spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Podporte pripomienky LZ VLK k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody!

Podporte hromadnú pripomienku Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh vyhlášky (číslo materiálu 1366/2005-3), ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Lesoochranárske zoskupenie VLK pripravilo k predloženému návrhu hromadnú pripomienku. Podľa platnej legislatívy je MŽP SR povinné zvolať rokovanie so zástupcom verejnosti, pokiaľ navrhnutú pripomienku podporí 500 fyzických alebo právnických osôb. Termín zaslania pripomienky je 27. 9. 2005 (utorok).

Návrh vyhlášky chceme upraviť v dvoch bodoch týkajúcich sa zlepšenia podmienok ochrany vlkov na Slovensku a ponechania povinnosti vyznačiť v teréne pruhovým značením na stromoch zóny s najprísnejšou ochranou, tzv. jadrové zóny národných parkov a chránených krajinných oblastí.

Vlk dravý je vo väčšine krajín západnej a strednej Európy vyhubený. Slovenskom prechádza západná hranica jeho súvislého rozšírenia v Európe, a preto od zabezpečenia prísnej ochrany vlkov na našom území závisí spätné šírenie vlkov do Čiech, Maďarska a krajín západnej Európy.

Vyhláška sprísňuje režim ochrany vlkov na našom území a vo väčšine národných parkov je navrhnutá celoročná ochrana vlka. Tento návrh však nezohľadňuje realitu, pretože u časti svoriek zasahujú teritóriá i do ochranných pásiem národných parkov, čo sme navrhli zohľadniť i v návrhu vyhlášky. Zároveň vyhláška nestanovuje spoločenskú hodnotu vlkov a nelegálny lov by nebol finančne postihnuteľný. Preto sme navrhli doplniť vo vyhláške spoločenskú hodnotu vlka (60 000,- Sk) za jeho nelegálne zabitie v čase ochrany.

Zachovanie povinnosti pruhového značenia hraníc jadrových zón národných parkov a chránených krajinných oblastí je jednou z podmienok dodržiavania zákazov ustanovených zákonom o ochrane prírody a krajiny (napr. zamedzenie nelegálneho zabíjania živočíchov a nelegálnej ťažby dreva v najvyššom stupni ochrany).


Podporou pripomienky umožníte zástupcom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK ovplyvniť tvorbu vyhlášky a presadiť v nej tieto zásadné veci.

Vec: Pripomienkové konanie k Návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Návrh bol zverejnený pod číslom 1366/2005-3 na www.enviro.gov.sk

Zasielam pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (číslo materiálu 1366/2005-3). Text pripomienky bol spracovaný a zaslaný Ing. Jurajom Lukáčom, náčelníkom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a v plnom znení je zverejnený na internetových stránkach www.changenet.sk a www.wolf.sk

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienke určujem zástupcov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Ing. Juraja Lukáča, bytom Lomnická 2, 080 05 Prešov a Ing. Erika Baláža, bytom 032 44 Liptovská Kokava 293.
Priezvisko [*]
Meno [*]
Organizácia
Adresa [*]
PSČ [*]
Mesto [*]
E-mail
Polia označené [*] sú povinné. Zoznam podporovateľov bude spolu s hromadnou pripomienkou zaslaný Ministerstvu životného prostredia. Podporovatelia budú informovaní o výsledku a prípadných ďalších kampaniach.Priebežne aktualizovaný
zoznam podporovateľov


Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny


Ministerstvo životného prostredia SR
László Miklós, minister (predkladateľ návrhu vyhlášky)
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava


Vec: Pripomienkové konanie k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Návrh bol zverejnený pod číslom 1366/2005-3 na www.enviro.gov.sk

V súvislosti s medzirezortným pripomienkovým konaním k zverejnenému návrhu Ministerstva životného prostredia pod číslom 1366/2005-3 zasiela Lesoochranárske zoskupenie VLK zastúpené Ing. Jurajom Lukáčom hromadnú pripomienku verejnosti v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválených uznesením vlády SR č. 241 z 8. 4. 1997 v znení uznesenia vlády SR č. 1118 zo 16. 12. 1999, uznesenia vlády SR č. 1130 z 28. 11. 2001 a uznesenia vlády SR č. 1097 z 19. 11. 2003).

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú zástupcovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Ing. Juraj Lukáč, bytom Lomnická 2, 080 05 Prešov a Ing. Erik Baláž, bytom Liptovská Kokava 293, 032 44.


Všetky uvedené pripomienky sú zásadné.

  1. V bode 11 týkajúcom sa prvej vety §19 ods. 6 doplniť do navrhovaného znenia slová „ako aj jadrové zóny národných parkov a chránených krajinných oblastí“

Navrhované znenie bude znieť nasledovne:

„Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky, ich ochranné pásma a zóny, ako aj jadrové zóny národných parkov a chránených krajinných oblastí, označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice.“

Odôvodnenie:
Zrušením povinnosti pruhového značenia jadrových zón národných parkov a jadrových zón chránených krajinných oblastí tieto nebudú v teréne dostatočne vyznačené, čím bude hroziť porušovanie zakázaných činností v najvyššom stupni ochrany definovaných zákonom 543/2002. Ako príklad uvádzame poľovníkov, ktorí majú pohyb povolený v 1. – 5. stupni ochrany, pričom poľovať môžu iba v 1. – 4. stupni ochrany. Nevyznačením hraníc pruhovým značením v teréne nebude jasné, kde môžu poľovať a kde poľovať nemôžu.

Pripomienka je zásadná.


  1. K bodu 33 doplniť na koniec poslednej vety navrhovaného znenia:
    „ a ich ochranných pásmach.“

Navrhované znenie bude znieť nasledovne:

„c) na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného parku Slovenský raj a Národného parku Poloniny a ich ochranných pásmach.“

Zároveň v prílohe č. 9 v odseku 4 doplniť za poslednú vetu nasledujúci text:
Spoločenská hodnota jedného jedinca vlka dravého v čase jeho ochrany je 60 000,- Sk.“

Odôvodnenie:

Teritóriá svoriek vlkov žijúcich na území národných parkov často presahujú hranice národných parkov a zasahujú i do ich ochranných pásiem. Z dôvodu zabezpečenia ochrany vlkov v celom rozsahu teritórií jednotlivých svoriek je potrebné rozšíriť územia celoročnej ochrany vlkov o ochranné pásma národných parkov.

Vo vyhláške nie je určená spoločenská hodnota vlkov, napriek tomu, že v časti územia Slovenska sú vlci celoročne chránení a v časti územia majú dobu ochrany 9,5 mesiaca. Z dôvodu zníženia nelegálnych aktivít voči tomuto vzácnemu druhu je preto potrebné vo vyhláške jasne určiť finančný postih za nelegálne zabitie vlka v čase jeho ochrany.

Pripomienka je zásadná.


Pripomienku spracoval a zaslal: Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK.

V Tulčíku, dňa 22. 9. 2005POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS