, KU potvrdí/zamietne, požiada o doplnenie/prepracovanie havarijného plánu najneskôr však do 14 pracovných dní od doručenia HP.


(5) Pestovateľ a ostatní užívatelia sú povinní viesť evidenciu7) najmä o

a)      nákupe a predaji GMP resp. geneticky modifikovaného (množiteľského) materiálu,

b)       množstve použitých GMP, resp. geneticky modifikovaného (množiteľského) materiálu, v prípade pestovateľov pre jednotlivé evidované plochy,

c)       nakladaní s nepoužitými GMP, resp. geneticky modifikovaným (množiteľským) materiálom,

d)      v prípade pestovateľov o množstve dopestovaného produktu a ďalšom nakladaní s dopestovanými geneticky modifikovaných plodinami.

 

(6) Pestovateľ a ostatní užívatelia sú povinní uchovávať údaje uvedené v odsekoch 3 až 6 po dobu najmenej piatich rokov8).


(7) Pri nakladaní s geneticky modifikovanými plodinami je pestovateľ a ostatní užívatelia povinní označiť (množiteľský) materiál GMP a produkciu z týchto plodín7).

 

(8) Pestovateľ a ostatní užívatelia GMP sú povinní bezodkladne ohlásiť kontrolnému ústavu a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky únik geneticky modifikovanej plodiny mimo schváleného miesta pestovania6), a postupovať podľa schváleného havarijného plánu.

 

 


§ 5

Podmienky pestovania geneticky modifikovaných plodín

 

(1) Pestovateľ je povinný pri pestovaní geneticky modifikovaných plodín

a)       dodržiavať minimálne izolačné vzdialenosti medzi geneticky modifikovanými a geneticky nemodifikovanými plodinami rovnakého druhu, stanovené pre jednotlivé plodiny,

b)       využívať plodinové a ekologické bariéry pri pestovaní geneticky modifikovaných plodín,

c)       likvidovať buriny rovnakého alebo príbuzného botanického druhu v okolí pestovateľskej plochy,

d)       likvidovať pozberové zvyšky, dodržiavať zásady pozberovej úpravy, ošetrenia pôdy a striedanie plodín v osevnom postupe,

e)       zabezpečiť čistenie technologických zariadení, spracovateľských liniek, skladových priestorov a ostatných zariadení použitých pri nakladaní s geneticky modifikovanými plodinami,

f)        dodržiavať HP a odborný plán koexistencie s cieľom zamedziť nežiadanej kontaminácii, pozberovým stratám a stratám pri ďalšom nakladaní s produkciou geneticky modifikovaných plodín.

(2) Ak si pestovateľ zabezpečuje agrotechnické služby u iného pestovateľa subdodávateľsky, subdodávateľ je povinný dodržiavať opatrenia podľa odseku 1 písm. c)
až f).

 

(3) Ďalšie podmienky na pestovanie, výrobu a uvádzanie na trh geneticky modifikovaného množiteľského materiálu ustanovujú osobitné predpisy9).

 

(4) Pestovateľ a iný užívateľ GMO je povinný skladovať produkciu vyrobenú z geneticky modifikovaných plodín v oddelených priestoroch jednoznačne a výrazne označených7) a v súlade so schváleným havarijným plánom.

 

(5) Pri spracovaní geneticky modifikovaných plodín a produktov je pestovateľ povinný dodržiavať zásady oddeleného spracovania geneticky modifikovanej produkcie, ekologickej produkcie a konvenčnej produkcie10) a dodržiavať podmienky a opatrenia havarijného plánu.

 

§ 6

Inšpekcia a kontrola

 

(1) Pestovateľ je povinný umožniť poverenému zamestnancovi kontrolného ústavu, resp. Slovenskej inšpekcii životného prostredia na účely vykonania inšpekcie a kontroly:

a) a)      vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov v ktorých sa nakladá s geneticky modifikovanými plodinami,

b) b)      vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,

c) c)      nahliadať do evidencie, dokladov a iných písomností týkajúcich sa nakladania s geneticky modifikovanými plodinami, robiť si z nich výpisy a požadovať vyhotovenie ich kópií,

d) d)      požadovať vysvetlenie, úplné údaje a informácie o všetkých činnostiach a zariadeniach podľa písmen a) a b) a to najneskôr v lehote do 15 dní od požiadania.

 

(2) Inšpekcia resp. kontrola pestovateľa resp iného užívateľa GMP je povinná minimálne 1 krát do roka.


§ 7

Opatrenia na zamedzenie úniku geneticky modifikovaného materiálu

 

(1) V prípade úniku geneticky modifikovaných rastlín do životného prostredia, ak pestovateľ alebo iný užívateľ nevykonal opatrenia uvedené v odbornom pláne koexistencie respektíve v havarijnom pláne v potrebnom rozsahu, a v prípade, že hrozí riziko kontaminácie divorastúcich rastlín alebo kultúrnych plodín pestovaných na okolitých pozemkoch, kontrolný ústav nariadi vykonanie opatrení a určí lehoty na ich odstránenie.

 

(2) Ak pestovateľ alebo iný užívateľ nevykonal nariadené opatrenia v určenej lehote, kontrolný ústav zabezpečí ich vykonanie na náklady pestovateľa resp. iného užívateľa.

 

§ 8

Orgány štátnej správy

 

(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti geneticky modifikovaných plodín sú

a)       ministerstvo pôdohospodárstva

b)       kontrolný ústav.

c)  pre inšpekciu a kontrolu i  Slovenská inšpekcia životného prostredia

 

(2) Ministerstvo, ako ústredný orgán štátnej správy

a)       riadi výkon štátnej správy v oblasti koexistencie geneticky modifikovaných plodín v poľnohospodárskej výrobe,

b)       zriaďuje poradný orgán pre oblasť geneticky modifikovaných plodín a pestovanie geneticky modifikovaných, konvenčných a ekologických plodín v zmiešaných pestovateľských systémoch,

c)       rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,

d)       bez zbytočného odkladu zverejňuje informácie o pestovaní, transporte, skladovaní, spracovaní a inom užívaní geneticky modifikovaných plodín v Slovenskej republike11), v ročnej štatistickej bilancii, ako i v on-line, elektronickej forme na internete

e)       spolupracuje a poskytuje informácie a správy občanom SR, príslušným orgánom členských štátov Európskej únie, v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi pre členský štát z právnych aktov Európskeho spoločenstva.

 

  (3) Kontrolný ústav

a)       vystavuje registrácie GMP, pestovateľov a ostatných užívateľov GMP podľa §3

b) vydáva osvedčenia a licencie pre pestovanie/narábanie s GMP podľa § 3,

c)       vedie evidenciu pestovateľských plôch geneticky modifikovaných plodín podľa § 3,

d)      kontroluje dodržiavanie povinností podľa § 4 a podmienok pestovania geneticky modifikovaných plodín podľa § 5,

e)       určuje postupy a metódy kontroly, monitoringu a inšpekcie pre zabezpečenie správneho fungovania opatrení koexistencie v zmiešaných pestovateľských systémoch,

f)       kontroluje kvalitu a správnosť postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej kontaminácie a rozširovania geneticky modifikovaných rastlín,

g) schvaľuje havarijné plány GMP podľa, ako aj odborné plány zabezpečenia koexistencie podľa §4

h) vyberá poplatky za registráciu GMP, za registráciu pestovateľov a ostatných užívateľov GMP, ako aj za udeľovanie licencií podľa § 3. Poplatky slúžia na financovanie systému registrácie, školenia, monitoringu a kontroly GMP, analýzy vzoriek, pestovateľov a ostatných užívateľov GMP; kontroly a revízie havarijných plánov a odborných plánov zabezpečenia koexistencie, ako aj tvorbu a aktualizáciu informačného systému a ostatných úloh, povinností KU, MPSR, SIŽP vyplývajúcich zo zákona o GMP.

i)        vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov, pestovateľských plôch a zariadení, rozbory rastlín, rastlinných produktov a na základe výsledkov rozborov vydáva záväzné posudky a protokoly,

j)      vykonáva detekciu, identifikáciu a kvantifikáciu obsahu geneticky modifikovaných rastlín a pôsobí ako referenčné laboratórium pre kontrolu rastlinných komodít,

k)       zisťuje a vedie evidenciu nežiaduceho výskytu geneticky modifikovaných rastlín a nežiaducej kontaminácie produkcie týmito rastlinami,

l)         kontroluje dodržiavanie koexistencie geneticky modifikovaných plodín v zmiešaných pestovateľských systémoch a výskyt škodcov a burín v porastoch geneticky modifikovaných plodín, ako aj dodržiavanie havarijného plánu zamedzenia úniku/kontaminácie GMP pri ostatných užívateľoch

m)         poskytuje a uverejňuje všetky údaje, ktoré nie sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov12). Informácie poskytuje bez zbytočného odkladu v súlade s odsekom (4)

n) ukladá pokuty podľa § 10,

o)        plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

 

(4) Poskytovanie informácií. Informácie poskytuje kontrolný ústav tak vo forme ročných štatistík, ako aj v aktuálnej elektronickej on-line forme na internete a to minimálne informácie o:

 1. aktuálnych pestovateľoch a ostatných užívateľoch GMP; vrátane ich HP odborných plánoch dodržiavania koexistencie (min na 5 rokov späť);

 2. množstvách pestovaných, dovážaných, spracovávaných, uskladňovaných a transportovaných GMP na území SR;

 3. parcelách na ktorých sa GMP pestujú a zariadeniach (sklady, spracovateľské linky, chovy...) kde sa s GMP narába

 4. kontrolách a ich výsledkoch;

 5. haváriách a ich riešeniach;


(5) Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)

SIŽP je oprávnená vykonať akýkoľvek druh kontroly resp. inšpekcie vrátane udeľovaní pokuty pri pestovaní resp. inom nakladaní s GMP alebo ich časťou.

SIŽP je rovnako oprávnená kontrolovať výskyt geneticky modifikovaných rastlín i mimo pestovateľské plochy, vo veci kontroly má právo vstupovať na súkromné pozemky a ukladať záväznú povinnosť odstrániť zistené nedostatky, resp. nelegálny výskyt GMO.

SIŽP bude plne spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s KU, bez zbytočného odkladu bude dodávať KU všetku získanú dokumentáciu z kontrolnej a inšpekčnej činnosti za účelom jej ďalšieho spracovania a zverejnenia.


§ 9

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak si

a) a)      nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 až 7,

b) b)      nesplní povinnosť podľa § 4,

c) c)      nesplní podmienky podľa § 5,

d) d)      nesplní povinnosť podľa § 6.

 

(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 kontrolný ústav uloží pokutu do 1 000 000 Sk.

 

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch14).

 

§ 10

Správne delikty

 

(1) Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu

a)       od 10 000 Sk do 100 000 Sk, ak si nesplní povinnosti resp. nepravdivo alebo neúplne uvedie požadované informácie/dokumenty podľa § 3 ods. 3, 4,5 a 9,

b)       od 50 000 Sk do 500 000 Sk, ak si nesplní povinnosti resp. nepravdivo alebo neúplne uvedie požadované informácie/dokumenty podľa § 4 ods. 1 až 8; § 5 a § 6,

c)       od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak si nesplní povinnosti resp. nepravdivo alebo neúplne uvedie požadované informácie/dokumenty podľa § 3 ods. 1. a § 4 ods. 9

d) od 50 000Sk do 500 000 Sk pri spôsobení kontaminácie resp. úniku geneticky modifikovanou plodinou, rastlinou resp. ich časti do prostredia alebo do okolitého porastu.

 

(2) Kontrolný ústav pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania a na súčinnosť pri odstraňovaní protiprávneho stavu.

 

(3) Fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak sa v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane dopustí správneho deliktu, možno uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.

 

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.

 

(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

   

(6) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

 

§ 11

Úhrada nákladov

 

(1) Náklady na registráciu, vystavenie osvedčení a licencií, vykonanie kontroly a inšpekcie podľa tohto zákona a ostatné nevyhnutné súvisiace náklady hradí vo forme poplatkov pestovateľ resp. iný užívateľ GMP.

 

(2) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej pri kontrole (1-2krát do roka), resp. pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona držiteľom registrácie uhrádza držiteľ registrácie.

 

(3) Náklady na vykonanie rozboru vzorky v súvislosti s registráciou a rozboru vzorky na objednávku uhrádza žiadateľ.


(4) Náklady podľa odsekov 1, 2 a 3 určí kontrolný ústav vo výške ekonomicky oprávnených nákladov15).


(5) Kompletný cenník rozborov, kontrôl a ostatných úkonov súvisiaich s týmto zákonom bude kontrolný ústav pravidelne (raz za rok) zverejňovať tlačenou formou ako aj v on-line podobe na internete na stránkach KU.§ 12

Odškodnenie pri kontaminácii


 1. Subjekt, ktorý zapríčiní nežiadanú kontamináciu resp. únik, je povinný:

 1. zaplatiť pokutu

 2. odstrániť následky kontaminácie zo zasiahnutého prostredia a po dohode z doktnutými subjektami i z kontaminovaných porastov v plnom rozsahu, na vlastné náklady a v súlade s havarijným plánom resp. usmerneniami KU a SIŽP

 3. finančne odškodniť ekonomické a morálne škody dotknutých subjektov


 1. Pestovateľ konvenčnej alebo ekologickej produkcie, ktorý je poškodený znečistením geneticky modifikovanými rastlinami, má právo na plné finančné odškodnenie od pôvodcu znečistenia16).


 1. Plné odškodnenie zahŕňa úhradu ekonomickej ujmy za kontaminovanú úrodu, ekonomickú kompenzáciu poškodenia dobrého mena, ako aj morálnu kompenzáciu formou oficiálneho ospravedlnenia písanou formou v regionálnej tlači.


§ 13

Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a) registrácii GMP, pestovateľa a ostaných užívateľov GMP, ako aj ich licencií podľa § 3,

b) odbornom pláne koexistencie a havarijnom pláne podľa § 4 ods. 3 a ods. 4

c) evidencii vedenej pestovateľom a ostatnými užívateľmi podľa § 4 ods. 5,

d) minimálnych izolačných vzdialenostiach, hraničných hodnotách kontaminácie a ostatných technických opatreniach súvisiacich s pestovaním a nakladaním s geneticky modifikovanými rastlinami podľa § 5,

e) spôsobe výkonu inšpekcie a kontroly podľa § 6,

f) opatreniach prijatých orgánmi štátnej správy na zamedzenie kontaminácie v ekologickom a konvenčnom poľnohospodárstve podľa § 7.

§ 14

Záverečné ustanovenie

Všeobecný predpis o správnom konaní17) sa nevzťahuje na § 3 a § 6

§ 15

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.

Nariadenie Rady (EHS) č.2092/1991 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín ( Ú. v. ES L198, 22.7.1991).

4) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z .z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

6) § 6 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 77/2005 Z. z.

7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú v. EÚ L 268, 18.10.2003).

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 010, 16. 1. 2004).

8) Článok 4 písm. A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).

9) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení nariadenia vlády č. 112/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.

10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5. 11. 2003).

11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

13) § 17 Obchodného zákonníka.

14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

16) Občiansky zákonník.

17) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Podporte pripomienky Agro-eko fóra k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín!
23.10.2011 02:45 | fbbgr

egvrb r

27.10.2005 12:19 | Noro Brázda

Pri vytvaraní petície sme urobili chybu kvôli ktorej sa podpisy pod túto pripomienku chybne pripájali k pripomienke GP. Ihneď po zistení sme chybu odstranili a podpisy, ktore sme idenifikovali ako patriace k tejto pripomienke sme presunuli.

Ak Váš podpis pod touto pripomienkou chýba, podporte ju prosím ešte raz. A samozrejme, ak ste omylom uvedený pod pripomienkou GP, poslite mi mail a vyradime Vas odtiaľ.

Za chybu sa ospravedlňujeme.

27.10.2005 11:34 | xy

25.10 som sa podpísala na listinu AEF v čase, keď tu bolo vyše 100 podpisov, a ten istý zoznam podpisov v tom istom poradí bol aj na listine Greenpeace-u. Môj podpis sa automaticky skopíroval aj na listinu Greenpeace-u. O deň nato, 26.10., bolo na listine AEF spolu iba 78 podpisov, pričom zmizol aj môj, ale na listine Greenpeace-u zostal. Vedel by to niekto vysvetliť, a prípadne vyloviť a vrátiť zmiznuté podpisy? Hádam sa nebudem pod to isté podpisovať dvakrát.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 Kontakty:
Ekotrend - zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva

Súvisiace témy:
Genetické technológie
Právo
Poľnohospodárstvo
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS