spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky Greenpeace k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
timea.lengyelova@land.gov.sk

Vec: Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín Ministerstva pôdohospodártsva SR

Týmto sa pripájam k hromadnej pripomienke organizácie Greenpeace Slovensko k návrhu Návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín Ministerstva pôdohospodártsva SR.

Zároveň svojim podpisom splnomocňujem: Mgr. Martinu Badidovú nar. 30.11.1976, Juraja Rizmana nar. 1.11.1976 a Mgr. Tomáša Kamenca na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní podľa čl.10 ods.5 Legislatívnych pravidiel vlády.

Priezvisko [*]
Meno [*]
Organizácia
Adresa [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail
Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude spolu s pripomienkou zaslaný Ministerstvu. Podporovatelia budú informovaní o výsledku a prípadných ďalších kampaniach.Priebežne aktualizovaný zoznam podporovateľov


Pripomienky Greenpeace Slovensko k návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín


1. § 1 Predmet zákona

Dopĺňa sa písm. písm. h), ktoré znie: :

h) podmienky nakladania s s geneticky modifikovanými rastlinami alebo produktmi 

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Ide o legislatívno technickú úpravu vymedzenia predmetu úpravy. Terajšie znenie nezodpovedá v celej šírke upravovanej problematike, využíva nedefinované pojmy, ktoré v praxi budú spôsobovať nejednoznačnosť výkladu. Minimálne táto pripomienka by mala zabezpečiť dostatočne široko vymedzený predmet úpravy, tak aby tento zodpovedal textu predpisu..


2. § 3 Registrácia pestovateľov  geneticky modifikovaných rastlín

Vkladajú sa nové ods. 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Kontrolný ústav nepovolí registráciu pestovateľovi geneticky modifikovaných rastlín v okrese, v ktorom viac ako 80 % majiteľov poľnohospodárskej pôdy žiada vytvorenie zóny bez pestovania geneticky modifikovaných rastlín.

(11) Kontrolný ústav nepovolí registráciu pestovateľovi geneticky modifikovaných rastlín v chránených územiach s druhým až piatym stupňom ochrany , vrátane ich ochranných pásiem X), rovnako ako aj v chránených územiach NATURA 2000 a ich ochranných pásmach

Poznámka pod čiarou znie
x) Zákon o ochrane prírody a krajiny Z.z. 543/2002 Z.z.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Vychádzajúc z princípov predbežnej opatrnosti a rastúcich obáv z pestovania geneticky modifikovaných rastlín majú pestovatelia právo žiadať zónu, v ktorej sa nebudú pestovať geneticky modifikované rastliny.

Vzhľadom k možným negatívnym dopadom pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín na životné prostredie je potrebné zamedziť ich pestovaniu v chránených oblastiach na území SR, nakoľko účelom týchto území je ochrana biodiverzity a pôvodných druhov SR a pestovanie alebo akákoľvek iná introdukcia geneticky modifikovaných rastlín alebo iných cudzorodých druhov v týchto územiach sa nezhoduje s princípmi a cieľmi ochrany prírody.


3. § 3 Registrácia pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín

V ods. 4 písm. c), ktoré znie:

c) doklad o platnom osvedčení spôsobilosti na výsadbu, pestovanie, uskladnenie, predaj, transport, spracovanie či iné nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami, ktoré získa po absolvovaní školenia so záverečným preskúšaním nie starší ako tri roky

Ďalej sa v ods. 4 vkladajú písm. d) a e), ktoré znejú:

d) odborný plán koexistencie,

e) potvrdenie o zaplatení licenčného poplatku


Vkladá sa ods. 10, ktorý znie:


(10) Licenčný poplatok sa  vypočíta zo základnej sadzby a poplatku odvodeného z množstva a druhu pestovanej geneticky modifikovanej rastliny Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví základnú sadzbu licenčného poplatku, sadzbu poplatku odvodenú od množstva a druhu pestovanej geneticky modifikovanej rastliny a podrobnosti o platení licenčného poplatku Licenčný poplatok je príjmom kontrolného ústavu.


Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín a pri školení pestovateľov dôjde k zvýšeným nákladom pre kontrolný ústav, môžu vyzbierané licenčné poplatky čiastočne nahrádzať zvýšené náklady kontrolného ústavu.4. § 4 Povinnosti pestovateľov

Ods. 1 znie:

(1) Pestovateľ je povinný informovať kontrolný ústav a užívateľov susedných pozemkov o zámere pestovať geneticky modifikované rastliny, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti najneskôr do 15. januára kalendárneho roka pre jarné druhy a najneskôr do 1.júna kalendárneho roka pre ozimné druhy.

Dopĺňa sa nový ods. 8, ktorý znie:

(8) Pestovateľ je povinný pri nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami množiteľským materiálom genetický modifikovaných rastlín ako aj s geneticky modifikovaným materiálom dodržiavať biologický princíp ochrany prírody, s cieľom predísť možnosti rozšírenia geneticky modifikovaného materiálu do porastov konvenčného a ekologického poľnohospodárstva, ako aj do voľnej prírody

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Uvedenou zmenou sa do textu právneho predpisu zavádza princíp preventívnej opatrnosti, ktorý by mal byť základom akéhokoľvek nakladania s geneticky modifikovanými rastlinami. Ako povinnosť je možné dodržiavanie stanovených zásad aj a pestovateľoch vymáhať.


5. § 5 Podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín

Vkladá sa nový ods. 2, ktorý znie:

(2) Izolačné vzdialenosti medzi geneticky modifikovanými a geneticky nemodifikovanými rastlinami je potrebné stanoviť tak, aby prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu vo výslednom produkte pestovania geneticky nemodifikovaných rastlín bola pod úrovňou detekcie a to po dobu minimálne piatich rokov po pestovaní geneticky modifikovaných rastlín.

Odseky 2 až 5 sa nazývajú ods. 3 až 6

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Ako cieľ, tak aj rámec stanovovania izolačných vzdialeností je podľa nášho názoru potrebné stanoviť zákonom. Izolačné vzdialenosti musia zabezpečiť, aby nedochádzalo ku kontaminácii okolitých polí ako aj ekosystémov.


6. § 5 Podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín

V ods. 1 v písm. a) sa vypúšťa bodka a dopĺňa na konci nasledovný text:

v podmienkach koexistencie so zohľadnením okrajového efektu pre okolité životné prostredie.“

Pripomienka je zásadná.


Vkladá sa nový ods. 6, ktorý znie:

(6)V prípade, ak sa pri pestovaní určitej geneticky modifikovaných rastlín preukáže, že , , nie je možné zabrániť kontaminácii konvenčného a ekologického poľnohospodárstva, ako aj voľnej prírody, zakáže ministerstvo pestovanie tejto geneticky modifikovanej rastliny na územíSlovenskej republiky.

Pripomienka je zásadná.


7. §8 Orgány štátnej správy

V ods. (1) sa dopĺňa písm. c) a d), ktoré znejú:

c) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)

d) colné úrady

Pripomienka je zásadná.

Vkladajú sa ods. 4 a 5, ktoré znejú: .

(4) Slovenská inšpekcia životného prostredia

a) zabezpečuje monitoring a kontrolu špecifických opatrení koexistencie podporujúcich ochranu životného prostredia a ľudského zdravia, najmä uplatňovanie záväzných opatrení zahrnutých v konečnom rozhodnutí schvaľovacieho procesu

(5) Colné úrady

a) kontrolujú dovážané, vyvážané alebo prepravované tovary na prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu a u tovarov deklarovaných ako obsahujúce geneticky modifikované organizmy alebo ich časti aj či sú vybavené dokladmi podľa príslušných právnych predpisov a/lebo medzinárodných zmlúv

b)zadržia tovar v prípade zistenia porušenia tohto zákona alebo v prípade podozrenia porušenia tohto zákona a bezodkladne informujú inšpekciu a kontrolný ústav, po rozhodnutí inšpekcie tovar zaistia

c)inšpekcii a kontrolnému ústavu umožnia nahliadať do evidencie dovezených, vyvezených a prepravovaných geneticky modifikovaných organizmov, prípadne si z nej vyhotovovať výpisy, opisy, ako aj na požiadanie poskytnú potrebné informácie.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Na zabezpečenie štátnej správy v oblasti geneticky modifikovaných rastlín je potrebné zahrnúť medzi štátne orgány aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá zabezpečuje kontrolu špecifických opatrení koexistencie a zároveň je súčasťou zisťovania rizika pre životné prostredie v zmysle Smernice 2001/18/EC. Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Z tohoto dôvodu nie je možné vynechať jej pôsobnosť z tohoto zákona.

Na zabezpečenie štátnej správy v oblasti geneticky modifikovaných rastlín je potrebné zahrnúť medzi štátne orgány aj colné úrady, ktoré kontrolujú situáciu na hraniciach republiky a v prípade porušenia tohto zákona majú možnosť konať.


8. § 8 Orgány štátnej správy

V ods. 2 sa vkladá nové písm. d), ktoré znie:

d) je povinné vytvoriť a na internete bezodkladne zverejniť register pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín ktorý bude okrem iného obsahovať

   1. presné geografické koordináty daných lokalít;

   2. plánovaný čas výsadby;

   3. unikátny identifikátor geneticky modifikovanej rastliny, ktorá bude vysadená;

   4. ostatné údaje uvedené v žiadosti o registráciu podľa §3.

Písm. d) a e) sa nazývajú písm. e) a f).

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
V zákone je potrebné upresniť informácie, ktoré je Ministerstvo povinné zverejniť.


9. § 8 Orgány štátnej správy

Do ods. 3 sa vkladajú písm. m) až o), ktoré znejú :

m) vykonáva kontroly čistoty osiva, pričom kontaminácia množiteľského materiálu geneticky modifikovaným materiálom nesmie prekročiť minimálny detekčný limit

n) uskutočňuje školenia o nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami počas ich výsadby, pestovania, uskladnenia, predaja, transportu, spracovania či inej manipulácie a po ich úspešnom absolvovaní záverečného preskúšania môže vydať pestovateľovi osvedčenie o spôsobilosti.

o) vyberá licenčné poplatky

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Je potrebné zabezpečiť čistotu množiteľského materiálu, pretože ak dôjde k jeho kontaminácii, následne bude kontaminovaný celý potravinový reťazec. Spotrebiteľ má právo vyberať si produkt, ktorý neobsahuje GMO a úlohou legislatívy je zabezpečiť mu toto právo. Rovnako aj z hľadiska environmentálnych bezpečnostných opatrení je potrebné zachovať čistotu množiteľského materiálu a zabrániť jeho kontaminácii.

V zákone nie je stanovené, kto vykonáva školenia pre pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín a preto je toto potrebné určiť. Vyberanie licenčných poplatkov za registráciu zabezpečí financovanie systému kontroly pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín.


10. § 10 Správne delikty

Ods. 1 znie:

(1) Kontrolný ústav uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu

a) od 100 000 Sk do 500 000 Sk, ak si nesplní povinnosti podľa § 3 ods. 3 a 7 ,

b) od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak si nesplní povinnosti podľa § 4 ods. 3 až 8 a § 6 ,

c)  od 500 000 Sk do 2 000 000 Sk, ak si nesplní povinnosti podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 až 2 a §5

Pripomienka je zásadná.


11. § 11 Úhrada nákladov

Vkladajú sa ods. 6 a 7, ktoré znejú:

 1. v prípade, ak dôjde k podozreniu, že pestovateľ geneticky modifikovaných rastlín kontaminoval úrodu pestovateľov ekologickej produkcie alebo konvenčnej produkcie, je povinný hradiť ich náklady spojené s rozborom vzoriek

 2. v prípade, ak sa potvrdí podozrenie, že pestovateľ kontaminoval úrodu pestovateľov ekologickej produkcie, je povinný hradiť náklady ekologického pestovateľa spojené s kontrolou ekologického poľnohospodárstva a vydaním certifikátu ekologického poľnohospodárstva,

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Zo zahraničných skúsenosti vieme, že pri pestovaní GMO dochádza ku kontaminácii okolitých polí. Pestovateľ ekologickej alebo konvenčnej produkcie, ktorý je poškodený znečistením geneticky modifikovanými rastlinami, má mať právo na úhradu nákladov spojenou s rozborom vzoriek. Podľa európskej legislatívy pri obsahu GMO nad 0,9 % je potrebné úrodu označiť ako GMO úrodu. Ak sa tak nestane, hrozí pestovateľovi pokuta.


12. §12 Odškodnenie pri kontaminácii

Vypúšťa sa ods. 2

Pripomienka je zásadná.


13. K návrhu ako takému

Celý zákon je spracovaný z legislatívnej stránky nekvalitne, používa nedefinované pojmy, jednotlivé ustanovenia si navzájom odporujú resp. netvoria systematicky jeden kompaktný celo´k

Predkladateľ by mal návrh prepracovať, tak aby tento zohľadňoval legislatívnu prax ako aj existujúce právne predpisy v Slovenskej republike.

Pripomienka je zásadná.POZNÁMKY / vaše reakcie
$$$$$$$$ GMO $$$$$$$$$
9.11.2005 20:59 | Robert Juráš

Bohužiaľ zavedenie GMO viac smrdí komerčným hľadiskom ako eticky čistým a s každej stránky výhovujúcim pokrokovým riešením.

27.10.2005 17:30 | Noro Brázda

Pri vytvaraní petície sme urobili chybu kvôli ktorej sa podpisy pod túto pripomienku chybne pripájali k pripomienke GP. Ihneď po zistení sme chybu odstranili a podpisy, ktore sme idenifikovali ako patriace k tejto pripomienke sme presunuli.

Ak Váš podpis pod touto pripomienkou chýba, podporte ju prosím ešte raz. A samozrejme, ak ste omylom uvedený pod pripomienkou GP, poslite mi mail a vyradime Vas odtiaľ.

Za chybu sa ospravedlňujeme.
GM potraviny
27.10.2005 10:44 | Soňa Kompoltová

ďakujem Vam, že sa angažujete v danom smere. Tiež by som rada podporila uplný zákaz pestovania GM rastlin
GM potraviny
27.10.2005 10:44 | Soňa Kompoltová

ďakujem Vam, že sa angažujete v danom smere. Tiež by som rada podporila uplný zákaz pestovania GM rastlin
pripomienka k zákonu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
25.10.2005 13:53 | Vladislav Soos

Kedze skusenosti zo zahranicia ukazuju, že pri pestovaní GMO dochádza ku kontaminácii okolitých polí, nevidim dovod pre vznik takehoto zakona. Skor by sa mal uzakonit zakaz pestovania GM rastlin v celej Europe.
Kolko katastrof musi este prist, aby ludia pochopili, ze prirodu si nepokoria?!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Kontakty:
Greenpeace Slovensko

Súvisiace témy:
Genetické technológie
Právo
Poľnohospodárstvo
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS